REC Bulletin - Regionalne environmentalne centrum
ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

Z d r o j:
Nazov casopisu: REC Bulletin - spravodaj Slovenska republika
Vydavatel: REC - Regionalne environmentalne centrum Bratislava
Rocnik: 1999 Cislo: 5-6 (maj - jun)

Národné granty pre energetiku - Slovenská republika

Národný grantový program je grantová podpora do výšky maximálne 300 000 Sk na projekt s cieľom podporiť mimovládne organizácie a ich spoluprácu so štátnou správou, samosprávou a podnikateľskou sférou pri riešení environmentálnych problémov celonárodného významu. V roku 1999 bol vyhlásený národný grantový programm so zameraním na problémy energetiky.

Prioritné oblasti:

Zvyšovanie vedomosti obyvateľstva o problémoch znižovania spotreby energie.

Zavedenie meracej techniky na zvýšenie energetickej účinnosti v domácnostiach, podnikateľskej sfére a/alebo vo verejných budovách (vytvorenie eko-tímov pre domácnosti),

Vypracovanie stratégií a politík zameraných na využívanie alternatívnych zdrojov energie zahŕňajúce lobbing zameraný na vládu, štátnu správu a samosprávu,

Podpora konštruktívnej diskusie a spolupráce medzi environmentálnymi MVO a inými skupinami ako sú vláda, štátna správa a samospráva, podnikateľská sféra zameranej na energetickú účinnosť a súvisiace problémy.

REC obdržal celkom 10 žiadosti o grant, z ktorých postúpilo do ďalšieho kola 6 projektov. Mimovládne organizácie žiadali podporu vo výške viac než 1,5 milióna korún, avšak granty mohol REC poskytnúť len 6 organizáciám do výšky celkom 720 000 SK.

Organizácia

Mesto

Názov projektu

Grant v Sk

Popis projektu

Energia 2000

Bratislava

Aktivity za ekologizáciu energetickej politiky SR

90 000

Projekt je zameraný na presadzovanie komplexu opatrení a návrhov zabezpečujúcich ekologizáciu energetiky v SR. Určiť za prioritu úspory energie, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zastavenie jadrového programu.

Ekopark, n.f.

Bratislava

Výchova a podpora racionálneho využívania energie na Slovensku

189 000

Cielom projektu sú súťaže v oblasti úspor energie, besedy s učiteľmi a vydanie brožúry, dobudovanie a prevádzka EKOPARK-u.

SÍRIUS, SZOPK ZO c.17

Bratislava

FÉNIX energetický program obcí pre tretie tisícročie

85 500

Projekt Fénix sa zameriava na rozvoj regionálnych energetických plánov/koncepcií malých miest a obcí na Slovensku. Rozvoj trvalo udržateľnej energetiky.

Ekoenergia

Rajec

Energia pre budúcnost

112 500

Príprava, vydanie a distribúcia publikácie o zrealizovaných demonštračných projektoch úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.

Za Matku Zem

Bratislava

Adresár firiem zaoberajúcich sa obnoviteľnými zdrojmi a úsporami energie ...

63 000

Cieľom projektu je vydať informačné brožúry - adresár firiem zaoberajúcich sa obnoviteľnými zdrojmi energie a úsporami energie, mimovládnych organizácií a inštitúcií pracujúcich v energetickej problematike.

STUŽ

Bratislava

Podpora a propagácia trvalo udržateľnej energetiky na Slovensku

180 000

Cieľom projektu je zvýšenie informácií o trvalo udržateľných alternatívach rozvoja energetiky SR ich distribúcia medzi odbornú a laickú verejnosť.


Z d r o j:
Nazov casopisu: REC Bulletin - spravodaj Slovenska republika
Vydavatel: REC - Regionalne environmentalne centrum Bratislava
Rocnik: 1999 Cislo: 5-6 (maj - jun)
ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa