ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa
Z d r o j:
Nazov casopisu : Informacie bratislavskych ochranarov
Vydavatel : MV SZOPK Bratislava Rok : 2002 , Cislo : 01 - Januar

Školský zákon

Koncepčné zmeny v školstve bez občianskych zástupcov tých, ktorých sa dotýkajú

V týchto dňoch MŠ SR dotvára návrh Zákona o výchove a vzdelávaní, vo verejnosti známy ako školský zákon. Tento legislatívny dokument sa bude dotýkať nielen žiakov, študentov a ich učiteľov, ale všetkých občanov, ktorí sú v role rodiča, pestúna, prípadne sú zamestnaní v tzv. malom školstve (celé školstvo s výnimkou vysokého školstva ). Ministerstvo odmieta účasť mimovládnych organizácií (MVO) na týchto prácach s odôvodnením, že je to ich interná záležitosť.

Pôvodný návrh školského zákona, daný na diskusiu v októbri 2001 (www.education.gov.sk) mal ambíciu priblížiť sa podobným legislatívnym dokumentom v iných, vyspelých krajinách a zároveň vyjadriť vlastné špecifičnosti. Bol pokusom o komplexné poňatie školstva, výchovy a vzdelávania v jednom centrálnom dokumente, čo sa však ukázalo ako nereálne. Slovensko je v situácii zmien, hľadania, opráv nedokonalých zákonov a postupného vytvárania demokracie. Citeľne sa prejavila snaha fixovať doterajšie spôsoby riešenia niektorých otázok - napr. pokusné overovanie pedagogických inovácií, prístup k alternatívnym školám, ďalšie vzdelávanie učiteľov - s čím príslušné mimovládne organizácie (ako nositelia týchto zmien) dôrazne nesúhlasia.

Vo vzťahu k proklamovanej slobode vo výchove a vzdelávaní návrh zákona načrtáva možnosť autonómie škôl v určovaní (redukcii, či naopak rozšírení) obsahu vzdelávania, teda štátom stanoveného učiva. Zavádza systém výchovno-vzdeláva-cích programov. Štát prostredníctvom rámcových vzdelávacích programov stanovuje povinný základ učiva a podmienky pre tvorbu školských vzdelávacích programov. Každá škola si potom dotvára vzdelávací program podľa svojich podmienok, tradícií a ambícií. Nadobudne tak vlastný pedagogický profil a zameranie. V tejto časti návrh zákona spomína MVO ako “profesijné a záujmové združenia”, ktoré prerokovávajú rámcové vzdelávacie programy. Ďalší text školského zákona už o MVO vôbec nehovorí, ani v paragrafe o pokusnom overovaní, ani v paragrafe o ďalšom vzdelávaní. Možnosť spolurozhodovania vo veciach, ktoré MVO v prospech slovenského školstva vytvárajú, nie je legislatívne nárokovateľná.

S návrhom školského zákona mimovládne organizácie nesúhlasia v troch zásadných otázkach:

1. Zakladanie, overovanie a zavádzanie “veľkých inovácií”, ktoré sú známe ako alternatívne školy a inovačné pedagogické modely, napr. waldorfská škola, montessori-škola, ITV, ako aj uplatňovania tzv. malých inovácií, ako napr. vzdelávacie programy z environmentálnej výchovy, výchovy k podnikaniu, nové učebnice, nové vyučovacie stratégie, programy kooperatívneho riešenia konfliktov a pod.

MVO združujú naslovovzatých odborníkov, učiteľov z praxe, z ktorých mnohí vyštudovali v zahraničí, sú autormi odborných publikácií. Podľa návrhu zákona nie je vymožiteľné, aby odborne garantovali vzdelávací program (malý alebo veľký), pretože textové znenie zákona túto úlohu vymedzuje iným subjektom.

2. Druhá výhrada sa týka ďalšieho vzdelávania učiteľov. Návrh zákona v príslušnej kapitole obchádza profesijné MVO a ich vzdelávacie centrá. Prehliada skutočnosť, že temer desať rokov poskytujú učiteľom vzdelávanie, ktoré je veľmi žiadané. To má význam aj pre šírenie inovačných programov. Keďže v rámci MŠ SR neexistuje grantový systém podpory pedagogických inovácií (v ČR ho majú) a nadácie so zahraničnými finančnými prostriedkami financujú pedagogické inovácie iba vo fáze zavádzania, mnohé MVO, zvlášť ak sú úspešné a ich program sa rozšíri na väčšinu územia (napr. model ITV), nemôžu z vlastných zdrojov poskytovať vzdelávanie učiteľom štátnych škôl - bezplatne. Vzhľadom na to, aké platy majú učitelia v školstve, je slobodný výber ďalšieho vzdelávania spochybnený.

3. Slovenským unikátom je aj skutočnosť, že o odborných pedagogických otázkach (napr. o waldorfskej, montessoriovskej škole) rozhodujú v pozícii expertov ľudia, ktorí tieto systémy poznajú informačne, alebo jednostranne (iba teoreticky).

S tým úzko súvisia také právne a morálne problémy, ako je ochrana značky (zabezpečenie kvality) a ochrana autorských práv. Je pochopiteľné, že v oboch prípadoch dochádza k poškodzovaniu práv mimovládnych organizácií.

Mimovládne organizácie privítali koncepčné zmeny, ktoré navrhoval projekt Milénium. Veď ich už niekoľko rokov realizovali vo svojej práci. Možno hovoriť o ostrovčekoch pedagogických reforiem dávno predtým, ako autori vydali Milénium. MVO reagovali na výzvy, zapojili sa do verejných diskusií o Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR, do práce v expertných skupinách MŠ SR, pripomienkovali aj návrh Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Požiadavky ohľadom úpravy problematiky pedagogických inovácií a učiteľského vzdelávania v školskom zákone zaslali viaceré MVO ministerstvu školstva. O výsledku doposiaľ neboli informovaní.

Vzhľadom na ponúknutú možnosť pracovať v rámci Národnej kurikulárnej rady (z listu ministra školstva zo dňa 14. 1. 2002), je nanajvýš potrebné problematiku pedagogických inovácií v školskom zákone upraviť tak, aby aj pedagogické inovácie, ktoré zabezpečujú MVO, prispeli k úspechu reformných zmien v školstve.

Združenie na podporu alternatívnych programov vo výchove a vzdelávaní a Baťa Junior Achievement Bratislava sa teda obracia na ďalšie mimovládne organizácie a demokratickú verejnosť so žiadosťou o podporu spoločnej požiadavky a návrhu:

1. Navrhujeme, aby sa minister školstva SR stretol s predstaviteľmi MVO pedagogického zamerania, s cieľom spoločne dohodnúť zámery, zásady a postupy spolupráce.

2. Žiadame, aby boli mimovládne organizácie prizývané k tvorbe a schvaľovaniu legislatívnych dokumentov na ministerstve školstva, ktoré sa týkajú občanov Slovenskej republiky - rodičov, detí a mládeže i pedagogických zamestnancov. Započaté reformné kroky a prijímanie zákona, ktorý na niekoľko rokov (možno desiatku rokov) bude určovať život väčšiny obyvateľstva SR, avizujú, že je najvyšší čas.

Mária Matulčíková, Anna Sýkorová


Z d r o j:
Nazov casopisu: Informacie bratislavskych ochranarov
Vydavatel: MV SZOPK Bratislava Rok : 2002 , Cislo : 01 - Januar

ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa