ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

Nadacia IUCN , Svetova unia ochrany prirody, Slovensko
Europsky program IUCN

Navrat na publikaciu

OCHRANA PRIRODY V OBLASTIACH VYUZIVANYCH BYVALOU SOVIETSKOU ARMADOU V SR

Obsah / Kapitoly: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / Zaver / Literatura / Autori


4. SYNTÉZA ABIOTICKÉHO KOMPLEXU LOKALITY

SILICKÁ PLANINA

Milan Liška

Na základe vertikálnych ale i horizontálnych vzťahov medzi horninami, reliéfom, pôdami je možné územie rozdeliť na jednotlivé opakujúce sa abiokomplexy alebo ich skupiny, ktoré síce predstavujú už heterogénne celky, ale z hľadiska neživej prírody sú geneticky späté geomorfologickými a pedologickými procesmi a vytvárajú zákonité reťazce ( katény).

Ako základný podklad pre zaradenie abiokomplexov do skupín boli využité typologické jednotky reliéfu, ktoré združujú formy reliéfu do skupín s podobnými morfologickými, genetickými a morfometrickými vlastnosťami a dobre odrážajú litologicko-štruktúrne vlastnosti podložia. Morfogenetické procesy, ktoré sa podieľali na diferenciácii reliéfu mali veľký vplyv aj na diferenciáciu pôdneho krytu. Z týchto dôvodov možno reliéf považovať za nositeľa štruktúry abiotického komplexu, ale i nositeľa krajinnej štruktúry. Podrobnejšie priestorové vymedzenie jednotlivých abiokomplexov nebolo možné realizovať vzhľadom na veľmi pestrú diverzitu krajiny z hľadiska neživej prírody, najmä však reliéfu a pôdneho krytu, ktorý bol zachytený na úrovni pôdnych asociácií.

Na základe týchto skutočností boli v území vyčlenené tieto skupiny abiokomplexov:

1. Abiokomplexy krasových plošín na strednotriasových vápencoch a dolomitoch s litozemami karbonátovými, rendzinami typickými, rendzinami rubefikovanými, hnedozemami rubefikovanými a luvizemami rubefikovanými. Túto skupinmu abiokomplexov tvoria abiokomplexy viac, alebo menej zahlinených krasových plošín, abiokomplexy viac, alebo menej zahlinených a skrasovatených krasových chrbtov, abiokomplexy skrasovatených, alebo zahlinených strání krasových jám a ich dien a na dolomitoch abiokomplexy skrasovatených a zahlinených strání fluviokrasových dolín a ich dien.

2. Abiokomplexy polokrasových plošín na spodnotriasových pieskovcoch a bridliciach s plytkými i hlbšími kambizemami, pararendzinami a luvizemami. Túto skupinu abiokomplexov tvoria abiokomplexy zahlinených dien úvalín a úvalinových dolín, abiokomplexy plochých alebo mierne zvlnených chrbtov a ich strání.

3. Abiokomplexy rázsochovitých výbežkov planiny na vápencoch a dolomitoch s litozemami karbonátovými, rendzinami typickými, rendzinami rubefikovanými, hnedozemami rubefikovanými a luvizemami rubefikovanými s výraznejším zastúpením hnedozemí rubefikovaných a luvizemí rubefikovaných. Túto skupinu abiokomplexov tvoria abiokomplexy suchých fluvio-krasových dolín, abiokomplexy rázsochovitých chrbtov a ojedinele abiokomplexy krasových jám.

4. Abiokomplexy strmých strání planiny na vápencoch s litozemami karbonátovými, rendzinami typickými a rendzinami rubefikovanými. Túto skupinu abiokomplexov tvoria abiokomplexy so skupinami brál, abiokomplexy s rôznou hĺbkou skeletnatých sutín a abiokomplexy delúvií.

5. Abiokomplexy exhumovaného krasu na vápencoch s rendzinami typickými, rubefikovanými a litickými a litozemami karbonátovými, hnedozemami rubefikovanými a luvizemami rubefikovanými. Túto skupinu abiokomplexov tvoria abiokomplexy plochých povrchov vápencových krýh so zvyškami alebo bez zvyškov štrkov, abiokomplexy ich strání a ojedinele abiokomplexy krasových jám.

6. Abiokomplexy kontaktného krasu na kontakte štrkov poltárskej formácie s vápencami a kambizemami typickými nasýtenými. Túto skupinu abiokomplexov tvoria abiokomplexy delúvií a zahlinených depresných foriem reliéfu.

7. Abiokomplexy mierne zvlnenej pahorkatiny na sedimentoch poltárskej štrkovej formácie s kambizemami typickými, nasýtenými a luvizemami pseudoglejovými a luvizemami rubefikovanými. Túto skupinu abiokomplexov tvoria abiokomplexy zahlinených dien úvalín a úvalinovitých dolín, abiokomplexy plochých alebo mierne zvlnených chrbtov a abiokomplexy strání týchto chrbtov a abiokomplexy podsvahových periglaciálnych nánosov.

8. Abiokomplexy poriečnej nivy na kvartérnych štrkoch, pieskoch a hlinách s fluvizemami glejovými a glejmi.


Navrat na publikaciu

OCHRANA PRIRODY V OBLASTIACH VYUZIVANYCH BYVALOU SOVIETSKOU ARMADOU V SR

Obsah / Kapitoly: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / Zaver / Literatura / Autori


ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa