ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie/ Granty /Casopisy /Publikacie /Kalendar/ Legislativa

LEGISLATIVA
O ZIVOTNOM PROSTREDI

 
ZAKONY O ZIVOTNOM PROSTREDI

Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

ZIVOTNE PROSTREDIE


Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

STATNA SPRAVA V ZIVOTNOM PROSTREDI

 • 222/1996 - Zakon SNR o organizacii miestnej statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov
 • 595/1990 - Zakon SNR o statnej sprave pre zivotne prostredie
 • 347/1990 - Zakon o organizacii ministerstiev a ostatnych ustrednychorganov statnej spravy Slovenskej republiky
 • 71/1967 - Zakon o spravnom konani (spravny poriadok)

Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

STATNY FOND ZIVOTNEHO PROSTREDIA

 • 364/1996 - Vyhlaska MZP SR ktorou sa meni a doplna vyhlaska o podmienkachposkytovania a pouzitia prostriedkov Statneho fondu zivotneho prostredia SR
 • 176/1992 - Vyhlaska o podmienkach poskytovania a pouzitia prostriedkovStatneho fondu zivotneho prostredia SR
 • 128/1991 - Zakon SNR o Statnom fonde zivotneho prostredia SR

Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

 • 127/1994 - Zakon NR SR o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie
 • 52/1995 - Vyhlaska MZP SR o zozname odborne sposobilych osob na posudzovanie vplyvov cinnosti na zivotne prostredie

Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

OCHRANA PRIRODY

 • 287/1994 - Zakon NR SR o ochrane prirody a krajiny
 • 295/1996 - Vyhlaska MZP SR ktorou sa vykonavju niektore ustanovenia zakona NR SRo ochrane prirody a krajiny
 • 293/1996 - Vyhlaska MZP SR ktorou sa uverejnuje zoznam chranenych arealov aprirodnych pamiatok a vyhlasuju sa narodne prirodne pamiatky v SR
 • 192/1993 - Vyhlaska MZP SR o spolocenskom ohodnoteni vybranych casti prirody
 • 83/1993 - Vyhlaska MZP SR o statnych prirodnych rezervaciach
 • 60/1986 - Vyhlaska Ministerstva kultury SSR o chranenych druhoch nerastov
 • 125/1965 - Vyhlaska Predsednictva SNR o ochrane volne zijucich zivocichov
 • 211/1958 - Vyhlaska Poverenictva skolstva a kultury, ktorou sa urcuju chranene druhy rastlina podmienky ich ochrany
 • 396/1990 - Oznamenie Federalneho ministerstva zahranicnych vecio uzavreti Dohovoru o mokradiach majucichmedzinarodny vyznam najma ako biotopy vodneho vtactva (Ramsarskydohovor).
 • 159/1991 - Oznamenie Federalneho ministerstva zahranicnych vecio uzavreti Dohovoru o ochrane svetovehokulturneho a prirodneho dedicstva.
 • 572/1992 - Oznamenie Federalneho ministerstva zahranicnych vecio uzavreti Dohovoru o medzinarodnom obchodes ohrozenymi druhmi volne zijucich zivocichov a rastlin(CITES).
 • 34/1996 - Oznamenie Ministerstva zahranicnych veci SR Z.z. o uzavreti Dohovoru o biologickej diverzite.

Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

OCHRANA OVZDUSIA

 • 309/1991 - Zakon o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi latkami (zakon o ovzdusi)
 • 134/1992 - Zakon SNR o statnej sprave ochrany ovzdusia
 • 407/1992 - Vyhlaska SK pre ZP, ktorou sa upravuje zoznam kategorizacie zdrojovznecistovania a zoznam znecistujucich latok a ich limity
 • 311/1992 - Zakon SNR o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia
 • 112/1993 - Vyhlaska MZP SR o vymedzeni oblasti vyzadujucich osobitnu ochranu ovzdusiaa o prevadzke smogovych varovnych a regulacnych systemov
 • 208/1996 - Vyhlaska MZP SR o programe znizovania emisii
 • 41/1997 - Vyhlaska MZP SR o zistovani mnozstva vypustanych znecistujucichlatok a udajov o dodrzani urcenych limitov znecistenia

Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

ODPADOVE HOSPODARSTVO

 • 238/1991 - Zakon o odpadoch
 • 111/1993 - Vyhlaska MZP SR o vydavani odbornych posudkov vo veciach ochrany ovzdusia alebo odpadov,ustanoveni osob opravnenych na vydavanie posudkov a o overovani odbornej sposobilostitychto osob
 • 606/1992 - Nariadenie vlady SR o nakladani s odpadmi
 • 190/1996 - Nariadenie Vlady SR, ktoru sa meni a doplna nariadenie 606/1992o nakladani s odpadmi
 • 76/1992 - Vyhlaska Slovenskej komisie pre ZP o programoch odpadoveho hospodarstva
 • 494/1991 - Zakon SNR o statnej sprave v odpadovom hospodarstve
 • 19/1996 - Vyhlaska MZP SR, ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov avydava Katalog odpadov
 • 327/1996 - Zakon NR SR o poplatkoch za ulozenie odpadov
 • 605/1992 - Nariadenie Vlady SR o vedeni evidencie odpadov

Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

OCHRANA VOD

 • 138/1973 - Zakon o vodach (vodny zakon) v zneni zakona NR SR c.238/1993 Z. z., zakona NR SR c.199/1995 Z.z. a zakona NR SR c.304/1995 Z.z.
 • 23/1977 - Vyhlaska Ministerstva lesneho a vodneho hospodarstva SRo ochrane akosti povrchovych a podzemnych vod
 • 135/1974 - Zakon SNR o statnej sprave vo vodnom hospodarstve
 • 238/1991 - Zakon o odpadoch
 • 242/1993 - Nariadenie vlady SR, ktorym sa ustanovuju ukazovatele pripustnehostupna znecistenia vod
 • 66/1976 - Vyhlaska Ministerstva lesneho a vodneho hospodarstva SSR o vodohospodaroch
 • 31/1975 - Nariadenie vlady SSR o pokutach za porusenie povinnosti ustanovenychna useku vodneho hospodarstva
 • Vyhlaska Ministerstva lesneho a vodneho hospodarstva SSR c.117/1976 Zb. o Slovenskej vodohospodarskej inspekcii.
 • 35/1979 - Nariadenie vlady CSSR o odplatach vo vodnom hospodarstve
 • 235/1996 - Nariadenie vlady SR, ktorym sa meni a doplna nariadenie 35/1979o odplatach vo vodnom hospodarstve
 • Zakon SNR c.318/1991 Zb. o statnom vodohospodarskom fondeSlovenskej republiky v zneni zakona NR SR c.58/1995 Z.z. a zakona NR SR c.304/1995 Z.z.
 • Nariadenie vlady SSR c.32/1975 Zb. o ochrane pred povodnami.

Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

LESY

 • 61/1977 - Zakon o lesoch
 • 49/1997 - Nariadenie Vlady SR, ktorym sa vyhlasuju oblasti lesov
 • 5/1995 - Vyhlaska Ministerstva podohospodarstva SR
  o hospodarskej uprave lesov
 • 57/1992 - Vyhlaska Ministerstva lesneho a vodneho hospodarstva
  o podmienkach poskytovania a pouzivania prostriedkov
  statneho fondu zveladovania lesa SR
 • 131/1991 - Zakon SNR o statnom fonde zveladovania lesa SR
 • 100/1977 - Zakon SRN o hospodareni v lesoch a statnej sprave lesneho hospodarstva
 • 244/1997 -vyhlaska Min. podohospodarstva o vyznacovani a tazbe v lesoch
 • 79/1995 -o lesnej strazi
 • 65/1995 -o evidencii lesnych pozemkov a stavieb
 • 103/1977 -vyhl. MLVH o postupe pri ochrane lesneho podneho fondu
 • 1/1994 -nar. vlady SR o sadzbach odvodov za vynatie lesnych pozemkov zlesneho podneho fondu


Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

STAROSTLIVOST O PODU

 • 307/1992 -o ochrane polnohospodarskeho podneho fondu152/96 nariadenie vlady SR o zakladnych sadzbach odvodov za odnatiepoln. pody z poln. podneho fondu poplatkov za odnatie pody
 • 229/1991 -o uprave vlastnickych vztahov k pode a inemu polnohospodarskemumajetku
 • 330/1991 -o pozemkovych upravach, usporiadani pozemkoveho vlastnictva,...
 • 61/1964 -o rozvoji rastlinnej vyroby
 • 61/1977 - o lesoch
 • 100/1977 -o hospodareni v lesoch a statnej sprave lesneho hospodarstva

Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

JADROVA ENERGETIKA

 • Zakon c. 28/1984 Zb. o statnom dozore nadjadrovou bezpecnostou jadrovych zariadeni v zneni zakona NR SR c.254/1994 Z.z.
 • Zakon NR SR c.2/1993 Z.z., ktorym sa meni a doplna zakon Slovenskejnarodnej rady c.347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnychustrednych organov statnej spravy Slovenskej republiky v znenineskorsich predpisov (zriadenieUradu jadroveho dozoru SR).
 • Zakon NR SR c.254/1994 Z.z. o Statnom fonde likvidaciejadrovoenergetickych zariadeni a nakladania s vyhoretym jadrovympalivom a radioaktivnymi odpadmi.
 • Vyhlaska ministra zahranicnych veci c.61/1974 Zb. o Zmluve o nesireni jadrovych zbrani.
 • Vyhlaska Ceskoslovenskej komisie pre atomovu energiu c.28/1977 Zb. o evidencii a kontrole jadrovych materialov.
 • Vyhlaska Ceskoslovenskej komisie pre atomovu energiu c.67/1987 Zb. o zaisteni jadrovej bezpecnosti pri zaobchadzanis radioaktivnymi odpadmi.
 • Vyhlaska Slovenskeho uradu bezpecnosti prace c. 66/1989 Zb. nazaistenie bezpecnosti technickych zariadeni v jadrovejenergetike v zneni vyhlasky c. 31/1991 Zb.
 • Vyhlaska Ceskoslovenskej komisie pre atomovu eneriu c.100/1989 Zb. o bezpecnostnej ochrane jadrovych zariadeni ajadrovych materialov.
 • Vyhlaska Ceskoslovenskej komisie pre atomovu energiu c.101/1989 Zb., ktorou sa ustanovuje sposob, lehotya podmienky overovania osobitnej odbornej sposobilosti vybranychpracovnikov jadrovych zariadeni.
 • Vyhlaska Ceskoslovenskej komisie pre atomovu energiu c.191/1989 Zb., ktorou sa ustanovuje sposob, lehotya podmienky overovania osobitnej odbornej sposobilosti vybranychpracovnikov jadrovych zariadeni.
 • Vyhlaska Ceskoslovenskej komisie pre atomovu energiu c.436/1990 Zb. o zabezpeceni akosti vybranych zariadeniz hladiska jadrovej bezpecnosti jadrovych zariadeni.
 • Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR c.14/1995 Z.z. o podmienkach tvorby, poskytovania a pouzitiaprostriedkovStatneho fondu likvidacie jadrovoenergetickych zariadenia nakladania s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymiodpadmi.
 • Oznamenie Ministerstva zahranicnych veci SR c.70/1996 Z.z.o pristupeni Slovenskej republiky k Viedenskemu dohovoruo obcianskopravnej zodpovednosti za skody sposobene jadrovouudalostou.
 • Oznamenie Ministerstva zahranicnych veci SR c.71/1996 Z.z. opristupeni Slovenskej republiky k Spolocnemu protokolu kaplikacii Viedenskeho dohovoru a Parizskeho dohovoru.


Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

UZEMNE PLANOVANIE A STAVEBNY PORIADOK

 • Zakon c.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku(stavebny zakon) v zneni zakona c. 103/1990 Zb., zakona c.262/1992 Zb., zakona NR SR c. 136/1995 Z.z., zakona NR SR c.199/1995 Zb., nalezu Ustavneho sudu c. 286/1996 Z.z. (pozripoznamku k zakonu NR SR c. 199/1995 Z.z.) a zakona c. 229/1997Z.z.
 • Zakon SNR c.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch aautorizovanych stavebnych inzinieroch.
 • Zakon NR SR c.136/1995 Z.z. o odbornej sposobilosti navybrane cinnosti vo vystavbe a o zmene a doplneni zakona c.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebnyzakon) v zneni neskorsich predpisov.
 • Zakon NR SR c.199/1995 Z.z., ktorym sa meni a dopna zakon c.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebnyzakon) v zneni neskorsich predpisov a dopna zakon c. 138/1973Zb. o vodach (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
  Poznamka: Podla nalezu Ustavneho sudu SR uverejneneho pod c.286/1996 Z.z. ustanovenie - 141 ods. 5 zakona c. 50/1996 Z.z.v zneni zakona NR SR c. 199/1996 Z.z. nie je v sulade s UstavouSR.
 • Zakon c. 229/1997 Z.z., ktorym sa meni a dopna zakon c.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebnyzakon) v zneni neskorsich predpisov.
 • Nariadenie vlady SR c.290/1995 Z.z., ktorym sa vyhlasujezavazna cast uzemneho planu velkeho uzemneho celku Zemplinskyregion.
 • Nariadenie vlady SR c.270/1996 Z.z., ktorym sa vyhlasujezavazna cast uzemneho planu velkeho uzemneho celku Vysoke Tatry,Zapadne Tatry, Orava a Spisska Magura.
 • Nariadenie vlady SR c.46/1997 Z.z., ktorym sa vyhlasujezavazna cast uzemneho planu velkeho uzemneho celku Kosickyregion.
 • Vyhlaska Federalneho ministerstva pre technicky a investicnyrozvoj c.83/1976 Zb. o vseobecnych technickych poziadavkach navystavbu v zneni vyhlasky c. 45/1979 Zb., vyhlasky c. 376/1992Zb. a vyhlasky c. 204/1996 Z.z.
 • Vyhlaska Federalneho ministerstva pre technicky a investicnyrozvoj c.84/1976 Zb. o uzemnoplanovacich podkladocha uzemnoplanovacej dokumentacii v zneni vyhlasky c. 377/1992Zb.
 • Vyhlaska Federalneho ministerstva pre technicky a investicnyrozvoj c.85/1976 o podrobnejsej uprave uzemneho konaniaa stavebnom poriadku v zneni vyhlasky c. 155/1980 Zb. avyhlasky c. 378/1992 Zb.
 • Vyhlaska Federalneho ministerstva pre technicky a investicnyrozvoj c.12/1978 Zb. o ochrane lesneho podneho fondu priuzemnoplanovacej cinnosti.
 • Vyhlaska ministerstva financii c.122/1984 Zb. o nahradach privyvlastneni stavieb, pozemkov, porastov a prav k nim.
 • Vyhlaska Ministerstva financii SR c.465/1991 Zb. o cenachstavieb, pozemkov, trvalych porastov, uhradach za zriadenieprava osobneho uzivania pozemkov a nahradach za docasne uzivaniepozemkov v zneni vyhlasky c. 608/1992 Zb. a vyhlasky c. 265/1993Z. z.
 • Vyhlaska Ministerstva vnutra SR c.297/1994 Z.z. o stavebnotechnickych poziadavkach na stavbya o technickych podmienkach zariadeni vzhladom na poziadavkycivilnej ochrany.


Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

GEOLOGICKY VYSKUM A PRIESKUM

 • Zakon c.44/1988 Zb. o ochrane a vyuziti nerastneho bohatstva(bansky zakon) v zneni zakona SNR c. 498/1991 Zb.
 • Zakon SNR c.51/1988 Zb. o banskej cinnosti, vybusninach a ostatnej banskej sprave v zneni zakona SNR c. 499/1991 Zb. azakona NR SR c. 154/1995 Z.z.
 • Zakon SNR c.52/1988 Zb. o geologickych pracach a o Slovenskomgeologickom urade v zneni zakona SNR c. 497/1991 Zb.
 • Nariadenie vlady SR c.520/1991 Zb. o podmienkach vyuzivanialozisk nevyhradenych nerastov.
 • Vyhlaska Slovenskeho banskeho uradu c.79/1988 Zb. o chranenych loziskovych uzemiach a dobyvacichpriestoroch v zneni vyhlasky c. 533/1991 Zb.
 • Vyhlaska Slovenskeho geologickeho uradu c.86/1988 Zb. o postupe pri vyhladavani a prieskume vyhradnychlozisk z hladiskaochrany a racionalneho vyuzitia nerastneho bohatstva ao oznamovani vyskytu loziska vyhradeneho nerastu, jeho odmienania o uhrade nakladov v zneni vyhlasky c. 3/1992 Zb.
 • Vyhlaska Slovenskeho banskeho uradu c.89/1988 Zb. o racionalnom vyuzivani vyhradnych lozisk,o povolovani a ohlasovani banskej cinnosti a ohlasovani cinnostivykonavanej banskym sposobom v zneni vyhlasky c. 16/1992 Zb.
 • Vyhlaska Slovenskeho geologickeho uradu c.97/1988 Zb. o sprave vyhradnych lozisk a o evidenciia odpisoch ich zasob v zneni vyhlasky c. 4/1992 Zb.
 • Vyhlaska Slovenskeho geologickeho uradu c.9/1989 Zb. o registracii geologickych prac, o odovzdavani aspristupnovani ich vysledkov, o zistovani starych banskych diela vedeni ich registra v zneni vyhlasky c. 5/1992 Zb.
 • Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR c.333/1996 Z.z., ktorou sa urcuju obvody posobnosti obvodnychbanskych uradov.
 • Vyhlaska Slovenskeho geologickeho uradu c.6/1992 Zb. o klasifikacii a vypocte zasob vyhradnych lozisk.
 • Vyhlaska Slovenskeho geologickeho uradu c.415/1992 Zb. o udelovani povoleni na vykonavaniegeologickych prac a o sposobe overovania odbornej sposobilostipracovnikov.
 • Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR c.208/1993 Z. z. o poziadavkach na kvalifikaciu a o overovaniodbornej sposobilosti pracovnikov pri banskej cinnosti a cinnostivykonavanej banskym sposobom.
 • Vyhlaska Ministerstva zivotneho prostredia SR c.217/1993 Z.z. o projektovani, vykonavani a vyhodnocovanigeologickych prac.
 • Vyhlaska Ministerstva financii SR c.305/1993 Z. z. o sposobe a rozsahu financovania geologickychprac a zabezpecenia alebo likvidacie starych banskych diel a ichnasledkov zo statneho rozpoctu.


Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

OCHRANA PRED HLUKOM A VIBRACIAMI

 • 272/1994 -o ochrane zdravia ludi
 • 193/1992 -o Statnom fonde zdravia
 • 315/1996 - o premavke na pozemnych komunikaciach
 • 116/1997 -vyhlaska FMD o podmienkach prevadzky vozidiel na pozemnychkomunikaciach
 • 14/1977 - vyhlaska MZ SSR Smernica c.2/77Vestnika MZ SSR o sposobe merania a hodnotenia hluku vstavbach na byvanie


Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

NEZISKOVE ORGANIZACIE


Obsah - CASTI:- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

LEGISLATIVA V EKONOMIKE


ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie/ Granty /Casopisy /Publikacie /Kalendar/ Legislativa