ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

LEGISLATIVA - zivotne prostredie

              86/1988 Zb.
              VYHLASKA
         Slovenskeho geologickeho uradu
             zo 16.maja 1988
   o postupe pri vyhladavani a prieskume vyhradnych lozisk
 z hladiska ochrany a racionalneho vyuzitia nerastneho bohatstva
    a o oznamovani vyskytu loziska vyhradeneho nerastu,
        jeho odmienani a o uhrade nakladov
Zmena: 3/1992 Zb.

  Slovensky  geologicky  urad  podla   11 ods. 5 zakona c.
44/1988 Zb. o ochrane a vyuziti nerastneho bohatstva (bansky
zakon) a po dohode s Ministerstvom financii, cien a miezd
Slovenskej socialistickej republiky podla  12 ods. 3 banskeho
zakona ustanovuje:

               PRVA CAST
           ZAKLADNE USTANOVENIA

                 1

 

               zruseny

                 2

     Povinnost organizacie pri vyhladavani a prieskume
            vyhradnych lozisk

  (1) Organizacia1)  pri  vyhladavani  a  prieskume  loziska
vyhradeneho nerastu (dalej len "vyhradne lozisko") vyhodnocuje
dosahovane vysledky geologickych prac a oznamuje ich Slovenskemu
geologickemu uradu tak, aby sa mohlo co najskor vydat osvedcenie o
vyhradnom lozisku.

  (2) Pri prieskume vyhradneho loziska je organizacia povinna
ziskat  vsetky  udaje  potrebne  na  racionalne  vyuzitie
z banskotechnickeho hladiska a z hladiska komplexneho vyuzitia
zasob loziska vratane sprievodnych nerastov a ich uzitkovych
zloziek.  Pritom  musi  dbat,  aby  sa sposobom vykonavania
geologickych prac nestazili podmienky vydobytia zasob vyhradneho
loziska.
------------------------------------------------------------------
   1)  3 ods.1 pism.a) zakona Slovenskej narodnej rady c.
    52/1988 Zb.  o geologickych pracach  a o Slovenskom
    geologickom urade v zneni zakona Slovenskej narodnej rady
    c. 497/1991 Zb.
     7a zakona c. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuziti nerastneho
    bohatstva (bansky  zakon) v zneni  zakona Slovenskej
    narodnej rady c. 498/1991 Zb.

              DRUHA CAST
          ZISTENIE VYHRADNEHO LOZISKA

         Osvedcenie o vyhradnom lozisku

                 3

  (1) Ak  organizacia  vykonavajuca  geologicke  prace zisti
vyhradeny nerast v rozsahu, ktory umoznuje odovodnene ocakavat
jeho nahromadenie, oznami to bezodkladne s cielom vydat osvedcenie
o vyhradnom lozisku  Slovenskemu geologickemu uradu.

  (2) Za odovodneny predpoklad nahromadenia vyhradeneho nerastu
sa povazuje zistenie, ktore zodpoveda vopred urcenym podmienkam
vyuzitelnosti ocakavanych zasob vyhradneho loziska1a) a je overene
aspon zcasti v kategorii predpokladanych zasob Z-3.

  (3) Oznamenie podla odseku 1 obsahuje:

 a) oznacenie geologickej ulohy, pri ktorej rieseni sa zistilo
  nahromadenie vyhradeneho nerastu,
 b) nazov a identifikacne cislo katastralneho uzemia 2) s nazvom
  a kodom  okresu, 3) v  ktorom sa zistilo  nahromadenie
  vyhradeneho nerastu,
 c) druh vyhradeneho nerastu a predpokladany rozsah loziska,
 d) prehladne vysledky geologickych prac a vykonanych skusok
  odovodnujuce  predpoklad nahromadenia  vyhradeneho nerastu
  (odsek 2),
 e) situacne zakreslenie udajov podla pismen b) a c) do mapoveho
  podkladu  v  mierke,  ktora  umoznuje  zretelne vyjadrit
  predpokladany rozsah loziska, a to v piatich vyhotoveniach.
------------------------------------------------------------------
  1a)  13 banskeho zakona.
     4 ods.3 vyhlasky Slovenskeho geologickeho uradu c.
    6/1992 Zb. o klasifikacii a vypocte zasob vyhradnych
    lozisk.
   2)  3 vyhlasky Federalneho statistickeho uradu a Federalneho
    ministerstva  pre  technicky  a  investicny  rozvoj
    c. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikacii informacii.
   3) Clanok  1  upravy  Federalneho  statistickeho  uradu
    c. 1793/78-032-918 z 9.6.1978, ktorou sa upravuje ciselne
    oznacovanie krajov a okresov v CSSR (reg. v ciastke
    25/1978 Zb.).

                 4

  Osvedcenie o vyhradnom lozisku obsahuje:

 a) nazov  vyhradneho loziska,  nazov a  identifikacne cislo
  katastralneho uzemia 2) s nazvom a kodom okresu, 3)
 b) druh vyhradeneho nerastu a predpokladany rozsah vyhradneho
  loziska,
 c) situacne zakreslenie vyhradneho loziska.
------------------------------------------------------------------
   2)  3 vyhlasky Federalneho statistickeho uradu a Federalneho
    ministerstva  pre  technicky  a  investicny  rozvoj
    c. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikacii informacii.
   3) Clanok  1  upravy  Federalneho  statistickeho  uradu
    c. 1793/78-032-918 z 9.6.1978, ktorou sa upravuje ciselne
    oznacovanie krajov a okresov v CSSR (reg. v ciastke
    25/1978 Zb.).

 


                 5

               zruseny

                 6

               zruseny

              TRETIA CAST
       PODMIENKY PRIPRAVY VYHRADNYCH LOZISK
              NA VYUZITIE

                 7

        Postup pri vyhladavani a prieskume
            vyhradnych lozisk

  Pri vyhladavani a prieskume vyhradneho loziska je organizacia
povinna z hladiska jeho ochrany a racionalneho vyuzitia:

 a) na zistenie a vyhodnotenie vsetkych vyuzitelnych nerastov
  loziska a ich uzitkovych zloziek
   1. usmernovat  podla dosahovanych  vysledkov vyhladavania
    a prieskumu sposob, miesto a pocetnost vzorkovania,
   2. vykonavat potrebne mineralogicke, petrologicke, chemicke
    a technologicke rozbory a skusky,
   3. usmernovat vyskum upravy a spracovania na najuplnejsie
    vyuzitie  nerastnej  suroviny  a  obmedzenie  vplyvov
    skodlivych zloziek,
   4. vycislovat  vo  vypoctoch  zasob  vyhradneho  loziska
    a evidovat zasoby vsetkych zistenych druhov nerastov
    vratane sprievodnych nerastov  a vsetky ich uzitkove
    zlozky,
   5. hodnotit technicke moznosti a ekonomicku ucelnost ich
    vyuzitia;
 b) na vytvorenie podmienok na projektovanie a vystavbu bani
  a lomov, otvarku, pripravu a dobyvanie vyhradneho loziska
  podla zasad banskej technologie a na zabezpecenie racionalneho
  vyuzitia vyhradneho loziska
   1. skumat a overovat rozsah a tvar loziska, jeho ulozne
    a tektonicke pomery, ktore  mozu mat vplyv na jeho
    dobyvanie,
   2. skumat  a urcovat  fyzikalno-mechanicke, geotechnicke,
    inzinierskogeologicke a hydrogeologicke vlastnosti loziska
    a okolitych hornin,
   3. riesit vztah zvodnenia loziska k jeho nadloziu a podloziu,
   4. hodnotit v sprave o vysledku geologickych prac a vo
    vypoctoch  zasob  banskotechnicke  podmienky dobyvania
    loziska a vplyvy faktorov podmienujucich jeho vyuzitie
    (napr. plynove pomery, vodne pritoky),
   5. vo vyssich etapach prieskumu navrhovat optimalny sposob
    otvarky a dobyvania loziska;
 c) pouzivat metody a postupy, ktore nestazia alebo nevylucia
  vyuzitie vyhradneho loziska alebo jeho casti a nesposobia
  neodovodnene straty zasob vyhradneho loziska; na ten ciel
   1. umiestnovat prieskumne diela, najma hlavne banske diela
    tak, aby co najmenej viazali zasoby loziska, alebo aby sa
    nestazili podmienky jeho otvarky a dobyvania,
   2. skumat moznosti prievalov vod, plynov a bahnin, zvysenu
    radioaktivitu, nachylnost na samovznietenie a obdobne
    javy, ktore mozu ovplyvnit buduce vyuzitie loziska,
   3 .pouzivat technologicke postupy vykonavania geologickych
    prac, ktore pri vyuzivani loziska nesposobia prepojenie
    zvodnenych horizontov alebo neziaduce zavodnenie loziska,
   4. vyznacovat  v  sprave  o  vysledku geologickych prac
    priestory, kde z hladiska ochrany zasob loziska nemozno
    umiestnovat povrchove stavby a zariadenia, pripadne, kde
    ich mozno zriadovat len pri osobitnych opatreniach;
 d) na zistenie skutocnosti  potrebnych na posudenie moznych
  vplyvov vyuzivania vyhradneho loziska na ine loziska, vody
  a ine prirodne zdroje, na zivotne prostredie a na dalsie
  dolezite celospolocenske zaujmy
   1. skumat suvislost, pripadne spojenie loziska s okolitymi
    banami a lomami, so starymi banskymi dielami a so zdrojmi
    podzemnych vod,
   2. skumat  vplyv  geofaktorov  zivotneho  prostredia  na
    vyuzivanie loziska, hodnotit moznosti a urcovat podmienky
    prekonania alebo zmiernenia ich negativnych vplyvov,
   3. skumat a navrhovat moznosti umiestnenia odvalov, vysypiek
    a odkalisk tak, aby nestazovali buduce vyuzitie loziska
    a aby zivotne prostredie bolo narusene co najmenej,
   4. zistovat a hodnotit strety zaujmov chranenych osobitnymi
    predpismi 4)  so  zaujmami  na  vyuzitie   loziska
    a v sucinnosti s  prislusnymi organmi navrhovat ich
    riesenie;
 e) pri preruseni vyhladavania alebo prieskumu urobit opatrenia,
  aby sa nezmarili banske diela a nestazilo vykonavanie dalsieho
  prieskumu a vyuzitie vyhradneho loziska; na ten ciel
   1. vsestranne posudit a ekonomicky odovodnit ucelnost udrzby
    alebo likvidacie prieskumnych  diel  pred rozhodnutim
    o preruseni geologickych prac v lozisku,
   2. preskumat moznost docasneho uzivania prieskumnych diel na
    ine ucely,
   3. pripravit vcas plan zabezpecenia, pripadne likvidacie
    banskych  diel a lomov  sluziacich  na  vyhladavanie
    a prieskum.
------------------------------------------------------------------
   4) Napr. zakon  c. 51/1964 Zb.  o drahach a  vyhlaska
    Ministerstva  dopravy  a  Ustredneho  banskeho  uradu
    c. 28/1967 Zb., ktorou sa ustanovuju pravidla pre styk
    drah  s banskou  cinnostou, zakon  c. 110/1964  Zb.
    o telekomunikaciach, zakon c. 20/1966 Zb. o starostlivosti
    o  zdravie ludu,  zakon c.  53/1966 Zb.  o ochrane
    polnohospodarskeho  podneho  fondu  v  zneni  zakona
    c. 75/1976 Zb. (uplne znenie c. 124/1976 Zb.),  zakon
    c. 138/1973  Zb.  o vodach  (vodny  zakon),  zakon
    c. 61/1977 Zb. o lesoch,  zakon SNR c. 1/1955 Zb. SNR
    o statnej ochrane prirody v zneni neskorsich predpisov,
    zakon  SNR  c.  27/1987  Zb.  o statnej pamiatkovej
    starostlivosti. 

                 8

 
        Overovanie zasob vyhradnych lozisk

  Zasoby vyhradneho loziska sa musia pred jeho vyuzivanim overit
v kategoriach  zodpovedajucich  zlozitosti  geologickej stavby
loziska, rozmiestnenia jeho uzitkovych a skodlivych zloziek,
pripadne zlozitosti vyvoja kolektorskych hornin.

                 9

 

               zruseny

                10

 

               zruseny

                11

 
             Bilancne zasoby

  (1) Pre investicnu vystavbu bane alebo lomu, upravne, pripadne
spracovatelskeho zavodu sa musi  overit a schvalit mnozstvo
bilancnych zasob vyhradneho loziska, ktore zodpoveda planovanej
kapacite a zivotnosti.

  (2) Najpodrobnejsie sa overuju  bilancne zasoby tej casti
vyhradneho loziska, ktora sa bude vyuzivat najskor. Ak nie je tato
cast loziska svojim vyvojom, najma banskotechnickymi podmienkami
na jeho vyuzivanie rozhodujuca, podrobnejsie sa overi aj ta cast
loziska, ktora je pre jeho buduce vyuzivanie charakteristicka.
------------------------------------------------------------------
   5)  11 zakona SNR c. 52/1988 Zb. o geologickych pracach
    a o Slovenskom geologickom urade. 

          Osobitne podmienky pripravy
         vyhradneho loziska na vyuzitie

                12

  (1) V kazdom vyhradnom lozisku musia sa pred jeho vyuzivanim
overit  geologicke   a  banskotechnicke  (hydrogeologicke,
inzinierskogeologicke  a ine)  faktory podmienujuce dobyvanie
a vyriesit  technologia upravy,  zuslachtovania, pripadne  aj
spracovania nerastnej suroviny tak podrobne, ako sa vyzaduje na
vypracovanie projektovej dokumentacie stavby bane alebo lomu,
upravne, pripadne spracovatelskeho zavodu a na vypracovanie planu
otvarky, pripravy a dobyvania.

  (2) Ak sa vo vyhradnom lozisku vyskytne dalsi vyuzitelny
nerast, overi sa jeho vyskyt a zasoby aspon v rozsahu nevyhnutnom
na urcenie jeho hospodarskeho vyznamu a moznosti jeho vyuzitia.

  (3) Vo vyhradnych loziskach, v ktorych surovinovu zakladnu bane
alebo lomu netvoria zasoby celeho loziska, overia sa v ostatnej
casti loziska zasoby v kategorii predpokladanych zasob Z-3 alebo
sa odhadnu prognozne zdroje, ak mozu ovplyvnit sposob otvarky,
pripravy  a  dobyvania  loziska  a umiestnenie priemyselnych
a ostatnych stavieb a zariadeni.

                13

               zruseny

              STVRTA CAST
          OZNAMOVANIE VYSKYTU LOZISKA
            VYHRADENEHO NERASTU

                14

            Oznamovacia povinnost

  (1) Ak zisti organizacia alebo obcan mimo ramca organizovaneho
vyhladavania vyskyt  loziska vyhradeneho nerastu  (dalej len
"vyskyt"),  je  povinny  to  bezodkladne oznamit Slovenskemu
geologickemu uradu. 7) Oznamenie organizacie alebo obcana (dalej
len "oznamovatel") obsahuje miesto, cas, sposob zistenia a opis
vyskytu, druh nerastu, pripadne dalsie udaje dolezite na posudenie
vyskytu.

  (2) Oznamovatel sa musi zdrzat cinnosti, ktore by znemoznili,
pripadne obmedzili posudenie vyskytu; je povinny ponechat vyskyt
nedotknuty a pristupny do jeho posudenia, najdlhsie vsak 30 dni od
jeho oznamenia.  Ak by sa  tym ohrozila plynula  prevadzka
oznamovatela, dohodne s nim Slovensky geologicky urad primerany
cas na umoznenie pristupu k zistenemu vyskytu.
------------------------------------------------------------------
   7)  12 ods. 1 banskeho zakona. 

                15

     Potvrdenie o naleze loziska vyhradeneho nerastu

  Ak sa potvrdi vyhradeny nerast v rozsahu, ktory umoznuje
odovodnene ocakavat jeho nahromadenie, vyda Slovensky geologicky
urad oznamovatelovi potvrdenie  o naleze loziska vyhradeneho
nerastu. Ak oznameny vyskyt je uz znamy alebo sa pri jeho overeni
lozisko  vyhradeneho  nerastu  nezisti,  oznami to Slovensky
geologicky urad oznamovatelovi. 

                16

        Odmena a uhrada vynalozenych nakladov

  (1) Ak je nalezcom loziska vyhradeneho nerastu obcan, poskytne
mu Slovensky geologicky urad odmenu. Vyska odmeny sa urci podla
vedeckeho, technickeho a hospodarskeho vyznamu loziska a prispenia
nalezcu na jeho zistenie a overenie, ako aj podla nevyhnutnych
vydavkov, ktore mal nalezca v suvislosti s nalezom a jeho
oznamenim, do 50 000 Kcs.  Pri mimoriadnom vyzname zisteneho
loziska moze Slovensky geologicky urad so suhlasom Ministerstva
financii Slovenskej republiky udelit vyssiu odmenu.

  (2) Ak je nalezcom loziska vyhradeneho nerastu organizacia,
uhradi jej Slovensky geologicky urad ucelne vynalozene naklady na
odber a analyzy vzoriek, pripadne na spristupnenie loziska. 

              PIATA CAST
           ZAVERECNE USTANOVENIA

                17

  Zrusuje sa pre uzemie Slovenskej socialistickej republiky
vyhlaska  Vladneho  vyboru  pre  geologiu  c. 216/1957 U.v.
o osvedceniach  a odmenach  za objavenie  lozisk vyhradenych
nerastov. 

                18

  Tato vyhlaska nadobuda ucinnost 1.julom 1988, vyhlaska c.3/1992
Zb. nadobuda ucinnost 16. januarom 1992.

              Predseda:

           Ing. Kuran CSc. v.r. 


LEGISLATIVA - zivotne prostredie


ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa