ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

LEGISLATIVA - zivotne prostredie

              606/1992 Zb.
            NARIADENIE VLADY
           Slovenskej republiky
           z 29. septembra 1992
           o nakladani s odpadmi
Zmena: 190/1996 Z.z.

  Vlada  Slovenskej republiky  podla  13  pism. b) zakona
c. 238/1991 Zb. o odpadoch nariaduje:

               PRVA CAST
           ZAKLADNE USTANOVENIA

                 1

             Predmet upravy

  (1) Nariadenie vlady  o nakladani s  odpadmi (dalej len
"nariadenie")  upravuje   vseobecne  podmienky  nakladania
s odpadmi, 1)  osobitne podmienky  nakladania s  nebezpecnymi
odpadmi, zneskodnovanie odpadov a nalezitosti ziadosti o vydanie
suhlasov na nakladanie s odpadmi.

  (2) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraduju do kategorii a
druhov podla Kategorizacie a katalogu odpadov 2) (dalej len
"katalog odpadov").
------------------------------------------------------------------
1)  2 ods. 6 zakona c. 238/1991 Zb. o odpadoch (dalej len "zakon
  o odpadoch").
2) Opatrenie Federalneho vyboru pre zivotne prostredie, ktorym sa
  vyhlasuje Kategorizacia a katalog odpadov, vyhlasene v ciastke
  69/1991 Zb. 

                 2

             Zakladne pojmy

  Pre ucely tohto nariadenia sa rozumie:

 a) zhromazdovanim odpadov docasne sustredovanie odpadov pred
  dalsim nakladanim s nimi,
 b) zhromazdovanim  odpadov  docasne  ulozenie  odpadov medzi
  jednotlivymi cinnostami pri nakladani s nimi,
 c) upravou odpadov cinnost smerujuca k zmene ich fyzikalnych
  alebo chemickych vlastnosti,
 d) spracovanim odpadov uprava pre potreby ich dalsieho vyuzitia,
 e) triedenim odpadov delenie odpadov podla kategorii a druhov,
 f) vyuzivanim odpadov pouzitie druhotnych surovin (materialove
  vyuzivanie) alebo ziskavanie energie z odpadov (energeticke
  vyuzivanie),
 g) spalovanim  odpadov  termicke  zneskodnovanie  odpadov za
  pritomnosti  kyslika,  pri  ktorom  dochadza  k rozkladu
  organickych latok v odpade najma na oxid uhlicity a vodu,
 h) skladkovanim odpadov ich trvale ulozenie na skladke,
 i) skladkou priestor, objekt alebo zariadenie urcene na trvale
  ukladanie odpadov za ucelom ich zneskodnenia,
 j) neutralizaciou odpadov zneskodnovanie nebezpecnych vlastnosti
  odpadov fyzikalno-chemickymi alebo biologickymi metodami. 

              DRUHA CAST
      VSEOBECNE PODMIENKY NAKLADANIA S ODPADMI

                 3

       Zaradenie odpadov podla katalogu odpadov

  Povodca  odpadov  (dalej  len  "povodca")  zaradi  odpad
bezprostredne po jeho vzniku podla katalogu odpadov. 

                 4

     Zhromazdovanie, triedenie a skladovanie odpadov

  (1) Povodca je povinny odpady zhromazdovat a triedit podla
druhov 3) uz v mieste ich vzniku.

  (2) Odpady mozno zmiesavat s odpadmi ineho druhu alebo inymi
latkami, len pokial tato cinnost je sucastou dalsieho postupu ich
vyuzitia alebo zneskodnenia.

  (3) Odpady mozno skladovat, len ak je to nevyhnutne pre dalsie
nakladanie s nimi, najdlhsie po dobu jedneho roka, pricom musia
byt utriedene podla druhov. Skladovacie priestory sa navrhuju,
buduju a prevadzkuju tak, aby nemohlo dojst k neziaducemu vplyvu
na zivotne prostredie, pricom sa pouziju obdobne ustanovenia  14,
19, 20,  21 ods. 4,  22 az 25 tohto nariadenia.
------------------------------------------------------------------
3)  5 ods. 1 pism. b) zakona o odpadoch. 

                 5

             Uprava odpadov

  (1) Uprava odpadu sa vykonava za ucelom zabezpecenia moznosti
vyuzitia odpadu, lepsej prepravy  alebo znizenia narokov na
zneskodnenie odpadov.

  (2) Jednotlive sposoby upravy odpadov mozno pouzit len vtedy,
ak boli  overene v laboratornych  a poloprevadzkovych alebo
v prevadzkovych podmienkach. 

                 6

            Spracovanie odpadov

  (1) Odpady sa spracovavaju tak, aby oddelitelne a vyuzitelne
latky mohli byt v co  najvacsej moznej miere pouzite najma vo
vyrobnom procese a aby mnozstvo nasledne vzniknutych odpadov bolo
co najmensie a ich fyzikalne a chemicke vlastnosti take, aby
nepriaznivy vplyv na zivotne prostredie bol minimalny.

  (2) Rastlinne odpady, exkrementy zvierat, biologicke kaly
z cistiarni odpadovych vod a ine im podobne odpady sa spracuju
prednostne biologicky a ich biologicke spracovanie sa uprednostni
pred ich zneskodnenim. Osobitne predpisy o kompostovani zostavaju
nedotknute v platnosti. 4)
------------------------------------------------------------------
4) CSN 46 5735 Priemyselne komposty. 

                 7

            Vyuzivanie odpadov

  (1) Pri  vyuzivani odpadov  sa uprednostnuje  materialove
vyuzitie odpadu pred jeho vyuzitim energetickym.

  (2) Povodca je povinny vyuzit odpad, ak ma na to vhodne
technicke zariadenie a ak vyska nakladov na vyuzitie odpadov je
porovnatelna s vyskou nakladov na ich zneskodnenie. 

              TRETIA CAST
   OSOBITNE PODMIENKY NAKLADANIA S NEBEZPECNYMI ODPADMI

                 8

  (1) Povodca je povinny zabezpecit zneskodnovanie nebezpecnych
odpadov prednostne pred ostatnymi odpadmi.

  (2) Nebezpecne odpady, ktore obsahuju polychlorovane bifenily
a polychlorovane   terfenyly  sa   zneskodnuju  spalovanim
v zariadeniach na to urcenych. Ine sposoby zneskodnovania tychto
odpadov mozno pouzit len na zaklade posudku fyzickej a pravnickej
osoby opravnenej vydavat odborne posudky vo veciach odpadov. 5)

  (3) Pred zneskodnovanim nebezpecnych odpadov skladkovanim sa
odpad upravi sposobom, ktory podstatne znizi jeho nebezpecnost,
objem alebo hmotnost.

  (4) Pri zneskodnovani nebezpecnych odpadov skladkovanim je
prevadzkovatel skladky odpadov povinny ukladat ich tak, aby medzi
nimi nedochadzalo k neziaducim  reakciam, ktore by ohrozili
bezpecnost prevadzky skladky.

  (5) Prevadzkovatel skladov, manipulacnych mies a kontajnerov,
v ktorych sa nachadzaju nebezpecne odpady, je povinny oznacit ich
identifikacnym listom nebezpecneho odpadu vedenym na osobitnom
tlacive. 6) Skladovanie nebezpecnych odpadov v nadobach sa riadi
osobitnymi predpismi. 7)

  (6) Identifikacnym listom podla odseku 5 varovnym symbolom 8)
musia byt oznacene aj vonkajsie obaly, v ktorych sa nebezpecne
odpady nachadzaju.

  (7) Preprava  nebezpecnych  odpadov  sa  riadi osobitnymi
predpismi 9) a organizuje sa tak, aby rizika s nou spojene boli
z hladiska ochrany zivotneho prostredia co najnizsie.
------------------------------------------------------------------
5)  11 ods. 5 pism. b) zakona SNR c. 494/1991 Zb. o statnej
  sprave v odpadovom hospodarstve.
6) Tlacivo SEVT 01 302 0 (MZP SR).
7) Napr. CSN 83 0915 - Objekty pre manipulaciu s ropnymi latkami
  a ich skladovanie.
8) CSN 01 8001 - Bezpecnostne znacky.
9) Poriadok pre medzinarodnu zeleznicnu prepravu nebezpecneho
  tovaru (RID), Priloha I k Jednotnym pravnym predpisom pre
  zmluvu o medzinarodnej  zeleznicnej preprave tovaru (CIM)
  tvoriaci dodatok B k  Dohode o medzinarodnej zeleznicnej
  preprave  (COTIF);  (vyhlaska  ministra  zahranicnych veci
  c. 8/1985 Zb.).
  Europska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych
  veci (ADR); (vyhlaska ministra zahranicnych veci c. 64/1987
  Zb.).
  Zakon c. 68/1979 Zb.  o cestnej doprave a vnutrostatnom
  zasielatelstve v zneni zakona c. 118/1990 Zb.
  Zakon SNR c. 472/1990 Zb. o organizacii miestnej statnej
  spravy. 

                 9

  Kazdy, kto naklada s nebezpecnymi odpadmi, je povinny:

 a) vypracovat  havarijny  plan,  ktory  obsahuje podrobnosti
  o povinnostiach v pripade havarie,
 b) pouzivat pevne  a nepriepustne obaly  tak, aby vydrzali
  namahanie pri skladovani, preprave a po ulozeni,
 c) balit odpady bezpecne a podla ucelu dalsieho nakladania
  s nimi, urcit postup a podmienky pri ich odbalovani. 

                10

  (1) Povodca nebezpecneho odpadu pri vzniku kazdeho noveho
druhu nebezpecneho odpadu je povinny zabezpecit analyzu jeho
vlastnosti podla prilohy c. 1 tohto nariadenia, a to za ucelom
urcenia nebezpecnych vlastnosti  odpadu a blizsich podmienok
nakladania s nim.

  (2) Ak  povodca  analyzou  vlastnosti  odpadu  zaradeneho
v katalogu odpadov ako zvlastny odpad, ktory ma alebo moze mat
nebezpecne vlastnosti, zisti podla prilohy c. 1 tohto nariadenia,
ze odpad nema nebezpecne vlastnosti, moze poziadat prislusny
obvodny urad zivotneho prostredia, ktory dava suhlas na nakladanie
s nebezpecnym odpadom, 10) o urcenie, ze odpad nie je nebezpecny.
K ziadosti musi byt pripojena analyza vlastnosti odpadu podla
prilohy c. 1 tohto nariadenia. Do urcenia sa odpad povazuje za
nebezpecny.

  (3) Povodca nebezpecneho odpadu je povinny pred vykonanim
upravy nim vyprodukovaneho nebezpecneho odpadu alebo pred jeho
zneskodnenim zabezpecit vykonanie analyzy jeho zlozenia za ucelom
urcenia konkretneho sposobu a podmienok upravy alebo zneskodnenia.
Analyza zlozenia odpadu sa vykonava podla prilohy c. 2 a  29
tohto nariadenia.

  (4) Pre uradne ucely analyzu vlastnosti nebezpecneho odpadu
a analyzu zlozenia odpadu podla odsekov 2 a 3 vykonavaju alebo
overuju fyzicke a pravnicke osoby opravnene vydavat odborne
posudky vo veciach odpadov. 5)
------------------------------------------------------------------
 5)  11 ods. 5 pism. b) zakona SNR c. 494/1991 Zb. o statnej
  sprave v odpadovom hospodarstve.
10)  5 ods. 1 pism. b) zakona SNR c. 494/1991 Zb. 

              STVRTA CAST
           ZNESKODNOVANIE ODPADOV

               I. ODDIEL
           SPOLOCNE USTANOVENIA

                11

  (1) Odpady sa zneskodnuju:

 a) spalovanim,
 b) skladkovanim,
 c) neutralizaciou.

  (2) Pri zneskodnovani odpadov neutralizaciou sa postupuje ako
pri uprave odpadov. 

                12

  (1) Odpady mozno zneskodnovat len v priestoroch, objektoch
a zariadeniach urcenych a schvalenych na zneskodnovanie odpadov
a prevadzkovanych  podla odsuhlaseneho  prevadzkoveho poriadku
(dalej len "zariadenie"), pokial  v tomto nariadeni nie je
ustanovene inak.

  (2) Zmeny v prevadzke zariadenia moze jeho prevadzkovatel
vykonat  len  so  suhlasom  prislusneho  uradu  zivotneho
prostredia. 11)

  (3) Odpad, ktory nie je mozne zneskodnit na existujucich
zariadeniach, moze byt skladovany do casu, kedy bude zabezpecene
jeho zneskodnenie. Ustanovenie   4 ods. 3 prva veta tohto
nariadenia sa pre tento ucel nepouzije. Na zabezpecenie prevadzky
skladu musi byt vypracovany prevadzkovy poriadok, ktory obsahuje
nalezitosti uvedene v  13 ods. 1 tohto nariadenia.

  (4) Po ukonceni zneskodnovania odpadov v zariadeni alebo po
ukonceni prevadzky zariadenia je prevadzkovatel povinny zabezpecit
opatrenia potrebne na sledovanie a odstranovanie negativnych
nasledkov zariadenia na zivotne prostredie, najma:

 a) zabezpecit vsetky sanacne prace,
 b) rekultivovat uzemie, v ktorom sa zariadenie nachadza,
 c) pri skladke odpadu sledovat jej dopad na zivotne prostredie
  v rozsahu ako pocas prevadzky skladky v intervaloch najmenej
  raz za 5 rokov, a to  po dobu 50 rokov od ukoncenia
  zneskodnovania odpadov v zariadeni.

  (5) Prevadzkovatel zariadenia moze odmietnut prevzatie odpadu,
ak s nim toto prevzatie nebolo vopred dohodnute alebo ak druh
prineseneho odpadu nezodpoveda druhom odpadov, na zneskodnovanie
ktorych je prevadzkovatel opravneny.
------------------------------------------------------------------
11)  5 ods. 1 pism. a) zakona SNR c. 494/1991 Zb. 

                13

         Prevadzkovy poriadok zariadenia

  (1) Prevadzkovatel je povinny vypracovat prevadzkovy poriadok
zariadenia (dalej len "prevadzkovy poriadok"), ktory obsahuje
najma:

 a) nazov a adresu  prevadzkovatela vratane mien pracovnikov
  zodpovednych za prevadzku zariadenia,
 b) udaje o zacati prevadzky, dobe zivotnosti zariadenia a jeho
  kapacite,
 c) technicky popis zariadenia,
 d) organizacne a technologicke zabezpecenie prevadzky a ochrany
  zariadenia,
 e) podmienky bezpecnosti prace pri prevadzke zariadenia,
 f) povinnosti pri obsluhe a udrzbe zariadenia,
 g) opatrenia pre pripad havarie,
 h) zoznam  druhov  odpadov,  na  zneskodnovanie  ktorych je
  prevadzkovatel opravneny,
 i) suhlas prislusneho uradu zivotneho prostredia na vydanie
  prevadzkoveho poriadku, 12)
 j) pre skladky aj urcenie sposobu vykonavania vstupnej kontroly a
  sposob ukladania odpadov,
 k) sposob  obsluhy  a  vyhodnocovanie  pozorovacieho systemu
  zariadenia, v pripade skladky aj sposob plnenia povinnosti
  podla  12 ods. 4 pism. c) tohto nariadenia.

  (2) V pripade zmien v prevadzke zariadenia je prevadzkovatel
povinny prisposobit prevadzkovy poriadok tymto zmenam a poziadat
prislusny  urad  zivotneho  prostredia  o  suhlas so zmenou
prevadzkoveho poriadku. 13)

  (3) Prevadzkovy poriadok musi byt ulozeny na pristupnom mieste
zariadenia.
------------------------------------------------------------------
12)  5 ods. 1 pism. c) zakona SNR c. 494/1991 Zb.
13)  13 ods. 1 pism. a) bod 2 zakona SNR c. 494/1991 Zb. 

                14

          Prevadzkovy dennik zariadenia

  (1) Prevadzkovatel vedie prevadzkovy dennik zariadenia (dalej
len  "prevadzkovy dennik"), v ktorom sa zaznamenavaju  najma
udaje o:

 a) mnozstve a druhoch odpadov prijatych denne na zneskodnenie
  vratane oznacenia ich povodcov, pripadne inych ziadatelov o
  zneskodnenie odpadu a miesta ich ulozenia,
 b) neprevzatom odpade podla  12 ods. 5 tohto nariadenia,
 c) mnozstve a druhoch denne zneskodnenych odpadov,
 d) nalozeni s pevnymi a kvapalnymi odpadmi, ktore vznikaju po
  procese zneskodnenia,
 e) odobratych vzorkach odpadov a vysledkoch ich analyz,
 f) technickom stave zariadeni,
 g) prevadzkovych poruchach a havariach zariadenia a sposobe ich
  odstranenia,
 h) casovom vyuziti zariadenia,
 i) odstaveni zariadenia,
 j) vykonanych udrzbach zariadenia,
 k) vykonanych kontrolach,
 l) menach  pracovnikov zodpovednych  za prevadzku zariadenia
  v uvedeny den,
 m) dodrziavani  limitov a  osobitnych technickych  podmienok
  urcenych pre prevadzku zariadenia.

  (2) Prevadzkovy dennik je prevadzkovatel povinny uchovavat pri
skladke 50 rokov a pri ostatnych zariadeniach 10 rokov od
ukoncenia zneskodnovania odpadov v zariadeni. 

                15

          Prevadzkova cast zariadenia

  (1) V prevadzkovej casti zariadenia su umiestnene:

 a) informacna  tabula,  ktora  obsahuje  nazov  a  sidlo
  prevadzkovatela zariadenia, prevadzkovu dobu a zoznam druhov
  zneskodnovanych odpadov,
 b) prevadzkovy objekt,
 c) zariadenie na zistovanie mnozstva odpadu,
 d) protipoziarne zariadenie,
 e) dalsie zariadenia, ak to prevadzka zariadenia vyzaduje.

  (2) V prevadzkovej casti vykonava prevadzkovatel zariadenia
vstupnu kontrolu mnozstva a druhov privezeneho odpadu. 

              II. ODDIEL
        ZNESKODNOVANIE ODPADOV SPALOVANIM

                16

  (1) Odpad  sa  zneskodnuje  spalovanim  najma  vtedy, ak
v prevaznej miere obsahuje organicke latky.

  (2) Pre  budovanie, konstrukciu  a prevadzku spalovacieho
zariadenia na  zneskodnovanie odpadov spalovanim  (dalej len
"spalovacie zariadenia") platia osobitne predpisy. Podmienkou
prevadzkovania spalovacieho zariadenia je zabezpecenie ukladania
odpadu, ktory je vyslednym produktom spalovacieho procesu, na
skladke urcenej pre tento druh odpadu.

  (3) V  odovodnenych  pripadoch  mozno  odpad  spalovat
v technologickom objekte, 14) ktory nie je na tento ucel urceny.
Pre jeho prevadzku pre tento ucel platia primerane ustanovenia
tohto nariadenia ako pre spalovacie zariadenie.

  (4) V spalovacom zariadeni a technologickom objekte sa zriadia
oddelene skladove priestory pre odpady:

 a) tuhe,
 b) pastovite,
 c) kvapalne,
 d) znecistene halogenovanymi zluceninami.

  (5) Za ucelom zabezpecenia optimalneho spalovacieho rezimu
mozno jednotlive druhy odpadov 2) pri zneskodnovani spalovanim
zmiesavat.

  (6) Prevadzkovatel spalovacieho zariadenia je povodcom odpadu,
ktory je vyslednym produktom spalovacieho procesu.

  (7) V  pripade  havarie  spalovacieho  zariadenia  je
prevadzkovatel povinny do doby odstranenia zavady zabezpecit
skladovanie prevzatych odpadov, na zneskodnovanie ktorych je
zariadenie urcene.

  (8) Kto ziada podla  4 ods. 2 pism. a) zakona o odpadoch
o vyjadrenie k zriadeniu spalovacieho zariadenia urceneho na
spalovanie nebezpecnych odpadov, je povinny predlozit vysledky
spalovacej skusky tychto odpadov na obdobnom zariadeni, overene
fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vydavat vo veciach
odpadov odborne posudky. 5)
------------------------------------------------------------------
 2) Opatrenie Federalneho vyboru pre zivotne prostredie, ktorym sa
  vyhlasuje Kategorizacia a katalog odpadov, vyhlasene v ciastke
  69/1991 Zb.
 5)  11 ods. 5 pism. b) zakona SNR c. 494/1991 Zb. o statnej
  sprave v odpadovom hospodarstve.
14)  3 pism. a) az c) zakona c. 309/1991 Zb. 

              III. ODDIEL
        ZNESKODNOVANIE ODPADOV SKLADKOVANIM

                17

         Odpady nevhodne na skladkovanie

  Skladkovat je zakazane:

 a) tekute odpady, pokial nie su v uzavretych nadobach,
 b) vybusne odpady,
 c) nadoby obsahujuce plyny pod tlakom,
 d) latky, ktore pri styku s vodou prudko reaguju najma vyvinom
  tepla alebo plynov,
 e) samozapalne latky a horlaviny I. triedy nebezpecnosti, 15)
 f) odpady, ktore mozu sirit prenosne choroby 16) alebo hromadne
  ochorenia zvierat, 17)
 g) odpady zo zdravotnickych zariadeni bez dekontaminacie, 18)
 h) odpady, ktorych obsah skodlivin presahuje hodnoty uvedene
  v prilohe c. 3 tohto nariadenia.
------------------------------------------------------------------
15) CSN 65 0201 Horlave kvapaliny. Prevadzkarne a sklady.
16)  15 zakona c. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ludu
  v zneni neskorsich predpisov.
17)  30 vyhlasky  Federalneho ministerstva polnohospodarstva
  a vyzivy c. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat.
18)  38 vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SSR c. 103/1984 Zb.
  o opatreniach proti prenosnym chorobam. 

                18

         Triedy vyluhovatelnosti odpadov

  (1) Vyluhom  podla  tohto  nariadenia  je  roztok  latok
rozpustenych v deionizovanej vode, ktory sa pripravi vyluhovanim
jedneho dielu susiny na desat dielov vody za 24 hodin pri teplote
20 stupnov C s moznostou odchylky 3 stupnov C.

  (2) Podla kvality vyluhu zaradujeme povodca odpady do styroch
tried vyluhovatelnosti podla prilohy c. 4 tohto nariadenia.

  (3) Vyluh odpadov triedy  vyluhovatelnosti I neprekracuje
hodnoty uvedene v tabulke c. 1 prilohy c. 4 tohto nariadenia. Ak
ma podzemna voda, do ktorej presakuje voda zo skladky v jednom
alebo vo viacerych ukazovateloch horsiu kvalitu, ako udava tato
tabulka, su pre zaradenie odpadu do triedy vyluhovatelnosti
I urcujucimi v tychto ukazovateloch hodnoty kvality podzemnej
vody. Do tejto triedy nemozno zaradit nevyluhovatelne odpady.

  (4) Vyluh odpadov triedy  vyluhovatelnosti II neprekracuje
hodnoty uvedene v tabulke c. 2 prilohy c. 4 tohto nariadenia. Do
triedy vyluhovatelnosti II sa zaraduje tiez vyluh odpadov, ktory
prekracuje hranicne hodnoty uvedene v tejto tabulke najviac v
troch ukazovateloch s vynimkou ukazovatelov oznacenych poznamkou
c. 2. Vyluh odpadov triedy vyluhovatelnosti II mozno odviest do
povrchovych vod po mechanickom cisteni.

  (5) Vyluh odpadov triedy  vyluhovatelnosti III neprekracuje
hodnoty uvedene v tabulke c. 3 prilohy c. 4 tohto nariadenia. Do
triedy vyluhovatelnosti III sa zaraduje tiez vyluh odpadov, ktory
prekracuje hranicne hodnoty uvedene v tejto tabulke najviac v
troch ukazovateloch s vynimkou ukazovatelov oznacenych poznamkou
c. 2.

  (6) S nasledovnymi odpadmi treba pri skladkovani nakladat ako
s odpadmi zaradenymi do triedy vyluhovatelnosti III:

 a) komunalny odpad (skupina c. 91), 2)
 b) netriedeny, tuhy odpad,
 c) potraviny po zarucnej dobe (druh c. 11102), 2)
 d) surovy kompost,
 e) odpad z drvenia autovrakov (druh c. 35103). 2)

  (7) Do triedy vyluhovatelnosti IV sa zaraduje odpad, ktoreho
vyluh nemozno zaradit do triedy vyluhovatelnosti III.
------------------------------------------------------------------
2) Opatrenie Federalneho vyboru pre zivotne prostredie, ktorym sa
  vyhlasuje Kategorizacia a katalog odpadov, vyhlasene v ciastke
  69/1991 Zb. 

            ZRIADOVANIE SKLADOK

                19

           Vyber lokality skladky

  (1) Pre vyber lokality skladky platia osobitne predpisy. 19)

  (2) Pri zriadovani skladky v

 a) bezprostrednej blizkosti sidiel,
 b) uzemiach urcenych alebo vyuzivanych prevazne pre cestovny ruch
  a rekreaciu,
 c) uzemi, na ktorom sa  nachadzaju vodne toky, vyrony vod
  o pramene,
 d) uzemiach postihnutych vymolovou eroziou,
 e) uzemiach docasne ohrozovanych zaplavami, ak nie su vyhlasene
  za zatopove uzemia,
 f) lokalitach potrebnych pre udrzanie ekologickej stability 20)
  moze prislusny urad zivotneho prostredia 21) vo vyjadreni
  k zriadeniu skladky podla   4  ods. 2 pism. a) zakona
  o odpadoch urcit poziadavky pre  jej vystavbu nad ramec
  ustanoveni tohto nariadenia  tak, aby bolo znecistovanie
  zivotneho prostredia co mozno najnizsie, v sulade s moznostami
  najnovsieho stavu vedy a techniky.

  (3) Pre vyber lokality skladky sa uzemie posudzuje najma
z hladiska    inziniersko-geologickeho,   hydrogeologickeho,
biologickeho, vodohospodarskych, klimatickych a demografickych
podmienok, pristupnosti lokality a moznosti bezpecneho uzavretia
skladky. 22)
-----------------------------------------------------------------
19) Napr. zakon c. 138/1973 Zb. o vodach (vodny zakon), zakon
  c. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ludu v zneni
  neskorsich predpisov, vyhlaska Ministerstva zdravotnictva c.
  45/1966  Zb. o  vytvarani a  ochrane zdravych zivotnych
  podmienok, vyhlaska Ministerstva zdravotnictva SSR c. 15/1972
  Zb.  o ochrane  a rozvoji  prirodnych liecivych kupelov
  a prirodnych liecivych zdrojov v zneni vyhlasky c. 77/1983
  Zb., zakon SNR c. 1/1955 Zb. SNR o statnej ochrane prirody
  v zneni neskorsich predpisov, zakon c. 51/1964 Zb. o drahach
  v zneni neskorsich predpisov, zakon c. 61/1977 Zb. o lesoch
  v zneni  neskorsich  predpisov,  zakon  c.  110/1964 Zb.
  o telekomunikaciach v zneni neskorsich predpisov, zakon c.
  67/1960 Zb. o vyrobe, rozvode a vyuziti vyhrievacich plynov
  (plynarensky  zakon), zakon  SNR c.  307/1992 o ochrane
  polnohospodarskeho podneho fondu.
20)  4 zakona c. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi.
21)  4 pism. b) a  5 ods. 2 pism. a) zakona c. 494/1991 Zb.
22) Smernica Slovenskeho geologickeho uradu na zostavovanie map
  vhodnosti uzemia pre skladky odpadov v mierke 1 : 50 000
  z aprila 1992. 

                20

           Stavebne triedy skladok

  (1) Skladky sa zaraduju do troch stavebnych tried v zavislosti
od triedy vyluhovatelnosti odpadu povoleneho ukladat na skladku.
Stavebne  vyhotovenie  tesniaceho  systemu  skladky  urcuje
v zavislosti od podlozia skladky priloha c. 5 tohto nariadenia.

  (2) Na skladku prvej stavebnej triedy mozno ukladat odpad,
ktoreho  kvalita vyluhu  neprekroci hranicne  hodnoty triedy
vyluhovatelnosti I. Nemozno na nu ulozit odpad, ktoreho vyluh po
uprave podla   21 ods. 1 tohto nariadenia vyhovuje triede
vyluhovatelnosti I.

  (3) Na skladku druhej stavebnej triedy mozno ukladat odpad,
ktoreho  kvalita vyluhu  neprekroci hranicne  hodnoty triedy
vyluhovatelnosti II.

  (4) Na skladku tretej stavebnej triedy mozno ukladat odpad,
ktoreho  kvalita vyluhu  neprekroci hranicne  hodnoty triedy
vyluhovatelnosti III. 

                21

           Osobitne urcena skladka

  (1) Odpad, ktoreho vyluh patri do triedy vyluhovatelnosti IV,
sa upravi s cielom, aby vodny vyluh upraveneho odpadu vyhovoval
najmenej triede vyluhovatelnosti III.

  (2) Ak kvalita vyluhu odpadu ani po uprave podla odseku 1
nevyhovuje najmenej triede vyluhovatelnosti III a odpad nemozno
zneskodnit inym vhodnym sposobom, ulozi sa na osobitne urcenu
skladku.

  (3) Pre zriadenie osobitne urcenej skladky platia podmienky
urcene v  19 ods. 2 tohto nariadenia.

  (4) Prislusny urad zivotneho prostredia 11) moze v suhlase na
prevadzkovanie osobitne urcenej skladky podla  4 ods. 1 pism. a)
zakona o odpadoch urcit poziadavky pre jej prevadzkovanie nad
ramec ustanoveni tohto nariadenia tak, aby bolo znecistovanie
zivotneho prostredia co mozno najnizsie, v sulade s moznostami
najnovsieho stavu vedy a techniky.
------------------------------------------------------------------
11)  5 ods. 1 pism. a) zakona SNR c. 494/1991 Zb. 

           POZOROVACI SYSTEM SKLADKY

                22

   Pozorovanie vplyvu skladky na podzemne a priesakove vody

  (1) Skladky musia mat vybudovany pozorovaci system vplyvu
skladky na podzemne vody, ktory pozostava najmenej z dvoch
pozorovacich objektov, z ktorych jeden je umiestneny nad telesom
skladky a jeden pod telesom skladky v smere prudenia podzemnych
vod.

  (2) V pozorovacich objektoch podla odseku 1 sa pozoruje
zapach, farba, zakal obsah kyslika, kyslost a zasaditost (pH),
elektricka vodivost, odparok a chemicka spotreba kyslika (CHSK).
Sledovanie dalsich parametrov  urci prislusny urad zivotneho
prostredia vo vyjadreni k zriadeniu skladky 23) a v suhlase na
prevadzkovanie skladky 11) v zavislosti od druhov skladkovanych
odpadov a ich triedy vyluhovatelnosti podla prilohy c. 4 tohto
nariadenia.

  (3) Sucastou pozorovacieho systemu  skladky je pravidelna
analyza kvality priesakovych vod. Na skladkach, na ktorych je
uskladneny len jeden druh odpadu, sa analyza vykonava najmenej
dvakrat rocne, na ostatnych skladkach najmenej styrikrat rocne.
Mnozstvo priesakovej vody sa sleduje najmenej raz tyzdenne.

  (4) Podla odseku 3 sa sleduje teplota, farba, zakal, zapach,
kyslost a zasaditost (pH), elektricka vodivost, oxidacno-redukcny
potencial,  chemicka  spotreba  kyslika  (CHSK),  organicke
polyhalogenidy, amoniak (NH4+).
------------------------------------------------------------------
11)  5 ods. 1 pism. a) zakona SNR c. 494/1991 Zb.
23)  5 ods. 2 pism. a) zakona SNR c. 494/1991 Zb. 

                23

        Pozorovanie tvorby plynov na skladke

  (1) Ak sa na skladke predpoklada tvorba plynu, vybuduje sa
system na jeho odvadzanie.

  (2) Mnozstvo a zlozenie plynu sa sleduje najmenej dvakrat
rocne. Pritom sa sleduje najma sirovodik (H2S), metan (CH4) a oxid
uhlicity (CO2).

  (3) Vo  vyjadreni k  zariadeniu skladky 23)  mozno urcit
sledovanie dalsich plynnych zloziek.

  (4) V suhlase na  prevadzkovanie skladky 11) mozno urcit
castejsie sledovanie tvorby plynov na skladke v zavislosti od ich
mnozstva a koncentracie.
------------------------------------------------------------------
11)  5 ods. 1 pism. a) zakona SNR c. 494/1991 Zb.
23)  5 ods. 2 pism. a) zakona SNR c. 494/1991 Zb. 

           PREVADZKOVANIE SKLADKY

                24

         Podmienky prevadzkovania skladky

  (1) Prevadzkovanie skladky je zavisle od stavebnej triedy
skladky a druhu skladkovaneho odpadu.

  (2) Podmienkami prevadzkovania skladky su:

 a) prijazdova komunikacia ku skladke, 24)
 b) spevnene komunikacie v areali skladky,
 c) oplotenie arealu skladky plotom vysokym najmenej 2,5 metra
  alebo iny sposob zamedzenia vstupu cudzich osob na skladku,
 d) prevadzkova cast skladky podla  15 tohto nariadenia,
 e) splnenie poziadaviek pre jednotlive stavebne triedy skladok
  podla prilohy c. 5 tohto nariadenia,
 f) prevadzkovy poriadok skladky podla  13 tohto nariadenia,
 g) pritomnost osoby zodpovednej  za prevadzku skladky pocas
  prevadzkovej doby,
 h) zabezpecenie odpadov ulozenych na skladke pred odcudzenim
  alebo inym neziaducim unikom.
------------------------------------------------------------------
24)  4, 4a, 4b zakona c. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
  (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov. 

                25

    Odstranovanie priesakovej vody a plynov zo skladky

  (1) Priesakova voda zo skladky, ktora sa nevrati do telesa
skladky, sa priebezne odvadza. Ak to nie je mozne, zhromazduje sa
v akumulacnych nadrziach v areali skladky mimo miesta ukladania
odpadov. Ak priesakova voda prenikavo zapacha, akumulacne nadrze
treba uzavriet a izolovat od okoliteho prostredia.

  (2) Pre odvadzanie priesakovej vody zo skladky platia osobitne
predpisy. 25)

  (3) Plyny vznikajuce na skladke je potrebne odvadzat. Ak sa
nemoze vytvorit vybusna koncentracia 26) a unikajuce plyny nie su
jedovate ani zapachajuce, mozno ponechat ich volny unik povrchom
skladky. V opacnom pripade treba vybudovat na ich odstranovanie
osobitne zariadenia,  najma plynove sachty  zabezpecene pred
vniknutim neopravnenej osoby. Ked je tvorba plynov vacsia nez
moznost samovolneho vetrania  sachtami (pasivne odstranovanie
plynov),  odstranuju  sa  plyny  pomocou  duchadiel (aktivne
odstranovanie plynov).
------------------------------------------------------------------
25)  22 a 23 zakona c. 138/1973 Zb o vodach (vodny zakon).
26) Vyhlaska Slovenskeho uradu bezpecnosti prace a Slovenskeho
  banskeho uradu c. 19/1987 Zb., ktorou sa ustanovuju poziadavky
  na ochranu pred vybuchmi horlavych plynov a par.
  CSN 34 1480 Triedy vybusnosti. 

         UZAVRETIE A REKULTIVACIA SKLADKY

                26

             Uzavretie skladky

  (1) Po ukonceni prevadzky je prevadzkovatel povinny skladku
uzavriet. Povrch skladky musi byt uzavrety sposobom, ktory zaisti
rovnaku tesniacu ucinnost ako tesnenie dna skladky s vynimkou
skladky, na ktorej je ulozeny len odpad s triedou vyluhovatelnosti
I.

  (2) Sposob uzavretia skladky musi zodpovedat druhu ulozenych
odpadov a buducemu vyuzitiu povrchu skladky.

  (3) Prevadzkovatel skladky je povinny zabezpecit odvadzanie
plynov vznikajucich na skladke aj po jej uzavreti.

  (4) Tesnenie povrchu skladky musi

 a) vylucit prenikanie povrchovej vody do telesa skladky,
 b) byt odolne proti vplyvu sadania skladky,
 c) umoznovat rekultivaciu. 

                27

            Rekultivacia skladky

  Rekultivacia skladky je zaclenenie skladky do okolitej krajiny
tak, aby neposobila rusivo. Vylucuje sa vysadzanie drevin, ktore
by svojim korenovym systemom mohli poskodit funkcnost povrchoveho
tesnenia skladky. 

              PIATA CAST
       ZIADOSTI O VYDANIE SUHLASOV O URCENIE
         OSOBITNYCH PODMIENOK POVODCOM
   A PREVADZKOVATELOM ZARIADENI NA ZNESKODNOVANIE ODPADOV

                28

    Prevadzkovanie zariadenia na zneskodnovanie odpadov

  Ziadost o vydanie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na
zneskodnovanie odpadov 27) obsahuje najma:

 a) zoznam  druhov  odpadov,  ktore  sa  na  zariadeni budu
  zneskodnovat,
 b) opis a specifikaciu technologickych postupov, pouzivanych na
  zneskodnovanie odpadov,
 c) zakladne technicke udaje o zariadeni,
 d) sposob zabezpecenia odbornej technickej kontroly prevadzky
  zariadenia,
 e) datum zacatia prevadzky.
------------------------------------------------------------------
27)  4 ods. 1 pism. a) zakona o odpadoch. 

                29

         Nakladanie s nebezpecnym odpadom

  (1) Ziadost o vydanie suhlasu na nakladanie s nebezpecnym
odpadom 28) obsahuje najma:

 a) zoznam druhov nebezpecnych odpadov, s ktorymi sa bude nakladat
  a zoznam cinnosti, ktore sa budu pri nakladani s odpadmi
  vykonavat,
 b) sposob prepravy nebezpecnych odpadov,
 c) jednotlive  sposoby upravy  a zneskodnovania nebezpecnych
  odpadov a ich materialovu bilanciu,
 d) preukazanie vhodnosti sposobu upravy zneskodnovania,
 e) zabezpecenie  plnenia  povinnosti podla   8 a 9  tohto
  nariadenia,
 f) navrh rozsahu analyzy zlozenia nebezpecneho odpadu.

  (2) Pri navrhu rozsahu analyzy zlozenia nebezpecneho odpadu
povodca zohladni:

 - proces, pri ktorom nebezpecny odpad vznika,
 - vysledky analyzy vlastnosti nebezpecneho odpadu podla prilohy
  c. 1 tohto nariadenia,
 - sposob,  akym sa  nebezpecny odpad  bude upravovat alebo
  zneskodnovat,
 - poziadavky  prevadzkovatela  zariadenia  na  upravu  alebo
  zneskodnovanie odpadov,

pricom zakladny rozsah analyzy zlozenia nebezpecneho odpadu urcuje
priloha c. 2 tohto nariadenia.
Ziadost o zuzenie rozsahu analyzy pod rozsah tejto prilohy je
povodca povinny odovodnit.
------------------------------------------------------------------
28)  4 ods. 1 pism. b) zakona o odpadoch. 

                30

       Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

  (1) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi je koncesovanou
zivnostou. 29)

  (2) Prislusny urad zivotneho  prostredia 30) pri vydavani
stanoviska k ziadosti o vydanie koncesie 31) vychadza

 a) zo zoznamu druhov a kategorii odpadov, 2) s ktorymi sa bude
  pri podnikani nakladat, a zo zoznamu cinnosti, ktore sa budu
  pri nakladani s odpadmi vykonavat,
 b) zo vzdelania a odbornej praxe ziadatela,
 c) zo sposobilosti ziadatela plnit zakonom urcene povinnosti pri
  nakladani s odpadmi.
------------------------------------------------------------------
 2) Opatrenie Federalneho vyboru pre zivotne prostredie, ktorym sa
  vyhlasuje Kategorizacia a katalog odpadov, vyhlasene v ciastke
  69/1991 Zb.
29)  26 zakona c.  455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani
  (zivnostensky zakon).
30)  5  ods. 2  pism. d)  zakona  Slovenskej  narodnej rady
  c. 494/1991 Zb. v zneni  zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 255/1993 Z.z.
31)  52 zakona c. 455/1991 Zb. 

                31

       Dovoz, vyvoz a tranzitna preprava odpadov

  (1) Ziadost o vydanie suhlasu na dovoz odpadov na uzemie
Slovenskej republiky na ucel  vyuzitia odpadu ako druhotnej
suroviny 32) okrem nalezitosti podla prilohy c. 7 nariadenia
I. casti obsahuje

 a) zavazok spracovatela, ze spracuje cele dovezene mnozstvo
  odpadu a zaroven spracuje  domaci odpad rovnakeho druhu
  najmenej v rovnakom mnozstve,
 b) pri dovoze odpadu tvoreneho zberovym papierom, zeleznym srotom
  alebo zberovym sklom zavazok spracovatela, ze spracuje cele
  dovezene mnozstvo odpadu a zaroven spracuje domaci odpad
  rovnakeho druhu najmenej v mnozstve 40 % z celkovej hmotnosti
  spracovaneho odpadu,
 c) preukazanie sposobu vyuzivania alebo zneskodnovania odpadu
  vzniknuteho pri spracuvani odpadu ako druhotnej suroviny
  s uvedenim jeho druhu a mnozstva.

  (2) Ustanovenie odseku 1 pism. b) plati do 31. decembra 1997.

  (3) Ak sa preukaze, ze na uzemi Slovenskej republiky sa
nenachadza potrebne mnozstvo rovnakeho odpadu a preto ciastocne
alebo v celom rozsahu nemozno splnit podmienky podla odseku 1
pism. a) a b),  Ministerstvo zivotneho prostredia Slovenskej
republiky moze na zaklade stanoviska Ministerstva hospodarstva
Slovenskej republiky pri vydavani suhlasu na dovoz odpadu scasti
alebo v celom rozsahu upustit od splnenia povinnosti podla odseku
1 pism. a) a b).

  (4) Ziadost o vydanie suhlasu na dovoz odpadov na ucel ich
zneskodnenia 33) okrem nalezitosti podla prilohy c. 7 nariadenia
I. casti obsahuje dohody preukazujuce splnenie podmienok podla
osobitneho predpisu. 33a)

  (5) Ministerstvo zivotneho prostredia Slovenskej republiky
posudi ziadost o dovoz odpadu z hladiska plnenia povinnosti podla
osobitneho predpisu. 33b)

  (6) Ziadost  o  vydanie  suhlasu  na  vyvoz nebezpecnych
odpadov 33c) obsahuje nalezitosti podla prilohy c. 7 nariadenia
II. casti.

  (7) Ziadost o vydanie suhlasu na tranzitnu prepravu odpadov
cez uzemie Slovenskej republiky 33d) obsahuje nalezitosti podla
prilohy c. 7 nariadenia III. casti.
------------------------------------------------------------------
 32)  3 ods. 5 a  4 ods. 1 pism. d) zakona o odpadoch.
 33)  3 ods. 4 pism. d) zakona o odpadoch.
33a)  3 ods. 4 pism. a) az c) zakona o odpadoch.
33b)  3 ods. 2 a 3 zakona o odpadoch.
33c)  4 ods. 1 pism. e) zakona o odpadoch.
33d)  4 ods. 1 pism. f) zakona o odpadoch.

                32

     Ziadost o urcenie osobitnych podmienok povodcom
     a prevadzkovatelom zariadeni na zneskodnovanie

  Ziadost o urcenie osobitnych podmienok 34) musi obsahovat

 a) hodnotenie stavu nakladania s odpadmi podla prilohy c. 6 tohto
  nariadenia,
 b) navrh pozadovanych osobitnych podmienok vratane navrhu lehot
  ich trvania,
 c) odovodnenie, preco nie je mozne plnit zakonom ustanovene
  povinnosti,
 d) navrh  opatreni, vratane  ich casoveho  harmonogramu, na
  zosuladenie nakladania s odpadmi so zakonom o odpadoch.
------------------------------------------------------------------
34)  15 zakona o odpadoch. 

              SIESTA CAST
               Ucinnost

                33

  Toto nariadenie nadobuda ucinnost dnom vyhlasenia.

  Nariadenie c. 190/1996 Z.z. nadobudlo ucinnost 1. julom 1996.

             Meciar v. r. 

                PRIL.1
       Analyza vlastnosti nebezpecneho odpadu

1. Povodca odpadu, nazov, adresa, ICO:
1.1. Miesto vzniku odpadu
   Vyrobny usek:
   Prevadzka, stredisko:

2. Udaje o druhu odpadu
2.1. Oznacenie odpadu
   Nazov odpadu:
   Cislo odpadu:
2.2. Mnozstvo odpadu (t/r):

3. Vlastnosti, stav a zvlastne znamenia
3.1. Vlastnost/stav pri 20 stupnoch C:
   - tekuty           - vlhky
   - husty/pastovity       - suchy
   - bahnity/kalny        - praskovy
   - viacfazovy         - emulzia
   - tuhy            - zrnity
   - homogenny          - kusovy
   - nehomogenny         - hygroskopicky
   - suspenzia          - disperzia
3.2. Nebezpecne vlastnosti
   Su zname nebezpecne vlastnosti odpadu ohrozujuce zdravie ludi
   a /alebo zivotne prostredie?
   - vybusnost
   - horlavost kvapalin
   - horlavost tuhych latok
   - schopnost latok alebo odpadov sa samovolne vznietit
   - schopnost latok alebo odpadov uvolnovat pri styku s vodou
    horlave plyny
   - oxidacna schopnost
   - tepelna nestalost organickych peroxidov
   - akutna toxicita (jedovatost)
   - chronicka toxicita (jedovatost) a oneskoreny ucinok
   - schopnost latok alebo odpadov uvolnovat pri styku so
    vzduchom alebo s vodou jedovate plyny
   - zieravost, korozivita
   - infekcnost
   - ekotoxicita
   - nasledna nebezpecnost

4. Farba

5. Pach
  - intenzivny       - bez zapachu
  - slaby          - ako co (porovnanie)

6. Rozpustnost vo vode
  - dobre rozpustne     - dispergujuce
  - nerozpustne       - ciastocne rozpustne
  - malo rozpustne     - suspendujuce

7. Rozpustnost v inych rozpustadlach (pokial je znama)

8. Ktore emisie mozu vzniknut pri posobeni kyselin a luhov
  - s 0.1 molarnou kyselinou chlorovodikovou:
  - s 0.1 molarnym roztokom hydroxidom sodnym:
  - s inymi:

9. Fyzikalne vlastnosti (pokial su zname alebo potrebne)
9.1. Zmena stavu
   Bod topenia, oblast topenia:         stupnov C
   Bod zmaknutia, oblast zmaknutia:       stupnov C
   Bod varu, oblast varu pri tlaku   kPa   stupnov C
9.2. Hustota pri        stupnov C     kg.m-3
   Sypna hustota pri     stupnov C     kg.m-3
9.3. Velkost zrna alebo kusu:
9.4. Tlak par pri        stupnov C     kPa
9.5. Viskozita dynamicka pri  stupnov C     mPa.s
        kinematicka pri stupnov C     m2.s-1
9.6. Hodnota pH pri       stupnov C
9.7. Bod vzplanutia       stupnov C
9.8. Teplota zapalenia     stupnov C
9.9. Hranica explozie
     dolna:  %       horna:  %
9.10. Termicky rozklad
   Vyhrevnost:         kJ.kg-1
   Nebezpecne produkty pri rozklade:
   Nebezpecne reakcie:
9.11. Dalsie udaje:

10. Celkove hodnotenie odpadu
10.1. Spresnenie cisla odpadu podla katalogu odpadov:
10.2. Navrh upravy alebo zneskodnenia:
   - je potrebne odpad upravit
   - odpad bude zneskodneny spalovanim
   - odpad bude zneskodneny skladkovanim 

                PRIL.2
           Analyza zlozenia odpadu

  Pre odpad,  ktory bol prvykrat dodany  na upravu alebo
zneskodnenie, sa vykonava analyza jeho zlozenia podla casti A
tejto prilohy.
  Ak uz raz bol odpad prevzaty na upravu alebo zneskodnenie
alebo jeho zlozenie je zneskodnovatelovi zname, potom su pri
dalsich dodavkach potrebne len tie analyzy, ktore sa vztahuju na
toto zneskodnenie, alebo na overenie zlozenia.
  Pri  analyze je  potrebne uvadzat  nazov alebo  princip
stanovenia.
  Pri dalsej dodavke odpadu sa vykonava analyza zlozenia odpadu
podla casti B tejto prilohy.
  Odchylky vysledkov analyzy podla casti B pri opakovanej
dodavke odpadu oproti vysledkom analyzy vykonanej pri prvej
dodavke podla casti A musi povodca zdovodnit. Pri vyraznych
odchylkach musi byt vykonana nova analyza, rozsahom zodpovedajuca
prvej dodavke podla casti A.

CAST A

1. Analyza pre upravu odpadov

Merana velicina             Jednotka
------------------------------------------------------------------
vodivost                 mS/m3
obsah tuhych latok            percentualne mnozstvo
uhlovodiky                mg/l, mg/kg susiny
olejovite (huste)            mg/kg susiny, v %
lipofilne latky
suma polycyklickych           g/l, g/kg susiny
aromatickych uhlovodikov (PAK)
fenolovy index              mg/l, mg/kg susiny
absorbovane organicke          g/l, g/kg susiny
halogenovane zluceniny (AOX)
zmydlitelne tuky a oleje         mg/l
suma polychlorovanych          mg/kg alebo mg/l
bifenylov a terfenylov
dusitany (N)               mg/kg susiny
kyanidy (ako CN-, lahko uvolnitelne)   mg/l, mg/kg susiny
antimon                 mg/kg susiny
arzen                  mg/kg susiny
barium                  mg/kg susiny
berylium                 mg/kg susiny
bor                   mg/kg susiny
cin                   mg/kg susiny
chrom (celkovy)             mg/kg susiny
chrom VI.-mocny             mg/kg susiny
kadmium                 mg/kg susiny
kobalt                  mg/kg susiny
mangan                  mg/kg susiny
med                   mg/kg susiny
nikel                  mg/kg susiny
olovo                  mg/kg susiny
ortut                  mg/kg susiny
selen                  mg/kg susiny
striebro                 mg/kg susiny
talium                  mg/kg susiny
telur                  mg/kg susiny
vanad                  mg/kg susiny
zinok                  mg/kg susiny
zelezo                  mg/kg susiny

2. Analyza pre spalovanie odpadov

Merana velicina             Jednotka
------------------------------------------------------------------
obsah vody                percentualne mnozstvo
obsah popola pri stupnoch C
suma polychlorovanych          mg/kg alebo mg/l
bifenylov a terfenylov
celkovy obsah chloru           mg/kg susiny
alebo halogenidov            alebo v %
obsah siry                mg/kg susiny, v %
antimon                 mg/kg susiny
arzen                  mg/kg susiny
barium                  mg/kg susiny
berylium                 mg/kg susiny
bor                   mg/kg susiny
cin                   mg/kg susiny
fluoridy                 mg/kg susiny
chrom (celkovy)             mg/kg susiny
chrom VI.-mocny             mg/kg susiny
kadmium                 mg/kg susiny
kobalt                  mg/kg susiny
mangan                  mg/kg susiny
med                   mg/kg susiny
nikel                  mg/kg susiny
olovo                  mg/kg susiny
ortut                  mg/kg susiny
selen                  mg/kg susiny
talium                  mg/kg susiny
telur                  mg/kg susiny
vanad                  mg/kg susiny
zinok                  mg/kg susiny

Analyza pre skladkovanie odpadov

                     Odpad      Vyluh
Merana velicina             jednotka     jednotka
------------------------------------------------------------------
pH hodnota
vodivost                           mS/m
pach
biotest
suma polycyklickych aromatickych     mg/ks susiny    mg/l
uhlovodikov (PAK)
fenolovy index                        mg/l
chemicka spotreba kyslika (CHSK)               mg/l
uhlovodiky, celkove                     mg/l
prchave organicke halogenovane                mg/l
zluceniny (POX)
extrahovane organicke halogenovane    mg/kg susiny    mg/l
zluceniny (EOX)
anionovo aktivne tenzidy                   mg/l
suma polychlorovanych bifenylov (PCB)  mg/kg susiny    mg/l
antimon                           mg/l
arzen                  mg/kg susiny    mg/l
barium                            mg/l
berylium                           mg/l
bor                             mg/l
cin                             mg/l
hlinik                            mg/l
horcik                            mg/l
chrom (celkovy)                       mg/l
chrom VI.-mocny                       mg/l
kadmium                 mg/kg susiny    mg/l
kobalt                            mg/l
mangan (celkovo)                       mg/l
med                             mg/l
nikel                            mg/l
olovo                            mg/l
ortut                  mg/kg susiny    mg/l
selen                            mg/l
striebro                           mg/l
talium                            mg/l
telur                            mg/l
vanad                            mg/l
vapnik                            mg/l
zinok                            mg/l
zelezo (celkovo)                       mg/l
amoniak                           mg/l
dusicnany                          mg/l
dusitany                           mg/l
chloridy                           mg/l
fluoridy                           mg/l
fosforecnany (P)                       mg/l
kyanidy (celkovo)                      mg/l
kyanidy (ako CN, lahko uvolnitelne)   mg/kg susiny    mg/l
sirany                            mg/l
siricitany                          mg/l
sirniky                           mg/l

CAST B

1. Analyza odpadov, urcenych na upravu

  Pri prevzati odpadov na upravu sa musia stanovit tieto
parametre:

1.1. Organicke odpady 1) (napr. olejovite)
   pH hodnota:
   obsah oleja:            %
   obsah tuhych latok:         %
   obsah halogenov, celkovo:      %
   obsah dusicnanov:          mg/kg alebo mg/l
   obsah kyanidov (ako CN-,      mg/l
   lahko uvolnitelne) 2):
   obsah tazkych kovov 3):       mg/kg alebo mg/l

1.2. Anorganicke odpady
   pH hodnota:
   vodivost:              mS/m
   obsah kyanidov (ako CN-,      mg/l
   lahko uvolnitelne) 2):
   obsah chromu VI.-mocneho:      mg/l
   obsah dusicnanov:          mg/kg alebo mg/l
   obsah tazkych kovov 3):       mg/kg alebo mg/l
   obsah olejov:            %
   obsah tuhych latok:         %
------------------------------------------------------------------
1) Pri prevzati organickych odpadov na upravu sa odporuca rutinna
  analyza obsahu rozpustadiel v plynnej faze z bezpecnostnych
  dovodov.
2) Potrebne len pri pH > = 7
3) chrom, kadmium, ortut, nikel, olovo

2. Analyza odpadov, urcenych na zneskodnenie spalovanim

  Pri prevzati odpadov na spalovanie sa musia stanovit tieto
parametre:

  bod vznietenia:           stupnov C
  tepelna hodnota:           kJ/kg
  obsah halogenov, celkovo:      %
  obsah siry:             %
  obsah vody:             %
  obsah popola pri stupnoch C:    %
  obsah tazkych kovov 1):       mg/kg
  obsah PCB a PCT:           mg/kg alebo ppm
------------------------------------------------------------------
1) chrom, kadmium, ortut, nikel, olovo, telur, arzen, kobalt, med,
  mangan

3. Analyza odpadov urcenych na skladkovanie

  Rozsah analyz  potrebny pri prevzati  odpadov v dalsich
dodavkach na skladkovanie zavisi od druhu skladky a stupna
nebezpecnosti odpadu.
  Pri prevzati odpadov na skladkovanie sa vykona analyza nahodne
vybranych vzoriek dodanych odpadov. Odporucaju sa nasledovne
testy:
 - urcenie obsahu vody
 - skuska horlavosti
 - skuska na lahko uvolnujuce sa rozpustadla
 - skuska vzniku plynov a tepla (hydrolyza)
 - skuska pachu a vizualna skuska
  Okrem tychto testov sa moze pripravit i vyluh. Vo vyluhu sa
vykona analyza napr.:
 - halogenovanych uhlovodikov
 - pH hodnoty a vodivosti
 - dusicnanov
 - kyanidov
 - chromu VI.-mocneho
 - tazkych kovov
  Parametre pre rychlotesty sa maju odvodit od analyzy pri prvej
dodavke odpadu. 

                PRIL.3
       Hranicne koncentracie latok v odpade

  +---+----------------------------------+------------------+
  |  |     Ukazovatel        | Hranicna hodnota |
  |  |                 |  mg/kg sus.  |
  +---+----------------------------------+------------------+
  | 1 | suma polycyklickych aromatickych |    100    |
  |  | uhlovodikov (PAK)        |         |
  +---+----------------------------------+------------------+
  | 2 | suma polychlorovanych      |    100    |
  |  | bifenylov (PCB)         |         |
  +---+----------------------------------+------------------+
  | 3 | extrahovatelne organicke     |    100    |
  |  | halogenzluceniny (extrakt)    |         |
  +---+----------------------------------+------------------+
  | 4 | lahko uvolnitelne kyanidy    |   10 000    |
  +---+----------------------------------+------------------+
  | 5 | suma uhlovodikov (mineralny   |   50 000    |
  |  | olej) (hexanovy extrakt)     |         |
  +---+----------------------------------+------------------+
  | 6 | benzen, toluen, xylen      |   5 000    |
  +---+----------------------------------+------------------+
  | 7 | fenoly              |   10 000    |
  +---+----------------------------------+------------------+
  | 8 | merkaptan            |   1 000    |
  +---+----------------------------------+------------------+
  | 9 | ortut              |   3 000    |
  +---+----------------------------------+------------------+
  |10 | arzen 1)             |   5 000    |
  +---+----------------------------------+------------------+
  |11 | olovo 1)             |   10 000    |
  +---+----------------------------------+------------------+
  |12 | kadmium             |   5 000    |
  +---+----------------------------------+------------------+
  |13 | nikel 1)             |    5 000   |
  +---+----------------------------------+------------------+
  |14 | obsah rozpustnych soli      |   300 000   |
  |  | (20 stupnov C) 2)        |         |
  +---+----------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
1) Uvedene hranicne hodnoty sa nevztahuju na odpad v sklennej
  alebo polosklennej forme (stvrdnute zvysky naterovych hmot,
  emailov, odpady zapracovane do sklarskych, keramickych alebo
  cementarskych vyrobkov).
2) Stanovene ako zvysok na filtri po filtracii vyluhu, vztahovane
  na susinu. 

                PRIL.4
         Triedy vyluhovatelnosti odpadov

Tabulka c. 1

     Hranicne koncentracie latok vo vodnych vyluhoch
         pre triedu vyluhovatelnosti I

    Ukazovatel            Jednotka    Hranicna
                             hodnota1)
------------------------------------------------------------------
 1   pH                  -       5.5-10
 2   vodivost              mS/m     100
 3   zapach                -      ziadne
 4   biotest                -         2)
 5   polycyklicke aromaticke
    uhlovodiky (PAU)          mg/l      0.002
 6   fenoly 3)              mg/l      0.010
 7   chemicka spotreba kyslika (CHSK)4) mg/l      20
 8   uhlovodiky celkove         mg/l      0.1
 9   prchave organicke halogenovane
    zluceniny (POX)           mg/l      0.03
10   anionovo aktivne tenzidy 5)     mg/l      0.1
11   benzen, toluen, xylen        mg/l      0.03
12   vapnik               mg/l         6)
13   horcik               mg/l         6)
14   hlinik               mg/l      0.2
15   antimon               mg/l      0.05
16   arzen                mg/l      0.05
17   barium               mg/l      1.0
18   berylium              mg/l      0.005
19   bor                 mg/l      0.5
20   olovo                mg/l      0.05
21   kadmium               mg/l      0.005
22   chrom celk.             mg/l      0.05
23   chrom VI              mg/l      0.02
24   zelezo               mg/l      1.0
25   kobalt               mg/l      0.05
26   med                 mg/l      0.1
27   mangan               mg/l      0.1
28   nikel                mg/l      0.1
29   ortut                mg/l      0.001
30   selen                mg/l      0.01
31   striebro              mg/l      0.1
32   talium               mg/l      0.01
33   vanad                mg/l      0.05
34   zinok                mg/l      3.0
35   cin                 mg/l      0.05
36   fluor                mg/l      1.5
37   amoniak               mg/l      0.1
38   chloridy              mg/l     200
39   kyanidy celk.            mg/l      0.05
40   kyanidy lahko uvolnitelne      mg/l      0.01
41   dusicnany              mg/l      50
42   dusitany              mg/l      0.1
43   fosforecnany            mg/l      1.0
44   sirany               mg/l     250
------------------------------------------------------------------
1) Mimo ochrannych pasiem vody.
2) Len v specialnych pripadoch, dosial nie je vseobecne stanovene.
3) Fenoly prchajuce s vodnou parou (ako fenolovy index).
4) Oxidovatelnost s KMnO4.
5) Anionaktivne tenzidy prepocitane na dodecylsulfonan sodny.
6) Ohranicene vodivostou.

Tabulka c. 2

     Hranicne koncentracie latok vo vodnych vyluhoch
         pre triedu vyluhovatelnosti II

    Ukazovatel            Jednotka    Hranicna
                             hodnota1)
------------------------------------------------------------------
 1   pH                  -       5.5-13
 2   vodivost              mS/m     300  2)
 3   zapach                -         3)
 4   biotest                -         4)
 5   polycyklicke aromaticke
    uhlovodiky (PAU)          mg/l      0.003 2)
 6   fenoly 5)              mg/l      1.0
 7   chemicka spotreba O2 (CHSK)4)    mg/l      80
 8   uhlovodiky celkove         mg/l      5.0
 9   prchave organicke halogenovane
    uhlovodiky (POX)          mg/l      0.1 2)
10   anionovoaktivne tenzidy 6)     mg/l      2.0 2)
11   vapnik               mg/l         7)
12   horcik               mg/l         7)
13   hlinik               mg/l      10  2)
14   antimon               mg/l      0.1 2)
15   arzen                mg/l      0.1 2)
16   barium               mg/l      10.0
17   berylium              mg/l      0.005 2)
18   bor                 mg/l      3.0
19   olovo                mg/l      0.5 2)
20   kadmium               mg/l      0.05 2)
21   chrom celk.             mg/l      1.0 2)
22   chrom VI              mg/l      0.1 2)
23   zelezo               mg/l      20.0
24   kobalt               mg/l      0.5 2)
25   med                 mg/l      1.0 2)
26   mangan               mg/l      10.0
27   nikel                mg/l      0.5 2)
28   ortut                mg/l      0.005 2)
29   selen                mg/l      0.1
30   striebro              mg/l      0.1 2)
31   talium               mg/l      0.1 2)
32   vanad                mg/l      0.2 2)
33   zinok                mg/l      3.0 2)
34   cin                 mg/l      0.5 2)
35   fluor                mg/l      5.0 2)
36   amonium (NH4)            mg/l      5.0 2)
37   chlorid               mg/l         7)
38   kyanidy celk.            mg/l      0.5 2)
39   kyanidy lahko uvolnitelne      mg/l      0.1 2)
40   dusicnan 8) (NO3)          mg/l         7)
41   dusitany (NO2)           mg/l      1.0 2)
42   fosforecnany (P)          mg/l      10.0
43   sirany               mg/l         7)
44   sirniky               mg/l      1.0
------------------------------------------------------------------
1) Maximalne 3 ukazovatele mozu  byt prekrocene (s vynimkou
  parametrov oznacenych 2)).
2) Nie je povolene ziadne prekrocenie hranicnych hodnot.
3) Uvadza sa v skusobnom protokole.
4) Len v specialnych pripadoch, dosial nie je vseobecne stanovene.
5) Fenoly prchajuce s vodnou parou (ako fenolovy index).
6) Anionovo aktivne tenzidy prepocitane na dodecylsulfonan sodny.
7) Ohranicene vodivostou.

Tabulka c. 3

     Hranicne koncentracie latok vo vodnych vyluhoch
         pre triedu vyluhovatelnosti III

    Ukazovatel            Jednotka    Hranicna
                            hodnota 1)
------------------------------------------------------------------
 1   pH                  -      5.5-13 2)
 2   hmotnost susiny zvysku na filtri  mg/l   20 000
 3   polycyklicke aromaticke
    uhlovodiky (PAU)          mg/l      0.005 2)
 4   fenoly 3)              mg/l     100
 5   uhlovodiky celkove         mg/l     100   4)
 6   prchave organicke halogenovane
    zluceniny (POX)           mg/l     5.0
 7   extrahovatelne organicke
    halogen. zluc. (EOX)        mg/l     10.0
 8   vapnik               mg/l         5)
 9   horcik               mg/l         5)
10   hlinik               mg/l         5)
11   antimon               mg/l      5.0
12   arzen                mg/l      5.0
13   barium               mg/l      50.0
14   berylium              mg/l      0.5
15   bor                 mg/l     100
16   olovo                mg/l      10.0
17   kadmium               mg/l      0.5 2)
18   chrom celkovy            mg/l      50.0
19   zelezo               mg/l         5)
20   kobalt               mg/l      10.0
21   med                 mg/l      10.0 2)
22   mangan               mg/l         5)
23   nikel                mg/l      50.0
24   ortut                mg/l      0.05 2)
25   selen                mg/l      5.0
26   striebro              mg/l      5.0
27   talium               mg/l      2.0 2)
28   vanad                mg/l      20.0
29   zinok                mg/l     100
30   cin                 mg/l     100
31   fluor                mg/l      50.0
32   amoniak (NH4+)           mg/l         5)
33   chlorid               mg/l         5)
34   kyanidy celk.            mg/l      20.0 2)
35   kyanidy lahko uvolnitelne      mg/l      10.0
36   dusicnany 8) (NO3-)         mg/l         5)
37   dusitany (NO2-)           mg/l         5)
38   fosforecnany (P)          mg/l         5)
39   sirany               mg/l         5)
------------------------------------------------------------------
1) Maximalne 3 ukazovatele mozu  byt prekrocene (s vynimkou
  parametrov oznacenych 2)).
2) Nie je povolene ziadne prekrocenie hranicnych hodnot.
3) Fenoly prchajuce s vodnou parou (ako fenolovy index).
4) Celkove uhlovodiky (napr. extrakciou hexanom).
5) Ohranicene rozpustnym podielom. 

                PRIL.5
           Stavebne triedy skladok

          Skladka 1. stavebnej triedy

  Na skladkach 1.stavebnej triedy nie je potrebne budovat ziadne
tesnenie dna a svahov. Dno sa musi vodorovne zarovnat, nevyzaduje
sa odstranovanie priesakovej vody ani opatrenia na odstranovanie
plynov.

  Na skladkach 1. stavebnej triedy sa skladkuju odpady za
nasledovnych podmienok:
 - celkovy obsah anorganickych skodlivych latok zodpoveda podnym
  referencnym hodnotam,
 - obsah neutralnych soli je nepatrny,
 - obsah organickych latok je nepatrny,
 - xenobioticke organicke latky sa nevyskytuju,
 - moznost vyluhovania organickych latok je velmi mala,
 - pri zneskodnovani sa nevytvaraju plyny.

  Na skladky 1. stavebnej triedy je mozne ukladat odpad, ktoreho
kvalita vyluhu neprekroci hranicne hodnoty triedy vyluhovatelnosti
I.

        Skladky 2. a 3. stavebnej triedy

  Skladky  2. a  3. stavebnej  triedy splnaju  nasledovne
poziadavky:
 - pred vybudovanim skladky sa stanovia skodlive a zatazujuce
  vplyvy existujucich zariadeni v okoli lokality skladky,
 - ulozna plocha skladky je umiestnena najmenej 1 meter nad
  najvyssou storocnou hladinou podzemnej vody,
 - plocha dna skladky je zjazdna pre auta a stavebne stroje,
 - povrchova vrstva dna skladky je upravena, korene rastlin
  odstranene  a prirodzeny  podklad zhutneny,  makke zeminy
  odstranene a nahradene vhodnymi,
 - skladky maju prirodzeny, alebo umely tesniaci system zakladne a
  svahovych ploch alebo ich kombinaciu,
 - tesniaci material je stabilny voci erozii,
 - pocas  vystavby  mineralneho  tesnenia  sa  musia vykonat
  laboratorne skusky za ucelom kontroly tesnosti (priepustnosti)
  kazdej zhutnovanej vrstvy,
 - pre pripravu mineralnej tesniacej vrstvy sa pouziju horniny
  najma s obsahom  montmorillonitu (napr. bentonitove ily),
  zmiesane zeminy s roznou zrnitostou, cim sa dosiahne zmensenie
  podielu porov,
 - povrchova vrstva mineralnej tesniacej vrstvy nesmie obsahovat
  ostrohranne zrna, pokial tesnenie je vytvorene kombinovanym
  tesniacim systemom,
 - mineralny tesniaci material nema obsahovat organicke latky v
  mnozstve vacsom ako 5 %,
 - vystavba  tesniacej  mineralnej  vrstvy  v  nepriaznivych
  klimatickych podmienkach je v sulade s ustanoveniami CSN
  73 6850 Sypane priehradne hradze,
 - v priebehu skladkovania je potrebne vytvorit take podmienky,
  aby  pozadovane fyzikalno-mechanicke  vlastnosti mineralnej
  vrstvy boli zachovane po celu dobu prevadzky skladky,
 - ako  umely  tesniaci  prvok  sa  pouzije  vysokohustotna
  polyetylenova folia (HDPE) primeranej hrubky,
 - medzi plastovou foliou a  vnutornou drenaznou vrstvou je
  vybudovana ochranna medzivrstva  z jemnozrnnych materialov
  s priemerom zrna do 2 mm,
 - hrubku folie navrhne projektant, pricom jej volbu zdovodni,
 - pouzita tesniaca folia ma osvedcenie autorizovanej skusobne
  urcenej pre tento ucel Ministerstvom zivotneho prostredia SR.
  Do vytvorenia tychto pracovisk plati rozhodnutie prislusneho
  uradu zivotneho prostredia,
 - zvarovanie folie sa realizuje technologiou odporucenou vyrobcom
  a vysledok kontroly zvarov sa uvedie v skusobnom protokole,
 - v pripade budovania kombinovaneho tesnenia sa prva tesniaca
  folia ulozi priamo na mineralne tesnenie,
 - tesniace plastove folie je potrebne ukladat na vyrovnany,
  upraveny a zhutneny podklad,
 - plastova folia je odolna voci chemickej agresivite priesakovych
  vod a mechanickemu namahaniu predpokladanemu v skladke,
 - na zachytavanie a riadene odvadzanie priesakovych vod je
  vybudovana drenazna vrstva,
 - ako material na vybudovanie drenaznej vrstvy sa odporuca strk s
  velkostou valunov 16 - 32 mm, ktory neobsahuje vapnite primesi,
 - treba predchadzat poskodeniu mineralnej casti kombinovaneho
  tesnenia zo spodu napr. presusenim vplyvom zvyseneho drenazneho
  efektu, rozplavenim intenzivnym prudom vody a pod.,
 - odvodnovacie potrubie ma priemer najmenej 200 mm,
 - material na odvodnovacie potrubie (perforovane rury) je odolny
  voci priesakovej vode a zatazeniu zo skladky,
 - na kontrolu a cistenie odvodnovacieho potrubia sa vybuduju
  revizne sachty s minimalnym vnutornym priemerom 1 m, vzdialene
  od seba najviac 150 m a nepouziju sa ako sucast odplynovacieho
  systemu,
 - pred vstupom do sachty je moznost tuto vzdy prevetrat,
 - k sachtam je zaisteny pristup pre prislusnu techniku a vozidla,
 - odvodnovacie potrubie sa najmenej dvakrat do roka precisti
  preplachnutim,
 - odvodnovacie potrubie  je zaustene do  akumulacnej nadrze
  priesakovych vod,
 - sklony vnutornej drenaze k odbernym miestam priesakovej vody su
  najmenej 2 % (priecny spad),
 - pozdlzny spad odvodnovacieho potrubia je najmenej 1 %,
 - priesakove vody je potrebne odvadzat pocas celeho obdobia
  prevadzky skladky a aj po jeho ukonceni,
 - na odvedenie povrchovych vod z okolia skladky je vybudovany
  dostatocne dimenzovany obvodovy odvodnovaci system,
 - na skladke je vybudovana vnutorna drenaz, umoznujuca riadene
  zachytavanie a odvadzanie priesakovej vody.

    Tesniace systemy skladok 2. a 3. stavebnej triedy

          Skladka 2. stavebnej triedy

  Tento typ skladok sa moze budovat na slabo priepustnom podlozi
(vo vztahu k dnu skladky), charakterizovanom sucinitelom filtracie
najviac k = 1.10 na -7 m.s na -1, pricom jeho minimalna mocnost
musi byt najmenej T = k.3.10 na 8 (T = mocnost vrstvy v metroch).
  Ak bude sucinitel filtracie geologickeho podlozia dna skladky
vyssi ako k = 1.10 na -7 m.s na -1, alebo ak mocnost tejto vrstvy
je mensia ako T = k.3.10 na 8 m, je potrebne vybudovat tesniaci
prvok minimalne s takou tesniacou ucinnostou, aby sa dosiahli
pozadovane parametre. Ako tesniaci prvok mozno pouzit plastovu
foliu,  alebo  mineralne  tesnenie.  Pritom  mocnost umeleho
mineralneho tesnenia nesmie byt mensia ako 0,6 m.

          Skladka 3. stavebnej triedy

  1. Skladky mozno  budovat bez dalsich  tesniacich prvkov
v lokalitach, kde:

 a) podlozie skladky tvori tzv. prirodzena, alebo technicka (umelo
  vybudovana) geologicka bariera, ktora je charakterizovana
  minimalnou mocnostou 3 m a ktorej priepustnost je vyjadrena
  sucinitelom filtracie k = 1.10 na-9 m.s na-1, alebo
 b) podlozie skladky tvori  tzv. prirodzena, alebo technicka
  geologicka bariera, ktora je charakterizovana sucinitelom
  filtracie nizsim ako k = 1.10 na -8 m.s na -1 a s minimalnou
  mocnostou vrstvy T = k.3.10 na 9.

  2. Pri vystavbe skladok je potrebne pouzit umele tesniace
prvky v lokalitach, kde prirodzena alebo technicka geologicka
bariera je charakterizovana sucinitelom filtracie vyssim ako k =
1.10 na -7 m.s na -1 a mocnostou vrstvy mensou ako T = k.3.10 na
8 m, je potrebne vybudovat kombinovane tesnenie z plastovej folie
a mineralneho tesnenia. Mineralne tesnenie musi splnat nasledovne
podmienky:

 - sucinitel filtracie je nizsi ako k = 1.10 na -7 m.s na -1,
 - mocnost tesnenia je T = k.3.10 na 8 m, minimalne vsak 0,60 m 

                PRIL.6
       Hodnotenie stavu nakladania s odpadmi

  1. Povodca v hodnoteni stavu nakladania s odpadmi uvedie
najma:

 a) materialovu a energeticku bilanciu,
 b) porovnanie pouzivanych technologickych postupov a technologii
  so stavom sucasnej techniky pouzivanej vo vyspelych krajinach
  v obdobnych pripadoch,
 c) posudenie vplyvu prevadzky z hladiska mnozstva a druhov
  produkovanych  odpadov  na  jednotlive  zlozky  zivotneho
  prostredia,
 d) moznosti vyuzitia nim vyprodukovanych odpadov.

  2. Prevadzkovatel zariadenia v hodnoteni stavu nakladania
s odpadmi uvedie najma:

 a) zhodnotenie technickej urovne prevadzky zariadenia,
 b) posudenie technologie zneskodnovania odpadov.

  3. Pri zhodnoteni technickej urovne prevadzky spalovne sa
uvedie najma:

 a) sposob spalovania v zavislosti od druhu odpadu,
 b) uroven systemu kontroly pracovneho rezimu,
 c) druh odpadov, ktore su vysledkom spalovacieho procesu.

  4. Pri hodnoteni technickej urovne skladky sa uvedie najma:

 a) uroven technologie zneskodnovania odpadov,
 b) technicky stav objektov a zariadeni, ktore sluzia na prevadzku
  skladky,
 c) druh a mnozstvo odpadov a sposob ich ulozenia na skladke,
 d) potreba a sposob pripadnej sanacie skladky alebo jej casti.

  5) Pri hodnoteni technickej urovne prevadzky zariadenia, na
ktorom sa zneskodnuju zvlastne odpady, sa posudi aj:

 a) sposob preberania odpadov urcenych na zneskodnenie,
 b) sposob triedenia a uskladnenia odpadov,
 c) osobitne sposob nakladania s nebezpecnymi odpadmi, a to od ich
  prevzatia az po zneskodnenie. 

                PRIL.7

I. Nalezitosti ziadosti o vydanie suhlasu na dovoz odpadov.

 a) Povinne nalezitosti ziadosti su tieto:
  1. vyplnene tlacivo SEVT-01 305 0 (MZP SR) - ziadost o suhlas
    na dovoz - vyvoz odpadov, 4-krat,
  2. koncesia na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, ak
    sa dovoz odpadu uskutocnuje na ucel podnikania s odpadmi,
  3. povolenie  prislusneho  organu  statnej  spravy  na
    prevadzkovanie  zariadenia   na  spracuvanie  alebo
    zneskodnovanie odpadu,
  4. doklad o zaplateni spravneho poplatku podla osobitneho
    predpisu, 1)
  5. zmluva uzatvorena medzi povodcom (dodavatelom) a prijemcom
    dovezeneho odpadu,
  6. zmluvne  zabezpecenie spatneho  prevzatia odpadu  jeho
    povodcom (vyvozcom)  v pripade, ak  prijemca odmietne
    prevziat alebo neprevezme dovezeny odpad,
  7. preukazanie zabezpecenia vyuzivania alebo zneskodnovania
    odpadov vzniknutych pri spracuvani dovezenych odpadov,
  8. preklad cudzojazycnych dokladov do statneho jazyka.

 b) Nalezitosti, ktorych doplnenie mozno pozadovat:
  1. suhlas na nakladanie s nebezpecnym odpadom,
  2. materialova bilancia procesu, v ktorom prijemca odpadu
    vyuziva dovezeny odpad ako druhotnu surovinu,
  3. vyhodnotenie dovozu odpadov za obdobie, na ktore bol
    v minulosti vydany suhlas,
  4. vyhodnotenie spracovaneho mnozstva odpadov rovnakeho druhu
    z domacich zdrojov za obdobie podla bodu 3.

II. Nalezitosti ziadosti o vydanie suhlasu na vyvoz nebezpecnych
  odpadov su tieto:
  1. vyplnene tlacivo SEVT-01 305 0 (MZP SR) - ziadost o suhlas
    na dovoz - vyvoz odpadov, 4-krat,
  2. koncesia na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, ak
    sa dovoz odpadu uskutocnuje na ucel podnikania s odpadmi,
  3. zmluva medzi povodcom a odberatelom odpadu,
  4. zmluvne zabezpecenie spatneho prevzatia odpadu povodcom
    (vyvozcom), ak zasielku nemozno dorucit alebo prijemca
    zasielku neprevezme,
  5. navrh opatreni pre pripad havarie dopravneho prostriedku
    s nakladom odpadu,
  6. pisomny suhlas organu statnej spravy statu dovozu na dovoz
    nebezpecnych odpadov a vsetkych tranzitnych statov na
    tranzitnu prepravu,
  7. preklad cudzojazycnych dokladov do statneho jazyka,
  8. doklad o zaplateni spravneho poplatku podla osobitneho
    predpisu. 1)

III. Nalezitosti ziadosti o vydanie suhlasu na tranzitnu prepravu
   odpadov cez uzemie Slovenskej republiky su tieto:
  1. vyplnene tlacivo SEVT-01 306 0 (MZP SR) - ziadost o suhlas
    na tranzitnu  prepravu odpadov cez  uzemie Slovenskej
    republiky, 4-krat,
  2. navrh opatreni pre pripad havarie dopravneho prostriedku
    s nakladom odpadu,
  3. pisomny suhlas organu statnej spravy statu dovozu,
  4. pisomny suhlas organu statnej spravy tranzitneho statu,
  5. zmluva s odberatelom odpadu v state dovozu,
  6. preklad cudzojazycnych dokladov do statneho jazyka,
  7. doklad o zaplateni spravneho poplatku podla osobitneho
    predpisu. 1)
------------------------------------------------------------------
1) Zakon Narodnej rady  Slovenskej republiky c. 145/1995 Z.z.
  o spravnych poplatkoch v zneni zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 123/1996 Z.z.


LEGISLATIVA - zivotne prostredie


ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa