ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

LEGISLATIVA - zivotne prostredie

              289/1995 Z.z.
               ZAKON
        NARODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
            zo 17. novembra 1995
          o dani z pridanej hodnoty
Zmena: 200/1996 Z.z.
Zmena: 386/1996 Z.z.

  Narodna rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zakone:

               PRVA CAST
           VSEOBECNE USTANOVENIA

                 1

             Predmet upravy

  Tento zakon upravuje dan z pridanej hodnoty (dalej len "dan"),
ktorej podlieha zdanitelne plnenie v tuzemsku a tovar pri dovoze. 

                 2

          Vymedzenie zakladnych pojmov

  (1) Zdanitelnym plnenim je najma

 a) dodanie tovaru, pri ktorom dochadza ku zmene vlastnickeho
  prava 1) k tovaru alebo k prevodu spravy tovaru,
 b) dodanie stavby,
 c) prevod alebo prechod nehnutelnosti, pri ktorom dochadza ku
  zmene vlastnickeho prava k nehnutelnosti alebo k prevodu
  spravy nehnutelnosti, s vynimkou pozemkov (dalej len "prevod
  a prechod nehnutelnosti"),
 d) poskytovanie sluzieb,
 e) prevod alebo vyuzitie prav  z priemyselneho alebo ineho
  dusevneho vlastnictva, poskytovanie prava vyuzitia veci alebo
  majetkovo vyuzitelnej hodnoty, ako aj poskytovanie technickych
  alebo inych hospodarsky vyuzitelnych znalosti (dalej len
  "prevod a vyuzitie prav").

  (2) Zdanitelne plnenie podla odseku 1 je

 a) plnenie uskutocnovane v ramci podnikania 2) alebo v ramci
  cinnosti, ktora suvisi s podnikanim,
 b) plnenie uskutocnovane pravnickou osobou alebo fyzickou osobou
  v ramci cinnosti vykonavanej podla osobitneho predpisu 2a)
  s vynimkou plneni uskutocnovanych na zaklade pracovnopravneho
  alebo obdobneho pracovneho vztahu.

  (3) Zdanitelnym plnenim nie je

 a) nepenazny vklad  vlozeny do obchodnej  spolocnosti alebo
  druzstva, 3)  ak su tieto  platitelom dane (dalej  len
  "platitel") alebo sa stanu platitelom dnom ich vzniku,
 b) vydanie  majetku  v  naturalnej  forme  podla osobitneho
  predpisu. 4)

  (4) Osobou  podliehajucou  dani  je fyzicka  osoba alebo
pravnicka osoba, ktora  uskutocnuje zdanitelne plnenie podla
odsekov 1 a 2.

  (5) Na ucely tohto zakona sa rozumie

 a) tovarom hnutelna vec, tepelna a elektricka energia, plyn
  a voda; za tovar sa nepovazuju peniaze s vynimkou bankoviek
  a minci slovenskej meny, ak ich doda vyrobca Narodnej banke
  Slovenska (dalej len "narodna banka") alebo pri ich dovoze
  narodnou bankou, a to pred ich emisiou,
 b) peniazmi platne bankovky a mince slovenskej alebo cudzej
  meny, ak sa slovenske bankovky a mince na zberatelske ucely
  nepredavaju za inu cenu, ako je ich nominalna hodnota, alebo
  cudzie bankovky a mince za  inu cenu, ako je prepocet ich
  nominalnej hodnoty na slovensku  menu podla kurzu stred
  vyhlasovaneho narodnou bankou; za platne sa povazuju aj take
  bankovky a mince, ktorych platnost bola ukoncena, ale mozno
  ich za platne bankovky a mince vymenit,
 c) stavbou vysledok stavebnych prac a cinnosti, ktory tvori
  priestorovo uceleny celok alebo aspon technicky samostatnu
  cast, a to pred zapisom vlastnickeho prava k nehnutelnosti
  podla osobitneho predpisu, 5)
 d) sluzbou poskytovanie cinnosti alebo hmotne zachytitelnych
  vysledkov cinnosti s vynimkou, ak je vysledkom tychto cinnosti
  tovar,
 e) obratom prijmy (vynosy) za zdanitelne plnenia v tuzemsku bez
  plneni oslobodenych od dane podla  26, pripadne znizene o dan
  na vystupe,
 f) danou na vstupe dan, ktoru platitel zauctoval a zaplatil za
  prijate zdanitelne plnenie  platitelovi, ktory uskutocnil
  zdanitelne plnenie; v pripade dovozu tovaru dan zaplatena
  colnemu organu,
 g) danou na vystupe dan, ktoru je platitel povinny uplatnit za
  uskutocnene zdanitelne plnenie,
 h) odpoctom dane dan na vstupe podla pismena f) upravena podla
   12, 20, 21 a 48,
ch) vlastnou danovou povinnostou prevysenie dane na vystupe nad
  odpoctom dane za  prislusne zdanovacie obdobie, pripadne
  upravene podla  4, 21 a 43,
 i) nadmernym odpoctom prevysenie odpoctu dane nad danou na
  vystupe za prislusne zdanovacie obdobie, pripadne upravene
  podla  4, 21 a 43,
 j) spravcom  dane prislusny danovy urad s  vynimkou dovozu
  tovaru, kde je spravcom dane colny organ,
 k) osobnym automobilom cestne motorove vozidlo konstruovane iba
  na prepravu sediacich osob, a to najviac deviatich vratane
  vodica, a ktoreho celkova hmotnost neprevysuje 3,5 tony,
 l) danovym identifikacnym  cislo cislo uvedene  v osvedceni
  o registracii pre dan (dalej len "osvedcenie o registracii"),
 m) zaplatenim dane podla pismena  f) zaplatenie celej dane
  peniazmi alebo inym  platobnym prostriedkom nahradzajucim
  peniaze; ak sa plati dan po ciastkach, zaplatenim sa rozumie
  zaplatenie poslednej ciastky dane,
 n) montazou zmontovanie alebo zlozenie zariadeni alebo strojov
  z jednotlivych dielov,
 o) instalaciou uvedenie zmontovanych strojov a zariadeni do
  cinnosti.
------------------------------------------------------------------
 1) Napriklad   409 a  nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny
  zakonnik.
 2)  2 Obchodneho zakonnika.
2a) Zakon c. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmocnikoch.
 3)  59 a 223 Obchodneho zakonnika.
 4) Zakon  c. 42/1992  Zb. o  uprave  majetkovych  vztahov
  a vyporiadani majetkovych  narokov v druzstvach  v zneni
  neskorsich predpisov.
  Zakon c. 87/1991 Zb. o mimosudnych rehabilitaciach v zneni
  neskorsich predpisov.
  Zakon c. 229/1991 Zb. o uprave vlastnickych vztahov k pode
  a inemu  polnohospodarskemu  majetku  v  zneni neskorsich
  predpisov.
  Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 282/1993 Z.z.
  o zmierneni niektorych majetkovych krivd sposobenych cirkvam
  a nabozenskym spolocnostiam.
 5) Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 162/1995 Z.z.
  o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav
  k nehnutelnostiam (katastralny zakon).

                 3

        Osoby, ktore su povinne platit dan

  Osobami, ktore su povinne platit dan, su fyzicke osoby
a pravnicke osoby, v ktorych prospech sa zdanitelne plnenie
uskutocnuje, a pri dovoze tovaru fyzicke osoby a pravnicke osoby,
ktorym sa ma prepustit tovar do navrhovaneho colneho rezimu, 6) ak
zakon neustanovuje inak.
------------------------------------------------------------------
6)  84 az 169 zakona c. 618/1992 Zb. Colny zakon. 

              DRUHA CAST
    UPLATNOVANIE DANE PRI ZDANITELNOM PLNENI V TUZEMSKU

                 4

       Platitelia a ich registracna povinnost

  (1) Platitelmi su osoby podliehajuce dani, ktorych obrat za
najblizsie najviac tri predchadzajuce po sebe iduce kalendarne
mesiace dosiahol sumu 750 000 Sk, a to od prveho dna druheho
mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom dosiahli urceny obrat.
Tieto osoby su povinne predlozit ziadost o registraciu na ucely
dane (dalej len "ziadost o registraciu") najneskor do 20. dna
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom dosiahli
urceny obrat, na osobitnom tlacive vydanom Ministerstvom financii
Slovenskej republiky (dalej len "ministerstvo").

  (2) Platitelmi su aj osoby podliehajuce dani, ktorych obrat
nedosiahol sumu uvedenu v odseku 1, ak ide o osoby, ktore
vykonavaju  zdanitelne  plnenia  spolocne  na zaklade zmluvy
o zdruzeni 7) alebo inej obdobnej zmluvy, a ak celkovy obrat
vsetkych tychto osob dosiahol sumu uvedenu v odseku 1, pricom do
celkoveho obratu sa zapocitavaju obraty jednotlivych osob a ich
spolocny obrat. Platitelmi su od prveho dna druheho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom dosiahli urceny obrat. Tieto
osoby su povinne predlozit jednotlivo ziadost o registraciu
v lehote a na tlacive podla odseku 1. Ak osoba podliehajuca dani,
ktora nie je platitelom, uzavrie zmluvu o zdruzeni 7) alebo inu
obdobnu zmluvu  s platitelom, je  povinna predlozit ziadost
o registraciu na tlacive podla odseku 1 ku dnu uzavretia zmluvy.
Tato osoba je platitelom dnom uzavretia zmluvy, a to aj v pripade,
ak tuto povinnost nesplni.

  (3) Platitelmi su aj osoby podliehajuce dani, ktore nadobudli
majetok podla osobitneho predpisu, 8) a to odo dna nadobudnutia
majetku; tieto osoby su povinne predlozit ziadost o registraciu na
tlacive podla odseku 1 ku dnu nadobudnutia majetku.

  (4) Platitelmi mozu byt aj osoby podliehajuce dani, ktorym
nevznikla povinnost registracie podla odsekov 1 az 3, ak danovy
urad uzna opravnenost ziadosti o registraciu a vyda osvedcenie
o registracii; tieto osoby su platitelmi dnom uvedenym v osvedceni
o registracii.

  (5) Platitel podla odsekov 1 az 4 je opravneny uplatnit narok
na odpocet dane zauctovanej a zaplatenej pri nadobudnutom majetku,
a to vo vyske, ktora sa vypocita zo zostatkovej ceny hmotneho
a nehmotneho majetku zistenej podla osobitneho predpisu 9) ku dnu,
ked sa stal platitelom, a z ceny zasob zistenej podla osobitneho
predpisu 10) ku dnu, ked sa stal platitelom. Odpocet dane moze
uplatnit iba pri majetku nadobudnutom najneskor dvanast mesiacov
pred dnom, ked sa stal platitelom. Podmienkou na uplatnenie
odpoctu  dane  su  doklady  vyhotovene  platitelom s udajmi
o zaplatenej dani. Na ucely odpoctu dane podla tohto odseku sa
uznavaju aj doklady vyhotovene platitelmi, ktore obsahuju cenu
vratane dane. Narok sa uplatni v prvom zdanovacom obdobi urcenom
podla  40. Platitel nemoze uplatnit odpocet dane pri nadobudnutom
osobnom automobile s vynimkou osobneho automobilu obstaraneho za
ucelom dalsieho predaja, a to aj formou zmluvy o kupe prenajatej
veci.

  (6) Platitel, ktory v prvom  zdanovacom obdobi uplatnuje
odpocet dane sposobom uvedenym v  21 ods. 1 a 2, ma narok na
pomernu cast odpoctu dane urceneho podla odseku 5. Pomerna cast
odpoctu dane sa vypocita ako sucin koeficientu vypocitaneho podla
 21 ods. 2 za prve zdanovacie obdobie a naroku na odpocet dane
podla odseku 5.
------------------------------------------------------------------
7)  829 zakona c. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.
8)  14 zakona c. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku statu
  na ine osoby v zneni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 60/1994 Z.z. a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 190/1995 Z.z.
9)  29 ods. 2 zakona c. 286/1992 Zb. o daniach z prijmov.
10)  25 zakona c. 563/1991 Zb. o uctovnictve. 

                 5

              Predmet dane

  (1) Predmetom dane su

 a) odplatne zdanitelne plnenia vratane odplaty v naturaliach,
 b) bezodplatne zdanitelne plnenia,
 c) zdanitelne plnenia uskutocnene na osobnu spotrebu platitela.

  (2) Predmetom dane nie su

 a) bezodplatne  poskytnute  propagacne  a  reklamne predmety
  platitela, ktorych hodnota nepresiahne 200 Sk za jeden kus
  a su oznacene obchodnym menom platitela,
 b) vzorky  odobrate  na  kontrolne  ucely  podla osobitneho
  predpisu. 11)
------------------------------------------------------------------
11) Napriklad zakon Slovenskej  narodnej rady c. 71/1986 Zb.
  o Slovenskej obchodnej inspekcii v zneni zakona Slovenskej
  narodnej rady c. 417/1991 Zb., zakon Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 152/1995 Z.z. o potravinach. 

                 6

          Miesto zdanitelneho plnenia

  (1) Miestom zdanitelneho plnenia je pri dodani tovaru miesto,
kde

 a) sa tovar nachadza v case, ked sa preprava alebo odoslanie
  tovaru zacina uskutocnovat, ak je dodanie tovaru spojene
  s prepravou alebo odoslanim tovaru, pricom nie je rozhodujuce,
  kto tovar prepravuje alebo odosiela,
 b) je tovar instalovany alebo zmontovany, ak je dodanie tovaru
  spojene s jeho instalaciou alebo montazou,
 c) sa tovar nachadza v case, ked sa jeho dodanie uskutocnuje, ak
  je dodanie tovaru bez prepravy alebo odoslania.

  (2) Miestom zdanitelneho plnenia pri dodani stavby a pri
prevode a prechode nehnutelnosti je miesto, kde sa stavba alebo
nehnutelnost nachadza.

  (3) Miestom zdanitelneho plnenia pri poskytovani sluzieb a pri
prevode a vyuziti prav je miesto, kde

 a) ma osoba  poskytujuca sluzbu alebo  uskutocnujuca prevod
  a vyuzitie prav svoje sidlo  alebo kde ma prevadzkaren,
  v ktorej poskytuje sluzby; ak nema sidlo alebo prevadzkaren,
  miesto, kde ma trvaly pobyt, pripadne miesto, kde sa obvykle
  zdrziava, s vynimkou podla pismen b) az d),
 b) sa stavba ( 2 ods. 5 pism. c) alebo nehnutelnost nachadza pri
  poskytovani sluzieb vztahujucich sa na tuto vec vratane
  sluzieb realitnych kancelarii, znalcov a sluzieb architektov
  a stavebneho dozoru,
 c) sa preprava zacina uskutocnovat pri poskytovani prepravnych
  sluzieb, ak tento zakon neustanovuje inak,
 d) sa skutocne poskytuju sluzby kulturne, umelecke, sportove,
  vedecke, vychovne a zabavne vratane ich sprostredkovania. 

              Zaklad dane

                 7

  (1) Zakladom dane je cena alebo ina odplata 12) (dalej len
"cena") za zdanitelne plnenie, ktora neobsahuje dan, ak tento
zakon neustanovuje inak.

  (2) Zakladom dane pri zdanitelnom plneni uskutocnenom

 a) s uhradou v hotovosti, ktoru platitel eviduje podla osobitneho
  predpisu, 13)
 b) v prospech osoby, ktora nie je platitelom,
 c) podla  16 ods. 6
je cena vratane dane.

  (3) Ak cena zdanitelneho plnenia nie je dohodnuta alebo urcena
osobitnym predpisom, zakladom dane je obvykla cena bez dane, a to
aj v pripade uskutocnenia bezodplatneho zdanitelneho plnenia
alebo zdanitelneho plnenia na osobnu spotrebu platitela. Zakladom
dane pri dodani tepelnej energie je u vyrobcu alebo dodavatela
tepelnej energie vecne regulovana cena podla cenovych predpisov.
13a)

  (4) Ak sa uskutocni zdanitelne  plnenie osobe, ktora ma
osobitny vztah k platitelovi podla  9, bezodplatne alebo cena je
nizsia ako obvykla cena, zakladom dane je obvykla cena bez dane.

  (5) Ak zdanitelne plnenie  podlieha spotrebnej dani, 14)
zaklad dane zahrna aj tuto dan.

  (6) Ak platitel poskytne zlavu z ceny za zdanitelne plnenie,
zaklad dane sa znizi o sumu tejto zlavy.

  (7) Zakladom dane pri zdanitelnych plneniach podla zmluvy
o kupe prenajatej veci 15) su celkove sumy jednotlivych splatok
bez dane dohodnute v zmluve o kupe prenajatej veci s vynimkou, ak
predmetom takejto zmluvy je osobny automobil. Ak je predmetom
zmluvy o kupe prenajatej veci osobny automobil, zaklad dane sa
rozdeli osobitne na cast vztahujucu sa na vstupnu cenu osobneho
automobilu a cast vztahujucu sa na prirazku, ktora je sucastou
dohodnutej splatky.

  (8) Ak platitel znizi alebo zvysi cenu zdanitelneho plnenia
( 18), zakladom dane je rozdiel medzi povodnou cenou a cenou po
znizeni alebo zvyseni.

  (9) Zakladom  dane  pri  predaji  tovaru,  stavby  alebo
nehnutelnosti na drazbe je vydrazena cena, ktora sa povazuje za
cenu vratane dane.

  (10) Platitel, ktory dodava tovar sucasne s jeho montazou
alebo instalaciou, je povinny rozdelit zaklad dane osobitne pre
tovar a osobitne pre sluzbu, ak tento zakon neustanovuje inak.
Zakladom dane pri tovare je najmenej obvykla cena bez dane.

  (11) Zakladom dane pri technologickom zariadeni stavby 15a)
alebo nehnutelnosti a pri tovare, ktory sa pevne zabudovava ako
sucast stavby [ 2 ods. 5 pism. c)] alebo nehnutelnosti a je
uvedeny v prilohe c. 2, ktora je neoddelitelnou sucastou tohto
zakona, je najmenej obstaravacia cena bez dane alebo vlastne
naklady. 10)
------------------------------------------------------------------
 10)  25 zakona c. 563/1991 Zb. o uctovnictve.
 12) Napriklad  2 zakona c. 526/1990 Zb. o cenach, vyhlaska
   Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky c. 240/1990
   Zb. o odmenach a nahradach advokatov za poskytovanie pravnej
   pomoci  v  zneni  vyhlasky  Ministerstva  spravodlivosti
   Slovenskej republiky c. 44/1991 Zb.
 13) Vyhlaska  Ministerstva  financii  Slovenskej  republiky
   c. 55/1994 Z.z.  o  sposobe  vedenia  evidencie  trzieb
   elektronickou registracnou pokladnicou  v zneni vyhlasky
   Ministerstva financii Slovenskej republiky c. 59/1995 Z.z.
13a)  4  zakona  Narodnej   rady  Slovenskej  republiky
   c. 18/1996 Z.z. o cenach.
 14) Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 309/1993 Z.z.
   o spotrebnej dani z vina v zneni zakona Narodnej rady
   Slovenskej republiky c. 179/1994 Z.z.
   Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 310/1993 Z.z.
   o spotrebnej dani z piva v zneni zakona Narodnej rady
   Slovenskej republiky c. 180/1994 Z.z.
   Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 229/1995 Z.z.
   o spotrebnej dani z liehu.
   Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 312/1993 Z.z.
   o spotrebnej dani z tabaku a tabakovych vyrobkov v zneni
   zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 182/1994 Z.z.
   Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 316/1993 Z.z.
   o spotrebnej dani z uhlovodikovych paliv a maziv v zneni
   neskorsich predpisov.
 15)  489 Obchodneho zakonnika.
15a)  137  vyhlasky Federalneho  ministerstva pre  technicky
   a investicny rozvoj c. 83/1976 Zb. o vseobecnych technickych
   poziadavkach na vystavbu v zneni neskorsich predpisov.

                 8

  (1) Zakladom dane pri predaji  zlata  v zliatkoch alebo
minciach, ktore predava narodna banka za vyssiu cenu, ako bola
cena nakupu, je rozdiel medzi cenou nakupu a cenou predaja bez
dane. Ak nemozno cenu nakupu zistit, zakladom dane je rozdiel
medzi svetovou trhovou cenou zlata a cenou predaja bez dane. Ak
je cena predaja nizsia ako cena nakupu, zakladom dane je nula.

  (2) Zakladom dane pri predaji platnych bankoviek a minci,
ktore sa na zberatelske ucely predavaju za vyssiu cenu, ako je ich
nominalna hodnota, alebo za vyssiu cenu, ako je prepocet  ich
nominalnej hodnoty na slovensku menu podla kurzu vyhlasovaneho
narodnou bankou, je rozdiel medzi ich nominalnou hodnotou a cenou
predaja bez dane. Ak je cena predaja nizsia, ako je ich nominalna
hodnota, alebo je nizsia, ako je prepocet ich nominalnej hodnoty
na slovensku menu podla kurzu vyhlasovaneho narodnou bankou,
zakladom dane je nula.

  (3) Zakladom dane pri predaji platnych slovenskych postovych
cenin a kolkov, ktorych cena predaja je vyssia, ako je ich
nominalna hodnota alebo cena podla postoveho sadzobnika, je
rozdiel medzi nominalnou hodnotou alebo cenou podla postoveho
sadzobnika a cenou predaja bez dane. Ak je cena predaja nizsia,
ako je  ich nominalna hodnota  alebo cena podla  postoveho
sadzobnika, zakladom dane je nula. Pri predaji cenin, ktorych
platnost bola ukoncena, je zakladom dane cena, ktora neobsahuje
dan.

  (4) Platitel,  ktory  prijal  sluzbu  od ineho platitela
a pozaduje za tuto sluzbu uhradu od inej osoby, je povinny
uplatnit dan za toto zdanitelne plnenie najmenej z ceny bez dane,
za ktoru sluzbu prijal, a vo vyske platnej sadzby dane.

  (5) Ak platitel prijal sluzbu od pravnickej osoby alebo
fyzickej osoby, ktora nie je platitelom, a pozaduje za tuto sluzbu
uhradu od inej osoby, je povinny uplatnit dan najmenej z ceny, za
ktoru sluzbu prijal, a vo vyske platnej sadzby dane.

  (6) Ak platitel prijal sluzbu oslobodenu od dane podla  26
a pozaduje za tuto sluzbu uhradu od inej pravnickej osoby alebo
fyzickej osoby, nie je povinny uplatnit za tuto sluzbu dan, ak
pouzije cenu, za ktoru sluzbu prijal.

  (7) Ak platitel prijal sluzbu oslobodenu od dane podla  39
a pozaduje za tuto sluzbu uhradu od inej pravnickej osoby alebo
fyzickej osoby, nie je povinny uplatnit dan, ak pozaduje uhradu vo
vyske, za ktoru sluzbu prijal.

  (8) Pri poskytovani  stravovania 16) sa do  zakladu dane
nezahrna vydavok (naklad) podla osobitneho predpisu. 17)

  (9) Ak  su pri  poskytovani ubytovacich  sluzieb v cene
zdanitelneho plnenia zahrnute aj ine sluzby, je platitel povinny
rozdelit zaklad dane osobitne pre jednotlive sluzby, ak pre ne
platia rozne sadzby dane.
------------------------------------------------------------------
16)  140 Zakonnika prace.
17)  24 ods. 2 pism. j) bod 4 zakona c. 286/1992 Zb. o daniach
  z prijmov v zneni zakona c. 626/1992 Zb.

                 9

  (1) Osoby, ktore maju osobitny vztah k platitelovi, na ucely
tohto zakona su

 a) osoby, ktore su statutarnym organom platitela alebo clenom
  statutarneho organu platitela, ako aj osoby, ktore su mu
  priamo podriadene,
 b) clenovia dozornych rad platitelov,
 c) osoby, ktore maju kontrolu nad platitelom, a clenovia ich
  predstavenstiev a hlavni akcionari osob, ktore maju kontrolu
  nad platitelom,
 d) osoby, ktore maju osobitny vztah k fyzickym osobam uvedenym
  v pismenach a), b), c) a g),
 e) pravnicke osoby, v ktorych niektora z osob uvedenych pod
  pismenami a), b) a c) ma na zakladnom imani pravnickej osoby
  majetkovu ucast najmenej 10%,
 f) hlavni  akcionari platitela  a pravnicka  osoba pod ich
  kontrolou,
 g) osoby,  ktore su  v pracovnopravnom  alebo  v  obdobnom
  pracovnom vztahu 18) voci platitelovi,
 h) osoby, ktore spolocne podnikaju s platitelom na zaklade
  zmluvy o zdruzeni alebo inej obdobnej zmluvy,
ch) clenovia druzstiev. 19)

  (2) Osobami, ktore maju osobitny vztah k fyzickym osobam
uvedenym v odseku 1 pism. d) su

 a) osoby blizke, 20)
 b) osoby, ktore ziju s nimi v domacnosti najmenej pocas jedneho
  roka a

  1. staraju sa o domacnost alebo
  2. su odkazane vyzivou na tuto osobu,

 c) pribuzni v pobocnom rade do stvrteho stupna. 21)

  (3) Osoby, ktore maju kontrolu nad platitelom podla odseku 1
pism. c), su na ucely tohto zakona osoby, ktore vlastnia viac ako
50% majetkovych ucasti platitela.

  (4) Hlavnym akcionarom na ucely tohto zakona je osoba, ktora
vlastni viac ako 10% majetkovych ucasti.
------------------------------------------------------------------
18)  27, 236 a 237 zakona c. 65/1965 Zb. Zakonnik prace.
19)  227 Obchodneho zakonnika.
20)  116 Obcianskeho zakonnika.
21)  117 Obcianskeho zakonnika. 

 

                10

              Sadzby dane

  (1) Zakladna sadzba dane je 23% s vynimkou podla odsekov 2 az
5.

  (2) Pri tovare a sluzbach uvedenych v prilohe c. 1, ktora je
neoddelitelnou sucastou tohto zakona, je sadzba dane 6%.

  (3) Sadzba dane pri dodani stavby zatriedenej podla osobitneho
predpisu 22) do prislusneho odboru a pri poskytovani stavebnych
prac zatriedenych do ciselnych kodov 45.1 az 45.4 klasifikacie
produkcie 24) je 6% vratane tovarov, ktore sa pevne zabudovavaju
ako sucast stavby [ 2 ods. 5 pism. c)] alebo nehnutelnosti
s vynimkou  technologickeho  zariadenia  stavby  15a)  alebo
nehnutelnosti a s vynimkou tovarov uvedenych v prilohe c. 2.

  (4) Sadzba dane pri prevode a prechode nehnutelnosti alebo
jej casti a pri prenajme nehnutelnosti alebo jej casti je 6%.

  (5) Pri prenajme a poziciavani osobnych automobilov, pri
ktorych nemozno uplatnit narok na odpocet dane podla  20 ods. 5,
je sadzba dane 6%.

  (6) Pri zdanitelnych plneniach podla zmluv o kupe prenajatej
veci 15) sa uplatni sadzba dane, ktora sa vztahuje na predmet
tejto zmluvy s vynimkou, ak predmetom takejto zmluvy je osobny
automobil. Ak je predmetom zmluvy o kupe prenajatej veci osobny
automobil, uplatni sa na jeho vstupnu cenu sadzba dane 23% a na
prirazku, ktora je sucastou dohodnutej splatky, sadzba dane 6%.

  (7) Ak je predmetom zdanitelneho plnenia tovar ako subor veci,
pricom jednotlive veci, ktore ho tvoria, maju rozne sadzby dane,
pouzije sa sadzba dane urcena na vec, ktora tovaru urcuje
podstatny charakter.

  (8) Danovy urad uzna na ucely spravneho zatriedenia tovaru do
ciselneho kodu podla prilohy tohto zakona zavaznu informaciu o
sadzobnom zatriedeni tovaru colnymi organmi 23) a na ucely
spravneho zatriedenia sluzieb do ciselneho kodu podla prilohy
tohto zakona zatriedenie sluzieb do klasifikacie produkcie 24)
Statistickym uradom Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------
 15)  489 Obchodneho zakonnika.
15a)  137  vyhlasky Federalneho  ministerstva pre  technicky
   a investicny rozvoj c. 83/1976 Zb. o vseobecnych technickych
   poziadavkach na vystavbu v zneni neskorsich predpisov.
 22) Vyhlaska Federalneho statistickeho uradu c. 124/1980 Zb.
   o jednotnej klasifikacii stavebnych objektov a stavebnych
   prac vyrobnej povahy v zneni neskorsich predpisov.
 23)  3 zakona c. 618/1992 Zb.
 24) Opatrenie  Statistickeho  uradu  Slovenskej  republiky
   c. 172/1995 Z.z., ktorym sa vyhlasuje klasifikacia produkcie.

                11

              Vypocet dane

  (1) Dan je povinny vypocitat platitel.

  (2) Dan sa vypocita ako sucin zakladu dane a prislusnej sadzby
dane, ak je zakladom dane cena, ktora neobsahuje dan.

  (3) Dan sa vypocita ako podiel, v ktoreho citateli je cena
vratane  dane  vynasobena  prislusnou  vyskou  sadzby  dane
a v menovateli sucet cisla 100 a prislusnej vysky sadzby dane, ak
sa dan vypocitava z ceny vratane dane.

  (4) Pri predaji tovaru, stavby alebo nehnutelnosti na drazbe
sa dan vypocita ako podiel, v ktoreho citateli je vydrazena cena
vynasobena prislusnou vyskou sadzby dane a v menovateli sucet
cisla 100 a prislusnej vysky sadzby dane.

  (5) Ak sa odplata za zdanitelne plnenie uskutocnuje penaznymi
prostriedkami v cudzej mene, 25) prepocita sa na slovensku menu
podla  kurzu v  stlpci nakup  vyhlasovaneho narodnou bankou
a platneho v den vzniku danovej povinnosti.

  (6) Vypocitana dan sa zaokruhluje na desathaliere do 0,05 Sk
smerom nadol a od 0,05 Sk vratane smerom nahor.
------------------------------------------------------------------
25)  2 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 202/1995
  Z.z. Devizovy zakon a zakon, ktorym sa meni a doplna zakon
  Slovenskej narodnej rady  c. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  v zneni neskorsich predpisov. 

                12

     Zaklad dane a vypocet dane pri pouzitom tovare

  (1) Zakladom dane pri predaji pouziteho tovaru v nezmenenom
stave je rozdiel medzi cenou predaja a cenou nakupu.

  (2) Dan sa vypocita ako podiel, v ktoreho citateli je zaklad
dane podla odseku 1 vynasobeny prislusnou vyskou sadzby dane
a v menovateli sucet cisla 100 a prislusnej vysky sadzby dane.

  (3) Platitel, ktory predava pouzity tovar v nezmenenom stave
a postupuje pri urceni zakladu dane a vypocte dane podla odsekov
1 a 2, nema narok na odpocet dane.

  (4) Ustanovenia odsekov 1 az 3 moze pouzit platitel, ktory
v ramci svojej podnikatelskej cinnosti uskutocnuje len nakup
a predaj pouziteho tovaru v nezmenenom stave.

  (5) Ak platitel predava pouzity tovar v nezmenenom stave
a sucasne uskutocnuje ine zdanitelne plnenia, rozhodne o urceni
zakladu dane, vypocte dane a o naroku na odpocet dane podla
odsekov 1 az 3 danovy urad na zaklade ziadosti platitela. 

                13

         Uskutocnenie zdanitelneho plnenia

  (1) Zdanitelne plnenie je uskutocnene

 a) pri predaji tovaru dnom dodania tovaru, a to aj vtedy, ak
  k zmene vlastnickeho prava podla kupnej zmluvy dojde az
  zaplatenim tovaru, 26)
 b) pri prevode a prechode nehnutelnosti alebo jej casti dnom
  nadobudnutia vlastnictva alebo prevodu spravy; pri dodani
  stavby dnom prevzatia alebo zaplatenia, a to tym dnom, ktory
  nastane skor,
 c) pri poskytovani sluzieb dnom ich poskytnutia alebo zaplatenia,
  a to tym dnom, ktory nastane skor,
 d) pri prevode a vyuziti prav dnom ucinnosti zmluvy,
 e) pri bezodplatnom zdanitelnom plneni dnom uvedenym v zmluve,
  prevzatim alebo poskytnutim, a to tym dnom, ktory nastane
  skor,
 f) pri zdanitelnom  plneni uskutocnenom na  osobnu spotrebu
  platitela dnom prevzatia tovaru alebo poskytnutia sluzby,
 g) v ostatnych pripadoch dnom zaplatenia.

  (2) Zdanitelne  plnenie   uskutocnovane  prostrednictvom
predajnych  automatov,  pripadne  inych  obdobnych pristrojov
uvadzanych do chodu mincami, bankovkami, znamkami alebo inymi
platobnymi prostriedkami nahradzajucimi peniaze a v pripadoch, ked
sa uhrada za zdanitelne plnenie uskutocnuje platobnymi kartami
alebo inymi platobnymi prostriedkami nahradzajucimi peniaze, je
uskutocnene dnom, ked platitel vyberie peniaze alebo znamky
z pristroja alebo inym sposobom zisti vysku obratu.

  (3) Ak sa zdanitelne plnenie uskutocnuje formou ciastkoveho
alebo opakovaneho zdanitelneho plnenia podla zmluvy o dielo, 27)
najomnej zmluvy, 28) zmluvy o kupe prenajatej veci 15) alebo
obdobnej zmluvy, je kazde ciastkove alebo opakovane zdanitelne
plnenie samostatnym zdanitelnym plnenim.

  (4) Ciastkovym zdanitelnym plnenim sa na ucely tohto zakona
rozumie zdanitelne plnenie, ktore sa podla zmluvy o dielo alebo
inej  obdobnej  zmluvy  uskutocnuje  v  dohodnutom  rozsahu
a v dohodnutych lehotach, a nejde pritom o celkove zdanitelne
plnenie, na ktore je uzavreta zmluva. Zdanitelne plnenie je
uskutocnene  dnom  prevzatia  alebo  poskytnutia  ciastkoveho
zdanitelneho plnenia alebo dnom jeho zaplatenia, a to tym dnom,
ktory nastane skor.

  (5) Opakovanym zdanitelnym plnenim sa na ucely tohto zakona
rozumie zdanitelne plnenie, ktore sa uskutocnuje podla zmluvy
v dohodnutych lehotach, pricom podla tejto zmluvy ide o plnenie
rovnakeho druhu tovaru, sluzby alebo prevodu a vyuzitia prav.
Zdanitelne plnenie  je uskutocnene najneskor  poslednym dnom
zdanovacieho obdobia,  v ktorom ma  byt zaplatene opakovane
zdanitelne plnenie.
------------------------------------------------------------------
15)  489 Obchodneho zakonnika.
26) Napriklad  445 Obchodneho zakonnika.
27)  536 Obchodneho zakonnika.
28)  663 Obcianskeho zakonnika. 

                14

           Vznik danovej povinnosti

  (1) Danova povinnost vznika platitelovi dnom uskutocnenia
zdanitelneho plnenia.

  (2) Danova  povinnost  vznika  spravcovi  dane  uvedenim
nezdaneneho tovaru do obehu. 29) Pri uvedeni nezdaneneho tovaru do
obehu vyhotovi spravca dane kupujucemu doklad, ktory je na ucely
tohto zakona povazovany za danovy doklad.

  (3) Danova povinnost podla odseku 2 nevznika spravcovi dane,
ak daruje nezdaneny tovar na humanitarne a dobrocinne ucely
subjektom, ktore nie su osobami podliehajucimi dani.
------------------------------------------------------------------
29)  251 ods. 1 pism. c),  256,  259,  265,  269 a  272
  zakona c. 618/1992 Zb.
   14a zakona Slovenskej narodnej rady c. 511/1992 Zb. o sprave
  dani a poplatkov a o zmenach v sustave uzemnych financnych
  organov v zneni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 253/1993 Z.z. a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 146/1995 Z.z. 

                15

          Danovy doklad a jeho obsah

  (1) Platitel je povinny vyhotovit za kazde zdanitelne plnenie
v prospech ineho platitela danovy doklad, a to najskor v den
uskutocnenia zdanitelneho plnenia a najneskor do 15 dni odo dna
jeho uskutocnenia, ak tento zakon neustanovuje inak. Platitel nie
je  povinny vyhotovit  danovy doklad  za zdanitelne plnenie
oslobodene od dane podla  26.

  (2) Danovy doklad musi obsahovat

 a) obchodne meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania,
  danove  identifikacne cislo  platitela, ktory uskutocnuje
  zdanitelne plnenie,
 b) obchodne meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania,
  danove identifikacne cislo platitela, v ktoreho prospech sa
  zdanitelne plnenie uskutocnuje,
 c) poradove cislo danoveho dokladu,
 d) datum uskutocnenia zdanitelneho plnenia,
 e) datum vyhotovenia danoveho dokladu,
 f) nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah zdanitelneho plnenia,
 g) vysku ceny bez dane,
 h) sadzbu dane,
ch) vysku dane celkom.

  (3) Za spravnost udajov v danovom doklade zodpoveda platitel
uskutocnujuci zdanitelne plnenie.

  (4) Ak sucastou zdanitelneho plnenia je tovar alebo sluzba
s roznymi sadzbami dane, pripadne zdanitelne plnenie oslobodene od
dane, musi sa v danovom doklade uviest vyska ceny bez dane a vyska
dane celkom oddelene podla ustanovenych sadzieb dane, pripadne
vyska ceny zdanitelneho plnenia oslobodeneho od dane. Dan sa
zaokruhluje pre jednotlive sadzby dane.

  (5) Ak osoba, ktora nie je platitelom, vyhotovi danovy doklad
alebo uplatni k cene dan, je povinna oznamit a zaplatit dan
prislusnemu danovemu uradu najneskor do 15 dni od konca mesiaca,
v ktorom tak konala.

  (6) Danovym dokladom moze byt aj

 a) dohoda o splatkach, ktora je sucastou najomnej zmluvy alebo
  zmluvy o kupe prenajatej veci,
 b) zmluva o dodavani tepelnej energie, elektrickej energie, plynu
  a vody,

za predpokladu, ze obsahuju nalezitosti podla odseku 2. Dohodu
o splatkach alebo zmluvu podla pismena b) musi platitel uvadzat
v zaznamoch na danove ucely podla  24 za kazde zdanovacie
obdobie, ktoreho sa tyka.

  (7) Danovym dokladom je aj doklad vyhotoveny danovym uradom
pri vykone danovej exekucie predajom hnutelnych a nehnutelnych
veci podla osobitneho predpisu. 30)
------------------------------------------------------------------
30)  72 ods. 13 zakona Slovenskej narodnej rady c. 511/1992
  Zb. v  zneni zakona  Narodnej rady  Slovenskej republiky
  c. 253/1993 Z.z. 

                16

       Zjednoduseny danovy doklad a jeho obsah

  (1) Ak platitel uskutocnuje  zdanitelne plnenie a uhradu
v hotovosti  eviduje podla  osobitneho predpisu,  13) doklad
vyhotoveny elektronickou registracnou pokladnicou sa povazuje za
danovy doklad, ak obsahuje tieto udaje

 a) obchodne meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania,
  danove  identifikacne cislo  platitela, ktory uskutocnuje
  zdanitelne plnenie,
 b) poradove cislo dokladu,
 c) datum vyhotovenia dokladu,
 d) nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah zdanitelneho plnenia,
 e) sadzbu dane,
 f) vysku ceny vratane dane celkom

(dalej len "zjednoduseny danovy doklad").

  (2) Platitel,  ktory postupuje  pri urceni  zakladu dane
a vypocte dane podla  12, musi v zjednodusenom danovom doklade
okrem udajov v odseku 1 uviest aj vysku dane.

  (3) Ak sucastou zdanitelneho plnenia je tovar alebo sluzba
s roznymi sadzbami dane, pripadne zdanitelne plnenie oslobodene od
dane, musi sa v zjednodusenom danovom doklade uviest vyska ceny
vratane dane a sadzba dane oddelene podla ustanovenych sadzieb
dane, pripadne vyska ceny zdanitelneho plnenia oslobodeneho od
dane.

  (4) Za spravnost udajov podla odseku 1 zodpoveda platitel
uskutocnujuci zdanitelne plnenie. Za vypocitanu vysku dane na
ucely uplatnenia odpoctu dane na zaklade zjednoduseneho danoveho
dokladu zodpoveda platitel, v ktoreho prospech sa zdanitelne
plnenie uskutocnilo. Dan sa vypocita podla  11 ods. 3 a uvedie sa
na zjednoduseny danovy doklad spolu s udajmi podla  15 ods. 2
pism. b).

  (5) Ak osoba, ktora nie je platitelom, vyhotovi zjednoduseny
danovy doklad alebo uplatni k cene dan, je povinna oznamit
a zaplatit dan prislusnemu danovemu uradu najneskor do 15 dni od
konca mesiaca, v ktorom tak konala.

  (6) Zjednodusenym danovym  dokladom pri preprave  osob je
platitelom vydany cestovny listok, ktory obsahuje obchodne meno
prepravcu.
------------------------------------------------------------------
13) Vyhlaska  Ministerstva  financii  Slovenskej  republiky
  c. 55/1994 Z.z.  o  sposobe  vedenia  evidencie  trzieb
  elektronickou  registracnou pokladnicou  v zneni vyhlasky
  Ministerstva financii Slovenskej republiky c. 59/1995 Z.z. 

                17

          Doklad o pouziti a jeho obsah

  (1) Platitel je povinny vyhotovit doklad o pouziti v pripade,
ak uskutocni

 a) bezodplatne zdanitelne plnenie,
 b) zdanitelne plnenie na osobnu spotrebu platitela,
 c) zdanitelne  plnenie  osobe,  ktora  ma  osobitny  vztah
  k platitelovi a odplata je nizsia ako obvykla cena,
a to ihned pri uskutocneni zdanitelneho plnenia.

  (2) Doklad o pouziti musi obsahovat

 a) obchodne meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania,
  danove  identifikacne cislo  platitela, ktory uskutocnuje
  zdanitelne plnenie,
 b) nazov (meno) a sidlo (trvaly pobyt) pravnickej osoby alebo
  fyzickej osoby, v ktorej prospech sa zdanitelne plnenie
  uskutocnuje, pripadne ucel pouzitia,
 c) poradove cislo dokladu,
 d) datum uskutocnenia zdanitelneho plnenia,
 e) datum vyhotovenia dokladu,
 f) nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah zdanitelneho plnenia,
 g) vysku ceny bez dane,
 h) sadzbu dane,
ch) vysku dane celkom. 

                18

            Oprava zakladu dane

  (1) Platitel moze opravit zaklad dane

 a) pri zruseni alebo vrateni celeho zdanitelneho plnenia alebo
  jeho casti, ak sa zan neposkytla odplata alebo sa odplata
  vratila,
 b) pri dodatocnom znizeni alebo zvyseni ceny na zaklade zmeny
  kvalitativnych, dodacich alebo inych podmienok dohodnutych pri
  zdanitelnom plneni.

  (2) Rozdiel povodneho a opraveneho zakladu dane sa povazuje za
samostatne zdanitelne plnenie, ktore podlieha dani v zdanovacom
obdobi, v ktorom sa opravil zaklad dane podla odseku 1.

  (3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vztahuju iba na platitelov,
ktori boli platitelmi v case vzniku danovej povinnosti pri
povodnom zdanitelnom plneni. 

                19

        Danovy dobropis a danovy tarchopis

  (1) Ak platitel, ktory uskutocnil zdanitelne plnenie, vykona
opravu zakladu dane podla  18 alebo opravu sadzby dane, vyhotovi
pre  platitela, v  ktoreho prospech  sa zdanitelne  plnenie
uskutocnilo, danovy  dobropis alebo danovy  tarchopis, a to
najneskor do 15 dni po vykonani opravy.

  (2) Danovym dobropisom je danovy doklad alebo zjednoduseny
danovy doklad, ktorym sa opravuje vyska dane

 a) pri znizeni ceny za zdanitelne plnenie,
 b) pri znizeni sadzby dane.

  (3) Danovym tarchopisom je danovy doklad alebo zjednoduseny
danovy doklad, ktorym sa opravuje vyska dane

 a) pri zvyseni ceny za zdanitelne plnenie,
 b) pri zvyseni sadzby dane.

  (4) Ak pri povodnom zdanitelnom plneni vyhotovil platitel
danovy doklad, musi danovy  dobropis alebo danovy tarchopis
obsahovat  udaje  ustanovene  v   15  ods. 2  pism. a),
b), c), e), f) a h) a ak ide

 a) o danovy dobropis aj rozdiel medzi povodnou a znizenou cenou
  bez dane za zdanitelne plnenie a rozdiel medzi povodnou
  a znizenou danou,
 b) o danovy tarchopis aj rozdiel medzi povodnou a zvysenou cenou
  bez dane za zdanitelne plnenie a rozdiel medzi povodnou
  a zvysenou danou.

  (5) Ak pri povodnom zdanitelnom  plneni vyhotovil platitel
zjednoduseny danovy doklad, musi danovy dobropis alebo danovy
tarchopis obsahovat udaje ustanovene v  16 ods. 1 pism. a) az e)
a ak ide

 a) o danovy dobropis, rozdiel medzi povodnou a znizenou cenou
  vratane dane za zdanitelne plnenie,
 b) o danovy tarchopis, rozdiel medzi povodnou a zvysenou cenou
  vratane dane za zdanitelne plnenie.

  (6) Na danovy dobropis a danovy tarchopis podla odseku 5 sa
vztahuje  16 ods. 4. 

              Odpocet dane

                20

  (1) Platitel  ma narok  na odpocet  dane pri  prijatych
zdanitelnych plneniach, ak su prijate na ucely uskutocnovania
svojich zdanitelnych plneni a ak tento zakon neustanovuje inak.

  (2) Platitel ma narok na odpocet dane, ak

 a) sa uskutocnilo zdanitelne plnenie ( 13),
 b) dan na vstupe zauctoval,
 c) dan zaplatil inemu platitelovi za prijate zdanitelne plnenie,
 d) ma danovy doklad alebo zjednoduseny danovy doklad, ktore
  vyhotovil platitel, a doklad o zaplateni dane.

  (3) Platitel uplatnuje narok na  odpocet dane v danovom
priznani za zdanovacie obdobie, v ktorom su uz splnene vsetky
podmienky uvedene v odseku 2.

  (4) Platitel nema narok na odpocet dane, ak uskutocnuje
zdanitelne plnenia oslobodene od dane podla  26.

  (5) Platitel nema narok na odpocet dane pri nakupe osobneho
automobilu. Pri nakupe osobneho automobilu na zaklade zmluvy
o kupe prenajatej veci ma platitel narok na odpocet dane len
z prirazky, ktora je sucastou dohodnutej splatky. Dalej platitel
nema narok  na odpocet dane  pri nakupe tovaru  tvoriaceho
prislusenstvo osobneho automobilu vratane montaze a pri nakupe
tovaru a sluzieb za ucelom pohostenia. Vylucenie dane z naroku na
odpocet dane sa musi v tomto pripade vykonat pred pripadnou
upravou odpoctu dane podla  21.

  (6) Platitel, ktory nakupuje osobne automobily za ucelom
dalsieho predaja, a to aj formou zmluvy o kupe prenajatej veci,
pricom nakup a predaj osobnych automobilov je podnikatelskou
cinnostou platitela, ma narok na odpocet dane pri ich nakupe a pri
nakupe tovaru tvoriaceho ich prislusenstvo vratane montaze.

  (7) Narok na odpocet dane podla odseku 6 sa vztahuje aj na
nakup ojazdenych osobnych automobilov, ak sa dalej predavaju, a to
aj formou zmluvy o kupe prenajatej veci; v tychto pripadoch ma
platitel narok na odpocet dane vo vyske, ktora sa vypocita ako
podiel, v ktoreho citateli je cena, za ktoru bol ojazdeny osobny
automobil nakupeny, vynasobena prislusnou vyskou sadzby dane
a v menovateli je sucet cisla 100 a prislusnej vysky sadzby dane.
Na tento pripad sa nevztahuje odsek 2.

  (8) Ak platitel nakupeny  osobny automobil podla odsekov
6 a 7 pouzije na iny ucel ako je uvedeny v odsekoch 6 a 7, je
povinny priznat a odviest dan vo vyske uplatneneho odpoctu dane,
a to v danovom priznani za zdanovacie obdobie, v ktorom osobny
automobil pouzil na iny ucel.

  (9) Ak platitel scudzi osobny automobil, pri ktoreho kupe
neuplatnil narok  na odpocet dane podla  odseku 5, dan sa
neuplatnuje.

  (10) Narok na odpocet dane ma platitel pri nakupe vratnych
flias od osob, ktore nie su platitelmi, a to vo vyske, ktora sa
vypocita ako podiel, v ktoreho citateli je cena, za ktoru boli
vratene flase nakupene, vynasobena prislusnou vyskou sadzby dane
a v menovateli je sucet cisla 100 a prislusnej vysky sadzby dane.
Na tento pripad sa nevztahuje odsek 2.

  (11) Platitel ma narok na odpocet dane pri uskutocnovani
zdanitelnych plneni s miestom zdanitelneho plnenia v zahranici,
avsak len v rozsahu, v akom by mal narok na odpocet dane, keby
boli uskutocnene v tuzemsku.

  (12) Platitel, ktory si uplatnil narok na odpocet dane pri
tovare, ktory mu bol nasledne odcudzeny, vrati do statneho
rozpoctu Slovenskej republiky dan, ktoru si uplatnil pri nakupe
odcudzeneho tovaru. Platitel dan vrati v tom zdanovacom obdobi,
v ktorom zistil odcudzenie tovaru. 

                21

  (1) Ak platitel uskutocnuje v zdanovacom obdobi zdanitelne
plnenia, pri ktorych ma narok na odpocet dane, a zdanitelne
plnenia, pri ktorych narok na odpocet dane nema, vypocita sa
pomerna cast odpoctu dane vo vyske, ktora zodpoveda celkovej dani
na  vstupe  za  prislusne  zdanovacie  obdobie  vynasobenej
koeficientom.

  (2) Koeficient sa vypocita ako podiel, v ktoreho citateli je
sucet cien bez dane za uskutocnene zdanitelne plnenia, pri ktorych
je narok na odpocet dane, a v menovateli sucet cien bez dane za
vsetky uskutocnene zdanitelne plnenia v prislusnom zdanovacom
obdobi; pri prevode cennych papierov nadobudnutych na vlastny ucet
sa z ceny, za ktoru platitel cenny papier previedol, zapocitava do
menovatela koeficientu len 10%. V menovateli koeficientu sa
neuvedie

 a) vynos z akcii [ 29 pism. b) bod 2 a  29 pism. h) bod 3],
 b) cena bez dane pri predaji podniku alebo jeho casti 31) ( 36),
 c) cena bez dane za sluzby v pripade, ze ich platitel prijal ako
  oslobodene od dane, pozaduje za tieto sluzby uhradu od inych
  osob a nie je povinny uplatnit dan ( 8 ods. 6 a 7).

Vypocitany koeficient sa zaokruhli na styri desatinne miesta
smerom nahor.

  (3) Po skonceni kalendarneho roka vypocita platitel sposobom
podla odsekov 1 a 2 narok na odpocet dane za kalendarny rok
a pripadne  rozdiely oproti  suctu narokov  na odpocet dane
uplatnovanych v danovych priznaniach za jednotlive zdanovacie
obdobia vysporiada na tarchu alebo v prospech statneho rozpoctu
Slovenskej republiky. Tieto rozdiely uvedie do danoveho priznania
za posledne zdanovacie obdobie tohto kalendarneho roka. Rovnakym
sposobom postupuje  platitel aj v  pripade, ze v  priebehu
kalendarneho roka prestane byt platitelom, a to za obdobie od
1. januara do datumu skoncenia posledneho zdanovacieho obdobia.

  (4) Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba, ktora sa stala
platitelom po 30. juni bezneho roka, postupuje podla odseku 3 az
po skonceni kalendarneho roka nasledujuceho po roku, v ktorom sa
stala platitelom, a to za obdobie, odkedy sa stala platitelom do
konca nasledujuceho kalendarneho roka. Ak tento platitel prestane
byt platitelom v priebehu kalendarneho roka nasledujuceho po roku,
v ktorom sa stal platitelom, postupuje podla odseku 3 za obdobie,
v ktorom bol platitelom.
------------------------------------------------------------------
31)  476 a 487 Obchodneho zakonnika. 

 

                22

         Oprava dane na ucely odpoctu dane

  (1) Ak platitel, ktory uskutocnil zdanitelne plnenie, opravi
zaklad dane podla  18 alebo opravi sadzbu dane, opravi aj
platitel, v ktoreho prospech sa zdanitelne plnenie uskutocnilo,
dan na ucely odpoctu dane.  Opravu dane na ucely odpoctu dane
vykona platitel v tom zdanovacom obdobi, v ktorom danovy dobropis
zauctoval alebo danovy tarchopis zauctoval a dan zaplatil.

  (2) Platitel nema narok na opravu dane na ucely odpoctu dane,
ak narok nemoze dolozit danovym tarchopisom a dokladom o zaplateni
dane.

  (3) Na odpocet dane podla odseku 1 sa vztahuju  20 a 21. 

                23

             Nadmerny odpocet

  (1) Platitel ma narok na vratenie nadmerneho odpoctu do
30 dni odo dna predlozenia  danoveho priznania za prislusne
zdanovacie obdobie, najskor vsak 25. den po skonceni zdanovacieho
obdobia, za ktore bolo danove priznanie predlozene.

  (2) Ak danovy urad v lehote na vratenie nadmerneho odpoctu
podla odseku 1 zacne kontrolu na zistenie opravnenosti naroku na
vratenie nadmerneho odpoctu, vrati danovy urad nadmerny odpocet
v lehote desiatich dni od skoncenia kontroly.

  (3) Ak platitel v zdanovacom obdobi uskutocnil vyvoz tovaru,
ktory  predstavuje  najmenej  50%  zo vsetkych uskutocnenych
zdanitelnych plneni v cenach bez dane, a za toto zdanovacie
obdobie predlozi danove priznanie do 15 dni po jeho skonceni, ma
narok na vratenie nadmerneho odpoctu viazuceho sa na vyvoz tovaru
do  konca kalendarneho  mesiaca, v  ktorom predlozil danove
priznanie. Tymto nie je dotknute ustanovenie odseku 2.

  (4) Platitel ma narok na vratenie nadmerneho odpoctu podla
odseku 3 vo vyske, ktora sa urci ako sucin nadmerneho odpoctu
a koeficientu. Koeficient sa vypocita ako podiel, v ktoreho
citateli je sucet cien vyvezeneho tovaru a v menovateli sucet cien
bez dane za vsetky uskutocnene zdanitelne plnenia, a zaokruhli sa
na styri desatinne miesta smerom nahor. 

                24

         Vedenie zaznamov na danove ucely

  (1) Platitel je povinny viest osobitne zaznamy o prijatych
a uskutocnenych zdanitelnych plneniach a osobitne zaznamy o dovoze
tovaru, v ktorych uvedie udaje rozhodujuce pre urcenie dane. Tieto
zaznamy  vedie v  cleneni podla  jednotlivych sadzieb  dane
a oslobodenia od dane.

  (2) Platitel je povinny viest evidenciu vsetkych trzieb za
uskutocnene zdanitelne plnenia podla sadzieb dane a za jednotlive
zdanovacie obdobia. 

                25

     Uschovavanie danovych dokladov, zjednodusenych
       danovych dokladov a dokladov o pouziti

  Platitel  je povinny  uschovavat vsetky  danove doklady,
zjednodusene danove doklady a doklady o pouziti rozhodujuce pre
urcenie dane pocas desiatich rokov od konca kalendarneho roka,
v ktorom vznikla danova povinnost. 

                26

            Oslobodenie od dane

  Od dane su za podmienok ustanovenych v  27 az 36 oslobodene
tieto zdanitelne plnenia:

 a) postove sluzby ( 27),
 b) rozhlasove a televizne vysielacie sluzby ( 28),
 c) financne cinnosti ( 29),
 d) poistovacie sluzby ( 30),
 e) vychovne, vzdelavacie a vedecke sluzby ( 31),
 f) sluzby zdravotnej starostlivosti ( 32),
 g) sluzby socialnej starostlivosti ( 33),
 h) prevadzkovanie loterii a inych podobnych hier ( 34),
ch) prevod, prechod a prenajom nehnutelnosti ( 35),
 i) predaj podniku ( 36),
 j) zrusene od 1.1.1997

                27

             Postove sluzby

  (1) Postove sluzby oslobodene od dane su

 a) postove premiestnovacie cinnosti 32)

  1. listova posta,
  2. balikova posta,
  3. postove poukazky,

 b) postove obstaravatelske cinnosti 33)

  1. platobny a zuctovaci styk,
  2. dochodkova sluzba,
  3. sustredene inkaso platieb obyvatelstva vratane rozhlasovej
    a televiznej sluzby, 34)
  4. stavkove sluzby,
  5. ostatne postove obstaravatelske cinnosti.

  (2) Oslobodeny od dane je aj predaj platnych slovenskych
kolkov a postovych cenin za nominalnu hodnotu a ceny podla
postovych sadzobnikov.
------------------------------------------------------------------
32)  2 zakona c. 222/1946 Zb. o poste (postovy zakon).
33)  5 zakona c. 222/1946 Zb.
34) Zakon c. 110/1964 Zb. o telekomunikaciach v zneni neskorsich
  predpisov. 

                28

       Rozhlasove a televizne vysielacie sluzby

  Rozhlasove a televizne vysielacie sluzby su oslobodene od
dane, ak ich vykonavaju pravnicke osoby zriadene podla osobitneho
predpisu, 35) s vynimkou vysielania reklam a sponzorovanych
programov, pripadne ich casti.
------------------------------------------------------------------
35) Zakon Slovenskej narodnej rady c. 254/1991 Zb. o Slovenskej
  televizii v zneni neskorsich predpisov.
  Zakon Slovenskej narodnej rady c. 255/1991 Zb. o Slovenskom
  rozhlase v zneni neskorsich predpisov. 

                29

 
            Financne cinnosti

  Financne cinnosti oslobodene od dane su

 a) poskytovanie  uverov  a  poziciek  a  ulozenie penaznych
  prostriedkov na vkladovy ucet, 35a)
 b) pri investovani do cennych papierov na vlastny ucet

  1. uskutocnenie prevodu nadobudnutych cennych papierov,
  2. dosiahnutie ineho vynosu z cennych papierov ako z prevodu
    cennych papierov podla bodu 1,

 c) platobny styk a zuctovanie,
 d) vydavanie  platobnych  prostriedkov,  napriklad platobnych
  kariet, cestovnych sekov,
 e) poskytovanie bankovych zaruk podla osobitneho predpisu, 36)
 f) otvaranie akreditivu podla osobitneho predpisu, 37)
 g) obstaravanie inkasa, 38)
 h) obchodovanie na vlastny ucet alebo na ucet klienta

  1. s devizovymi hodnotami,
  2. v oblasti terminovanych obchodov a opcii vratane kurzovych
    a urokovych obchodov,
  3. s cennymi papiermi, 38a)

ch) sprava  podieloveho fondu  investicnou spolocnostou podla
  osobitneho predpisu, 38b)
 i) zmenarenska cinnost,
 j) operacie tykajuce sa penazi, napriklad vymena poskodenych
  penazi,
 k) dodanie zlata 39) narodnej banke.
-----------------------------------------------------------------
35a)  716 Obchodneho zakonnika.
 36)  313 Obchodneho zakonnika.
 37)  682 Obchodneho zakonnika.
 38)  692 Obchodneho zakonnika.
38a)  8 ods. 1 zakona c. 600/1992 Zb. o cennych papieroch.
38b)  14 zakona c. 248/1992 Zb. o investicnych spolocnostiach
   a investicnych  fondoch  v  zneni  zakona Narodnej rady
   Slovenskej republiky c. 91/1994 Z.z. a zakona Narodnej rady
   Slovenskej republiky c. 191/1995 Z.z.
 39)  2 pism. ch) zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
   c. 202/1995 Z.z.

                30

            Poistovacie sluzby

  Poistovacie  sluzby  oslobodene  od  dane  su  cinnosti
poistovne 40) pri

 a) poisteni vratane jeho dojednavania,
 b) sprave poistenia,
 c) poskytovani plneni z poistnych udalosti,
 d) sprostredkovani poistenia,
 e) zabezpecovani, t.j. deleni rizik vzniknutych v suvislosti
  s prevadzkovanim poistenia,
 f) cinnosti  sluziacej  na  podporu  a rozvoj poistovnictva
  a zabezpecenie splnitelnosti zavazkov,
 g) cinnosti zameranej na predchadzanie skodam.
------------------------------------------------------------------
40) Zakon Slovenskej narodnej rady c. 24/1991 Zb. o poistovnictve
  v zneni zakona  Slovenskej narodnej rady  c. 25/1992 Zb.
  a zakona Slovenskej narodnej rady c. 197/1992 Zb. 

                31

       Vychovne, vzdelavacie a vedecke sluzby

  (1) Vychovne, vzdelavacie a vedecke sluzby poskytovane osobou
podla osobitnych predpisov 41) a cinnosti vykonavane poverenym
rekvalifikacnym  a  vzdelavacim  zariadenim  za   ucelom
rekvalifikacie 42) su oslobodene od dane.

  (2) Od dane je oslobodene aj dodanie tovaru a poskytnutie
sluzieb v ramci vychovnych a vzdelavacich sluzieb podla odseku 1.
------------------------------------------------------------------
41)  57a zakona c. 29/1984 Zb. o sustave zakladnych a strednych
  skol (skolsky zakon) v zneni zakona c. 171/1990 Zb.
  Zakon c. 172/1990 Zb. o vysokych skolach v zneni zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 41/1994 Z.z.
  Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 279/1993 Z.z.
  o skolskych zariadeniach.
42)  7 vyhlasky Ministerstva prace a socialnych veci Slovenskej
  republiky c. 51/1991 Zb., ktorou sa urcuju blizsie podmienky
  zabezpecovania  rekvalifikacie  uchadzacov  o  zamestnanie
  a zamestnancov, ako  aj podmienky na  vydavanie dokladov
  o kvalifikacii s celostatnou posobnostou. 

                32

         Sluzby zdravotnej starostlivosti

  (1) Sluzby  zdravotnej  starostlivosti  43)  poskytovane
opravnenym subjektom 43) su oslobodene od dane.

  (2) Od dane je oslobodene aj dodanie tovaru a poskytovanie
sluzieb v suvislosti so sluzbami zdravotnej starostlivosti podla
odseku 1 vratane predaja ortopedickych a protetickych vyrobkov
v hotovosti. Od dane je oslobodeny predaj liekov v hotovosti
v lekarnach. 43)

  (3) Od dane je oslobodene  aj zdravotne poistenie podla
osobitneho predpisu. 44)
------------------------------------------------------------------
43) Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 277/1994 Z.z.
  o zdravotnej starostlivosti.
  Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 98/1995 Z.z.
  o Liecebnom poriadku.
44) Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 273/1994 Z.z.
  o zdravotnom poisteni,  financovani zdravotneho poistenia,
  o zriadeni Vseobecnej zdravotnej poistovne a o zriadovani
  rezortnych, odvetvovych, podnikovych a obcianskych zdravotnych
  poistovni. 

                33

         Sluzby socialnej starostlivosti

  Sluzby socialnej starostlivosti vratane socialnych sluzieb
poskytovane podla osobitnych predpisov 45) su oslobodene od dane.
------------------------------------------------------------------
45) Zakon  c. 100/1988 Zb. o  socialnom zabezpeceni  v zneni
  neskorsich predpisov.
  Zakon Slovenskej narodnej rady c. 135/1992 Zb. o poskytovani
  socialnych sluzieb pravnickymi a fyzickymi osobami. 

                34

      Prevadzkovanie loterii a inych podobnych hier

  Prevadzkovanie loterii a inych podobnych hier podla osobitneho
predpisu 46) je oslobodene od dane.
------------------------------------------------------------------
46) Zakon Slovenskej narodnej rady c. 194/1990 Zb. o loteriach
  a inych podobnych hrach v zneni zakona Slovenskej narodnej
  rady  c. 68/1992 Zb. a  zakona Narodnej  rady Slovenskej
  republiky c. 249/1994 Z.z. 

                35

       Prevod, prechod a prenajom nehnutelnosti

  (1) Prevod a  prechod nehnutelnosti alebo  jej casti je
oslobodeny od dane s vynimkou prevodu a prechodu nehnutelnosti
alebo jej casti uskutocneneho do dvoch rokov po kolaudacii.

  (2) Prevod a prechod bytov je oslobodeny od dane.

  (3) Prenajom nehnutelnosti alebo jej casti je oslobodeny od
dane s vynimkou

 a) prenajmu pozemku na parkovanie pre motorove vozidla,
 b) prenajmu trvale instalovanych zariadeni a strojov,
 c) prenajmu bezpecnostnych schranok.

  (4) Platitel, ktory prenajima inemu platitelovi nehnutelnost
alebo jej cast s vynimkou bytov, sa moze rozhodnut, ze prenajom
nebude oslobodeny od dane. Rozhodnutie platitela zdanovat prenajmy
nehnutelnosti alebo ich casti sa vztahuje na vsetky prenajmy
nehnutelnosti alebo ich casti poskytnute inym platitelom. Svoje
rozhodnutie je povinny vopred pisomne oznamit danovemu uradu. 

                36

             Predaj podniku

  Predaj podniku alebo jeho casti 31) je oslobodeny od dane, ak
sa podnik alebo jeho cast predava platitelovi.
------------------------------------------------------------------
31)  476 a 487 Obchodneho zakonnika. 

                37

              Vyvoz tovaru

  (1) Na ucely tohto zakona je vyvozom tovaru dodanie tovaru do
zahranicia. Vyvoz tovaru je uskutocneny, ak je tovar prepusteny do
rezimu vyvozu 47) a jeho vystup je potvrdeny colnym organom
v danovom doklade.

  (2) Danovym dokladom pri vyvoze tovaru je pisomne colne
vyhlasenie, ktore potvrdzuje vyvoz tovaru.

  (3) Vyvoz tovaru do zahranicia je oslobodeny od dane. Tovar
oslobodeny od dane podla  26 sa pri jeho vyvoze povazuje za
oslobodeny podla tohto odseku.

  (4) Platitel vyvazajuci tovar ma narok na odpocet dane. Pri
uplatnovani naroku na odpocet dane postupuje platitel podla  20
az 23.

  (5) Pri vyvoze tovaru, ktory sa uskutocnuje prostrednictvom
nepriameho zastupcu, 48) nema tento zastupca narok na oslobodenie
od dane a na odpocet dane pri vyvazanom tovare. Danovym dokladom
je pisomne colne vyhlasenie, v ktorom je zastupena osoba uvedena
ako predavajuca popri odosielatelovi. Danovy doklad musi byt
dolozeny prislusnou zmluvou o zastupeni. Oslobodenie od dane
a narok na  odpocet dane uplatnuje zastupena  osoba, ak je
platitelom.

  (6) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zahranicnych veci
Slovenskej republiky upravi vseobecne zavaznym pravnym predpisom
rozsah a sposob vratenia dane viazucej sa na cenu prijateho
zdanitelneho plnenia osobam inych statov, ktore pozivaju vyhody
podla medzinarodnych zmluv, 49) ktorymi je Slovenska republika
viazana.

  (7) Dodanie  tovaru  zahranicnym  leteckym  a  plavebnym
spolocnostiam, ktory je urceny na predaj alebo na poskytovanie
sluzieb na palubach ich lietadiel a lodi, je oslobodene od dane.
Platitel, ktory tento tovar dodava, ma narok na odpocet dane. Pri
uplatnovani naroku na odpocet dane postupuje platitel podla  20
az 23.

  (8) Dodanie tovaru, ktore je oslobodene od dane podla odseku
7, moze platitel uskutocnit len za podmienok, ktore ustanovi
ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym predpisom.

  (9) Predaj tovaru spotrebneho  charakteru fyzickym osobam
v tranzitnom priestore letisk a pristavov, na palubach lietadiel
zahranicnych liniek  slovenskych leteckych spolocnosti  a na
palubach  lodi  zahranicnych  liniek  slovenskych  plavebnych
spolocnosti je oslobodeny od dane. Platitel, ktory takyto tovar
predava, ma narok na odpocet dane. Pri uplatnovani naroku na
odpocet dane postupuje platitel podla  20 az 23.

  (10) Predaj tovaru podla odseku 9 moze platitel uskutocnovat
len na zaklade povolenia, ktore udeli ministerstvo.

  (11) Podrobnosti o predaji tovaru a o podmienkach udelovania
povolenia podla odsekov 9 a 10 ustanovi ministerstvo vseobecne
zavaznym pravnym predpisom.
------------------------------------------------------------------
47)  170 a nasl. zakona c. 618/1992 Zb.
48)  63 zakona c. 618/1992 Zb.
49) Napriklad vyhlaska ministra zahranicnych veci c. 157/1964 Zb.
  o Viedenskom dohovore o  diplomatickych stykoch, vyhlaska
  ministra zahranicnych  veci c. 32/1969 Zb.  o Viedenskom
  dohovore  o  konzularnych  stykoch,  vyhlaska  ministra
  zahranicnych veci c. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitnych
  misiach, vyhlaska ministra zahranicnych veci c. 21/1968 Zb.
  o Dohovore o vysadach a imunitach medzinarodnych odbornych
  organizacii, vyhlaska ministra zahranicnych veci c. 52/1956
  Zb. o pristupe Ceskoslovenskej republiky k Dohovoru o vysadach
  a imunitach Organizacie Spojenych narodov schvalenemu Valnym
  zhromazdenim Organizacie Spojenych narodov 13. februara 1946,
  zakon c. 125/1992 Zb. o zriadeni Sekretariatu Konferencie
  o bezpecnosti a spolupraci v Europe a o vysadach a imunitach
  tohto  sekretariatu  a  dalsich  institucii  Konferencie
  o bezpecnosti a spolupraci v Europe. 

                38

    Vyvoz sluzieb a prevod a vyuzitie prav do zahranicia

  (1) Na ucely tohto zakona je vyvozom sluzieb poskytnutie
sluzieb pravnickej  osobe alebo fyzickej  osobe, ktora nema
v tuzemsku sidlo, trvaly pobyt alebo prevadzkaren, ak ide

 a) o sluzby s miestom plnenia  v tuzemsku a tieto sluzby su
  poskytnute v zahranici,
 b) o sluzby zatriedene v klasifikacii produkcie 24) ako sluzby
  cestovnych kancelarii a  cestovnych dopravcov, turisticke
  sluzby inde neklasifikovane (63.3), sluzby inych dopravnych
  agentur  (63.4),  sluzby  suvisiace  s  pravnym, danovym
  a podnikatelskym poradenstvom, s cinnostou uctovnej evidencie,
  vedenia uctovnych knih, reviziami uctov, prieskumom trhu
  a verejnej mienky, holdingmi (74.1), reklamne sluzby (74.4),
  sluzby spojene s usporaduvanim vystav, trhov a kongresov
  (74.84.15),
 c) o  spracovatelske  operacie  v  aktivnom  zuslachtovacom
  styku, 50)
 d) o sluzby spojene s pristavanim lietadiel a lodi zahranicnych
  leteckych a plavebnych spolocnosti a s ich pripravou na dalsi
  let a plavbu vratane dodania pohonnych latok a maziv,
 e) o  telekomunikacne  sluzby,  ktore  su poskytovane osobe
  opravnenej uskutocnovat telekomunikacne sluzby.

  (2) Na ucely tohto zakona je prevodom a vyuzitim prav do
zahranicia prevod a vyuzitie prav s miestom plnenia v tuzemsku,
ak sa prevadzaju na osobu, ktora nema v tuzemsku sidlo, trvaly
pobyt alebo prevadzkaren, a nie su urcene na vyuzitie v tuzemsku.

  (3) Vyvoz sluzieb a prevod a vyuzitie prav do zahranicia su
oslobodene od dane.

  (4) Platitel, ktory vyvaza sluzby podla odseku 1 a vykonava
prevod a vyuzitie prav do zahranicia podla odseku 2, ma narok na
odpocet dane. Pri uplatnovani naroku na odpocet dane platitel
postupuje podla  20 az 23.

  (5) Na ucely odseku 3 sa vyvoz sluzieb oslobodenych od dane
v tuzemsku nepovazuje za zdanitelne plnenie oslobodene od dane
podla  26.

  (6) Dokladom, ktory preukaze vyvoz sluzieb a prevod a vyuzitie
prav do zahranicia, je doklad o zaplateni sluzieb a prevodu
a vyuzitia prav, pripadne iny doklad vyhotoveny platitelom, ak su
tieto doklady dolozene pisomnou zmluvou o poskytnuti sluzieb,
o prevode a vyuziti prav alebo inym dokladom, ktory preukazuje, ze
sluzby alebo prevod a vyuzitie prav boli poskytnute podla tohto
paragrafu.
------------------------------------------------------------------
24) Opatrenie  Statistickeho  uradu  Slovenskej  republiky
  c. 172/1995 Z.z., ktorym sa vyhlasuje klasifikacia produkcie.
50)  119 a nasl. zakona c. 618/1992 Zb. 

                39

            Medzinarodna preprava

  (1) Medzinarodnou prepravou tovaru, penazi a medzinarodnou
prepravou osob je preprava dopravnymi prostriedkami

 a) z miesta v zahranici do miesta v zahranici cez tuzemsko,
 b) z miesta v zahranici do miesta v tuzemsku,
 c) z miesta v tuzemsku do miesta v zahranici,
 d) medzi dvoma miestami v  tuzemsku ako sucast medzinarodnej
  leteckej a vodnej dopravy.

  (2) Medzinarodna  preprava tovaru,  penazi a medzinarodna
pravidelna preprava osob je oslobodena od dane.

  (3) Pravidelnou prepravou osob  sa rozumie preprava osob
v urcenom dopravnom spojeni podla vopred urcenych cestovnych
poriadkov a tarifnych a prepravnych podmienok, ked cestujuci
vystupuju a  nastupuju na vopred  urcenych zastavkach alebo
miestach.

  (4) V leteckej doprave sa pravidelnou prepravou osob rozumie
aj preprava pri serii viac ako troch najomnych letov pre jedneho
alebo i viac najomcov na stanovenej trase uskutocnovanych vo
vopred  urcenych casoch  a podla  vopred urcenych tarifnych
a prepravnych  podmienok,  ktore  musia  byt volne pristupne
verejnosti.

  (5) Sprostredkovanie predaja cestovnych listkov medzinarodnej
pravidelnej prepravy osob je oslobodene od dane v pripade, ak sa
ich predaj uskutocnuje za platne prepravne tarify alebo za ceny
dohodnute v sulade s prepravnymi podmienkami dopravcu.

  (6) Platitel, ktory vykonava medzinarodnu prepravu uvedenu
v odseku 1, a platitel, ktory sprostredkuva predaj cestovnych
listkov podla odseku 5, ma narok na odpocet dane. Pri uplatnovani
naroku na odpocet dane postupuje platitel podla  20 az 23.

  (7) Medzinarodna nepravidelna preprava osob podlieha dani.
Platitel nie je povinny zahrnut do zakladu dane uhrady, ktore maju
charakter poplatkov a dani v  zahranici, a to cestnu dan, dan
z pridanej hodnoty za nepravidelnu prepravu osob v zahranici,
poplatky za pouzitie dialnic, tunelov, vodnych ciest, pristavov,
letisk, navigacne poplatky a uhrady za parkovanie a za strazenie
dopravnych prostriedkov. 

                40

            Zdanovacie obdobie

  (1) Zdanovacim obdobim je kalendarny mesiac s vynimkou podla
odseku 2.

  (2) Ak platitel dosiahol za predchadzajuci kalendarny rok
obrat nizsi ako 10 000 000 Sk, zdanovacim obdobim je kalendarny
stvrtrok. V pripade, ze platitel za predchadzajuci kalendarny rok
nedosiahol ziadny obrat a predpoklada, ze za kalendarny rok,
v ktorom  sa  stal  platitelom,  dosiahne  obrat  nizsi ako
10 000 000 Sk, zdanovacim obdobim je kalendarny stvrtrok.

  (3) Platitel, na ktoreho sa vztahuje odsek 2, si moze urcit
ako zdanovacie obdobie kalendarny mesiac a tuto skutocnost oznami
pisomne danovemu uradu. Zmenu zdanovacieho obdobia moze platitel
vykonat od prveho mesiaca po uplynuti kalendarneho stvrtroka.
Takto urcene zdanovacie obdobie plati do konca kalendarneho roka.

  (4) Prvym zdanovacim obdobim je kalendarny mesiac, v ktorom
sa osoba podliehajuca dani stala platitelom. Ak je zdanovacim
obdobim kalendarny stvrtrok podla odseku 2, je prvym zdanovacim
obdobim kalendarny stvrtrok, v ktorom sa osoba podliehajuca dani
stala platitelom.

  (5) Ak sa osoba podliehajuca dani nestane platitelom prvym
dnom kalendarneho mesiaca alebo kalendarneho stvrtroka, zacina
prve zdanovacie obdobie plynut odo dna, ked sa stala platitelom. 

                41

           Splatnost dane a sankcii

  Dan je splatna za zdanovacie obdobie do 25 dni po skonceni
tohto obdobia s vynimkou dane pri dovezenom tovare podla  48.
Dodatocne splatna dan a sankcie su splatne do 30 dni odo dna
dorucenia rozhodnutia danoveho uradu. 

                42

      Danove priznanie, dodatocne danove priznanie

  (1) Platitel je povinny do 25 dni po skonceni zdanovacieho
obdobia podat danove priznanie, 51) a to aj v pripade, ak mu
nevznikla v zdanovacom obdobi danova povinnost alebo narok na
odpocet dane.

  (2) Ak platitel  zisti rozdiely oproti  podanemu danovemu
priznaniu, uvedie ich v dodatocnom danovom priznani.

  (3) V dodatocnom danovom priznani moze platitel dodatocne
uplatnit narok na odpocet dane podla  4, 20, 21 a 48 najneskor
v lehote 12 mesiacov od konca zdanovacieho obdobia, ked narok na
odpocet dane vznikol, inak mu narok na odpocet dane zanika.

  (4) Udaje v danovom priznani a v dodatocnom danovom priznani
sa zaokruhluju na cele koruny smerom nahor.
------------------------------------------------------------------
51)  38 zakona Slovenskej narodnej rady c. 511/1992 Zb. v zneni
  zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 253/1993 Z.z.
  a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 146/1995 Z.z. 

                43

         Zrusenie registracie platitela

  (1) O zrusenie registracie moze platitel poziadat najskor po
uplynuti jedneho roka odo dna, ked sa stal platitelom, ak jeho
obrat nedosiahol za najblizsie predchadzajuce tri po sebe iduce
kalendarne mesiace sumu 750 000 Sk a zaroven za najblizsich 12 po
sebe iducich kalendarnych mesiacov sumu 3 000 000 Sk. Platitelia
podla  4 ods. 2 mozu poziadat o zrusenie registracie jednotlivo
iba pri zruseni zmluvy o zdruzeni alebo inej obdobnej zmluvy,
v ostatnych pripadoch iba spolocne.

  (2) Platitel je povinny poziadat o zrusenie registracie pred
zanikom pravnickej osoby 52) alebo pred zanikom opravnenia na
podnikanie. 53)

  (3) Danovy urad moze zrusit registraciu, ak zisti, ze nie su
splnene podmienky registrovat sa za platitela alebo ine podmienky
podla tohto zakona.

  (4) Danovy urad pri zruseni registracie podla odsekov 1 az 3
urci platitelovi posledne zdanovacie obdobie a vyzve platitela na
podanie danoveho  priznania za posledne  zdanovacie obdobie.
Skoncenim posledneho zdanovacieho obdobia platitel prestava byt
platitelom.

  (5) V danovom priznani za posledne zdanovacie obdobie je
platitel povinny priznat a odviest z majetku, pri ktorom uplatnil
odpocet dane, dan, a to podla stavu v uctovnictve ku dnu skoncenia
posledneho zdanovacieho obdobia.

  (6) Ustanovenie odseku 5 sa nevztahuje na statny podnik, 54)
ktory zanika podla osobitneho predpisu, 55) dalej sa nevztahuje na
obchodnu spolocnost a druzstvo, ktore sa zrusuju bez likvidacie
podla osobitneho predpisu, 56) a  to len v pripade, ak pravni
nastupcovia su platitelmi.

  (7) Po vykonani danovej kontroly vyda danovy urad rozhodnutie
o zruseni registracie platitela.
------------------------------------------------------------------
52)  15 zakona c. 111/1990 Zb. o statnom podniku.
   68 a 254 Obchodneho zakonnika.
53) Napriklad   57  zakona  c. 455/1991  Zb. o zivnostenskom
  podnikani (zivnostensky zakon) v zneni zakona Narodnej rady
  Slovenskej republiky c. 132/1994 Z.z.
54) Zakon c. 111/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
55)  15 ods. 1 pism. a) zakona c. 111/1990 Zb.
56)  69 Obchodneho zakonnika. 

               Sankcie

                44

  (1) Z kladneho rozdielu medzi vlastnou danovou povinnostou
zistenou danovym uradom a vlastnou danovou povinnostou uvedenou
v danovom priznani sa urci zvysenie dane vo vyske 50%.

  (2) Ak platitel dodatocnym danovym priznanim zvysi vlastnu
danovu povinnost uvedenu v danovom priznani, urci sa zvysenie dane
vo vyske 20% zo sumy uvedenej v dodatocnom danovom priznani.

  (3) Z kladneho rozdielu medzi nadmernym odpoctom uvedenym
v danovom priznani a nadmernym odpoctom zistenym danovym uradom sa
urci zvysenie dane vo vyske 50% v pripade, ze bol nadmerny odpocet
uvedeny v danovom priznani vrateny podla  23. V pripade, ze
nadmerny odpocet uvedeny v danovom priznani nebol vrateny podla
 23, urci sa z tohto rozdielu zvysenie dane najviac vo vyske 10%.

  (4) Ak platitel dodatocnym danovym priznanim znizi nadmerny
odpocet uvedeny v danovom priznani, urci sa zvysenie dane vo vyske
20% zo sumy uvedenej v dodatocnom danovom priznani v pripade, ze
nadmerny odpocet uvedeny v danovom priznani bol vrateny podla
 23. V pripade, ze nadmerny odpocet uvedeny v danovom priznani
nebol vrateny podla  23, urci sa zvysenie dane najviac vo vyske
10% zo sumy uvedenej v dodatocnom danovom priznani.

  (5) Zo suctu vlastnej danovej povinnosti zistenej danovym
uradom a nadmerneho odpoctu uvedeneho v danovom priznani sa urci
zvysenie dane vo vyske 50% v pripade, ze nadmerny odpocet uvedeny
v danovom priznani bol vrateny podla  23. V pripade, ze nadmerny
odpocet uvedeny v danovom priznani nebol vrateny podla  23, urci
sa zvysenie dane vo vyske 50% z vlastnej danovej povinnosti
zistenej danovym uradom a zvysenie dane najviac vo vyske 10%
z nadmerneho odpoctu uvedeneho v danovom priznani.

  (6) Ak platitel dodatocnym danovym priznanim opravi nadmerny
odpocet uvedeny v danovom priznani na vlastnu danovu povinnost,
urci sa zvysenie dane vo  vyske 20% zo suctu vlastnej danovej
povinnosti uvedenej v dodatocnom danovom priznani a nadmerneho
odpoctu uvedeneho v danovom priznani v pripade, ze nadmerny
odpocet uvedeny v danovom priznani bol vrateny podla  23.
V pripade, ze nadmerny odpocet uvedeny v danovom priznani nebol
vrateny podla  23, urci sa zvysenie dane vo vyske 20% z vlastnej
danovej  povinnosti uvedenej  v dodatocnom  danovom priznani
a zvysenie dane najviac vo  vyske 10% z nadmerneho odpoctu
uvedeneho v danovom priznani. 

                45

  (1) Ak dan nebola zaplatena nacas alebo v plnej vyske, urci sa
penale vo vyske 0,1% z dlznej dane za kazdy den omeskania,
zacinajuc dnom nasledujucim po dni splatnosti dane az do dna
platby vratane.

  (2) Ak platitel nepredlozi danove priznanie nacas, danovy urad
mu ulozi pokutu vo vyske 2 000 Sk.

  (3) Ak platitel vyhotovi danovy doklad pred uskutocnenim
zdanitelneho plnenia, danovy urad mu ulozi pokutu do vysky 10% zo
sumy dane uvedenej v danovom doklade.

  (4) Osobe, ktora konala podla  15 ods. 5 a  16 ods. 5, ulozi
danovy urad pokutu vo vyske 10% z uplatnenej dane, najmenej
2 000 Sk. 

                46

  (1) Sankcie podla  44 a 45 sa zaokruhlia na cele koruny
smerom nahor.

  (2) Sankcie podla  44 a 45 sa nevyrubia, ak nepresiahnu sumu
100 Sk. 

              TRETIA CAST
        UPLATNOVANIE DANE PRI DOVOZE TOVARU

                47

  Na dan pri dovoze tovaru sa vztahuju ustanovenia colnych
predpisov, ak tento zakon dalej neustanovuje inak. 

                48

              Dovoz tovaru

  (1) Dovazany tovar podlieha dani.

  (2) Dovezenym tovarom na ucely tohto zakona je

 a) tovar prepusteny do rezimu volneho obehu, 57)
 b) tovar prepusteny do rezimu aktivneho zuslachtovacieho styku
  v systeme navracania, 58)
 c) tovar prepusteny do rezimu docasneho pouzitia, 59)
 d) spat dovazany tovar prepusteny  do rezimu volneho obehu
  z rezimu pasivneho zuslachtovacieho styku, 60)
 e) nezakonne dovezeny tovar a tovar, ktory bol odnaty colnemu
  dohladu. 61)

  (3) Danova povinnost pri dovoze tovaru vznika dnom prijatia
pisomneho colneho vyhlasenia na prepustenie tovaru do prislusneho
rezimu alebo dnom, v ktorom colny dlh vznikol inym sposobom ako
prijatim colneho vyhlasenia. 62)

  (4) Danovym dokladom je  pisomne colne vyhlasenie, ktore
potvrdzuje dovoz tovaru podla odseku 2.

  (5) Ak je dovezeny tovar oslobodeny od cla podla osobitneho
predpisu, 63) je oslobodeny pri  dovoze aj od dane s vynimkou
dovozu

 a) tovaru na vzdelavacie, vedecke a kulturne ucely a vedeckych
  nastrojov a pristrojov,
 b) nabozenskych predmetov,
 c) tovaru urceneho pre ine postihnute osoby. 64)

  (6) Vynimka z oslobodenia od dane podla odseku 5 pism. a) az
c) sa nevztahuje na tovar darovany zo zahranicia.

  (7) Narok na odpocet dane pri dovoze tovaru ma platitel podla
ustanoveni druhej casti tohto zakona, a to v danovom priznani za
zdanovacie obdobie, v ktorom dan bola zaplatena colnemu organu.
Pri dovoze tovaru podla odseku 2 pism. a) ma narok na odpocet dane
len  platitel, na ktoreho preslo vlastnicke pravo k dovezenemu
tovaru.

  (8) Pri dovoze tovaru, ktory sa uskutocnuje prostrednictvom
nepriameho zastupcu, 48) je povinny tento zastupca vymeranu dan
preuctovat zastupenej osobe bez naroku na odpocet dane. Danovym
dokladom je pisomne  colne vyhlasenie, ktore potvrdzuje dovoz
tovaru podla odseku 2 a v ktorom musi byt uvedena zastupena osoba
popri prijemcovi. Danovy doklad musi byt dolozeny prislusnou
zmluvou o zastupeni. Narok na odpocet dane uplatnuje zastupena
osoba, ak je platitelom.

  (9) Dan pri dovoze nemozno vratit ani odpustit s vynimkou
pripadov, ak colny organ vrati alebo odpusti clo 65)

 a) osobe, ktora nie je platitelom,
 b) pri dovoze osobneho automobilu, pri ktorom nie je narok na
  odpocet dane podla  20 ods. 5.
------------------------------------------------------------------
48)  63 zakona c. 618/1992 Zb.
57)  84 az 88 zakona c. 618/1992 Zb.
58)  119 pism. b) a nasl. zakona c. 618/1992 Zb.
59)  143 a nasl. zakona c. 618/1992 Zb.
60)  153 a nasl. zakona c. 618/1992 Zb.
61)  195 a nasl. zakona c. 618/1992 Zb.
62)  194 a nasl. zakona c. 618/1992 Zb.
63)  190 zakona c. 618/1992 Zb.
  Vyhlaska  Ministerstva  financii  Slovenskej  republiky
  c. 17/1994 Z.z. o oslobodeni tovaru od dovozneho cla v zneni
  vyhlasky  Ministerstva  financii  Slovenskej  republiky
  c. 122/1995 Z.z.
  Vyhlaska  Ministerstva  financii  Slovenskej  republiky
  c. 261/1993 Z.z. o oslobodeni nepenazneho vkladu od dovozneho
  cla.
64)  79  az 83  vyhlasky  Ministerstva  financii Slovenskej
  republiky c. 17/1994 Z.z.
65)  242 az 244 zakona c. 618/1992 Zb. 

                49

    Zaklad, vypocet a sadzba dane pri dovezenom tovare

  (1) Zakladom dane pri dovezenom tovare je sucet

 a) zakladu pre vymeranie cla,
 b) cla,
 c) spotrebnej dane,
 d) platieb vyberanych colnymi organmi pri dovoze tovaru.

  (2) Dan pri dovezenom tovare podla  48 ods. 2 pism. c) sa
vypocita za kazdy mesiac, v ktorom je tovar prepusteny do rezimu
docasneho pouzitia, vo vyske 3% z dane, ktora by sa vyrubila, keby
bol tento tovar prepusteny do rezimu volneho obehu v okamihu jeho
prepustenia do rezimu docasneho pouzitia. Takto urcena dan nesmie
byt vyssia ako ta, ktora by sa vyrubila v pripade prepustenia
tohto tovaru do rezimu volneho obehu v okamihu jeho prepustenia do
rezimu docasneho pouzitia.

  (3) Ak sa tovar po ukonceni rezimu docasneho pouzitia prepusta
do rezimu volneho obehu, urci sa dan ako rozdiel dane vypocitanej
podla odseku 1 a dane podla odseku 2.

  (4) Pri tovare prepustenom do rezimu volneho obehu z rezimu
pasivneho zuslachtovacieho styku sa dan vypocita sposobom zhodnym
s vypoctom cla. 66)

  (5) Sadzba dane pri dovezenom tovare je 23% s vynimkou tovaru
uvedeneho v prilohe tohto zakona, pri ktorom je sadzba dane 6%.
------------------------------------------------------------------
66)  159 az 161 zakona c. 618/1992 Zb. 

              STVRTA CAST
      SPOLOCNE, PRECHODNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

                50

  (1) Ustanovenia tohto zakona sa primerane vztahuju na Spravu
statnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky (dalej len "Sprava
rezerv") pri vytvarani statnych hmotnych rezerv a pri hospodareni
s nimi, ako aj na pravnicke  osoby a fyzicke osoby, ktore
vykonavaju ochranovanie alebo udrziavanie statnych hmotnych rezerv
vo vlastnictve statu podla osobitneho predpisu. 67)

  (2) Pravnicke osoby a fyzicke osoby uvedene v odseku 1
s vynimkou Spravy rezerv vedu evidenciu na ucely podla odseku 1
samostatne a dan priznavaju na samostatnom danovom priznani.

  (3) Pravnicke osoby a fyzicke osoby uvedene v odseku 1 maju
narok na vratenie nadmerneho odpoctu do 15 dni odo dna predlozenia
danoveho priznania za prislusne zdanovacie obdobie, najskor vsak
25. den po skonceni zdanovacieho obdobia, v ktorom nadmerny
odpocet vznikol.
------------------------------------------------------------------
67) Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 82/1994 Z.z.
  o statnych hmotnych rezervach. 

                51

  (1) Ak je Slovenska republika viazana v ramci projektov
zahranicnej pomoci medzinarodnou zmluvou uplatnovat dan inak, ako
ustanovuje tento zakon, danovy urad dan vrati.

  (2) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zahranicnych veci
Slovenskej republiky upravi vseobecne zavaznym pravnym predpisom
rozsah a sposob vratenia dane. 

                52

  (1) Dan podla tohto zakona sa uplatnuje na vsetky zdanitelne
plnenia uskutocnene odo dna nadobudnutia ucinnosti tohto zakona,
ak tento zakon neustanovuje inak. To plati aj v pripade, ak
zmluvy, na zaklade ktorych sa uskutocnuju zdanitelne plnenia, boli
uzavrete pred ucinnostou tohto zakona.

  (2) Dan sa neuplatnuje pri osobnom automobile, ak sa pred
1. januarom 1993 opravnene kupil za cenu vratane dane z obratu
alebo vratane dovoznej dane.

  (3) Dan z obratu podla  52 ods. 5 doterajsieho predpisu moze
ministerstvo v odovodnenych pripadoch pomerne upravit s ohladom na
den registracie platitela na zaklade ziadosti podanej najneskor do
31. marca 1997; zmeskanie tejto lehoty nemozno odpustit.

  (4) Ak dojde k oprave zakladu dane podla  18 po nadobudnuti
ucinnosti tohto zakona a povodne zdanitelne plnenie sa uskutocnilo
pred nadobudnutim ucinnosti tohto zakona, platitel pouzije sadzbu
dane platnu v case vzniku danovej  povinnosti pri povodnom
zdanitelnom plneni.

  (5) Ak platitel mal narok na odpocet dane podla  18 ods. 2
zakona c. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v zneni platnom
do 31. marca 1995, nema narok na odpocet dane podla  20 ods. 2
tohto zakona.

  (6) V pripade tovaru, ktory bol prepusteny do zaznamoveho
obehu v tuzemsku do 31. decembra 1992, sa pri ukonceni tohto
rezimu vypocita dan za kazdy mesiac po 1. januari 1993 vo vyske 3%
z dane, ktora by sa vyrubila, keby bol tento tovar prepusteny do
rezimu volneho obehu 1. januara 1993.

  (7) Ak sa tovar po ukonceni rezimu podla odseku 6 prepusta do
rezimu volneho obehu, urci sa dan ako rozdiel dane vypocitanej
podla  49 ods. 1 a dane vypocitanej podla odseku 6. 

                53

  (1) Registracia platitelov  uskutocnena podla doterajsieho
predpisu sa povazuje za registraciu podla tohto zakona.

  (2) Do obratu ustanoveneho v  4 sa zahrna aj obrat za
kalendarne mesiace v roku 1995. 

                54

  Ustanovenia  44 az 46 sa vztahuju na zvysenia dane, na penale
a na pokuty ulozene odo dna nadobudnutia ucinnosti tohto zakona. 

                55

  (1) Podla doterajsich predpisov sa az do uplynutia posudzuju
vsetky lehoty, ktore zacali plynut pred ucinnostou tohto zakona,
ako aj lehoty na uplatnenie prav, ktore sa spravuju doterajsimi
predpismi, aj ked zacnu plynut po ucinnosti tohto zakona.

  (2) Na zdanovacie obdobia do konca roku 1992 sa pouziju
predpisy upravujuce dan z obratu a dovoznu dan.

  (3) Na zdanovacie obdobia do konca roku 1995 sa pouzije
doterajsi predpis s vynimkou podla  54. 

                56

  Zrusuje sa zakon c. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty
v zneni zakona c. 596/1992 Zb., zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky c. 159/1993 Z.z.,  zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky c. 165/1993 Z.z.,  zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky c. 325/1993 Z.z.,  zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky c. 187/1994 Z.z.,  zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky c. 374/1994 Z.z. a zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky c. 58/1995 Z.z. 

                57

  Tento zakon nadobuda ucinnost 1. januarom 1996.

  Zakon c. 200/1996 Z.z. nadobudol ucinnost 1. augustom 1996.

  Zakon c. 386/1996 Z.z. nadobudol ucinnost 1. januarom 1997.

            Michal Kovac v.r.
           Ivan Gasparovic v.r.
           Vladimir Meciar v.r. 

 
               PRIL.1
   ZOZNAM TOVAROV A SLUZIEB PODLIEHAJUCICH SADZBE DANE 6%

------------------------------------------------------------------
Ciselny kod Nazov tovaru
------------------------------------------------------------------
Tovary

      -Tepelna energia
0101    -Kone, somare, muly a mulice - zive
0102    -Zivy hovadzi dobytok
0103    -Zivy bravcovy dobytok
0104    -Ovce a kozy - zive
0105    -Kohuty, sliepky, kacice, husi, moriaky, morky a
       perlicky - zive, domace
01060010  -Domace kraliky
0201    -Hovadzie maso - cerstve alebo chladene
0202    -Hovadzie maso mrazene
0203    -Bravcove maso cerstve, chladene alebo mrazene
0204    -Baranie alebo kozie maso cerstve, chladene alebo
       mrazene
0206    -Jedle droby, hovadzie, bravcove, baranie, kozie,
       konske, somarie, z mul alebo mulic cerstve, chladene
       alebo mrazene
       okrem:
       02068091 - Konske, somarie alebo z mul a mulic
       02069091 - Konske, somarie alebo z mul a mulic
0207    -Maso a jedle droby hydiny cisla 0105 cerstve,
       chladene alebo mrazene
020810   -Kralicie alebo zajacie
020900   -Bravcova slanina neprerastena chudym masom, bravcovy
       a hydinovy  tuk  nevyskvareny,  vsetko  cerstve,
       chladene, mrazene, nasolene alebo v slanom naleve,
       susene alebo udene
0210    -Maso a jedle droby, nasolene alebo v slanom naleve,
       susene alebo udene, mucky a prasky, jedle, z masa
       alebo drobov
       okrem:
       02109010 - Konske, slane alebo v slanom naleve alebo
            susene
       02109090 - Jedle mucky a prasky z masa alebo drobov
0301    -Zive ryby
       okrem:
       030110 - Akvariove ryby
       03019200 - Uhory (Anguilla spp.)
       03019990 - Morske
0302    -Ryby cerstve alebo chladene, s vynimkou rybacieho
       file a ostatneho rybacieho masa cisla 0304
       okrem:
       03021200 - Tichomorsky losos (Oncorhynchus spp.),
            atlanticky losos (Salmo salar) a dunajsky
            losos (hlavatka) (Hucho hucho) (2)
       030265  - Zraloky
       03026600 - Uhory (Anguilla spp.)
       03027000 - Pecene, ikry a mliecie
0303    -Ryby zmrazene, s vynimkou rybacieho file a ostatneho
       rybacieho masa cisla 0304
       okrem:
       03031000 - Tichomorsky losos (Oncorhynchus spp.),
            s vynimkou pecene, ikier a mliecia (2)
       03032200 - Atlanticky losos (Salmo salar) a
            dunajsky losos (hlavatka) (Hucho hucho)
       030375  - Zraloky
       03037600 - Uhory (Anguilla spp.)
       03038000 - Pecene, ikry a mliecie
0304    - Rybacie file a ine rybacie maso (tiez mlete),
       cerstve, chladene alebo zmrazene
       okrem:
       03041013 - Z  tichomorskeho  lososa  (Oncorhynchus
            spp.), z atlantickeho lososa (Salmo salar)
            a z  dunajskeho  lososa  (Hucho hucho)
            (hlavatka) (2)
       03042013 - Z  tichomorskeho  lososa  (Oncorhynchus
            spp.), z atlantickeho lososa (Salmo salar)
            a z  dunajskeho  lososa  (Hucho hucho)
            (hlavatka) (2)
       03042061 - Z ostriezov a zralokov (Squalus acanthias
            a Scyliorhinus spp.)
       03042069 - Z ostatnych zralokov
       03049005 - Surimi
0305    -Ryby susene, nasolene alebo v slanom naleve, udene
       ryby, tiez varene pred udenim alebo pocas udenia,
       rybacie muky, mucky a pelety vhodne na ludsku vyzivu
       okrem:
       03052000 - Rybacia pecen, ikry a mliecie susene,
            udene, nasolene alebo v slanom naleve
       03053030 - Z  tichomorskeho  lososa  (Oncorhynchus
            spp.), z lososa atlantickeho (Salmo salar)
            a z  lososa  dunajskeho  (Hucho hucho)
            (hlavatka), nasolene alebo v slanom naleve
            (2)
       03054100 - Tichomorsky losos  (Oncorhynchus spp.),
            atlanticky losos (Salmo salar) a dunajsky
            losos (Hucho hucho) (hlavatka) (2)
       03054950 - Uhory (Anguilla spp.)
       03056950 - Losos tichomorsky  (Oncorhynchus spp.),
            losos atlanticky (Salmo salar) a losos
            dunajsky (Hucho hucho) (hlavatka) (1)
0401    -Mlieko a smotana, nezahustene ani neobsahujuce
       pridany cukor alebo ine sladidla
0402    -Mlieko a smotana, zahustene alebo obsahujuce pridavok
       cukru alebo inych sladidiel
0403    -Cmar, kysle mlieko a smotana, jogurt, kefir a ostatne
       skvasene alebo acidofilne mlieko a smotana, tiez
       zahustene alebo s pridavkom cukru alebo inych
       sladidiel, alebo ochutene alebo s pridavkom ovocia,
       orechov alebo kakaa
0404    -Srvatka, tiez zahustena alebo s pridavkom cukru alebo
       inych  sladidiel; vyrobky  zo zloziek prirodneho
       mlieka, tiez s pridavkom cukru alebo inych sladidiel,
       inde neuvedene ani nezahrnute
0405    -Maslo a ine tuky z mlieka
0406    -Syry a tvaroh
040700   -Vtacie vajcia, v skrupinach, cerstve, konzervovane
       alebo varene
       okrem:
       04070090 - Ostatne
0408    -Vtacie vajcia, bez skrupin, a zltky, cerstve, susene,
       varene vo vode alebo v pare, tvarovane, zmrazene
       alebo inak konzervovane, tiez s pridavkom cukru
       alebo inych sladidiel
04080602  -Vtacie vajcia
04090000  -Prirodny med
05111000  -Bycie spermie
05119950  -Embrya hovadzieho dobytka
0602    -Ostatne zive rastliny (vratane ich korenov), odrezky
       a vruble; podhubie (tyka sa vinica hroznoveho,
       ovocnych stromov)
0701    -Zemiaky cerstve alebo chladene
070200   -Paradajky, cerstve alebo chladene
0703    -Cibula, sarlotka, cesnak, por a ina cesnakovita
       zelenina cerstva alebo chladena
0704    -Kapusta, karfiol, kel kuceravy, kalerab a podobne
       jedle plody druhu Brassica, cerstve alebo chladene
0705    -Hlavkovy salat (Lactuca sativa) a cakanka (Cichorium
       spp.), cerstve alebo chladene
0706    -Mrkva, okruhlica, salatova repa, kozia brada, hluzovy
       zeler, redkev a podobne jedle korene cerstve
       alebo chladene
070700   -Uhorky, nakladacky a male nakladacie uhorcicky
       cerstve alebo chladene
0708    -Strukoviny, tiez vylupane, cerstve alebo chladene
0709    -Ostatna zelenina cerstva alebo chladena
       okrem:
       070910  - Articoky
       07099020 - Kardy a kardony (articok kardovy jedly
            a zduzinately, jedle listove stopky kardy)
       07099039 - Ostatne olivy
       07099040 - Kapary
       07099090 - Ostatne - okrem: vyhonky sojove, cerstve
            alebo chladene
0710    - Zelenina, tiez varena vo vode alebo v pare, zmrazena
       okrem:
       07108080 - Articoky
0712    -Zelenina susena, tiez rozrezana na kusky alebo
       platky,  rozdrvena  alebo  v  prasku,  ale inak
       neupravovana
0713    -Strukoviny suche, vylupane, tiez osupane alebo drvene
080300   -Banany, vratane plantajnov, cerstve alebo susene
0805    -Citrusove plody, cerstve alebo susene
0806    -Hrozno, cerstve alebo susene
0807    -Melony (vratane vodnych melonov) a papaje, cerstve
       okrem:
       08072000 - Papaje
0808    -Jablka, hrusky a dule, cerstve
0809    -Marhule, ceresne, visne, broskyne (vratane
       nektariniek), slivky a trnky, cerstve
0810    -Ostatne ovocie, cerstve
       okrem:
       08109030 - Tamarindy (Tamarindus indica), jablcka
            kesu  (Anacardium  occidentale),  lici
            (cinske  slivky)  (Nephelium  litchi),
            jackfruit - opici chlieb (Artocarpus
            integrifolia), sapoty (Acharas zapota)
       08109040 - Plody mucenky, carambola a pitahaya
       08109085 - Ostatne
0811    -Ovocie a orechy, tiez varene vo vode alebo v pare,
       zmrazene, tiez s pridavkom cukru alebo inych
       sladidiel
0813    -Ovocie susene, ine ako cisel 0801 az 0806; zmesi
       suseneho ovocia alebo skrupinoveho ovocia tejto
       kapitoly
       okrem:
       08134050 - Papaje
       08134060 - Tamarindy (indicke datle)
09042010  -Sladka paprika
10     -Obilie
       okrem:
       100700 - Zrna ciroku
110100   -Psenicna muka alebo muka zo suraze
11021000  -Razna muka
1103    -Krupica, krupicka a aglomerovane vyrobky z obilia
       v tvare valcekov, guliciek a v podobnych tvaroch
1104    -Obilne zrna inak spracovane (napr. osupane, drvene
       vo vlockach, perlovite, rezane alebo srotovane) s
       vynimkou ryze cisla 1006; obilne klicky cele, drvene,
       vo vlockach alebo mlete
1105    -Muka, krupica, vlocky, granuly a pelety zo zemiakov
1107    -Slad, tiez prazeny
1108    -Skroby; inulin
11090000  -Psenicny lepok, tiez suseny
120100   -Sojove boby, tiez drvene
120500   -Semena repky, semena repky olejky, tiez drvene
1206    -Slnecnicove semena, tiez drvene
120750   -Horcicne semena
120791   -Makove semena
1208    -Muka a krupica z olejnatych semien a olejnatych
       plodov, s vynimkou horcicnej muky a krupice
1209    -Semena, plody a vytrusy na siatie
1210    -Chmelove sisticky, cerstve alebo susene, tiez drvene,
       v prasku alebo v tvare valcekov, guliciek a v
       podobnych tvaroch; lupulin
121291   -Cukrova repa
121299   -Ostatne (len korene cakanky)
12130000  -Slama a plevy, nespracovane, tiez porezane, pomlete,
       lisovane  alebo aglomerovane  v tvare  valcekov,
       guliciek a v podobnych tvaroch
1214    -Kvaka, krmna repa, ine krmovinove korene; seno,
       lucerna (alfalfa), datelina, hedysarum, kel zimny
       (kuceravy), vlci bob, vika a podobne krmoviny, tiez
       aglomerovane v tvare valcekov, guliciek a v podobnych
       tvaroch
150100   -Bravcova mast; iny bravcovy tuk a hydinovy tuk,
       skvarene,  tiez  lisovane  alebo  extrahovane
       rozpustadlami
       okrem:
       15010011 - Urcene na priemyselne ucely, ine ako na
            vyrobu potravin na ludsku vyzivu
15071090  -Ostatne - olej sojovy, tiez odslizeny, na vyrobu
       potravin
15079090  -Ostatne - olej sojovy iny ako surovy a jeho frakcie,
       tiez rafinovany, ale chemicky neupraveny na vyrobu
       potravin na ludsku vyzivu
15121991  -Slnecnicovy olej
15121999  -Pozltovy olej
151490   -Ostatne
1516    -Tuky a oleje zivocisne alebo rastlinne a ich frakcie,
       ciastocne    alebo    uplne   hydrogenovane,
       interesterifikovane,   reesterifikovane   alebo
       elaidinizovane, tiez rafinovane, ale inak neupravene
1517    -Margarin; zmesi alebo pripravky pokrmovych
       zivocisnych alebo rastlinnych tukov alebo olejov
       alebo frakcii roznych  tukov alebo olejov tejto
       kapitoly, ine ako pokrmove tuky a oleje a ich frakcie
       cisla 1516
160100   -Parky, salamy a podobne vyrobky z masa, drobov
       alebo krvi; potravinove pripravky na podklade tychto
       vyrobkov
1602    -Ine pripravky a konzervy z masa, drobov alebo krvi
1604    -Pripravky a konzervy z ryb; kaviar a jeho
       nahradky z rybacich ikier
       okrem:
       16041100 - Lososy
       16042005 - Pripravky zo surimi
       16042010 - Z lososov
       160430  - Kaviar a kaviarove nahradky
1701    -Trstinovy alebo repny cukor a chemicky cista
       sacharoza, v pevnom stave
1702    -Ostatne cukry, vratane chemicky cistej laktozy,
       maltozy, glukozy a fruktozy (levulozy), v pevnom
       stave;  cukrove sirupy  bez prisad  aromatickych
       pripravkov alebo farbiva; umely med, tiez zmiesany s
       prirodnym medom; karamelizovane cukry a melasy
17039000  -Ostatne
18069090  -Ostatne
19     -Pripravky z obilia, muky, skrobu alebo mlieka;
       jemne pecivo
2001    -Zelenina, ovocie, orechy a ine jedle casti rastlin,
       pripravene  alebo konzervovane  v octe   alebo
       v kyseline octovej
2002    -Paradajky pripravene alebo konzervovane inak ako
       v octe alebo kyseline octovej
2003    -Huby a hluzovky, pripravene alebo konzervovane inak
       ako v octe alebo v kyseline octovej
2004    -Ostatna zelenina pripravena alebo konzervovana inak
       ako v octe alebo v kyseline octovej, zmrazena
2005    -Ostatna zelenina pripravena alebo konzervovana inak
       ako v octe alebo v kyseline octovej, nezmrazena
200600   -Ovocie, orechy, ovocne kory a supy a ine casti
       rastlin, konzervovane cukrom (macanim v cukre,
       glazovanim alebo kandizovanim)
2007    -Zavaraniny, zele, lekvare, ovocne a orechove kase
       (pyre) a pasty pripravene varenim, tiez s pridanim
       cukru alebo inych sladidiel
2008    -Ovocie, orechy a ine jedle casti rastlin, inak
       upravene alebo konzervovane, tiez s prisadou cukru
       alebo inych sladidiel alebo alkoholu, inde
       neuvedene ani nezahrnute
       okrem:
       200811  - Arasidy (burske oriesky)
       200819  - Ostatne, vratane zmesi
       200820  - Ananasy - len s prisadou alkoholu
       200830  - Citrusove plody -
            len s prisadou alkoholu
       200840  - Hrusky - len s prisadou alkoholu
       200850  - Marhule - len s prisadou alkoholu
       200860  - Ceresne - len s prisadou alkoholu
       200870  - Broskyne - len s prisadou alkoholu
       200880  - Jahody - len s prisadou alkoholu
       20089100 - Palmove jadra
       200892  - Zmesi - len s prisadou alkoholu
       200899  - Ostatne - len s prisadou alkoholu
2009    -Ovocne stavy (vratane vinneho mustu) a zeleninove
       stavy neskvasene,  bez prisady alkoholu, tiez s
       prisadou cukru alebo inych sladidiel
210130   -Prazena cakanka a ine prazene nahradky kavy a
       vytazky, esencie (tresti) a koncentraty z nich
21032000  -Kecup a ine omacky z paradajok
210500   -Zmrzlina, eskymo a podobne vyrobky, tiez s obsahom
       kakaa
210610   -Bielkovinove koncentraty a bielkovinove texturovane
       latky
21069059  -Ostatne (sirupy, ochutene alebo farbene)
21069092  -Neobsahujuce mliecne tuky, sacharozu, izoglukozu,
       glukozu alebo skrob, alebo obsahujuce menej ako
       1,5% hmotnosti mliecnych tukov, menej ako 5%
       hmotnosti sacharozy alebo izoglukozy, menej ako
       5% hmotnosti glukozy alebo skrobu
2201    -Voda, vratane mineralnych vod prirodnych alebo
       umelych a sodoviek, bez prisady cukru alebo inych
       sladidiel, nearomatizovanych; lad a sneh
2202    -Voda vratane mineralnych vod a sodoviek s pridavkom
       cukru alebo inych sladidiel alebo aromatizovana a ine
       nealkoholicke  napoje s  vynimkou ovocnych alebo
       zeleninovych stiav cisla 2009
220900   -Stolovy ocot a jeho nahradky ziskane z kyseliny
       octovej
23     -Zvysky a odpad v potravinarskom priemysle;
       pripravene krmivo
       okrem:
       230910  - Vyziva pre psov a macky, v baleni
            na drobny predaj
2701    -Cierne uhlie; brikety, bulety a podobne tuhe
       paliva vyrobene z cierneho uhlia
2702    -Hnede uhlie, tiez aglomerovane, okrem gagatu
27030000  -Raselina (vratane raselinnej podstielky), tiez
       aglomerovana
270400   -Koks a polokoks z cierneho uhlia, hnedeho uhlia
       alebo raseliny, tiez aglomerovany; retortove
       uhlie
27050000  -Svietiplyn, vodny plyn, generatorovy plyn
       a podobne plyny, okrem zemnych plynov a ostatnych
       plynnych uhlovodikov
      -Vykurovacie oleje:
27100074  -S obsahom siry nepresahujucim 1% hmotnosti
27100076  -S obsahom siry prevysujucim 1% hmotnosti, ale
       nepresahujucim 2% hmotnosti
2711    -Zemny plyn a ine plynne uhlovodiky
27160000  -Elektricka energia
28444011  -Ferro uran - len pre zdravotnictvo
28444019  -Ostatne zliatiny - len pre zdravotnictvo
28444020  -Umele radioaktivne izotopy - len pre zdravotnictvo
28444030  -Zluceniny umelych radioaktivnych izotopov - len
       pre zdravotnictvo
28444040  -Anorganicke vyrobky druhu pouzivaneho ako
       "luminofory" aktivovane radioaktivnymi zluceninami -
       len pre zdravotnictvo
28444090  -Ostatne - len pre zdravotnictvo
29251111  -Sacharin
2941    -Antibiotika
30     -Farmaceuticke vyrobky
34070000  -Modelovacie pasty, vratane past upravenych pre
       zabavu deti; pripravky zname ako zubolekarsky vosk
       alebo zubne otlacovacie zmesi, v sadach, v baleni na
       drobny predaj alebo v tabulkach, v tvare podkov,
       tyciniek alebo v podobnych tvaroch; ine pripravky
       pouzivane v zubnom lekarstve na baze sadry (palenej
       sadry alebo siranu vapenateho)
37011010  -Na pouzitie v lekarstve, v zubolekarstve a
       vo zverolekarstve
38220000  -Zmesne diagnosticke alebo laboratorne reagencie,
       ine ako cisel 3002 alebo 3006
38239098  -Ostatne - iba bioplyn
4014    -Zdravotnicke alebo farmaceuticke vyrobky (vratane
       cumlikov), z vulkanizovaneho, ineho ako
       tvrdeneho kaucuku, tiez s prislusenstvom z tvrdej
       gumy
40151100  -Chirurgicke rukavice
4401    -Palivove drevo (polena, klaty, konare, viazanice
       a podobne); drevene stiepky alebo triesky; drevene
       piliny, zbytky a odpad, tiez aglomerovane v tvare
       klatov, brikiet, peliet a v podobnych tvaroch
480252   -Papier s plosnou hmotnostou 40 g.m-2 alebo vyssou,
       nie vsak vyssou ako 150 g.m-2 - len Braille papier
480253   -Papier s plosnou hmotnostou vyssou ako 150 g.m-2
       - len Braille papier
48026091  -V kotucoch - len Braille papier
48026099  -V listoch (harkoch) - len Braille papier
48056090  -Ostatne - len Braille papier
48057090  -Ostatne - len Braille papier
48058090  -Ostatne - len Braille papier
481810   -Toaletny papier vyrobeny z viac ako 70% recyklovaneho
       papiera
481840   -Hygienicke vlozky a tampony, detske plienky a
       podobne hygienicke vyrobky
48189010  -Vyrobky pre chirurgicke, lekarske alebo
       hygienicke ucely, neupravene pre maloobchodny predaj
48202000  -Zosity
48209000  -Ostatne, ak ide o skolske vyrobky z papiera alebo
       kartonu
48235990  -Ostatne - len Braille papier
4901    -Knihy, brozury, letaky a podobne tlaciarenske
       vyrobky, tiez v jednotlivych listoch (harkoch)
4902    -Noviny, casopisy a periodika, tiez ilustrovane,
       pripadne obsahujuce inzerciu alebo reklamy
49030000  -Obrazkove albumy alebo obrazkove knihy, predlohy na
       kreslenie a malovanky, pre deti
49040000  -Hudobniny (noty), rucne pisane alebo tlacene, tiez
       viazane alebo ilustrovane
4905    -Kartograficke vyrobky vsetkych druhov, vratane
       atlasov, nastennych map, topografickych planov a
       globusov, tlacene
49070030  -Bankovky
5601    -Vata z textilnych materialov a vyrobky z nej;
       textilne vlakna v dlzke najviac 5 mm (vlocka),
       textilny prach a nopky
       okrem:
       56013000 - Textilne vlocky, prach a nopky
61159310  -Pancuchy na krcove zily
66020000  -Palice, palice so sedielkom, bice, jazdecke biciky
       a podobne vyrobky - len pre nevidiace a ciastocne
       vidiace osoby
70151000  -Okuliarove skla korekcne
7017    -Laboratorne sklo, sklo pre zdravotnictvo a
       farmaceuticke ucely, tiez vybavene stupnicami alebo
       kalibrovane
7118    -Mince
84191900  -Ostatne, len slnecne absorpcne kolektory na
       ohrievanie vody
84192000  -Sterilizacne pristroje na lekarske, chirurgicke alebo
       laboratorne ucely
84212190  -Ostatne -len domace pristroje na upravu vody a male
       cisticky odpadovych vod pre rodinne domy
84213930  -Stroje a pristroje na filtrovanie a cistenie vzduchu
      -Stroje a pristroje na filtrovanie a cistenie inych
       plynov:
84213971  -Katalytickym procesom
842310   -Osobne vahy, vratane detskych vah; kuchynske vahy -
       len s hlasovym vystupom pre nevidiacich
ex8469   -Pisacie stroje a stroje na spracovanie textu (slovne
       procesory)  -  len  na  pouzitie  nevidiacimi a
       slabozrakymi alebo osobami s amputovanou alebo
       ochrnutou hornou koncatinou
84701000  -Elektronicke kalkulacky, pracujuce bez vonkajsieho
       zdroja energie s hlasovym vystupom pre nevidiacich
84702100  -Elektronicke kalkulacky  s hlasovym  vystupom pre
       nevidiacich s vonkajsim zdrojom energie vybavene
       tlaciarnou
84702900  -Elektronicke kalkulacky s hlasovym  vystupom pre
       nevidiacich s vonkajsim zdrojom energie - ostatne
84712020  -O hmotnosti neprevysujucej 10 kg - len zariadenia
       s hlasovym alebo hmatovym vystupom pre nevidiacich
       a slabozrakych
84719220  -Tlaciarne - len braillska tlaciaren pre nevidiacich
84719980  -Ostatne - len zariadenia na vytvaranie hmatoveho
       pisma (napr. Braillovo) alebo reliefnych grafickych
       znakov a zaznamov pre nevidiacich
84732100  -Pridavne zariadenia k elektronickym pocitacom
       poloziek 847010, 847021 alebo 847029 s Braillovym
       alebo hlasovym vystupom pre nevidiacich, pridavne
       zariadenia k elektronickym pocitacom poloziek 847010,
       847021 alebo 847029 umoznujuce ich ovladanie osobami
       so znizenou jemnou motorikou a amputovanymi
       koncatinami
84733000  -Casti, sucasti a prislusenstvo na stroje cisla 8471-
       len pridavne zariadenia k pocitacom s Braillovym
       alebo hlasovym vystupom pre nevidiacich, pridavne
       zariadenia k pocitacom cisla 8471 umoznujuce ich
       ovladanie osobami so znizenou jemnou motorikou
       a amputovanymi koncatinami
85061939  -Ostatne - galvanicke clanky a baterie zinkovzdusne -
       len  vo  vyhotoveni  na  sluchadla pre sluchovo
       postihnutych
85178290  -Ostatne - len pisacie telefony pre nepocujucich
85184099  -Ostatne - elektricke nizkofrekvencne zosilnovace-len
       individualne  zosilnovace  pre  nedoslychavych,
       zosilnovace pre indukcne slucky pre nedoslychavych,
       indukcne  slucky  pre  nedoslychavych,  skupinove
       zosilnovace pre vyucovanie sluchovo postihnutych deti
85318090  -Ostatne - elektricke akusticke alebo vizualne
       signalizacne pristroje - len specialne signalizacne
       pristroje pre nepocujucich a nevidomych
ex8703   -Sanitne vozidla a vozidla rychlej lekarskej pomoci
       Tyka sa podpoloziek 87032110, 87032190, 87032219,
       87032290, 87032319, 87032390, 87032410, 87032490,
       87033110, 87033190, 87033219, 87033290, 87033319,
       87033390, 87039090
87039010  -S elektrickymi motormi
87089998  -Ostatne - casti a sucasti a prislusenstvo motorovych
       vozidiel - len rucne ovladanie noznych pedalov,
       rucnych pak vratane riadiacej paky pre telesne
       postihnutych
87100000  -Tanky a ine obrnene bojove vozidla, tiez vybavene
       zbranami, ich casti a sucasti
8713    -Voziky pre invalidov, tiez s motorom alebo inym
       mechanickym pohonnym zariadenim
87142000  -Casti, sucasti a prislusenstvo pojazdnych kresiel
       alebo podobnych vozikov pre invalidov
90013000  -Kontaktne sosovky
900140   -Okuliarove sosovky zo skla
900150   -Okuliarove sosovky z inych materialov
9003    -Ramy na okuliare alebo podobne vyrobky a ich casti
       a sucasti
       okrem:
       90031910 - Vyrobene z drahych kovov alebo platovane
            drahymi kovmi
90079200  -Casti, sucasti a prislusenstvo premietacich
       pristrojov - z toho len kinotechnicky material
901380   -Ostatne opticke pristroje a nastroje - z toho len
       zvacsovace televizneho obrazu pre zrakovo postihnute
       osoby a elektronicke citacie zariadenie pre zrakovo
       postihnute osoby
9018    -Lekarske, chirurgicke, zubolekarske alebo
       zverolekarske nastroje a pristroje, vratane
       scintigrafickych pristrojov, ostatne elektroliecebne
       pristroje, ako aj pristroje na skusanie zraku
9019    -Pristroje  na  mechanoterapiu;  masazne
       pristroje; psychotechnicke pristroje; pristroje na
       liecbu  ozonom,  kyslikom,  aerosolom,  dychacie
       pristroje ozivovacie a ine liecebne dychacie
       pristroje
9021    -Ortopedicke pomocky a pristroje, vratane bariel,
       liecebnych a chirurgickych pasov a bandazi; dlahy a
       ine potreby  a pristroje na  liecenie zlomenin;
       protezove  pomocky  a  pristroje;  pristroje pre
       nedoslychavych a ine pristroje nosene v ruke alebo na
       tele alebo implantovane v organizme na kompenzovanie
       nasledkov nejakej chyby alebo neschopnosti
9022    -Rontgenove pristroje a pristroje vyuzivajuce
       ziarenie alfa, beta alebo gama, tiez na lekarske,
       chirurgicke, zubolekarske alebo zverolekarske ucely,
       vratane radiografickych alebo radioterapeutickych
       pristrojov, rontgenov a inych zariadeni na vyrobu
       rontgenovych lucov, generatorov vysokeho napatia,
       ovladacich stolov, presvetlovacich stitov, stolov,
       kresiel a podobnych vyrobkov na vysetrovanie alebo
       liecenie
90230010  -Na vyucovanie fyziky, chemie alebo technickych
       predmetov
90230080  -Modely humannej a veterinarnej anatomie
90251191  -Klinicke alebo veterinarne teplomery
90268091  -Elektronicke - len merace mnozstva spotrebovaneho
       tepla v domacnostiach
90268099  -Ostatne - len merace mnozstva spotrebovaneho tepla v
       domacnostiach
90282000  -Merace kvapalin - len vodomery na teplu a studenu
       vodu pre spotrebu vody v domacnostiach
9102    -Naramkove hodinky, vreckove hodinky a podobne
       hodinky (vratane stopiek), s vynimkou zaradenych do
       cisla 9101 - len pre nevidiacich
9103    -Budiky a male kyvadlove hodiny s hodinkovym
       strojcekom, s vynimkou zaradenych do cisla 9104 -
       len pre nevidiacich
93063030  -Do vojenskych zbrani
93069010  -Na vojenske ucely
9402    -Lekarsky, chirurgicky, zubolekarsky alebo
       zverolekarsky  nabytok  (napr. operacne  stoly,
       vysetrovacie stoly, lozka s mechanickym zariadenim na
       osetrovanie nemocnych a zubolekarske kresla); casti a
       sucasti tychto vyrobkov, okrem kresiel pre holicstva
       a kadernictva
940540   -Ostatne elektricke svietidla - len xenonove vybojky

Sluzby (klasifikacia produkcie)

01.4    -Sluzby poskytovane v polnohospodarstve a
       chovatelstve, okrem veterinarnych sluzieb
01.5    -Lov, odchyt zveri, odchov zveriny a sluzby
       s tym suvisiace okrem produktov lovnej zveri
02.01.5   -Sluzby lesnych skolok
02.02    -Sluzby suvisiace s lesnictvom a tazbou dreva
05.00.5   -Sluzby suvisiace s chovom ryb a s rybolovom
11.2    -Sluzby suvisiace s tazbou ropy a zemneho plynu, okrem
       prieskumu
29.32.92  -Opravy  a  udrzba  strojov  a  pristrojov  pre
       polnohospodarstvo a lesnictvo
29.53.92  -Opravy a udrzba strojov a pristrojov na priemyselnu
       pripravu  alebo vyrobu  potravin, napojov  a na
       spracovanie tabaku
29.60.92  -Opravy a udrzba zbrani a zbrojnych systemov
33.10.92  -Opravy a udrzba lekarskeho a chirurgickeho
       zariadenia a pristrojov
40.10.3   -Rozvod elektriny
40.20.2   -Rozvod plynnych paliv potrubim
40.30.1   -Vyroba a rozvod pary a teplej vody (vratane energie
       v studenej forme)
41     -Vyroba a rozvod vody
45     -Stavebne prace - zrusene od 1.1.1997
52.48.38  -Maloobchod s nepotravinarskym tovarom, inde
       neklasifikovanym - len sprostredkovanie predaja
       cestovnych listkov na dopravu osob
52.71.10  -Oprava obuvi a inych vyrobkov z koze vratane opravy
       obuvi na pockanie
55.1    -Hotelove sluzby - len ubytovacie sluzby
55.2    -Sluzby poskytovane v kempingoch a inych zariadeniach
       pre kratkodobe ubytovanie - len ubytovacie sluzby
55.23.11  -Sluzby poskytovane detskymi prazdninovymi tabormi
55.51    -Sluzby jedalni
60     -Pozemna doprava, potrubna doprava
       okrem:
       60.24 - Cestna doprava nakladov
61     -Vodna doprava
62     -Vzdusna doprava
63.2    -Ine vedlajsie sluzby v doprave
       okrem:
       63.21.25 - Ostatne pomocne sluzby v cestnej
            doprave inde neklasifikovane
63.3    -Sluzby cestovnych kancelarii a cestovnych dopravcov,
       turisticke sluzby inde neklasifikovane
63.4    -Sluzby inych dopravnych agentur
64     -Sluzby post a telekomunikacii
       okrem:
       64.12 - Dorucovatelske sluzby nevykonavane
           statnou postou
65     -Penaznictvo a suvisiace sluzby
66     -Poistovnictvo okrem povinneho socialneho zabezpecenia
       a sluzby s tym spojene
67     -Pomocne sluzby suvisiace s financnym sprostredkovanim
71.40.12  -Sluzby spojene s leasingom a prenajmom videonahravok
73     -Vyskum a vyvoj a sluzby s tym spojene
74.11    -Pravne sluzby
74.12.3   Sluzby danoveho poradenstva
74.2    -Architektonicke a inzinierske sluzby a suvisiace
       technicke poradenstvo
74.3    -Technicke skusky a analyzy a sluzby s tym spojene
       okrem:
       74.30.13 - Skusky a analyzy integrovanych
            mechanickych a elektrickych systemov
       74.30.14 - Skusky automobilovej technickej
             kontroly
       74.30.15 - Sluzby ostatnej technickej kontroly
74.7    -Sluzby priemyselneho cistenia
75     -Verejna sprava a obrana, povinne socialne
       zabezpecenie a sluzby s tym spojene
80     -Skolstvo
85     -Zdravotnictvo a socialna starostlivost
90     -Cistenie odpadovych vod a nakladanie s tuhym
       odpadom, hygienicke a podobne cinnosti
92     -Rekreacne, kulturne a sportove cinnosti
       okrem:
       92.71 - Cinnost herni a stavkovych kancelarii
93.01    -Pranie a chemicke cistenie
93.03    -Pohrebne sluzby
93.05    -Ostatne sluzby inde neklasifikovane - len sluzby
       cisticov topanok, specialny vycvik psov (pre
       slepych) a sluzby verejnych WC
99     -Cinnosti exteritorialnych organizacii a zdruzeni

Poznamka:

  Ciselny kod tovarov obsahuje dvojmiestny kod kapitoly alebo
stvormiestny kod cisla, alebo sestmiestny kod polozky, alebo
osemmiestny kod podpolozky Harmonizovaneho systemu 68) (dalej len
"harmonizovany system") kombinovanej nomenklatury 69) colneho
sadzobnika.

  Ciselny kod sluzieb obsahuje oddiel, sekciu, skupinu, triedu a
podtriedu klasifikacie produkcie. 24)
------------------------------------------------------------------
24) Opatrenie  Statistickeho  uradu  Slovenskej  republiky
  c. 172/1995 Z.z., ktorym sa vyhlasuje klasifikacia produkcie.
68) Vyhlaska  ministra  zahranicnych  veci  c. 160/1988 Zb. o
  Medzinarodnom  dohovore  o  harmonizovanom  systeme opisu
  a ciselneho oznacovania tovaru a Protokole o jeho zmene.
69) Zakon c. 618/1992 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

               PRIL.2
 ZOZNAM TOVAROV, KTORE SA PEVNE ZABUDOVAVAJU AKO SUCAST STAVBY
        A KTORE PODLIEHAJU SADZBE DANE 23%
          ( 7 ods. 11 a  10 ods. 3)

------------------------------------------------------------------
Ciselny  Nazov tovaru
kod
------------------------------------------------------------------
57     -Koberce a ine textilne podlahove krytiny
6303    -Zaclony, zavesy (vratane draperii), rolety;
      kratke zaclonove alebo postelne draperie
7321    -Kachle,  kotly s  ohniskom, sporaky,  kozuby (aj
      s pomocnymi kotlikmi na ustredne kurenie), razne,
      koksove kose, plynove  varice, ohrievace tanierov
      a podobne   neelektricke   vyrobky   pouzivane
      v domacnostiach, ich casti a sucasti zo zeleza alebo
      z ocele
7322    -Radiatory ustredneho kurenia nevykurovaneho elektricky
      a       ich casti a sucasti zo zeleza alebo
      z ocele; ohrievace vzduchu  a rozvadzace horuceho
      vzduchu (vratane rozvadzacov, ktore mozu rozvadzat
      cerstvy alebo upraveny vzduch), ine ako elektricky
      vykurovane  so  vstavanym,  motoricky  pohananym
      ventilatorom alebo s duchadlom a ich casti a sucasti
      zo zeleza alebo z ocele
      Ventilatory:
84145190  -Ostatne
8415    -Klimatizacne  stroje  a  pristroje  skladajuce sa
      z ventilatora so vstavanym  motorom a zo strojov
      a pristrojov na riadenie teploty a vlhkosti vratane
      strojov a pristrojov, v ktorych nemoze byt vlhkost
      regulovana oddelene
8418    -Chladnicky, mraziace boxy  a ine chladiace alebo
      mraziace zariadenia elektricke alebo ine; tepelne
      cerpadla, ine ako klimatizacne stroje a pristroje
      cisla 8415
      Neelektricke prietokove alebo zasobnikove ohrievace
      vody:
84191100  -Prietokove plynove ohrievace
84191900  -Ostatne
      Umyvacky riadu:
84221100  -Pre domacnost
84221900  -Ostatne
8450    -Pracky pre domacnost a  pracovne, spojene aj so
      susickami
8516    -Elektricke prietokove alebo zasobnikove ohrievace vody
      a ponorne  ohrievace;  elektricke  pristroje  na
      vykurovanie priestorov, pody a na podobne ucely;
      elektrotepelne pristroje na osetrovanie vlasov [napr.
      susice vlasov, vlnicky na vlasy (kulma), pristroje na
      trvalu ondulaciu] a susice ruk; zehlicky; ostatne
      elektrotepelne pristroje pouzivane v domacnostiach;
      elektricke vykurovacie odpory, ine ako cisla 8445
8517    -Elektricke pristroje na drotovu telefoniu alebo na
      telegrafiu vratane drotovych telefonnych pristrojov
      s bateriovymi  mikrotelefonmi  a  telekomunikacne
      pristroje na nosnu frekvenciu alebo na digitalne
      drotove systemy; videotelefony
      okrem: ex 8517 - len pisacie telefony pre nepocujucich
852910   -Anteny a parabolicke anteny vsetkych druhov; casti
      a sucasti vhodne na pouzitie s nimi
      Poplachove zariadenia na ochranu proti kradezi alebo
      proti poziaru a podobne pristroje:
85311030  -Na zabezpecenie budov
      Nastenne hodiny:
91052100  -Riadene elektricky
9401    -Sedadla (s vynimkou sedadiel zaradenych do cisla
      9402), premenitelne aj na lozka, ich casti a sucasti
9403    -Ostatny nabytok a jeho casti a sucasti
9405    -Svietidla (vratane svetlometov) a ich casti a sucasti
      inde neuvedene ani  nezahrnute; svetelne reklamy,
      svetelne znaky, svetelne ukazovatele a podobne vyrobky
      s nesnimatelnym pevnym osvetlovacim zdrojom a ich
      casti a sucasti inde neuvedene ani nezahrnute
      okrem: ex 940540 - xenonove vybojky
9701    -Obrazy, malby a kresby zhotovene celkom rucne okrem
      vykresov cisla 4906 a rucne ozdobenych remeselnych
      vyrobkov; kolaze a podobne obrazky
97020000  -Povodne rytiny, povodne tlace a povodne litografie
97030000  -Povodne diela vytvarneho modelarstva a socharske diela
      z akychkolvek materialov

Poznamka:
Harmonizovany  system kombinovanej  nomenklatury 69)  colneho
sadzobnika.
------------------------------------------------------------------
69) Zakon c. 618/1992 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
LEGISLATIVA - zivotne prostredie


ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa