ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

LEGISLATIVA - zivotne prostredie

             287/1994 Z.z.
               ZAKON
        NARODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
            z 23. augusta 1994
          o ochrane prirody a krajiny
Zmena: 222/1996 Z.z.

  Narodna rada Slovenskej republiky sa uzniesla na  tomto
zakone:

               PRVA CAST
            UVODNE USTANOVENIA

                 1

              Ucel zakona

  Ucelom tohto zakona je prispiet k zachovaniu rozmanitosti
podmienok a foriem zivota na Zemi, utvarat podmienky na trvale
udrziavanie,  obnovovanie a  racionalne vyuzivanie prirodnych
zdrojov, 1) zachranu prirodneho dedicstva, 2) charakteristickeho
vzhladu  krajiny a  na dosiahnutie  a udrzanie  ekologickej
stability. 3)
------------------------------------------------------------------
1)  7 zakona c. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi.
2) Cl. 2 Dohovoru o ochrane svetoveho kulturneho a prirodneho
  dedicstva (oznamenie Federalneho ministerstva zahranicnych veci
  c. 159/1991 Zb.).
3)  4 zakona c. 17/1992 Zb. 

                 2

             Predmet zakona

  (1) Zakon upravuje posobnost organov statnej spravy a obci,
ako aj prava a povinnosti pravnickych osob a fyzickych osob pri
ochrane prirody a krajiny.

  (2) Ochranou prirody a krajiny podla tohto zakona sa rozumie
predchadzanie a obmedzovanie zasahov, ktore ohrozuju, poskodzuju
alebo nicia podmienky a formy zivota, prirodne dedicstvo, vzhlad
krajiny, znizuju jej ekologicku stabilitu, ako aj odstranovanie
nasledkov takychto zasahov. Ochranou  prirody sa rozumie aj
starostlivost o ekosystemy. 4)

  (3) Ochrana podla tohto zakona  sa poskytuje aj zlozkam
zivotneho prostredia, 5) ak osobitne predpisy 6) neustanovuju
inak.

  (4) Tento zakon sa nevztahuje na ochranu

 a) polnohospodarskych plodin a kultur, 7)
 b) hospodarsky vyznamnych druhov a rodov rastlin a zvierat, 8)
 c) rastlinnych a zivocisnych  skodcov vonkajsej a vnutornej
  karanteny, 9) ak ich genofond nie je ohrozeny,
 d) rastlinnych a zivocisnych povodcov nakaz a ochoreni ludi
  a zvierat, 10) ak ich genofond nie je ohrozeny.
------------------------------------------------------------------
4)  3 zakona c. 17/1992 Zb.
5)  2 zakona c. 17/1992 Zb.
6) Napriklad zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 277/1994
  Z.z. o  zdravotnej starostlivosti, zakon  c. 138/1973 Zb.
  o vodach (vodny zakon) v zneni zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 238/1993 Z.z., zakon c. 61/1977 Zb. o lesoch
  v zneni  zakona c. 229/1991  Zb. a  zakona Narodnej rady
  Slovenskej republiky c. 183/1993 Z.z. (uplne znenie vyhlasene
  pod c. 14/1994 Z.z.), zakon c. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuziti
  nerastneho bohatstva (bansky zakon) v zneni zakona Slovenskej
  narodnej rady c. 498/1991 Zb., zakon c. 309/1991 Zb. o ochrane
  ovzdusia pred znecistujucimi latkami (zakon o ovzdusi) v zneni
  zakona c. 218/1992 Zb. a zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 148/1994 Z.z., zakon Slovenskej narodnej rady
  c. 307/1992 Zb. o ochrane polnohospodarskeho podneho fondu.
7) Zakon c. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej vyroby v zneni zakona
  c. 132/1989 Zb. a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 184/1993 Z.z.
8) Zakon c. 132/1989 Zb. o ochrane prav k novym odrodam rastlin
  a plemenam zvierat.
  Vyhlaska Federalneho ministerstva polnohospodarstva a vyzivy
  c. 134/1989 Zb., ktorou sa vydava zoznam hospodarsky vyznamnych
  druhov a rodov rastlin a zvierat v zneni vyhlasky Federalneho
  ministerstva hospodarstva c. 515/1991 Zb.
9) Napriklad zakon c. 61/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov,
  vyhlaska Ministerstva polnohospodarstva, lesneho a vodneho
  hospodarstva a Ministerstva spravodlivosti c. 62/1964 Zb.,
  ktorou sa vydavaju vykonavacie predpisy k zakonu o rozvoji
  rastlinnej vyroby, vyhlaska Ministerstva polnohospodarstva,
  lesneho a vodneho hospodarstva c. 63/1964 Zb. o ochrane proti
  zavliekaniu skodcov a chorob rastlin a burin pri dovoze,
  prevoze a vyvoze (vonkajsia karantena).
10) Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 277/1994 Z.z. 

                 3

             Zakladne pojmy

  Na ucely tohto zakona sa povazuje za

 a) uzemny system ekologickej  stability taka celopriestorova
  struktura  navzajom prepojenych  ekosystemov, ich zloziek
  a prvkov, ktora zabezpecuje rozmanitost podmienok a foriem
  zivota v krajine. Zaklad tohto systemu predstavuju biocentra,
  biokoridory a interakcne prvky nadregionalneho, regionalneho
  alebo miestneho vyznamu,
 b) zlozky ekosystemov horniny a nerasty, 11) relief, poda, voda,
  ovzdusie,  rastlinstvo, zivocisstvo  a antropicke objekty
  a latky; zlozky sa skladaju z prvkov ekosystemov, ktorymi su
  najma  jedince  druhov  rastlin,  zivocichov,  nerastov
  a skamenelin, ich casti a vyvinove stadia, tvary reliefu,
  podne typy, jazera, vodne  toky, pramene, ponory, formy
  osidlenia a vyuzitia krajiny,
 c) vyznamny krajinny prvok taka  cast uzemia, ktora utvara
  charakteristicky  vzhlad krajiny  alebo prispieva  k jej
  ekologickej stabilite, najma les, raselinisko, brehovy porast,
  jazero, mokrad, rieka, bralo, tiesnava, kamenne more, pieskovy
  presyp, park, aleja, remiza,
 d) biocentrum ekosystem alebo skupina ekosystemov, ktora vytvara
  trvale podmienky na rozmnozovanie, ukryt a vyzivu zivych
  organizmov  a  na  zachovanie  a  prirodzeny  vyvoj ich
  spolocenstiev,
 e) biokoridor priestorovo prepojeny subor ekosystemov, ktory
  spaja biocentra a umoznuje migraciu a vymenu genetickych
  informacii zivych organizmov a ich spolocenstiev, na ktory
  priestorovo nadvazuju interakcne prvky,
 f) interakcny prvok urcity ekosystem, jeho prvok alebo skupina
  ekosystemov, najma trvala travna plocha, mociar, porast,
  jazero,  prepojeny  na  biocentra  a  biokoridory, ktory
  zabezpecuje ich priaznive posobenie na okolite casti krajiny
  pozmenenej alebo narusenej clovekom,
 g) volne  rastucu rastlinu  (dalej len  "rastlina") jedinec
  rastlinneho druhu, ktoreho populacia sa udrzuje samovolne;
  rastlinou su vsetky jej vyvinove stadia vratane uhynutych
  jedincov, jej nadzemne a podzemne casti, nezavisle od toho,
  kde sa nachadzaju,
 h) volne zijuceho zivocicha  (dalej len "zivocich") jedinec
  zivocisneho druhu, ktoreho populacia sa udrzuje samovolne;
  zivocichom su vsetky jeho vyvinove stadia vratane uhynutych
  jedincov nezavisle od toho, kde sa nachadzaju,
 i) drevinu rastucu mimo lesa strom alebo ker rastuci jednotlivo
  alebo v skupinach mimo lesnych porastov (dalej len "drevina"),
 j) genofond subor dedicnych vlastnosti rastlin a zivocichov,
 k) biotop zivotne prostredie urciteho jedinca rastliny alebo
  zivocicha, ich populacie a spolocenstva,
 l) osobitne chranenu cast prirody a krajiny chranene uzemie,
  sukromne chranene uzemie, chraneny druh alebo chraneny strom.
------------------------------------------------------------------
11)  2 zakona c. 44/1988 Zb. 

              DRUHA CAST
        VSEOBECNA OCHRANA PRIRODY A KRAJINY

                 4

    Zakladne prava a povinnosti pri vseobecnej ochrane
            prirody a krajiny

  (1) Kazdy  je povinny  chranit prirodu  a krajinu  pred
ohrozovanim, poskodzovanim a nicenim a starat sa podla svojich
moznosti o jej zlozky a prvky, najma za ucelom ich zachovania
a ochrany, zlepsovania stavu zivotneho prostredia a vytvarania
a udrziavania uzemneho systemu ekologickej stability.

  (2) Vyznamny krajinny prvok mozno uzivat len takym sposobom,
aby nebol naruseny jeho stav  a nedoslo k ohrozeniu alebo
k oslabeniu jeho ekologickostabilizacnej funkcie.

  (3) Vytvaranie a udrziavanie uzemneho systemu ekologickej
stability je verejnym zaujmom. Kazdy, kto zamysla vykonavat
cinnost,  ktorou moze  ohrozit alebo  narusit uzemny system
ekologickej stability, je povinny zaroven navrhnut opatrenia,
ktore prispeju k jeho vytvaraniu a udrziavaniu. 12)

  (4) Pravnicke osoby a fyzicke osoby opravnene na podnikanie,
ktore svojou cinnostou zasahuju do ekosystemov, ich zloziek alebo
prvkov, su  povinne na vlastne  naklady vykonavat opatrenia
smerujuce k  predchadzaniu a obmedzovaniu  ich poskodzovania
a nicenia. Opatrenia zabezpecujuce podmienky ochrany podla tohto
zakona a predpisov vydanych na jeho vykonanie su tieto osoby
povinne zahrnut uz do  navrhov projektov, programov, planov
a ostatnej  dokumentacie,  vypracuvanej  podla  osobitnych
predpisov. 13)
------------------------------------------------------------------
12) Napriklad  7 zakona Slovenskej narodnej rady c. 307/1992 Zb.
13) Napriklad zakon c. 138/1973 Zb. v zneni zakona Narodnej rady
  Slovenskej republiky c. 238/1993 Z.z., zakon c. 50/1976 Zb.
  o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
  v zneni zakona c. 103/1990 Zb. a zakona c. 262/1992 Zb., zakon
  c. 61/1977 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakon Slovenskej
  narodnej rady c. 51/1988 Zb. o banskej cinnosti, vybusninach
  a o statnej banskej sprave v zneni zakona Slovenskej narodnej
  rady  c. 499/1991  Zb.,  zakon  Slovenskej narodnej rady
  c. 52/1988  Zb. o  geologickych pracach  a o Slovenskom
  geologickom urade v zneni zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 497/1991 Zb., zakon Slovenskej narodnej rady c. 330/1991
  Zb.  o  pozemkovych  upravach,  usporiadani  pozemkoveho
  vlastnictva,  pozemkovych  uradoch,  pozemkovom  fonde
  a o pozemkovych spolocenstvach v zneni zakona Slovenskej
  narodnej rady c. 293/1992 Zb., zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 323/1992 Zb. a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 187/1993 Z.z. (uplne  znenie vyhlasene pod c. 12/1994
  Z.z.). 

                 5

       Vseobecna ochrana rastlin a zivocichov

  (1) Fyzicke osoby  a pravnicke osoby  su pri vykonavani
akejkolvek cinnosti povinne postupovat tak, aby nedochadzalo
k zbytocnemu uhynu rastlin a zivocichov alebo k poskodzovaniu
a niceniu ich biotopov.

  (2) Rastliny vratane ich plodov a plodnic hub mozno bez
suhlasu vlastnika pozemku trhat alebo zbierat len pre osobnu
potrebu, ak nie su osobitne chranene podla tretej casti tohto
zakona alebo ak osobitne predpisy neustanovuju inak. 14)

  (3) Kazdy, kto obchoduje s rastlinami, je povinny na vyzvu
statneho organu ochrany prirody a krajiny (dalej len "organ
ochrany prirody") preukazat, ze ich neziskal v rozpore s odsekom
2.

  (4) Ak cinnost uvedena v odsekoch 1 a 2 vedie k ohrozeniu
existencie druhov rastlin a zivocichov alebo k ich degeneracii,
k naruseniu  rozmnozovacich  schopnosti  alebo  k zaniku ich
populacie,  organ  ochrany  prirody  moze  tuto  cinnost po
predchadzajucom upozorneni obmedzit alebo zakazat.

  (5) Zakazuje sa odchytavat a usmrcovat zivocichy. Tento zakaz
neplati, ak hrozi bezprostredne ohrozenie zivota alebo zdravia
cloveka alebo poskodenie jeho majetku, alebo ak  to ustanovuju
osobitne predpisy. 15)
------------------------------------------------------------------
14) Napriklad zakon c. 61/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov,
  vyhlaska Ministerstva polnohospodarstva, lesneho a vodneho
  hospodarstva a Ministerstva spravodlivosti c. 62/1964 Zb.
  v zneni zakona c. 132/1989 Zb., zakon c. 61/1977 Zb. v zneni
  neskorsich  predpisov,  zakon  Slovenskej  narodnej  rady
  c. 100/1977 Zb. o hospodareni v lesoch a statnej sprave
  lesneho hospodarstva v zneni zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 131/1991 Zb., zakona Slovenskej narodnej rady c. 510/1991
  Zb. a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 183/1993
  Z.z. (uplne znenie vyhlasene pod c. 15/1994 Z.z.).
15) Napriklad zakon c. 23/1962 Zb. o polovnictve v zneni zakona
  Slovenskej narodnej rady c. 100/1977 Zb., zakona Slovenskej
  narodnej  rady c. 510/1991  Zb. a  zakona Narodnej rady
  Slovenskej republiky c. 99/1993 Z.z., zakon c. 102/1963 Zb.
  o rybarstve v zneni zakona c. 229/1991 Zb., zakon c. 87/1987
  Zb. o veterinarnej starostlivosti v zneni zakona c. 239/1991
  Zb. (uplne znenie vyhlasene pod c. 215/1992 Zb.). 

                 6

       Stupne uzemnej ochrany prirody a krajiny

  (1) Pre uzemnu ochranu prirody a krajiny sa ustanovuje pat
stupnov ochrany. Rozsah obmedzeni sa so zvysujucim stupnom ochrany
zvacsuje.

  (2) Prvy stupen ochrany ako vseobecna ochrana plati na celom
uzemi Slovenskej republiky. Druhy az piaty stupen ochrany ako
osobitna ochrana plati pre chranene uzemia a ochranne pasma podla
tretej casti tohto zakona. 

                 7

            Prvy stupen ochrany

  Na uzemi, ktoremu sa neposkytuje osobitna ochrana podla tohto
zakona, plati prvy stupen ochrany, podla ktoreho sa vyzaduje
suhlas organu ochrany prirody na

 a) umiestnovanie skladok hnojiv a oplocovanie pozemkov mimo
  sidiel s vynimkou oplocovania v lesoch za ucelom ochrany
  kultur proti  skodam sposobovanym zverou,  na likvidaciu
  terasovitych polnohospodarskych pozemkov na svahoch a na
  likvidaciu medzi v pripadoch, v ktorych sa nevyzaduje suhlas
  alebo vyjadrenie organu ochrany prirody podla osobitnych
  predpisov, 16)
 b) zasypavanie a odvodnovanie mociarov, jazier, mokradi a inych
  pozemkov,
 c) tazbu trstia, raseliny, bahna a hliny a rozsirovanie tejto
  tazby mimo koryt vodnych tokov, 17)
 d) zamerne krizenie rastlin alebo zivocichov a rozsirovanie ich
  krizencov mimo miest vyhradenych organom ochrany prirody,
 e) zamerne rozsirovanie nepovodnych druhov rastlin a zivocichov
  a povodnych druhov inej geografickej prislusnosti v krajine
  mimo sidelnych utvarov a mimo druhov uvedenych v schvalenom
  lesnom hospodarskom plane,
 f) pouzivanie dravych vtakov na sokoliarstvo a zivocichov na
  chytanie alebo usmrcovanie inych zivocichov,
 g) chov zivocichov a pestovanie rastlin chranenych podla tretej
  casti  tohto  zakona,  ako  aj  na zriadovanie chovnych
  a rehabilitacnych stanic  zivocichov, zoologickych zahrad,
  zoologickych kutikov, botanickych zahrad a arboret,
 h) umiestnovanie a druhove zlozenie drevin pred vysadbou na
  verejnych priestranstvach a vo volnej krajine s vynimkou lesa
  a ploch s polnohospodarskymi kulturami a plodinami,
 i) umiestnovanie a rozsirovanie zahradkarskych a chatovych osad,
 j) osadzanie reklamnych tabul a zariadeni, vylepovanie plagatov
  a umiestnovanie putacov mimo zastavby obci,
 k) letecku aplikaciu chemickych latok a hnojiv,
 l) plavenie dreva po vodnych tokoch,
 m) masove sportove, rekreacne a ine spolocenske podujatia mimo
  zastavby obci a vyhradenych sportovych a rekreacnych arealov,
 n) zriadovanie a rozsirovanie  arealov urcenych na vojenske
  zariadenia, obranu a bezpecnost statu, branny vycvik, civilnu
  ochranu a poziarnu ochranu,
 o) vypalovanie travnych porastov.
------------------------------------------------------------------
16) Napriklad zakon c. 61/1977 Zb. v zneni neskorsich predpisov,
  zakon  Slovenskej narodnej rady  c. 100/1977 Zb. v zneni
  neskorsich  predpisov,  zakon  Slovenskej  narodnej  rady
  c. 307/1992 Zb.
17)  31 zakona c. 138/1973 Zb. 

                 8

          Suhlas organu ochrany prirody

  (1) V suhlase vydanom podla tohto zakona moze organ ochrany
prirody  urcit  blizsie  podmienky  vykonavania  cinnosti,
zabezpecujuce ochranu prirody a krajiny.

  (2) Organ  ochrany prirody  po predchadzajucom upozorneni
obmedzi alebo zakaze az do odstranenia nedostatkov cinnost, v
dosledku ktorej hrozi vznik znacnej ujmy v prirode a krajine,
alebo cinnost, ktora takuto znacnu ujmu sposobila.

  (3) Organ  ochrany  prirody  moze  tomu,  kto  cinnostou
nevyzadujucou suhlas organu ochrany prirody podla tohto zakona
poskodzuje alebo nici prirodu, nariadit rozhodnutim, aby v urcenej
lehote odstranil skodlive nasledky  tejto cinnosti, a urcit
podmienky na jej dalsie vykonavanie. Ak skodlive nasledky nebudu
v urcenej lehote odstranene, moze to urobit organ ochrany prirody
na naklady povinneho.

  (4) Organ ochrany prirody moze obmedzit alebo zakazat cinnost
tomu, kto nesplnil podmienky urcene v rozhodnuti o suhlase podla
odseku 1, alebo tomu, kto nesplnil povinnosti ulozene v nim
vydanom rozhodnuti podla odseku 3. Rovnako moze obmedzit alebo
zakazat cinnost tomu, kto vykonava cinnost vyzadujucu suhlas
organu ochrany prirody bez tohto suhlasu alebo vykonava cinnost
napriek zakazu podla tohto zakona. Ak uvedenou cinnostou vznikli
skodlive nasledky na prirode a krajine, ktore povinny v urcenej
lehote neodstrani, moze to urobit organ ochrany prirody na
naklady povinneho. 

                 9

         Vyjadrenie organu ochrany prirody

  (1) Vyjadrenie organu ochrany prirody sa vyzaduje k vsetkym
rozhodnutiam inych organov statnej spravy, ktorymi mozu byt
dotknute zaujmy chranene tymto zakonom, a to k

 a) uzemnemu rozhodnutiu, 18)
 b) stavebnemu povoleniu, 19)
 c) povoleniu banskej cinnosti a cinnosti vykonavanej banskym
  sposobom, 20)
 d) povoleniu na vodohospodarske diela, a to na zachyt pramenov,
  stavby priehrad a vodnych nadrzi, stavby na upravu vodneho
  toku,  na  ochranu  pred  povodnami,  na zavlazovanie a
  odvodnovanie pozemkov, ako aj na stavby na plavebne ucely v
  korytach vodnych tokov alebo na ich brehoch, 21)
 e) povoleniu na vypustanie odpadovych  a zvlastnych vod do
  povrchovych a podzemnych vod, 22)
 f) povoleniu  na vysadzanie  stromov a  krov v  zatopovych
  uzemiach, 23)
 g) povoleniu tazby  riecneho materialu 24) a  k suhlasu na
  zasypanie a odvodnovanie mrtvych ramien vodnych tokov, 25)
 h) rozhodnutiu o uznani rezervacii pre zver, 26)
 i) povoleniu na odlov alebo odchyt nepolovnej zveri a zveri
  celorocne chranenej,
 j) povoleniu na zavadzanie chovu novych druhov ryb a inych
  vodnych zivocichov, 27)
 k) rozhodnutiu o vyhlaseni ochrannych lesov a lesov osobitneho
  urcenia, 28) k jeho zruseniu alebo zmene,
 l) povoleniu alebo nariadeniu pozemkovych uprav, 29)
 m) nariadeniu hromadnych opatreni proti skodcom rastlin, 30)
 n) umiestneniu a povoleniu stavby velkeho a stredneho zdroja
  znecistovania vratane ich zmien a uvedenia do prevadzky, 31)
 o) odlesnovaniu pozemkov a vystavbe lesnych ciest a zvaznic mimo
  schvaleneho lesneho hospodarskeho planu.

  (2) Vyjadrenie  organu  ochrany  prirody  sa vyzaduje aj
k schvaleniu a k zmene

 a) uzemnoplanovacej dokumentacie, 32)
 b) lesneho hospodarskeho planu a suhrnneho lesneho hospodarskeho
  planu, 33)
 c) smerneho vodohospodarskeho planu, 34)
 d) casu polovacky na jednotlive  druhy zveri, pripadne jej
  ochrany, 35)
 e) planu rekultivacie, 36)
 f) projektu geologickych prac, 37)
 g) planu vystavby dialnic, ciest a miestnych komunikacii, 38)
 h) programu odpadoveho hospodarstva, 39)
 i) projektu pozemkovych uprav. 40)

  (3) Vyjadrenie  organu  ochrany  prirody  k  zmene druhu
polnohospodarskeho pozemku, k jeho zalesneniu alebo k premene
nepolnohospodarskej pody na polnohospodarsku podu podla osobitneho
predpisu 41) sa vydava formou zavazneho posudku.
------------------------------------------------------------------
18)  32 az 42 a  126 zakona c. 50/1976 Zb. v zneni zakona
  c. 262/1992 Zb.
19)  66 az 70,  120, 121 a 126 zakona c. 50/1976 Zb. v zneni
  zakona c. 262/1992 Zb.
20) Napriklad  9 az 13 a  17 az 19 zakona Slovenskej narodnej
  rady c. 51/1988 Zb. v zneni zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 499/1991 Zb.
21)  9 a 11 zakona c. 138/1973 Zb.
22)  23 zakona c. 138/1973 Zb.
23)  10 pism. a) a  11 zakona c. 138/1973 Zb.
24)  10 pism. b) zakona c. 138/1973 Zb.
25)  13 ods. 1 pism. f) zakona c. 138/1973 Zb.
26)  18 zakona c. 23/1962 Zb. v zneni zakona Narodnej rady
  Slovenskej republiky c. 99/1993 Z.z.
27)  21 zakona c. 102/1963 Zb.
28)  6 a  27 ods. 1 pism. g) zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 100/1977 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
29) Napriklad  1,  2 pism. d), f), g) a h),  5 ods. 2,  7 a 8
  zakona Slovenskej narodnej rady c. 330/1991 Zb. v zneni zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 187/1993 Z.z.
30)  25 ods. 2 zakona c. 61/1964 Zb.
   36  vyhlasky Ministerstva  polnohospodarstva, lesneho a
  vodneho hospodarstva a Ministerstva spravodlivosti c. 62/1964
  Zb.
31)  3 ods. 2 pism. a) a b) a  11 ods. 1 pism. a) zakona
  c. 309/1991 Zb. v zneni  zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 148/1994 Z.z.
32)  21 az 28 a  126 zakona c. 50/1976 Zb. v zneni zakona
  c. 262/1992 Zb.
33)  3 a 4,  27 ods. 1 pism. d) a f) a  28 pism. e) zakona
  Slovenskej narodnej rady c. 100/1977 Zb. v zneni neskorsich
  predpisov.
34)  8 zakona Slovenskej narodnej rady c. 135/1974 Zb. o statnej
  sprave vo vodnom hospodarstve.
35)  26 zakona c. 23/1962 Zb.
36)  4 ods. 3 pism. g) zakona c. 61/1977 Zb.
   26  ods. 1  pism. c)  zakona  Slovenskej narodnej rady
  c. 100/1977 Zb. v zneni  zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 510/1991 Zb.
   3 vyhlasky Ministerstva lesneho a vodneho hospodarstva
  Slovenskej socialistickej republiky c. 103/1977 Zb. o postupe
  pri ochrane lesneho podneho fondu.
37)  6 zakona Slovenskej narodnej rady c. 52/1988 Zb. v zneni
  zakona Slovenskej narodnej rady c. 497/1991 Zb.
   12 vyhlasky Ministerstva zivotneho prostredia Slovenskej
  republiky  c. 217/1993  Z.z.  o  projektovani, vykonavani
  a vyhodnocovani geologickych prac.
38)  2 zakona c. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
  zakon) v zneni zakona c. 27/1984 Zb.
39)  4 pism. e) a  5 ods. 3 pism. b) zakona Slovenskej narodnej
  rady  c. 494/1991  Zb. o  statnej  sprave  v  odpadovom
  hospodarstve.
40)  12 a  13 zakona Slovenskej  narodnej rady c. 330/1991
  Zb. v  zneni zakona  Narodnej rady  Slovenskej republiky
  c. 187/1993 Z.z.
41)  3 zakona Slovenskej narodnej rady c. 307/1992 Zb. 

                10

     Povolovanie cinnosti podla osobitnych predpisov

  Organ statnej spravy vydavajuci podla osobitnych predpisov
rozhodnutie o cinnosti, na  ktoru je potrebny suhlas alebo
vyjadrenie organu ochrany prirody podla tohto zakona, nevyda
rozhodnutie, kym neobdrzi takyto suhlas alebo vyjadrenie. 

              TRETIA CAST
        OSOBITNA OCHRANA PRIRODY A KRAJINY

              PRVA HLAVA
             UZEMNA OCHRANA

                11

                Pojem

  Uzemnou ochranou podla tohto zakona sa rozumie osobitna
ochrana prirody a krajiny vo vymedzenom uzemi v druhom az piatom
stupni ochrany. 

                12

      Kategorie chranenych uzemi a ochranne pasma

  (1) Vyznamne alebo ohrozene casti prirody a krajiny mozno
vyhlasit za chranene uzemia v tychto kategoriach:

 a) chranena krajinna oblast,
 b) narodny park,
 c) chraneny areal,
 d) prirodna rezervacia,
 e) prirodna pamiatka.

  (2) Ak to vyzaduje zaujem ochrany narodneho parku, chraneneho
arealu, prirodnej rezervacie alebo prirodnej pamiatky, moze organ
ochrany prirody vyhlasit ich ochranne pasmo, a to sposobom, akym
vyhlasuje prislusnu kategoriu chraneneho uzemia. Ak ochranne pasmo
narodneho parku nebolo vyhlasene sucasne s vyhlasenim narodneho
parku,  moze ho  vyhlasit Ministerstvo  zivotneho prostredia
Slovenskej  republiky (dalej  len "ministerstvo")  po dohode
s Ministerstvom podohospodarstva Slovenskej republiky vseobecne
zavaznym pravnym predpisom. 

                13

           Chranena krajinna oblast

  (1) Rozsiahlejsie uzemie, spravidla o vymere nad 1 000 ha,
s rozptylenymi ekosystemami, vyznamnymi pre zachovanie biologickej
rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickym vzhladom
krajiny alebo so specifickymi formami historickeho osidlenia moze
ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym predpisom ustanovit za
chranenu krajinnu oblast.

  (2) Na uzemi chranenej krajinnej oblasti, ak v tomto zakone
nie je ustanovene inak, plati druhy stupen ochrany, podla ktoreho
sa suhlas organu ochrany prirody vyzaduje na

 a) cinnosti uvedene v  7 tohto zakona,
 b) vysadbu lesnych monokultur a stanovistne nepovodnych lesnych
  porastov a na tazbu drevnej hmoty holorubnym sposobom,
 c) terenne upravy meniace tvary reliefu a zmeny vo vyuziti
  pozemkov,
 d) umiestnovanie kosiarov, objektov a zariadeni so stadami alebo
  s intenzivnym chovom hospodarsky vyznamnych druhov zvierat,
 e) intenzivny chov zveri a ryb, zavadzanie chovu kozusinovych
  zvierat, pestovanie cudzokrajnych  druhov rastlin a chov
  cudzokrajnych druhov zivocichov mimo sidiel,
 f) uznanie polovneho reviru,
 g) zamerne rozsirovanie povodnych druhov rastlin a zivocichov
  okrem  planovanej  lesohospodarskej  a  polnohospodarskej
  cinnosti,
 h) vykonavanie geologickych prac, banskej cinnosti a cinnosti
  vykonavanej banskym sposobom,
 i) osadzanie reklamnych tabul a zariadeni a vylepovanie plagatov
  v obciach mimo miest vyhradenych organom ochrany prirody,
 j) aplikaciu chemickych latok, najma pesticidov, toxickych latok,
  priemyselnych hnojiv a silaznych stiav pri polnohospodarskej,
  lesohospodarskej a inej cinnosti na ploche vacsej ako 2 ha,
 k) rozsirovanie lozkovych kapacit na rekreacne ucely v lokalitach
  urcenych organom ochrany prirody,
 l) budovanie a oznacovanie turistickych chodnikov, sportovych a
  rekreacnych arealov a zariadeni cestovneho ruchu,
 m) zber rastlin, nerastov a skamenelin a ich casti na miestach
  urcenych organom ochrany prirody,
 n) vykonavanie branneho vycviku mimo arealov urcenych na tento
  ucel  a na  mimoriadne budovanie  a prevadzku zariadeni
  sluziacich na obranu a bezpecnost statu,
 o) skladkovanie odpadov.

  (3) Podrobnosti o podmienkach ochrany chranenej krajinnej
oblasti a vymedzenie jej hranic ustanovi ministerstvo vseobecne
zavaznym pravnym predpisom. 

                14

              Narodny park

  (1) Rozsiahlejsie uzemie, spravidla o vymere nad 1 000 ha,
prevazne s ekosystemami podstatne nezmenenymi ludskou cinnostou
alebo v jedinecnej a prirodzenej krajinnej strukture, tvoriace
nadregionalne biocentra a najvyznamnejsie prirodne dedicstvo, v
ktorom je ochrana prirody nadradena nad ostatne cinnosti, moze
vlada nariadenim vyhlasit za narodny park.

  (2) Na uzemi narodneho parku, ak nie je v tomto zakone
ustanovene inak, plati treti stupen ochrany, podla ktoreho sa
suhlas organu ochrany prirody vyzaduje na

 a) cinnosti uvedene v  13 ods. 2 tohto zakona,
 b) rozoravanie a premiestnovanie pody a hliny a upravu pasienkov,
 c) pasenie a prehananie  stad hospodarsky vyznamnych druhov
  zvierat a budovanie zariadeni na ich ochranu,
 d) cinnost meniacu prirodzeny stav vodnych tokov, vodnych ploch,
  mociarov, mokradi, pramenov a ponorov,
 e) volne pustanie domacich zvierat,
 f) pestovanie cudzokrajnych druhov rastlin, chov cudzokrajnych
  druhov zivocichov mimo uzavretych objektov a rozsirovanie
  povodnych  druhov  rastlin a zivocichov  clovekom  mimo
  schvaleneho lesneho hospodarskeho planu,
 g) oznacovanie budov, ciest, chodnikov, ploch, stromov a inych
  objektov  informacnymi, reklamnymi  alebo inymi tabulami,
  zariadeniami a znakmi a vylepovanie plagatov,
 h) pouzivanie  chemickych  latok  okrem  osobnej  potreby a
  skladovanie agrochemikalii,
 i) plavbu na clnkoch alebo inym sposobom, vyhliadkove a cvicne
  nizke lety vzdusnymi dopravnymi prostriedkami,
 j) vjazd a statie motoroveho  vozidla s vynimkou verejnych
  pozemnych komunikacii a dopravnych a technologickych ploch na
  to urcenych,
 k) horolezecke a skalolezecke vystupy, skialpinizmus, taborenie,
  stanovanie a zakladanie ohna mimo tras a miest vyhradenych
  organom ochrany prirody,
 l) zber rastlin, nerastov a skamenelin,
 m) budovanie a prevadzku zariadeni sluziacich na ochranu a
  bezpecnost statnych hranic.

  (3) Na uzemi ochranneho pasma narodneho parku ( 12 ods. 2)
plati druhy stupen ochrany ( 13 ods. 2).

  (4) Organ ochrany prirody moze na uzemi narodneho parku
obmedzit rozsah a sposob dopravy a vstup do narodneho parku alebo
do jeho casti, ak je ohrozeny ucel, na ktory bol narodny park
vyhlaseny.

  (5) Vykon prava polovnictva a prava rybarstva podla osobitnych
predpisov 42) moze organ ochrany prirody na uzemi narodneho parku
alebo v jeho castiach obmedzit alebo zakazat, ak je tym ohrozeny
ucel, na ktory bol narodny park vyhlaseny.

  (6) Podrobnosti o podmienkach ochrany narodneho parku a jeho
ochranneho pasma a vymedzenie hranic ustanovi vlada nariadenim.
------------------------------------------------------------------
42) Zakon c. 23/1962 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
  Zakon c. 102/1963 Zb. v zneni zakona c. 229/1991 Zb. 

                15

        Navstevny poriadok narodneho parku

  Okresny urad zivotneho prostredia, v ktoreho uzemnom obvode je
najvacsia cast narodneho parku, po dohode s okresnymi uradmi
zivotneho prostredia, na uzemi ktorych su ostatne casti narodneho
parku, po vyjadreni dotknutych obci a po prerokovani so spravou
narodneho parku vyda  vseobecne zavaznou vyhlaskou navstevny
poriadok  narodneho parku;  upravi v  nom najma podrobnosti
o povinnostiach  navstevnikov, o  rozsahu a  sposobe dopravy
a o  kulturno-vychovnom vyuzivani  narodneho parku. Navstevny
poriadok mozno vydat aj pre cast uzemia narodneho parku. 

                16

             Chraneny areal

  (1) Mensie uzemie, spravidla o vymere do 1 000 ha, ktore
v prevaznej miere predstavuju biokoridory, interakcne prvky alebo
biocentra miestneho alebo regionalneho vyznamu, moze okresny urad
zivotneho prostredia vyhlasit vseobecne zavaznou vyhlaskou za
chraneny areal.

  (2) Za chraneny areal mozno vyhlasit aj uzemie s trvalejsim
vyskytom  chranenych  druhov zivocichov alebo  s naleziskami
chranenych druhov rastlin, nerastov a skamenelin, plochy sluziace
na prirodovedecke a kulturno-vychovne ucely a niektore casti
prirody dotvorene ludskou cinnostou, najma umele vodne plochy,
arboreta, parky, zahrady a lomy.

  (3) Na uzemi chraneneho arealu plati stvrty stupen ochrany,
podla ktoreho sa zakazuje

 a) tazit drevnu hmotu holorubnym sposobom a budovat zvaznice mimo
  schvaleneho lesneho hospodarskeho planu,
 b) kosarovat stada hospodarsky vyznamnych druhov zvierat,
 c) tazit trstie, raselinu, bahno, spras, hlinu, podu, piesok a
  strk, vykonavat geologicke prace, bansku cinnost a cinnost
  vykonavanu banskym sposobom a pouzivat tazke mechanizmy mimo
  miest vyhradenych organom ochrany prirody,
 d) menit vodny rezim pozemkov,
 e) pestovat a rozsirovat nepovodne druhy rastlin, chovat a
  rozsirovat nepovodne druhy zivocichov, ako aj povodne druhy
  rastlin a zivocichov inej geografickej prislusnosti mimo
  schvaleneho lesneho hospodarskeho planu,
 f) volne pustat domace zvierata, najma psy,
 g) budovat priemyselne objekty a zariadenia, polne hnojiska,
  zahradkarske osady, sidla a obytne subory, ako aj objekty a
  zariadenia zabranujuce migracii zivych organizmov a vymene ich
  genetickych informacii,
 h) osadzat informacne, reklamne a ine tabule a zariadenia a
  vylepovat plagaty mimo miest vyhradenych organom ochrany
  prirody,
 i) umiestnovat alebo rozsirovat skladky odpadov a skladovat
  agrochemikalie,
 j) pouzivat chemicke latky na posyp ciest a chodnikov,
 k) letecky aplikovat alebo inak velkoplosne pouzivat chemicke
  latky a hnojiva,
 l) vykonavat sportovu a rekreacnu cinnost, taborenie, stanovanie
  a zakladanie ohna mimo tras a miest vyhradenych organom
  ochrany prirody,
 m) zber rastlin, zivocichov, nerastov a skamenelin a ich casti s
  vynimkou povoleneho rozsahu pri vedeckovyskumnej cinnosti,
 n) vykonavat branny vycvik,
 o) vypalovat travne porasty.

  (4) Zakaz cinnosti podla odseku 3 pism. e) sa nevztahuje na
chranene arealy alebo ich casti, ktore su urcene na takuto
cinnost, najma na zoologicke zahrady, arboreta, botanicke zahrady
a parky.

  (5) Na cinnosti uvedene v  14 ods. 2 tohto zakona, ak nie su
zakazane podla odseku 3, sa na uzemi so stvrtym stupnom ochrany
vyzaduje suhlas organu ochrany prirody.

  (6) Na uzemi ochranneho pasma chraneneho arealu ( 12 ods. 2)
plati treti stupen ochrany ( 14 ods. 2).

  (7) Podrobnosti o podmienkach ochrany chraneneho arealu, jeho
ochranneho pasma a vymedzenie hranic sa ustanovia vseobecne
zavaznou vyhlaskou, ktorou sa chraneny areal a jeho ochranne
pasmo vyhlasuje. 

                17

            Prirodna rezervacia

  (1) Mensie uzemie, spravidla o vymere do 1 000 ha, ktore
predstavuje povodne  alebo ludskou cinnostou  malo pozmenene
ekosystemy a biocentra, moze okresny urad zivotneho prostredia
vyhlasit vseobecne zavaznou vyhlaskou za prirodnu rezervaciu.

  (2) Prirodnu   rezervaciu,   spravidla   predstavujucu
nadregionalne biocentrum ako sucast najvyznamnejsieho prirodneho
dedicstva statu, moze ministerstvo ustanovit vseobecne zavaznym
pravnym predpisom za narodnu prirodnu rezervaciu.

  (3) Na uzemi  prirodnej rezervacie a  narodnej prirodnej
rezervacie plati piaty stupen ochrany, podla ktoreho sa zakazuje

 a) vykonavat cinnosti uvedene v  16 ods. 3 tohto zakona,
 b) zasahovat do lesnych porastov, rubat stromy a poskodzovat
  vegetacny a podny kryt,
 c) menit tvar reliefu, rozoravat a premiestnovat podu a hlinu a
  vykonavat  geologicke  prace,  bansku  cinnost a cinnost
  vykonavanu banskym sposobom,
 d) past a prehanat stada hospodarsky vyznamnych druhov zvierat,
 e) menit prirodzeny stav vodnych tokov, vodnych ploch, mociarov,
  mokradi, pramenov a ponorov,
 f) lovit zver a ryby a zriadovat solniky a krmidla pre zver,
 g) vnasat domace zvierata, cudzokrajne a nepovodne druhy rastlin
  a zivocichov,
 h) budovat a rozsirovat objekty a zariadenia, ktore nesluzia
  vodoochrannym,  podoochrannym,  lesoochrannym  alebo  inym
  potrebam ochrany prirody,
 i) budovat chatove osady, sportove a rekreacne zariadenia,
 j) osadzat informacne, reklamne a ine tabule, zariadenia a znaky
  nesluziace na ochranu prirody,
 k) znecistovat uzemie odpadmi a odpadkami a skladovat odpad, 43)
 l) pouzivat chemicke prostriedky a hnojiva,
 m) vchadzat a stat dopravnymi prostriedkami s vynimkou tych,
  ktore sluzia vodoochrannym, podoochrannym, lesoochrannym alebo
  inym  potrebam ochrany  prirody a  sprave alebo  udrzbe
  verejnoprospesnych zariadeni,
 n) clnkovat sa a uskutocnovat vyhliadkove a cvicne nizke lety,
 o) pohybovat sa mimo oznacenych miest a tras,
 p) zakladat ohen, fajcit, taborit, stanovat, vykonavat sportovu
  a rekreacnu cinnost okrem pesej turistiky po naucnych a
  turistickych  chodnikoch,  horolezectva,  skalolezectva  a
  skialpinizmu na miestach vyhradenych organom ochrany prirody,
 r) rusit pokoj a ticho,
 s) zber rastlin, nerastov a skamenelin,
 t) umiestnovat zariadenia na obranu a bezpecnost statu s vynimkou
  ochrany statnych hranic.

  (4) Na cinnosti uvedene v  14 ods. 2 tohto zakona, ak nie su
zakazane podla odseku 3, je na uzemi s piatym stupnom ochrany
 potrebny suhlas organu ochrany prirody.

  (5) V pripade ohrozenia prirodnej rezervacie alebo narodnej
prirodnej rezervacie moze organ ochrany prirody zakazat v nej
akukolvek hospodarsku cinnost a zasahy do ekosystemov, ich zloziek
alebo prvkov. V pripade jej ohrozenia nadmernou navstevnostou
moze rozhodnut o jej uzavreti pre verejnost alebo docasne obmedzit
vstup do nej. Zakaz alebo obmedzenie vstupu je organ ochrany
prirody povinny vopred prerokovat s dotknutymi obcami.

  (6) Na uzemi ochranneho pasma prirodnej rezervacie alebo
narodnej prirodnej rezervacie ( 12 ods. 2) plati stvrty stupen
ochrany ( 16 ods. 3 az 5).

  (7) Ak ochranne pasmo prirodnej rezervacie alebo narodnej
prirodnej rezervacie nebolo vyhlasene podla  12 ods. 2 tohto
zakona, je nim uzemie do vzdialenosti 100 m smerom von od jej
hranice a plati v nom treti stupen ochrany ( 14 ods. 2).

  (8) Podrobnosti o podmienkach ochrany prirodnej rezervacie
alebo  narodnej prirodnej  rezervacie, jej  ochranneho pasma
a vymedzenie hranic sa  ustanovia vseobecne zavaznym pravnym
predpisom, ktorym sa toto chranene uzemie a jeho ochranne pasmo
vyhlasuje.
------------------------------------------------------------------
43)  2 pism. b) nariadenia vlady Slovenskej republiky c. 606/1992
  Zb. o nakladani s odpadmi. 

                18

             Prirodna pamiatka

  (1) Bodove, liniove alebo ine maloplosne ekosystemy, ich
zlozky alebo prvky, spravidla o vymere do 50 ha, ktore maju
vedecky, kulturny, ekologicky, esteticky alebo  krajinotvorny
vyznam, najma odkryvy, skalne utvary, kamenne moria, prelomove
doliny, presypy, casti vodnych tokov, pramene, ponory, jazera,
moze okresny  urad zivotneho prostredia  vyhlasit vseobecne
zavaznou vyhlaskou za prirodnu pamiatku.

  (2) Jedinecnu prirodnu pamiatku, ktora predstavuje sucast
najvyznamnejsieho prirodneho dedicstva statu, moze ministerstvo
ustanovit vseobecne zavaznym pravnym predpisom za narodnu prirodnu
pamiatku.

  (3) Na uzemi prirodnej pamiatky a narodnej prirodnej pamiatky
plati piaty stupen ochrany ( 17 ods. 3 az 5).

  (4) Na uzemi  ochranneho pasma prirodnej  pamiatky alebo
narodnej prirodnej pamiatky ( 12 ods. 2) plati stvrty stupen
ochrany ( 16 ods. 3 az 5).

  (5) Ak ochranne pasmo  prirodnej pamiatky alebo narodnej
prirodnej pamiatky nebolo vyhlasene podla  12 ods. 2 tohto
zakona, je nim uzemie do vzdialenosti 30 m smerom von od jej
hranice a plati v nom treti stupen ochrany ( 14 ods. 2).

  (6) Podrobnosti o podmienkach ochrany prirodnej pamiatky alebo
narodnej prirodnej pamiatky, jej ochranneho pasma a vymedzenie
hranic sa ustanovia vseobecne zavaznym pravnym predpisom, ktorym
sa toto chranene uzemie a jeho ochranne pasmo vyhlasuje; pre
prirodne  pamiatky podla   19 tohto  zakona ustanovi tieto
podrobnosti ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym predpisom. 

                19

       Jaskyne, priepasti a prirodne vodopady

  (1) Jaskynou podla tohto zakona je duty priestor v zemskej
kore v dlzke nad 3  m, ktory vznikol posobenim prirodnych sil
neorganickeho povodu.

  (2) Priepastou podla tohto zakona je vertikalna dutina v
zemskej kore, ktora presahuje hlbku 5 m, vznikla posobenim
prirodnych sil neorganickeho povodu a jej sirka nepresahuje
hlbkovy rozmer.

  (3) Prirodnym vodopadom podla tohto zakona je utvar, v ktorom
vodny tok posobenim prirodnych sil bez zasahu cloveka pada z vysky
nad 1 m cez stupen vo svojom koryte.

  (4) Jaskyne, priepasti a prirodne vodopady s ich skalnymi
stupnami su prirodnymi pamiatkami. Najvyznamnejsie z nich mozno
vyhlasit za narodne prirodne pamiatky ( 18 ods. 2).

  (5) Poskodzovat a  nicit ekosystemy a  vyzdobu jaskyn a
priepasti a znecistovat ich priestory je zakazane.

  (6) Jaskyne a priepasti su  naucnymi lokalitami. Na ich
spristupnenie a ine ako kulturno-vychovne vyuzitie sa vyzaduje
suhlas organu ochrany prirody.

  (7) Dokumentacia prac na spristupnovani jaskyn a priepasti
musi zabezpecovat ich ochranu, najma mikroklimy, vodneho rezimu,
ekosystemov, vyzdoby, paleontologickych a archeologickych nalezov.

  (8) Vstup do spristupnenej jaskyne a priepasti ako naucnej
lokality je mozny len so sprievodcom. Podrobnosti sa upravia v
navstevnom poriadku, ktory vyda okresny urad zivotneho prostredia
po prerokovani so spravcom jaskyne alebo priepasti.

  (9) Na jaskyne, priepasti a prirodne vodopady sa nevztahuje
 18 ods. 5 tohto zakona. 

                20

          Vynimky z podmienok ochrany

  (1) Zakaz cinnosti vo stvrtom a piatom stupni ochrany neplati,
ak je taka cinnost preukazatelne nevyhnutna na zabezpecenie
starostlivosti o chranene uzemie alebo jeho ochranne pasmo alebo
v pripade bezprostredneho ohrozenia zivota a zdravia cloveka.

  (2) Vynimky zo  zakazov ustanovenych tymto  zakonom moze
v odovodnenych pripadoch povolit organ ochrany prirody, ktory je
prislusny na vyhlasenie ochrany. Ak ide o narodny park, je tymto
organom ministerstvo. Ak ide o prirodnu pamiatku podla  19
ods. 4 tohto zakona, je tymto organom okresny urad zivotneho
prostredia. 

                21

    Zony chranenej krajinnej oblasti a narodneho parku

  (1) Chranenu krajinnu oblast mozno clenit najviac na styri
zony a narodny park najviac na tri zony. Zony sa vymedzuju
a odstupnuju podla povahy prirodnych hodnot v nich tak, aby piaty
stupen ochrany bol urceny pre zonu A, stvrty stupen pre zonu B,
treti stupen pre zonu C a v chranenej krajinnej oblasti aj druhy
stupen pre zonu D.

  (2) Vymedzenie  jednotlivych  zon  ustanovi  ministerstvo
vseobecne zavaznym pravnym predpisom.

  (3) Zony sa zaznamenavaju  v mapovych podkladoch vhodnej
mierky ( 41 ods. 4), ulozenych na uzemne prislusnych organoch
ochrany prirody. Organ ochrany prirody vhodnym sposobom vyznaci
hranice zon v terene. 

                22

           Sukromne chranene uzemie

  (1) Vlastnik takeho pozemku, ktory splna podmienky ustanovene
tymto zakonom pre chraneny areal ( 16), prirodnu rezervaciu
( 17) alebo prirodnu pamiatku ( 18) a nebol vyhlaseny za
chraneny podla  12 ods. 1 tohto zakona, moze poziadat okresny
urad zivotneho prostredia o vyhlasenie sukromneho chraneneho
arealu, sukromnej prirodnej rezervacie alebo sukromnej prirodnej
pamiatky (dalej len "sukromne chranene uzemie").

  (2) Ak pozemok splna podmienky na vyhlasenie uzemnej ochrany
podla odseku  1, okresny urad  zivotneho prostredia uzavrie
s vlastnikom pozemku  pisomnu dohodu o  vyhlaseni sukromneho
chraneneho uzemia a o rozsahu prav a povinnosti pri zabezpecovani
jeho ochrany.

  (3) Na zaklade dohody podla odseku 2 okresny urad zivotneho
prostredia vyhlasi pozemok navrhnuty na uzemnu ochranu vseobecne
zavaznou vyhlaskou za sukromne chranene uzemie. Zriadena ochrana
je k pozemku viazana formou  vecneho bremena a vyznaci sa
v katastri nehnutelnosti. 44)

  (4) V  sukromnom  chranenom  uzemi  plati stupen ochrany
zodpovedajuci prislusnej kategorii chraneneho uzemia podla tohto
zakona.

  (5) Vlastnik ma na pozemku, na ktorom bolo vyhlasene sukromne
chranene uzemie, opravnenia straze prirody ( 58).
------------------------------------------------------------------
44)  151o a  151r Obcianskeho zakonnika.
  Zakon c. 265/1992 Zb. o zapisoch vlastnickych a inych vecnych
  prav  k nehnutelnostiam  v  zneni  zakona Narodnej rady
  Slovenskej republiky c. 60/1994 Z.z.
  Zakon Slovenskej narodnej rady c. 266/1992 Zb. o katastri
  nehnutelnosti v Slovenskej republike.
  Zakon c. 46/1971 Zb. o geodezii a kartografii v zneni zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 132/1994 Z.z. 

              DRUHA HLAVA
             DRUHOVA OCHRANA

                23

                Pojem

  Druhovou ochranou podla tohto zakona sa rozumie osobitna
ochrana druhov rastlin, zivocichov, nerastov a skamenelin vratane
ich systematickych jednotiek nizsieho radu (dalej len "chraneny
druh"). 

                24

          Kategorie chranenych druhov

  (1) Ohrozene, zriedkave, vzacne alebo inak vyznamne druhy
rastlin, zivocichov, nerastov a skamenelin moze ministerstvo
ustanovit vseobecne zavaznym pravnym predpisom za chranene druhy v
kategoriach

 a) chranene rastliny,
 b) chranene zivocichy,
 c) chranene nerasty,
 d) chranene skameneliny.

  (2) Za chranene rastliny a zivocichy sa podla tohto zakona
povazuju aj druhy chranene medzinarodnymi dohovormi, ktorymi je
Slovenska republika viazana. 45)

  (3) Pri pochybnostiach, ci ide o chraneny druh, rozhodne
obvodny urad zivotneho prostredia.

  (4) Chranene rastliny a chranene zivocichy sa podla stupna ich
ohrozenia clenia na

 a) ohrozene,
 b) velmi ohrozene,
 c) kriticky ohrozene.

  (5) Zoznam a stupen ohrozenia chranenych druhov rastlin a
zivocichov podla odseku 4 ustanovi ministerstvo vseobecne zavaznym
pravnym predpisom.
------------------------------------------------------------------
45) Napriklad Dohovor o medzinarodnom obchode s ohrozenymi druhmi
  volne zijucich zivocichov a  rastlin - CITES (oznamenie
  Federalneho ministerstva zahranicnych veci c. 572/1992 Zb.). 

                25

             Chranene rastliny

  (1) Chranene rastliny je zakazane poskodzovat, nicit, trhat,
vykopavat a zbierat. Rovnako je zakazane poskodzovat a nicit ich
biotopy.

  (2) Pri davani vyjadrenia, suhlasu alebo ineho rozhodnutia
podla tohto zakona prihliada organ ochrany prirody aj na to, aby
nedochadzalo  k  neodovodnenemu  poskodzovaniu  alebo niceniu
chranenych rastlin a ich biotopov.

  (3) Ochrana podla tohto zakona sa nevztahuje na chranene
rastliny v pripade, ak

 a) rastu prirodzene vo  vnutri polnohospodarskych a lesnych
  kultur a su poskodzovane alebo nicene v suvislosti s beznym
  obhospodarovanim tychto kultur,
 b) su pestovane v kulturach ziskanych povolenym sposobom,
 c) pochadzaju preukazatelne z dovozu, a pritom nie su predmetom
  medzinarodnych dohovorov. 45)

  (4) Za bezne obhospodarovanie podla odseku 3 pism. a) sa
nepovazuju zasahy,  v dosledku ktorych moze  dojst k zmene
hydrologickych podnych pomerov, podneho povrchu alebo chemickych
vlastnosti prostredia.

  (5) Ak pri beznom obhospodarovani kultur podla odseku 3
pism. a) moze dojst k poskodeniu alebo zniceniu velmi ohrozenych
alebo kriticky ohrozenych chranenych rastlin ( 24 ods. 4), moze
organ ochrany prirody ulozit nahradne ochranne opatrenie alebo
rusivy zasah obmedzit alebo zakazat.

  (6) Na nalez chranenych rastlin v suvislosti s pripravou alebo
vykonavanim stavby sa vztahuju osobitne predpisy. 46)

  (7) Podrobnosti o podmienkach ochrany chranenych rastlin,
o ich spolocenskom ohodnocovani, vyvoze a dovoze a o botanickych
zahradach a arboretach ustanovi ministerstvo vseobecne zavaznym
pravnym predpisom.
------------------------------------------------------------------
45) Napriklad Dohovor o medzinarodnom obchode s ohrozenymi druhmi
  volne zijucich zivocichov a  rastlin - CITES (oznamenie
  Federalneho ministerstva zahranicnych veci c. 572/1992 Zb.).
46)  127 zakona c. 50/1976 Zb. 

                26

            Chranene zivocichy

  (1) Chranene zivocichy je zakazane rusit v ich prirodzenom
vyvine, najma ich usmrcovat, zranovat, chytat a premiestnovat.
Zakazane je aj nicit a poskodzovat ich biotopy a obydlia, najma
hniezda, nory a brlohy.

  (2) Pri davani vyjadrenia, suhlasu alebo ineho rozhodnutia
podla tohto zakona prihliada organ ochrany prirody aj na to, aby
nedochadzalo  k  neodovodnenemu  ruseniu  prirodzeneho vyvinu
chranenych zivocichov, ani k poskodzovaniu a niceniu ich biotopov
a obydli.

  (3) Ochrana podla tohto zakona sa nevztahuje na chranene
zivocichy v pripadoch, v ktorych je zasah do ich prirodzeneho
vyvinu  preukazatelne  nevyhnutny  v  suvislosti  s  beznym
obhospodarovanim nehnutelnosti alebo  ineho majetku, alebo z
hygienickych a veterinarnych dovodov. V tychto pripadoch moze vsak
organ ochrany prirody urcit podmienky vykonu tejto cinnosti, a ak
ide o velmi ohrozene alebo kriticky ohrozene chranene zivocichy
( 24 ods. 4), moze takyto zasah obmedzit alebo zakazat.

  (4) Na nalez chranenych zivocichov v suvislosti s pripravou
alebo vykonavanim stavby sa vztahuju osobitne predpisy. 46)

  (5) Podrobnosti o podmienkach ochrany chranenych zivocichov,
ich biotopov a obydli, o ich spolocenskom ohodnocovani, vyvoze
a dovoze, o nakladani s uhynutymi jedincami a o zoologickych
zahradach, inych chovnych zariadeniach a zachytnych strediskach
pre zivocichy ustanovi ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym
predpisom.
------------------------------------------------------------------
46)  127 zakona c. 50/1976 Zb. 

                27

       Chranene nerasty a chranene skameneliny

  (1) Chranene nerasty a  chranene skameneliny je zakazane
poskodzovat a nicit.

  (2) Na zber a spracuvanie chranenych nerastov a chranenych
skamenelin, ako aj na obchodovanie s nimi je potrebny suhlas
obvodneho uradu zivotneho prostredia.

  (3) Nalez chraneneho nerastu alebo chranenej skameneliny je
nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac, pri ktorych
doslo k nalezu, povinna oznamit bez zbytocneho odkladu obvodnemu
uradu zivotneho prostredia.

  (4) Obvodny urad zivotneho prostredia, ktoremu bol nalez
oznameny, vyda nalezcovi na jeho poziadanie potvrdenie o oznameni
nalezu a zabezpeci opatrenia potrebne na ochranu nalezu.

  (5) Ochrana sa zabezpecuje na mieste prirodzeneho nalezu. Ak
hrozi nebezpecenstvo poskodenia alebo znicenia nalezu v dosledku
prirodnych vplyvov alebo ludskej cinnosti, zabezpeci sa jeho
ochrana  odberom z  miesta prirodzeneho  nalezu a  ulozenim
v zbierkach statnych muzei s prirodovedeckym zameranim.

  (6) Odber podla odseku 5 mozu vykonavat iba pravnicke osoby
a fyzicke osoby, ktorych cinnost je zamerana na vyhladavanie,
vyskum, prieskum, tazbu, zber, poznavanie alebo ochranu nerastov
a skamenelin, a to na zaklade osobitneho opravnenia vydaneho
okresnym uradom zivotneho prostredia.

  (7) Ak chranenemu nerastu alebo chranenej skameneline hrozi
poskodenie, odcudzenie alebo znicenie, alebo ak by zabezpecenie
jeho ochrany  ohrozovalo plynuly chod  prevadzkovej cinnosti
pravnickej osoby alebo fyzickej osoby opravnenej na podnikanie, je
nalezca povinny vykonat jeho setrny odber.

  (8) Ak obvodny urad zivotneho prostredia pisomne neuplatni
u nalezcu pravo na vydanie nalezu v lehote troch mesiacov odo dna
jeho oznamenia, stava sa jeho vlastnikom nalezca. V opacnom
pripade ma nalezca pravo na nalezne do vysky desat percent
spolocenskej hodnoty nalezu. Nalezca ma pravo aj na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktore mu vznikli v suvislosti s nalezom.
O naleznom a nahrade rozhodne obvodny urad zivotneho prostredia
bez zbytocneho odkladu. Narok na nalezne a nahradu nevyhnutnych
nakladov zanikne, ak ho nalezca neuplatni do siestich mesiacov odo
dna nalezu.

  (9) Na nalez chranenych nerastov a chranenych skamenelin
v suvislosti s pripravou alebo vykonavanim stavby sa vztahuju
osobitne predpisy. 46)

  (10) Odobrate chranene nerasty  a chranene skameneliny sa
povazuju za predmety muzealnej hodnoty a vztahuju sa na ne
osobitne predpisy. 47)

  (11) Podrobnosti o  ochrane a odbere  chranenych nerastov
a chranenych skamenelin a o ich spolocenskom ohodnocovani ustanovi
ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym predpisom.
------------------------------------------------------------------
46)  127 zakona c. 50/1976 Zb.
47)  13 a 14 zakona Slovenskej narodnej rady c. 109/1961 Zb. o
  muzeach a galeriach.
  Vyhlaska Predsednictva Slovenskej narodnej rady c. 11/1964
  Zb. o vyvoze  kulturnych pamiatok a  predmetov muzealnej
  hodnoty.
  Vyhlaska ministra zahranicnych veci c. 15/1980 Zb. o Dohovore
  o opatreniach na zakaz a zamedzenie nedovoleneho dovozu,
  vyvozu a prevodu vlastnictva kulturnych statkov. 

                28

           Vyvoz chranenych druhov

  (1) Vyvoz chranenych druhov rastlin, zivocichov, nerastov
a skamenelin ( 24 ods. 1) je mozny len so suhlasom ministerstva.

  (2) Suhlas podla odseku 1 nenahradza suhlas podla osobitnych
predpisov. 48)
------------------------------------------------------------------
48) Napriklad zakon c. 87/1987 Zb. v zneni zakona c. 239/1991 Zb. 

                29

      Obchod s rastlinami a zivocichmi chranenymi
         podla medzinarodneho dohovoru

  (1) Na vyvoz, dovoz a opatovny vyvoz exemplarov rastlin
a zivocichov chranenych podla medzinarodneho dohovoru, ktorym je
Slovenska republika viazana, 49) sa vyzaduje suhlas ministerstva.

  (2) Na  dovoz  rastlin  a  zivocichov  chranenych  podla
medzinarodneho dohovoru 49) na uzemie Slovenskej republiky sa
okrem suhlasu podla odseku 1 vyzaduje pisomny suhlas prislusneho
organu statu vyvozu.

  (3) Na dodrziavanie podmienok uvedenych v odsekoch 1 a 2
dozeraju aj organy colnej spravy.

  (4) Obchodovat na uzemi Slovenskej republiky s druhmi rastlin
a zivocichov chranenymi podla prilohy I medzinarodneho dohovoru49)
mozno len so suhlasom ministerstva.

  (5) Podrobnosti o vyvoze, dovoze, opatovnom vyvoze a obchode
s rastlinami  a  zivocichmi  chranenymi  podla medzinarodneho
dohovoru 49) ustanovi ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym
predpisom.
------------------------------------------------------------------
49) Dohovor o medzinarodnom obchode s ohrozenymi druhmi volne
  zijucich zivocichov a rastlin - CITES (oznamenie Federalneho
  ministerstva zahranicnych veci c. 572/1992 Zb.). 

                30

     Evidencia a preukazanie povodu chraneneho druhu

  (1) Kto vlastni, ma v drzbe, spracovava alebo inak naklada
s jedincom chraneneho druhu mimo prirodzeneho vyskytu v biotopoch,
je povinny mat na tuto cinnost suhlas obvodneho uradu zivotneho
prostredia a viest o nej a o chranenom druhu evidenciu, ktorej
obsah ustanovi ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym predpisom.
Rozhodovanie o suhlase si moze v osobitnych pripadoch vyhradit
ministerstvo.

  (2) Kto vlastni, ma v drzbe, spracovava, predava, vyvaza,
dovaza alebo inak naklada s jedincom chraneneho druhu mimo
prirodzeneho vyskytu v biotopoch, je povinny na vyzvu organu
ochrany prirody alebo straze prirody preukazat svoju totoznost
a sposob nadobudnutia jedinca chraneneho druhu (najma povolenie na
dovoz, povolenie na zber alebo povolenie na chov zivocichov)
a umoznit organu ochrany prirody vykonat identifikaciu a oznacenie
jedinca chraneneho druhu. 

              TRETIA HLAVA
             OCHRANA DREVIN

        Prava a povinnosti pri ochrane drevin

                31

  Ustanovenia  32 az 34 tohto  zakona sa pouziju, ak sa na
drevinu nevztahuju ustanovenia o chranenych rastlinach podla  23
az 25 tohto zakona. 

                32

  (1) Zakazuje sa poskodzovat a nicit dreviny.

  (2) Vlastnik (spravca, najomca) pozemku, na ktorom sa nachadza
strom s obvodom kmena nad 50 cm, meranym vo vyske 130 cm nad
zemou, alebo krovite porasty s vymerou nad 10 m2, je povinny sa
o takuto drevinu starat, najma ju osetrovat a udrziavat. Pri
poskodeni alebo vyskyte nakazy dreviny chorobami moze obvodny urad
zivotneho prostredia ulozit vlastnikovi (spravcovi, najomcovi)
pozemku vykonat nevyhnutne opatrenia na jej ozdravenie alebo
rozhodnut o jej vyrubani.

  (3) Na vyrub dreviny sa vyzaduje suhlas obvodneho uradu
zivotneho prostredia s vynimkou

 a) stromov s obvodom kmena do 50 cm, meranym vo vyske 130 cm nad
  zemou, a krovitych porastov s vymerou do 10 m2,
 b) obnovy produkcnych ovocnych drevin,
 c) hrozby bezprostredneho ohrozenia zdravia alebo zivota cloveka,
   alebo znacna skoda na majetku.

  (4) Ustanovenie odseku 3 pism. a) sa nepouzije v pripade, ak
drevina rastie v chranenom uzemi, v parkoch, verejnych sadoch
a zahradach,  v cintorinoch,  stromoradiach, vo  vetrolamoch,
v brehovych  porastoch, v  opustenych tazobnych  priestoroch,
haldach,  vysypkach,  odvaloch,  prameniskach,  raseliniskach
a v   okoli   zdravotnickych,   skolskych,  priemyselnych,
polnohospodarskych a inych hospodarskych objektov.

  (5) Ten, kto z dovodov uvedenych v odseku 3 pism. c) drevinu
vyrubal, je povinny tuto skutocnost oznamit obvodnemu uradu
zivotneho prostredia najneskor do piatich dni od uskutocnenia
vyrubu.

  (6) Podrobnosti o ochrane, osetrovani a udrziavani drevin
a o ich spolocenskom ohodnocovani ustanovi ministerstvo vseobecne
zavaznym pravnym predpisom. 

 

                33

             Nahradna vysadba

  (1) Obvodny urad zivotneho prostredia moze v suhlase na vyrub
dreviny ulozit ziadatelovi, aby uskutocnil primeranu nahradnu
vysadbu drevin na mieste vopred urcenom v sucinnosti s obcou, a to
na naklady ziadatela. Ak ziadatel nie je vlastnikom pozemku, na
ktorom sa nahradna drevina  vysadila, moze mu obvodny urad
zivotneho prostredia ulozit i starostlivost o nu, najviac vsak na
dobu troch rokov. Ak nemozno ulozit nahradnu vysadbu, moze obvodny
urad zivotneho prostredia ulozit  financnu nahradu vo vyske
spolocenskej hodnoty dreviny, ktora bola vyrubana. 50) Financna
nahrada je prijmom Statneho fondu zivotneho prostredia Slovenskej
republiky. 51)

  (2) Nahradnu vysadbu a starostlivost o nahradnu drevinu podla
odseku 1 na pozemku, ktory nie je vo vlastnictve ziadatela o vyrub
dreviny, mozno ulozit len s predchadzajucim suhlasom vlastnika
dotknuteho pozemku.

  (3) Obce su povinne viest evidenciu pozemkov vhodnych na
nahradnu vysadbu vo svojom uzemnom obvode. Zaradenie pozemkov do
evidencie prerokuju obce s ich vlastnikmi. Obce su povinne
zabezpecovat vysadbu drevin  na vhodnych obecnych pozemkoch;
uprednostnuju pritom najma geograficky povodne a tradicne druhy.
------------------------------------------------------------------
50) Vyhlaska  Ministerstva  zivotneho  prostredia  Slovenskej
  republiky c. 192/1993 Z.z. o spolocenskom ohodnoteni vybranych
  casti prirody.
51)  3 pism. n) zakona Slovenskej narodnej rady c. 128/1991 Zb. o
  Statnom fonde zivotneho prostredia Slovenskej republiky. 

                34

             Chranene stromy

  (1) Kulturne,  vedecky,  ekologicky,  krajinotvorne  alebo
esteticky mimoriadne vyznamne stromy alebo ich skupiny vratane
stromoradi moze  okresny urad zivotneho  prostredia vyhlasit
vseobecne zavaznou vyhlaskou za chranene stromy.

  (2) Na  ochranu chranenych  stromov sa  vztahuju obdobne
ustanovenia  31 a  32 ods. 1 a 2 tohto zakona.

  (3) Na vyrub a sposob  osetrovania chraneneho stromu sa
vyzaduje suhlas okresneho uradu zivotneho prostredia. V pripade
povoleneho vyrubu sa pouzije obdobne ustanovenie  33 tohto zakona
a okresny urad zivotneho prostredia zaroven zrusi vyhlasenie
ochrany chraneneho stromu.

  (4) Chranene stromy  sa nevyhlasuju na  uzemi prirodnych
rezervacii a prirodnych pamiatok.

  (5) Ak to vyzaduje zaujem ochrany chraneneho stromu, moze
okresny urad zivotneho prostredia vyhlasit jeho ochranne pasmo, a
to sposobom,  akym vyhlasuje chraneny  strom. Vo vyhlasenom
ochrannom pasme plati primerane  treti stupen ochrany ( 14
ods. 2), ak okresny urad zivotneho prostredia neurci prisnejsie
podmienky ochrany.

  (6) Ak ochranne pasmo nebolo vyhlasene podla odseku 5, je nim
uzemie okolo chraneneho stromu v plosnom priemete jeho koruny,
najmenej vsak v okruhu 10 m od kmena stromu, a plati v nom
primerane druhy stupen ochrany ( 13 ods. 2).

  (7) Podrobnosti o podmienkach ochrany chraneneho stromu a jeho
ochranneho pasma sa ustanovia vseobecne zavaznou vyhlaskou, ktorou
sa chraneny strom a jeho ochranne pasmo vyhlasuje. 

              STVRTA HLAVA
VYHLASOVANIE, ZMENA A ZRUSENIE OCHRANY OSOBITNE CHRANENYCH CASTI
        PRIRODY A KRAJINY A ICH OZNACOVANIE

                35

       Vyhlasovanie ochrany osobitne chranenych
           casti prirody a krajiny

  (1) Zamer  vyhlasit chraneny  areal, prirodnu rezervaciu,
prirodnu pamiatku alebo chraneny strom je okresny urad zivotneho
prostredia prislusny na ich vyhlasenie povinny pisomne oznamit
vlastnikovi (spravcovi, najomcovi) pozemku dotknuteho zamyslanou
ochranou a dotknutej obci.  Oznamenie zameru obsahuje najma
zakladnu charakteristiku zameru, miesto a cas jeho realizacie.

  (2) Obec je povinna do 15 dni od dorucenia oznamenia zameru
informovat o nom verejnost vo svojom uzemnom obvode a umoznit
nahliadnutie don na obvyklom mieste najmenej po dobu 15 dni.

  (3) Vlastnik (spravca, najomca) dotknuteho pozemku a obec ma
pravo najneskor do 30 dni od dorucenia oznamenia zameru podat k
nemu pisomne pripomienky okresnemu uradu zivotneho prostredia.

  (4) Okresny urad zivotneho prostredia je povinny najneskor do
30 dni pripomienky prerokovat s tym, kto ich podal, a prihliadat
na ne pri vyhlasovani osobitne chranenej casti prirody a krajiny.

  (5) Vlastnik (spravca, najomca) dotknuteho pozemku je povinny
odo dna oznamenia zameru az do vyhlasenia casti prirody za
chranenu bez zbytocneho odkladu oznamit vykon cinnosti, na ktoru
je potrebny suhlas podla tohto zakona, organu ochrany prirody
prislusnemu na jeho udelenie. Ak to vyzaduje zaujem ochrany
prirody a krajiny, moze organ ochrany prirody rozhodnut o urceni
podmienok na vykonavanie tejto cinnosti. Tieto podmienky platia
najdlhsie do vyhlasenia casti prirody a krajiny za chranenu.

  (6) Ak okresny urad zivotneho prostredia najneskor do dvoch
rokov od oznamenia zameru nevyhlasi sposobom upravenym v tomto
zakone uzemie alebo strom za chranene, povinnosti urcene v
rozhodnuti podla odseku 5 zanikaju.

  (7) Ustanovenia odsekov 1 az 6 sa nevztahuju na vyhlasovanie
sukromneho chraneneho uzemia ( 22).

  (8) Chraneny areal, prirodnu rezervaciu a prirodnu pamiatku
mozno vyhlasit aj v chranenej krajinnej oblasti a v narodnom
parku. V chranenom areali mozno vyhlasit prirodnu pamiatku. V
prirodnej rezervacii sa prirodna pamiatka nevyhlasuje. 

                36

    Prerokuvanie zameru vyhlasit osobitne chranenu cast
      prirody a krajiny s organmi statnej spravy

  (1) Zamer  vyhlasit chraneny  areal, prirodnu rezervaciu,
prirodnu pamiatku alebo chraneny strom prerokuje organ ochrany
prirody s organmi statnej spravy dotknutymi podla osobitnych
predpisov. 52)

  (2) Dotknute organy statnej spravy sa k zameru podla odseku 1
vyjadria najneskor do 30 dni od jeho predlozenia.
------------------------------------------------------------------
52) Napriklad zakon c. 138/1973 Zb. v zneni zakona Narodnej rady
  Slovenskej republiky c. 238/1993 Z.z., zakon c. 50/1976 Zb.
  v zneni neskorsich predpisov, zakon c. 61/1977 Zb. v zneni
  neskorsich  predpisov,  zakon  Slovenskej  narodnej  rady
  c. 27/1987 Zb. o statnej pamiatkovej starostlivosti, zakon
  c. 44/1988 Zb. v zneni  zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 498/1991 Zb., zakon Slovenskej narodnej rady c. 307/1992
  Zb. 

                37

       Statny zoznam osobitne chranenych casti
            prirody a krajiny

  (1) Osobitne chranene casti prirody a krajiny organ ochrany
prirody do 30 dni po vyhlaseni zapise do statneho zoznamu osobitne
chranenych casti prirody a krajiny (dalej len "statny zoznam").

  (2) Statny zoznam vedie ministerstvo; vydava z neho aj vypisy
pre uzemie okresu a obvodu. Vypisy zo statneho zoznamu su ulozene
na prislusnom organe ochrany prirody.

  (3) Ministerstvo moze poverit vedenim statneho zoznamu a
vydavanim vypisov z neho podla odseku 2 nim zriadenu organizaciu.

  (4) Okresny urad zivotneho prostredia, ktory vyhlasil ochranu
casti prirody a krajiny, zasle do 15 dni od vyhlasenia ochrany
ministerstvu podklady na vykonanie zapisu osobitne chranenej casti
prirody a krajiny do statneho zoznamu.

  (5) Po vykonani zapisu  osobitne chranenej casti prirody
a krajiny do statneho zoznamu organ geodezie a kartografie na
zaklade podkladov predlozenych organom ochrany prirody, ktory
ochranu vyhlasil, vyznaci chranene uzemie s jeho ochrannym pasmom,
sukromne chranene uzemie alebo  pozemok s chranenym stromom
v rozsahu jeho ochranneho pasma v katastri nehnutelnosti. 53)
V pripade narodneho parku predklada podklady ministerstvo.

  (6) V pripade zrusenia  ochrany osobitne chranenej casti
prirody a krajiny ministerstvo zapis zo statneho zoznamu vyskrtne.

  (7) Statny zoznam a vypisy z neho su verejne pristupne. 54)

  (8) Podrobnosti  o  vedeni  statneho  zoznamu  ustanovi
ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym predpisom.
------------------------------------------------------------------
53) Zakon c. 265/1992 Zb. v zneni zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 60/1994 Z.z.
  Zakon Slovenskej narodnej rady c. 266/1992 Zb.
54) Cl. 45 a 51 Ustavy Slovenskej republiky c. 460/1992 Zb. 

                38

         Oznacovanie osobitne chranenych
           casti prirody a krajiny

  (1) Chranene uzemia ( 12 ods. 1) a chranene stromy ( 34),
ako aj ich ochranne pasma sa oznacuju tabulami so statnym
znakom 55) Slovenskej republiky a s napisom.

  (2) Oznacenie podla odseku 1 obstarava organ ochrany prirody,
ktory osobitne chranenu cast prirody a krajiny vyhlasil, v pripade
narodneho parku ministerstvo, a to do siestich mesiacov odo dna
jej vyhlasenia.

  (3) Chranene uzemia a zariadenia ochrany prirody a krajiny
v nich a chranene stromy mozno oznacovat so suhlasom obvodneho
uradu zivotneho prostredia aj tabulami s osobitnymi symbolmi.
Tymto sposobom sa oznacuju aj sukromne chranene uzemia.

  (4) Podrobnosti o oznacovani osobitne chranenych casti prirody
a krajiny  ustanovi ministerstvo  vseobecne zavaznym  pravnym
predpisom.
------------------------------------------------------------------
55) Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 63/1993 Z.z.
  o statnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouzivani
  v zneni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 240/1994
  Z.z. 

                39

         Zmena a zrusenie ochrany osobitne
        chranenych casti prirody a krajiny

  (1) Zmena alebo zrusenie ochrany osobitne chranenych casti
prirody a krajiny sa vykona, ak sa zistia nove skutocnosti, ktore
maju zavazny vplyv na predmet ochrany, alebo ak predmet ochrany
zanikol, a to rovnakym sposobom, akym bola ochrana vyhlasena.

  (2) Na zmenu alebo zrusenie ochrany podla odseku 1 sa vztahuju
obdobne ustanovenia  35 az 37 tohto zakona. Na zrusenie prirodnej
rezervacie je potrebny predchadzajuci suhlas ministerstva.

  (3) Organ ochrany prirody na ziadost vlastnika pozemku zrusi
sukromne chranene uzemie. Na zmenu alebo zrusenie sukromneho
chraneneho uzemia sa vztahuju obdobne ustanovenia  22 a 37 tohto
zakona. 

              STVRTA CAST
  DOKUMENTACIA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY, PRISTUP DO KRAJINY,
  FINANCNY PRISPEVOK, OBMEDZENIA VLASTNICKYCH PRAV A PRAVO
      NA INFORMACIE O OCHRANE PRIRODY A KRAJINY

       Dokumentacia ochrany prirody a krajiny

                40

  Na ucely ochrany prirody a krajiny organy ochrany prirody
obstaravaju dokumentaciu podla  41 tohto zakona, ktora

 a) urcuje programove zamery a opatrenia na dosiahnutie trvale
  udrzatelneho rozvoja 56) a  uzemneho systemu  ekologickej
  stability, 3)
 b) vymedzuje funkcie, kategorie a stupne ochrany uzemi, ich
  unosne  zatazenie 57)  a  zasady  ich  vyvoja vo vztahu
  k cinnostiam jednotlivych odvetvi; posudzuje dosledky zasahov
  do ekosystemov, ich zloziek a prvkov a navrhuje ich optimalne
  vyuzitie a sposob ochrany,
 c) navrhuje asanacne, rekultivacne,  rekonstrukcne alebo ine
  zasahy do uzemia a dalsie preventivne alebo napravne opatrenia
  v uzemnej alebo druhovej ochrane,
 d) urcuje vzacnost, zriedkavost a ohrozenost druhov a uvadza
  druhy chranene podla medzinarodnych dohovorov. 45)
------------------------------------------------------------------
 3)  4 zakona c. 17/1992 Zb.
45) Napriklad Dohovor o medzinarodnom obchode s ohrozenymi druhmi
  volne zijucich zivocichov a  rastlin - CITES (oznamenie
  Federalneho ministerstva zahranicnych veci c. 572/1992 Zb.).
56)  6 zakona c. 17/1992 Zb.
57)  5 zakona c. 17/1992 Zb. 

                41

  (1) Dokumentaciu ochrany prirody a krajiny tvoria najma

 a) programy starostlivosti o prirodu a krajinu alebo programy
  zachrany osobitne chranenych casti prirody a krajiny,
 b) dokumenty uzemneho systemu ekologickej stability a uzemne
  priemety ochrany prirody a krajiny,
 c) cervene zoznamy vzacnych, zriedkavych a ohrozenych druhov
  a zoznamy   druhov  chranenych   podla  medzinarodnych
  dohovorov. 45)

  (2) Programy  starostlivosti  o  prirodu  a  krajinu  sa
vypracuvaju, najma na ucel uvedeny v  40 pism. a) tohto zakona,
spravidla na obdobie 10 rokov. V pripade kritickeho ohrozenia
osobitne chranenych casti prirody  a krajiny sa vypracuvaju
programy ich zachrany, ktorymi sa urcuju opatrenia potrebne na
zlepsenie stavu a na odstranenie pricin ohrozenia.

  (3) Na zabezpecenie uzemneho systemu ekologickej stability sa
vypracuva

 a) Generel  nadregionalneho   uzemneho  systemu  ekologickej
  stability  Slovenskej republiky  ako dokument  urceny na
  strategiu ochrany rozmanitosti podmienok a foriem zivota v
  state,
 b) projekt regionalneho uzemneho systemu ekologickej stability
  ako dokument urceny na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem
  zivota v urcitom regione,
 c) projekt miestneho uzemneho systemu ekologickej stability ako
  dokument urceny na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem
  zivota na miestnej urovni.

  (4) Uzemne priemety ochrany prirody a krajiny su podkladom na
vypracovanie dokumentov uzemneho systemu ekologickej stability
a predstavuju textovu a mapovu dokumentaciu narodnych parkov
a chranenych krajinnych oblasti  vratane vymedzenia ich zon,
okresov a obvodov; vypracuvaju sa najma na ucel uvedeny v  40
pism. b) tohto zakona.

  (5) Cervene zoznamy vzacnych, zriedkavych a ohrozenych druhov
predstavuju vychodiskovy dokument druhovej ochrany, sluziaci na
hodnotenie stupna ohrozenosti a vyhlasovanie osobitne chranenych
druhov. Zoznam druhov, ktore vyzaduju medzinarodnu ochranu, sa
zostavuje a vydava podla medzinarodnych dohovorov. 45)

  (6) Generel  nadregionalneho uzemneho  systemu ekologickej
stability Slovenskej republiky a programy starostlivosti o prirodu
a krajinu narodnych parkov obstarava ministerstvo a schvaluje
vlada; ostatnu dokumentaciu obstarava a schvaluje prislusny organ
ochrany prirody po prerokovani s dotknutymi organmi statnej
spravy.

  (7) Dokumentacia uvedena v odseku 1 pism. a) a b) je podkladom
na vypracovanie uzemnoplanovacej a dalsej dokumentacie podla  9
ods. 2 tohto zakona a na cinnost a rozhodovanie organov ochrany
prirody a obci.

  (8) Dokumentacia  ochrany prirody  a krajiny  je verejne
pristupna, 54) ak osobitne predpisy neustanovuju inak. 58)

  (9) Podrobnosti o obstaravani, obsahu a vedeni dokumentacie
ochrany prirody a krajiny a o sposobe a rozsahu poskytovania
informacii z nej ustanovi ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym
predpisom.
------------------------------------------------------------------
45) Napriklad Dohovor o medzinarodnom obchode s ohrozenymi druhmi
  volne zijucich zivocichov a  rastlin - CITES (oznamenie
  Federalneho ministerstva zahranicnych veci c. 572/1992 Zb.).
54) Cl. 45 a 51 Ustavy Slovenskej republiky c. 460/1992 Zb.
58) Napriklad zakon c. 102/1971 Zb. o ochrane statneho tajomstva
  v zneni zakona c. 383/1990 Zb. a zakona c. 558/1991 Zb.,
  nariadenie vlady  Ceskoslovenskej socialistickej republiky
  c. 148/1971 Zb. o ochrane hospodarskeho a sluzobneho tajomstva
  v zneni nariadenia vlady Ceskej a Slovenskej Federativnej
  Republiky  c. 420/1990  Zb.,  nariadenie  vlady  Ceskej
  a Slovenskej  Federativnej  Republiky  c. 419/1990  Zb.
  o zakladnych  skutocnostiach  tvoriacich  predmet statneho
  tajomstva,  17 a nasl. Obchodneho zakonnika. 

 

                42

            Prieskumy a vyskumy

  (1) Prieskum alebo  vyskum (dalej len  "vyskum") prirody
a krajiny, jej zloziek alebo prvkov je opravnena vykonavat len
pravnicka osoba alebo fyzicka osoba, ktora ma na jeho vykonavanie
kvalifikacne predpoklady (dalej len "opravnena osoba"), a ak ide
o vyskum osobitne chranenej casti prirody a krajiny, aj suhlas
okresneho uradu zivotneho prostredia.

  (2) Opravnena osoba je povinna pred zacatim vyskumu uzavriet
s vlastnikom (spravcom, najomcom) pozemku, na ktorom sa ma vyskum
vykonat, dohodu o podmienkach jeho vykonania. Ak je vyskum vo
verejnom  zaujme  a  nedojde  k  dohode  o  jeho  vykonani
a o podmienkach, za ktorych sa moze vykonat, rozhodne okresny urad
zivotneho prostredia.

  (3) Opravnena osoba je povinna vopred oznamit okresnemu uradu
zivotneho prostredia zacatie vyskumu osobitne chranenej casti
prirody a krajiny a do 60 dni po jeho ukonceni podat mu spravu
o jeho vysledku.

  (4) Pri  vykonavani vyskumu  je opravnena  osoba povinna
respektovat prava a opravnene zaujmy vlastnika (spravcu, najomcu)
pozemku, na ktorom sa vyskum vykonava.

  (5) Ak bezprostredne hrozi zanik ekosystemov, ich zloziek
alebo prvkov, moze okresny urad zivotneho prostredia nariadit ich
nevyhnutny vyskum a zaroven  urcit opravnenu osobu na jeho
vykonanie. Moze tiez rozhodnut, ze naklady spojene s vykonanim
tohto vyskumu v uzemi s druhym az piatym stupnom ochrany hradi
ten, kto svojou cinnostou sposobil ohrozenie ekosystemov, ich
zloziek alebo prvkov.

  (6) Okresny urad zivotneho prostredia moze opravnenej osobe
zakazat vykonavanie vyskumu, ak porusuje podmienky ochrany prirody
a krajiny ustanovene tymto zakonom, predpismi vydanymi na jeho
vykonanie alebo urcene v  suhlase okresneho uradu zivotneho
prostredia podla odseku 1. 

                43

            Pristup do krajiny

  (1) Kazdy ma pravo pri rekreacii, turistike a obdobnom uzivani
prirody na volny prechod cez pozemky vo vlastnictve (sprave,
najme) statu, obce, pravnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak tym
nesposobi skodu na majetku alebo zdravi inej osoby. Je pritom
povinny respektovat prava a opravnene zaujmy vlastnika (spravcu,
najomcu) pozemku, ako aj podmienky ochrany prirody a krajiny.

  (2) Pravo podla odseku 1 sa nevztahuje na zastavane pozemky
alebo stavebne pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice,
lesne skolky a zverniky. Orna poda, luky a pasienky su z prava
podla odseku 1 vylucene v  case, ked moze dojst k poskodeniu
porastov alebo pody, ako aj vtedy, ked sa na nich pasie dobytok.
Osobitne predpisy 59) mozu pravo podla odseku 1 obmedzit alebo
upravit odchylne.

  (3) Pri oplocovani pozemku, ktory nie je vyluceny z prava
volneho prechodu podla odseku 2, zabezpeci vlastnik (spravca,
najomca) pozemku technickymi alebo inymi opatreniami moznost
volneho prechodu na vhodnom mieste pozemku.
------------------------------------------------------------------
59) Napriklad   17 a  19 zakona  Slovenskej narodnej  rady
  c. 100/1977 Zb. v zneni neskorsich predpisov. 
                44

          Vstupne do chranenych uzemi

  (1) Na ucely regulacie vyuzivania chranenych uzemi alebo ich
casti, ako aj regulacie ich unosneho zatazenia 57) moze okresny
urad zivotneho prostredia alebo vlastnik sukromneho chraneneho
uzemia vyberat za vjazd  a zotrvanie motoroveho vozidla 60)
v chranenom uzemi alebo za vstup do jeho vybranych casti mimo
zastavanych uzemi obci vstupne. Vstupne sa urci podla cenovych
predpisov. 61)

  (2) Vstupne podla odseku 1 neplatia fyzicke osoby pracujuce
v chranenom uzemi, fyzicke osoby, ktore v nom maju trvaly alebo
prechodny pobyt, ani vlastnici nehnutelnosti nachadzajucich sa
v chranenom uzemi. Vstupne sa nevybera pri cinnostiach spojenych
so zabezpecenim starostlivosti o chranene uzemie, s ochranou
zdravia a majetku a za vjazd a zotrvanie motorovych vozidiel
nemobilnych zdravotne postihnutych osob.

  (3) Vstupne podla odseku 1 je prijmom Statneho fondu zivotneho
prostredia Slovenskej republiky 51)  s vynimkou vstupneho do
sukromneho chraneneho uzemia, ktore je prijmom jeho vlastnika.
------------------------------------------------------------------
51)  3 pism. n) zakona Slovenskej narodnej rady c. 128/1991
  Zb. o  Statnom  fonde  zivotneho  prostredia  Slovenskej
  republiky.
57)  5 zakona c. 17/1992 Zb.
60)  2 bod 12 vyhlasky Federalneho ministerstva vnutra c. 99/1989
  Zb. o pravidlach premavky na pozemnych komunikaciach (pravidla
  cestnej premavky).
61) Zakon c. 526/1990 Zb. o cenach. 

                45

             Vstup na pozemky

  (1) Vlastnik (spravca, najomca) pozemku je povinny

 a) umoznit pracovnikom organu ochrany prirody, ktori sa pri
  vykone svojej pracovnej cinnosti preukazu sluzobnym preukazom,
  vstupovat na pozemok s cielom plnit povinnosti vyplyvajuce
  z tohto zakona a z dalsich predpisov na useku ochrany prirody
  a   krajiny,
 b) strpiet  oznacovanie  osobitne  chranenych  casti prirody
  a krajiny, umiestnovanie a udrziavanie docasnych zariadeni
  potrebnych na zabezpecenie starostlivosti o osobitne chranenu
  cast prirody a krajiny,
 c) strpiet  vykonanie nevyhnutnych  opatreni organom ochrany
  prirody,  najma  meranie,  sledovanie  a  vypracovanie
  dokumentacie, za ucelom zabranenia zavazneho poskodenia alebo
  znicenia ekosystemu, jeho zlozky alebo prvku.

  (2) Pracovnik organu ochrany prirody je povinny pri vykone
cinnosti podla odseku 1 co najviac setrit dotknuty pozemok, ako aj
prava a pravom chranene zaujmy vlastnika (spravcu, najomcu)
pozemku.

  (3) Za pracovnikov organu ochrany prirody podla odseku 1 a 2
sa povazuju aj pracovnici tymto organom poverenej pravnickej osoby
a clenovia straze prirody.

  (4) Organ  ochrany  prirody  vopred  oznami  vlastnikovi
(spravcovi, najomcovi) pozemku rozsah  a cas trvania vykonu
cinnosti podla odseku 1.

  (5) Skody sposobene pri vykone cinnosti podla odseku 1 hradi
stat. 62) Narok na nahradu skody moze opravneny uplatnit na
prislusnom organe  ochrany prirody do  siestich mesiacov od
skoncenia cinnosti podla odseku 1, inak pravo zanika.

  (6) Nedotknute zostavaju osobitne predpisy, 63) podla ktorych
je vykonavanie cinnosti podla odseku 1 vylucene, obmedzene alebo
viazane na osobitny suhlas alebo povolenie.
------------------------------------------------------------------
62)  5 ods. 1 pism. d) zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 567/1992  Zb. o  rozpoctovych  pravidlach  Slovenskej
  republiky.
   420,  420a a  442 Obcianskeho zakonnika.
63) Napriklad zakon c. 169/1949 Zb. o vojenskych obvodoch, zakon
  c. 40/1961  Zb. o  obrane Ceskoslovenskej  socialistickej
  republiky v zneni zakona c. 101/1964 Zb., zakonneho opatrenia
  Predsednictva Federalneho zhromazdenia c. 17/1976 Zb. a zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 42/1994 Z.z. 

                46

            Financny prispevok

  (1) Ak je to potrebne  na zabezpecenie ochrany osobitne
chranenych casti prirody a krajiny [ 3 pism. l)] a vyznamnych
krajinnych prvkov [ 3 pism. c)], moze organ ochrany prirody alebo
nim poverena pravnicka osoba uzavriet s vlastnikom  (spravcom,
najomcom)  dotknuteho pozemku  pisomnu dohodu  o zabezpeceni
starostlivosti o pozemok.

  (2) Ak su so zabezpecenim starostlivosti o pozemok podla
odseku 1 spojene naklady, organ ochrany prirody navrhne poskytnut
vlastnikovi (spravcovi, najomcovi) dotknuteho pozemku financny
prispevok zo Statneho  fondu zivotneho prostredia Slovenskej
republiky. 64)

  (3) Podrobnosti o podmienkach poskytovania prispevku a jeho
vyske ustanovi ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym predpisom.
------------------------------------------------------------------
64)  4 a 6 zakona Slovenskej narodnej rady c. 128/1991 Zb.
  Vyhlaska Slovenskej komisie pre zivotne prostredie c. 176/1992
  Zb. o  podmienkach poskytovania  a pouzitia  prostriedkov
  Statneho fondu zivotneho prostredia Slovenskej republiky. 

                47

           Nahrada majetkovej ujmy

  (1) Vlastnik (spravca, najomca) pozemku je povinny strpiet
obmedzenia vyplyvajuce zo zakazov a inych podmienok ochrany
prirody a krajiny ustanovenych tymto zakonom alebo na jeho
zaklade. Ak mu takymto obmedzenim bezneho hospodarenia na pozemku,
ktory nie je vo vlastnictve statu, vznikne majetkova ujma, patri
mu nahrada. 65)

  (2) Majetkovu ujmu podla odseku 1 hradi stat. 66)

  (3) Podmienky a sposob uhrady majetkovej ujmy podla odseku
1 a sposob jej vypoctu ustanovi vlada nariadenim.
------------------------------------------------------------------
65) Cl. 20 ods. 3 a 4 Ustavy Slovenskej republiky.
66)  5 ods. 1 pism. d) zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 567/1992 Zb. 

                48

             Zakaz scudzovania

  Pozemky a vodne plochy v chranenych uzemiach s tretim az
piatym stupnom ochrany, ktore su ku dnu nadobudnutia ucinnosti
tohto zakona vo vlastnictve statu, nemozno scudzovat. Tym nie su
dotknute prava fyzickych osob a pravnickych osob podla predpisov
o majetkovej restitucii. 67)
------------------------------------------------------------------
67) Napriklad  zakon c. 403/1990  Zb. o  zmierneni nasledkov
  niektorych majetkovych krivd v zneni zakona c. 458/1990 Zb.,
  zakona c. 137/1991 Zb. a  zakona c. 264/1992 Zb., zakon
  c. 87/1991 Zb. o mimosudnych rehabilitaciach v zneni zakona
  c. 264/1992 Zb., zakona c. 267/1992 Zb. a zakona Narodnej rady
  Slovenskej republiky c. 154/1993 Z.z., zakon c. 229/1991 Zb.
  o uprave  vlastnickych  vztahov  k  pode  a  inemu
  polnohospodarskemu majetku v zneni neskorsich predpisov (uplne
  znenie vyhlasene pod  c. 11/1994 Z.z.), zakon Slovenskej
  narodnej  rady  c. 319/1991  Zb.  o zmierneni niektorych
  majetkovych a inych krivd a o posobnosti organov statnej
  spravy  Slovenskej  republiky  v  oblasti  mimosudnych
  rehabilitacii  v zneni  zakona Slovenskej  narodnej rady
  c. 312/1992 Zb., zakona Slovenskej narodnej rady c. 492/1992
  Zb., zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 154/1993
  Z.z. a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 86/1994
  Z.z., zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 282/1993
  Z.z. o zmierneni niektorych majetkovych krivd sposobenych
  cirkvam a nabozenskym spolocenstvam. 

                49

       Informacie o ochrane prirody a krajiny

  (1) Organy ochrany prirody vedu v rozsahu svojej posobnosti
informacie o ochrane prirody a krajiny, ktore obsahuju najma

 a) pravne predpisy o ochrane prirody a krajiny,
 b) vydane rozhodnutia o ochrane  prirody a krajiny vratane
  rozhodnuti v odvolacom a preskumavacom konani,
 c) dokumentaciu ochrany prirody a krajiny podla  37 a 41 tohto
  zakona,
 d) ine dolezite informacie vztahujuce sa na vykon a riadenie
  ochrany prirody a krajiny, najma udaje o stave a vyvoji
  prirodneho prostredia.

  (2) Fyzickym osobam a pravnickym osobam su informacie podla
odseku 1 pristupne pocas pracovnej doby organov ochrany prirody,
ak nie su predmetom statneho, hospodarskeho, sluzobneho alebo
obchodneho tajomstva 58) alebo ak zverejnenim miesta vyskytu
chranenych druhov rastlin, zivocichov, nerastov a skamenelin
nehrozi ich nepripustne rusenie, poskodzovanie alebo nicenie.

  (3) Podrobnosti o poskytovani a evidencii informacii o ochrane
prirody a  krajiny ustanovi ministerstvo  vseobecne zavaznym
pravnym predpisom.
------------------------------------------------------------------
58) Napriklad zakon c. 102/1971 Zb. o ochrane statneho tajomstva
  v zneni zakona c. 383/1990 Zb. a zakona c. 558/1991 Zb.,
  nariadenie vlady  Ceskoslovenskej socialistickej republiky
  c. 148/1971 Zb. o ochrane hospodarskeho a sluzobneho tajomstva
  v zneni nariadenia vlady Ceskej a Slovenskej Federativnej
  Republiky  c. 420/1990  Zb.,  nariadenie  vlady  Ceskej
  a Slovenskej  Federativnej  Republiky  c. 419/1990  Zb.
  o zakladnych  skutocnostiach  tvoriacich  predmet statneho
  tajomstva,  17 a nasl. Obchodneho zakonnika. 

              PIATA CAST
   ORGANY OCHRANY PRIRODY, ICH POSOBNOST A STRAZ PRIRODY

                50

           Organy ochrany prirody

  Statnu spravu vo veciach ochrany prirody a krajiny podla tohto
zakona vykonava

 a) ministerstvo ako ustredny organ statnej spravy vo veciach
  ochrany prirody a krajiny, 68)
 b) Slovenska inspekcia zivotneho prostredia, 69)
 c) urady zivotneho prostredia. 70)
------------------------------------------------------------------
68) Zakon Slovenskej narodnej rady c. 347/1990 Zb. o organizacii
  ministerstiev a ostatnych ustrednych organov statnej spravy
  Slovenskej republiky v zneni zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 197/1991 Zb., zakona Slovenskej narodnej rady c. 298/1991
  Zb., zakona Slovenskej narodnej rady c. 494/1991 Zb., zakona
  Slovenskej narodnej rady c. 294/1992 Zb., zakona Slovenskej
  narodnej rady c. 322/1992 Zb., zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 453/1992 Zb., zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 2/1993 Z.z., zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 61/1993 Z.z. a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
  c. 83/1994 Z.z.
69)  7 a 8 zakona Slovenskej narodnej rady c. 595/1990 Zb. o
  statnej sprave pre zivotne prostredie.
70)  3 az 6 zakona Slovenskej narodnej rady c. 595/1990 Zb. 

                51

              Ministerstvo

  Ministerstvo

 a) riadi vykon  statnej spravy vo  veciach ochrany prirody
  a krajiny a urcuje hlavne smery tejto cinnosti,
 b) plni funkciu hlavneho statneho dozoru vo veciach ochrany
  prirody a krajiny a vykonava ustredne revizie stavu osobitne
  chranenych casti prirody a krajiny,
 c) obstarava navrhy na vyhlasenie narodnych parkov, zmenu alebo
  zrusenie ich ochrany, Generel nadregionalneho uzemneho systemu
  ekologickej  stability  Slovenskej  republiky  a programy
  starostlivosti o narodne parky alebo programy ich zachrany,
 d) obstarava a  schvaluje program starostlivosti  o prirodu
  a krajinu statu, programy starostlivosti o chranene krajinne
  oblasti, uzemne priemety ochrany prirody a krajiny chranenych
  krajinnych oblasti, uzemne priemety ochrany prirody a krajiny
  narodnych parkov a programy zachrany kriticky ohrozenych
  chranenych druhov na celom uzemi statu,
 e) vyhlasuje ochranne pasmo narodneho parku, narodnej prirodnej
  rezervacie a narodnej prirodnej pamiatky podla  12 ods. 2
  tohto zakona,
 f) dava suhlas podla  7 pism. e), podla  28 ods. 1 a  29
  ods. 1 tohto zakona,
 g) povoluje vynimky z podmienok ochrany podla  20 ods. 2 tohto
  zakona,
 h) moze si vyhradit, ak su na to zavazne dovody, posobnost
  obvodneho uradu zivotneho prostredia vo veciach podla  8
  ods. 2 az 4 a  63 ods. 1 tohto zakona,
 i) zriaduje a riadi organizacie ochrany prirody, 71) najma spravy
  narodnych parkov,
 j) zucastnuje sa na medzinarodnej spolupraci, na uskutocnovani
  medzinarodnych programov, projektov a dohovorov vo veciach
  ochrany prirody a krajiny,
 k) plni dalsie ulohy vo veciach ochrany prirody a krajiny,
  ustanovene  v  druhej  az  stvrtej  casti  tohto zakona
  a v osobitnych predpisoch.
------------------------------------------------------------------
71)  28 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 567/1992
  Zb.
   13 vyhlasky Ministerstva  financii Slovenskej republiky
  c. 638/1992  Zb. o hospodareni  s prostriedkami  statneho
  rozpoctu Slovenskej republiky a o hospodareni rozpoctovych a
  prispevkovych organizacii.

                52

       Slovenska inspekcia zivotneho prostredia

  (1) Slovenska  inspekcia zivotneho  prostredia (dalej len
"inspekcia") je odbornym  kontrolnym organom, prostrednictvom
ktoreho ministerstvo vykonava hlavny statny dozor vo veciach
ochrany prirody v rozsahu  56 ods. 2 tohto zakona.

  (2) Inspekcia nariaduje odstranenie nedostatkov zistenych jej
kontrolnou cinnostou. Pri subeznom konani inspekcie a uradu
zivotneho prostredia sa postupuje  obdobne ako pri ukladani
pokut. 72) Za porusenie  povinnosti ulozenych tymto zakonom,
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi vydanymi na jeho vykonanie
a rozhodnutiami vydanymi na ich zaklade uklada pokuty.
------------------------------------------------------------------
72)  9 ods. 3 zakona Slovenskej narodnej rady c. 595/1990 Zb. 

                53

         Okresny urad zivotneho prostredia

  Okresny urad zivotneho prostredia

 a) riadi vykon  statnej spravy vo  veciach ochrany prirody
  a krajiny v okrese,
 b) obstarava programy starostlivosti o prirodu a krajinu okresu,
  programy zachrany chranenych arealov, prirodnych rezervacii,
  prirodnych pamiatok a chranenych druhov ohrozenych na uzemi
  okresu, uzemne priemety ochrany prirody a krajiny okresu
  a projekty  regionalneho  uzemneho  systemu  ekologickej
  stability,
 c) vykonava okresne revizie stavu osobitne chranenych casti
  prirody a krajiny,
 d) vyhlasuje  ochranne  pasmo  chraneneho  arealu, prirodnej
  rezervacie a prirodnej pamiatky podla  12 ods. 2 tohto zakona
  a ochranne pasmo chraneneho stromu podla  34 ods. 5 tohto
  zakona,
 e) dava suhlas podla  7 pism. b), c), d), l) a n),  13 ods. 2
  pism. b), e), f), h), n) a o),  14 ods. 2 pism. d) a m)
  a  19 ods. 6 tohto zakona,
 f) dava vyjadrenie podla  9 ods. 1 pism. c), g), h), i), j), k)
  a o),  9 ods. 2 pism. a), b), c), f) a g) a  9 ods. 3 tohto
  zakona,
 g) rozhoduje podla  5 ods. 4,  14 ods. 4 a 5 a  17 ods. 5
  tohto zakona,
 h) povoluje vynimky z podmienok ochrany podla  20 ods. 2 tohto
  zakona,
 i) ak su na to zavazne dovody, moze si vyhradit posobnost
  obvodneho uradu zivotneho prostredia vo veciach podla  8
  ods. 2 az 4 a  63 ods. 1 tohto zakona, ak si ju uz
  nevyhradilo ministerstvo podla  51 pism. h) tohto zakona,
 j) vydava pre uzemie okresu vseobecne zavazne vyhlasky vo veciach
  ochrany prirody a krajiny, 73)
 k) plni dalsie ulohy vo veciach ochrany prirody a krajiny,
  ustanovene v druhej az stvrtej casti tohto zakona.
------------------------------------------------------------------
73) Cl. 123 Ustavy Slovenskej republiky.
  Cl. V  zakona Slovenskej  narodnej rady  c. 295/1992 Zb.
  o niektorych opatreniach v miestnej samosprave a v statnej
  sprave.

                54

         Obvodny urad zivotneho prostredia

  Obvodny urad zivotneho prostredia

 a) vykonava v prvom stupni statnu spravu vo veciach ochrany
  prirody a krajiny v rozsahu ustanovenom tymto zakonom,
 b) obstarava uzemne priemety ochrany prirody a krajiny obvodov,
  projekty miestneho uzemneho systemu ekologickej stability
  a programy starostlivosti o dreviny,
 c) vykonava obvodne revizie stavu osobitne chranenych casti
  prirody a krajiny,
 d) dava     suhlas     podla      7    pism. a),
  f), g), h), i), j), k), m) a o),  13 ods. 2 pism. c), d), g),
  i), j), k), l) a m) a  14 ods. 2 pism. b), c) a e) az l)
  tohto zakona,
 e) dava vyjadrenie podla  9 ods. 1 pism. a), b), d), e), f), l),
  m) a n) a  9 ods. 2 pism. d), e), h) a i) tohto zakona,
 f) rozhoduje podla  8 ods. 2 az 4,  26 ods. 3 a  63 ods. 1
  tohto zakona,
 g) uklada nahradne ochranne opatrenia podla  25 ods. 5 tohto
  zakona,
 h) prejednava  priestupky  vo  veciach  ochrany  prirody
  a krajiny, 74)
 i) plni dalsie ulohy vo veciach ochrany prirody a krajiny,
  ustanovene v druhej az stvrtej casti tohto zakona.
------------------------------------------------------------------
74) Zakon Slovenskej narodnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  v zneni zakona Slovenskej narodnej rady c. 524/1990 Zb.,
  zakona Slovenskej narodnej  rady c. 266/1992 Zb., zakona
  Slovenskej narodnej rady c. 295/1992 Zb., zakona Slovenskej
  narodnej rady c. 511/1992 Zb., zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 237/1993 Z.z., zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 42/1994 Z.z., zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 248/1994 Z.z., zakon Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 249/1994 Z.z. a zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 250/1994 Z.z.

                55

       Statny dozor uradov zivotneho prostredia

  Urady zivotneho  prostredia vykonavaju statny  dozor nad
dodrziavanim ustanoveni  tohto zakona a  vseobecne zavaznych
pravnych predpisov vydanych na  jeho vykonanie, ako aj nad
dodrziavanim  nimi vydanych  rozhodnuti a  v rozsahu svojej
posobnosti ukladaju opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov
a pokuty. 

                56

            Hlavny statny dozor

  (1) Ministerstvo dozera v ramci hlavneho statneho dozoru, ako
urady zivotneho prostredia vykonavaju ustanovenia tohto zakona
a vseobecne  zavaznych pravnych  predpisov vydanych  na jeho
vykonanie.

  (2) Pri vykone hlavneho statneho dozoru ministerstvo dozera,
ako pravnicke osoby a fyzicke osoby dodrziavaju tento zakon,
vseobecne zavazne pravne predpisy  vydane na jeho vykonanie
a rozhodnutia uradov zivotneho prostredia vo veciach ochrany
prirody a krajiny. 

                57

      Opravnenia osob vykonavajucich statny dozor
         nad ochranou prirody a krajiny

  (1) Osoby vykonavajuce statny dozor podla  55 a 56 tohto
zakona a clenovia straze prirody ( 58) su pri plneni svojich uloh
opravneni vstupovat na pozemky, do objektov a zariadeni, ak na to
nie je potrebne povolenie podla osobitnych predpisov, vykonavat
potrebne zistovania, pozadovat  potrebne udaje a vysvetlenia
a nazerat do prislusnych dokladov.

  (2) Opravnenie clena straze prirody sa nevztahuje na vstup
a vykonavanie kontroly v sukromnom chranenom uzemi ( 22).

  (3) Pri vykone statneho dozoru su osoby uvedene v odseku 1
povinne

 a) preukazat sa pisomnym poverenim organu, na pokyn ktoreho
  vykonavaju dozor, alebo sluzobnym preukazom,
 b) zachovavat  mlcanlivost  o  veciach  tvoriacich  statne,
  hospodarske, sluzobne a obchodne tajomstvo, 58) o ktorych sa
  pri vykone statneho dozoru dozvedeli.
------------------------------------------------------------------
58) Napriklad zakon c. 102/1971 Zb. o ochrane statneho tajomstva
  v zneni zakona c. 383/1990 Zb. a zakona c. 558/1991 Zb.,
  nariadenie vlady  Ceskoslovenskej socialistickej republiky
  c. 148/1971 Zb. o ochrane hospodarskeho a sluzobneho tajomstva
  v zneni nariadenia vlady Ceskej a Slovenskej Federativnej
  Republiky  c. 420/1990  Zb.,  nariadenie  vlady  Ceskej
  a Slovenskej  Federativnej  Republiky  c. 419/1990  Zb.
  o zakladnych  skutocnostiach  tvoriacich  predmet statneho
  tajomstva,  17 a nasl. Obchodneho zakonnika. 

                58

              Straz prirody

  (1) Okresny urad zivotneho prostredia vo svojom uzemnom obvode
ustanovuje a odvolava straz prirody z radov sposobilych obcanov na
zabezpecenie starostlivosti o prirodu a krajinu podla tohto
zakona.

  (2) Clen  straze prirody  sa pri  vykone svojej funkcie
preukazuje osobitnym preukazom. Clen straze prirody je opravneny

 a) sledovat a zbierat udaje o stave prirody a krajiny, jej
  zloziek a prvkov,
 b) dozerat na dodrziavanie tohto zakona, vseobecne zavaznych
  pravnych predpisov vydanych na jeho vykonanie a rozhodnuti
  vydanych na ich zaklade,
 c) zistovat totoznost osob, ktore konaju v rozpore so vseobecne
  zavaznymi pravnymi predpismi o ochrane prirody a krajiny,
 d) ukladat a vyberat blokove pokuty za priestupky na useku
  ochrany prirody a krajiny, 75)
 e) odobrat jedinca chraneneho druhu ( 24) fyzickej osobe alebo
  pravnickej osobe, ktora ho ziskala nepovolenym sposobom, a
  vykonat nevyhnutne opatrenia na jeho zachranu,
 f) predviest na policiu osobu, ktoru pristihol pri trestnom cine
  alebo priestupku na useku ochrany prirody a krajiny, ak je to
  nevyhnutne potrebne na zistenie jej totoznosti, na zamedzenie
  uteku alebo na zabezpecenie dokazu.

  (3) V pripade ohrozenia zaujmov chranenych tymto zakonom clen
straze prirody o tom upovedomi prislusny obvodny urad zivotneho
prostredia.

  (4) Clen straze prirody je opravneny drzat a nosit zbran podla
osobitnych predpisov, 76) ktoreho osobitne urci okresny urad
zivotneho  prostredia,  je  pri  zabezpecovani starostlivosti
o osobitne chranenu cast prirody a krajiny opravneny nosit zbran
a tuto zbran pouzit iba

 a) v nutnej obrane a krajnej nudzi, 77)
 b) pri zneskodnovani zvierat, ktore bezprostredne ohrozuju zivot
  alebo zdravie osob alebo chranene druhy zivocichov.

  (5) Pri pouziti zbrane je clen straze prirody povinny dbat na
potrebnu opatrnost, najma aby nebol ohrozeny zivot inych osob
a aby co najviac setril zivot osoby, proti ktorej zakrok smeruje.

  (6) Clen straze prirody je povinny o pouziti zbrane proti
osobe bezodkladne upovedomit policiu a okresny urad zivotneho
prostredia.

  (7) Opravnenia clena straze prirody maju aj ministerstvom
urceni pracovnici organizacii podla  51 pism. i) tohto zakona.

  (8) Podrobnosti o  organizacii a ulohach  straze prirody
a o ustanoveni a predpokladoch vykonu funkcie clena straze prirody
ustanovi ministerstvo vseobecne zavaznym pravnym predpisom.
------------------------------------------------------------------
75)  84 ods. 3 zakona Slovenskej narodnej rady c. 372/1990 Zb.
76) Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 246/1993 Z.z. o
  zbraniach a strelive.
  Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky c. 301/1993
  Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive.
  Vyhlaska  Ministerstva zdravotnictva  Slovenskej republiky
  c. 62/1994 Z.z. o postupe pri posudzovani telesnej, zdravotnej
  a specialnej psychickej sposobilosti na drzanie alebo nosenie
  zbrani a streliva.
77)  13 a 14 Trestneho zakona. 

                59

     Rovnosata a oznacenie pracovnikov ochrany prirody

  (1) Pracovnici organov a organizacii ochrany prirody, ktori
vykonavaju svoju cinnost v terene, mozu nosit rovnosatu ochrany
prirody a odznak so statnym znakom Slovenskej republiky. Toto
oznacenie moze mat aj clen straze prirody.

  (2) Podrobnosti o sposobe zavedenia rovnosaty a oznacenia
pracovnikov  ochrany prirody  ustanovi ministerstvo vseobecne
zavaznym pravnym predpisom. 

                60

               Konanie

  (1) Vseobecne predpisy  o spravnom konani 78) s vynimkou
ustanoveni o miestnej prislusnosti sa nevztahuju na

 a) vydanie vyjadrenia podla  9 tohto zakona,
 b) vydanie rozhodnutia podla  24 ods. 3 tohto zakona o urceni,
  ci ide o druh, ktoremu sa poskytuje osobitna ochrana,
 c) vydanie potvrdenia o oznameni nalezu chraneneho nerastu alebo
  chranenej skameneliny podla  27 ods. 4 tohto zakona,
 d) vydanie opravnenia na odber chranenych nerastov a chranenych
  skamenelin podla  27 ods. 6 tohto zakona,
 e) postup pri vyhlasovani, zmene alebo zruseni ochrany osobitne
  chranenych casti prirody a krajiny podla tretej casti tohto
  zakona,
 f) konanie o ustanovovani a odvolavani clenov straze prirody
  podla  58 tohto zakona.

  (2) Vykon pravoplatneho rozhodnutia organu ochrany prirody
uskutocnuje tento organ. 79)
------------------------------------------------------------------
78) Zakon c. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok).
79)  73 ods. 2 zakona c. 71/1967 Zb. 

                61

      Osobitne ustanovenie o miestnej prislusnosti

  Ak sa uzemie, ktore ma byt vyhlasene za chranene, nachadza na
uzemi viacerych okresov, prislusny na jeho vyhlasenie je ten
okresny urad zivotneho prostredia, v uzemnom obvode ktoreho je
najvacsia cast tohto uzemia. 

                62

           Zmena a zrusenie suhlasu

  Organ ochrany prirody moze z vlastneho podnetu alebo na navrh
nim vydany suhlas zmenit alebo zrusit, ak

 a) dojde k zmene skutocnosti rozhodnych pre udelenie suhlasu,
 b) to vyzaduju zaujmy prirody a krajiny chranene tymto zakonom,
  najma ak vznikla alebo hrozi vznik vaznej ekologickej ujmy,
 c) opravneny bez zavazneho dovodu nevyuziva suhlas po dobu dlhsiu
  ako 1 rok,
 d) opravneny nedodrzuje podmienky urcene v suhlase organu ochrany
  prirody,
 e) pri cinnosti vykonavanej na  zaklade suhlasu dochadza k
  porusovaniu ustanoveni tohto  zakona alebo k podstatnemu
  poskodzovaniu inych opravnenych zaujmov v ochrane prirody a
  krajiny. 

              SIESTA CAST
       ZODPOVEDNOST ZA PORUSENIE POVINNOSTI NA
         USEKU OCHRANY PRIRODY A KRAJINY

                63

      Odstranenie nasledkov protipravneho konania

  (1) Kto poskodi, znici alebo narusi cast prirody a krajiny
chranenu tymto zakonom, je povinny, ak je to mozne alebo ucelne,
navratit ju do povodneho stavu. K sposobu a podmienkam navratenia
do povodneho stavu je potrebne vyziadat si stanovisko organu
ochrany prirody.

  (2) Ustanovenim odseku 1 nie je dotknuta zodpovednost za skodu
podla vseobecnych pravnych predpisov. 

                64

      Pokuty pravnickym osobam a fyzickym osobam
          opravnenym na podnikanie

  (1) Urad zivotneho prostredia alebo inspekcia moze ulozit
pokutu do 100 000 Sk pravnickej osobe alebo fyzickej osobe
opravnenej na podnikanie, ktora sa dopusti protipravneho konania
tym, ze

 a) vykonava cinnost uvedenu v  7,  13 ods. 2,  14 ods. 2,  19
  ods. 6 alebo  30 ods. 1 tohto zakona bez suhlasu prislusneho
  organu ochrany prirody,
 b) vykonava cinnost zakazanu podla  16 ods. 3 alebo  17 ods. 3
  tohto zakona,
 c) nedodrzuje obmedzenie alebo zakaz vyhlaseny podla  5 ods. 4
  tohto zakona,
 d) porusuje podmienky vykonavania cinnosti urcene prislusnym
  organom ochrany prirody v rozhodnuti o suhlase vydanom podla
   8 ods. 1 tohto zakona alebo podmienky urcene podla  35
  ods. 5 tohto zakona,
 e) porusuje povinnosti ulozene v navstevnom poriadku narodneho
  parku ( 15),
 f) vykonava cinnost uvedenu v  27 ods. 2 tohto zakona bez
  suhlasu organu ochrany prirody,
 g) porusi povinnost podla  5 ods. 2 a 3 tohto zakona,
 h) neoznami vyrub dreviny ( 32 ods. 5) alebo nalez chraneneho
  nerastu alebo chranenej skameneliny ( 27 ods. 3),
 i) nesplni povinnost ulozenu organom ochrany prirody podla  30
  ods. 2 alebo  32 ods. 2 tohto zakona,
 j) poskodi vyznamny krajinny prvok,
 k) nesplni oznamovaciu povinnost podla  35 ods. 5 alebo  68
  ods. 3 tohto zakona,
 l) nevedie evidenciu o chranenom druhu ( 30 ods. 1),
 m) vykonava vyskum osobitne chranenych casti prirody a krajiny
  bez  suhlasu organu  ochrany  prirody ( 42 ods. 1) alebo
  neoznami zacatie vyskumu osobitne chranenej casti prirody a
  krajiny alebo nepoda o jeho vysledku v urcenej lehote spravu
  ( 42 ods. 3),
 n) neumozni osobam opravnenym podla  45, 57 a 58 tohto zakona
  vstup na pozemky alebo do inych nehnutelnosti ( 58 ods. 1),
  ktore vlastni alebo uziva,
 o) znecistuje jaskyne alebo priepasti ( 19 ods. 5).

  (2) Pokutu do 250 000 Sk moze urad zivotneho prostredia alebo
inspekcia ulozit pravnickej osobe alebo fyzickej osobe opravnenej
na podnikanie, ktora sa dopusti protipravneho konania tym, ze

 a) odchytava a usmrcuje zivocichy ( 5 ods. 5),
 b) poskodzuje, trha, vykopava alebo zbiera, alebo inym sposobom
  narusuje prirodzeny vyvin chranenych rastlin ( 25 ods. 1),
 c) chyta, zranuje, premiestnuje alebo inym sposobom rusi v
  prirodzenom vyvine chranene zivocichy alebo poskodzuje ich
  biotopy a obydlia ( 26 ods. 1),
 d) poskodzuje ekosystemy a vyzdobu jaskyn a priepasti ( 19
  ods. 5), chranene nerasty a chranene skameneliny ( 27 ods. 1)
  alebo dreviny ( 32 ods. 1),
 e) znici vyznamny krajinny prvok,
 f) nedodrzuje obmedzenie vyhlasene v narodnom parku alebo jeho
  casti podla  14 ods. 4 tohto zakona,
 g) nevykona nahradne ochranne opatrenie ulozene organom ochrany
  prirody ( 25 ods. 5)  alebo nedodrzuje podmienky urcene
  organom ochrany prirody podla  26 ods. 3 tohto zakona,
 h) nedodrzuje obmedzenie alebo zakaz vyhlaseny organom ochrany
  prirody podla  14 ods. 4 a 5,  17 ods. 5 alebo  42 ods. 6
  tohto zakona,
 i) vykonava odber chraneneho nerastu alebo chranenej skameneliny
  bez osobitneho opravnenia alebo nezabezpeci ich setrny odber
  ( 27 ods. 6 a 7),
 j) nesplni povinnosti ulozene organom ochrany prirody v suhlase
  na vyrub dreviny ( 33 ods. 1),
 k) znici zariadenie urcene na ochranu a oznacenie osobitne
  chranenej casti prirody a krajiny,
 l) konanim podla odseku 1 pism. a) az g) znacne ohrozi alebo
  poskodi cast prirody a krajiny, jej zlozky alebo prvku.

  (3) Pokutu do 500 000 Sk moze urad zivotneho prostredia alebo
inspekcia ulozit pravnickej osobe alebo fyzickej osobe opravnenej
na podnikanie, ktora sa dopusti protipravneho konania tym, ze

 a) nici chranene rastliny ( 25 ods. 1),
 b) usmrcuje chranene zivocichy ( 26 ods. 1),
 c) nici ekosystemy a vyzdobu jaskyn a priepasti ( 19 ods. 5),
  chranene nerasty a chranene skameneliny ( 27 ods. 1) alebo
  dreviny ( 32 ods. 1),
 d) vykonava cinnost uvedenu v  28 a 29 tohto zakona bez suhlasu
  organu ochrany prirody,
 e) nepostupuje tak, aby nedochadzalo k vacsiemu uhynu rastlin a
  zivocichov a k poskodzovaniu a niceniu ich biotopov ( 5
  ods. 1),
 f) nedodrzuje obmedzenie alebo zakaz vysloveny organom ochrany
  prirody podla  8 ods. 2 a 4,  25 ods. 5 alebo  26 ods. 3
  tohto zakona,
 g) nesplni povinnost ulozenu organom ochrany prirody podla  8
  ods. 3 tohto zakona,
 h) vyrube drevinu ( 32 ods. 3 a 4) alebo chraneny strom ( 34
  ods. 3) bez suhlasu organu ochrany prirody,
 i) nenavrati poskodenu cast prirody a krajiny chranenu podla
  tohto zakona do povodneho stavu ( 63 ods. 1),
 j) konanim podla odseku 1 pism. a) az g) znici cast prirody a
  krajiny, jej zlozky alebo prvku. 

                65

             Ukladanie pokut

  (1) Pri urcovani vysky pokuty podla  64 tohto zakona sa
prihliada najma na zavaznost a cas trvania protipravneho konania
a na rozsah a mieru hroziacej alebo sposobenej skody.

  (2) Urad  zivotneho  prostredia  alebo  inspekcia  moze
v rozhodnuti o ulozeni pokuty sucasne povinnemu ulozit, aby
v urcenej  lehote  vykonal  opatrenia  na  napravu nasledkov
protipravneho konania, za ktore bola pokuta ulozena. Ak povinny
v urcenej lehote tieto opatrenia nevykona, mozno mu ulozit dalsiu
pokutu az do vysky dvojnasobku ulozenej pokuty.

  (3) Pokutu mozno ulozit do jedneho roka odo dna, ked sa
o poruseni povinnosti dozvedel prislusny urad zivotneho prostredia
alebo inspekcia, najneskor do troch rokov odo dna, ked doslo
k poruseniu povinnosti. Dalsiu pokutu podla odseku 2 mozno ulozit
do jedneho  roka odo dna,  ked sa mala  povinnost ulozena
v rozhodnuti podla odseku 2 splnit.

  (4) Pokuta je  splatna do 30 dni  odo dna nadobudnutia
pravoplatnosti rozhodnutia, ktorym bola ulozena, ak organ, ktory
pokutu ulozil, neurci dlhsiu lehotu jej splatnosti.

  (5) Vynosy pokut ulozenych podla  64 tohto zakona su prijmom
Statneho fondu zivotneho prostredia Slovenskej republiky. 51)
------------------------------------------------------------------
51)  3 pism. n) zakona Slovenskej narodnej rady c. 128/1991 Zb. o
  Statnom fonde zivotneho prostredia Slovenskej republiky. 

                66

              Priestupky

  (1) Urad zivotneho prostredia alebo inspekcia moze ulozit
pokutu do 5 000 Sk fyzickej osobe, ktora sa dopusti priestupku
tym, ze

 a) trha rastliny vratane ich plodov a plodnic hub nad rozsah
  ustanoveny v  5 ods. 2 tohto zakona,
 b) vstupi do spristupnenej jaskyne alebo priepasti bez sprievodcu
  ( 19 ods. 8),
 c) dopusti sa protipravneho konania uvedeneho v  64 ods. 1 tohto
  zakona.

  (2) Pokutu do 10 000 Sk moze urad zivotneho prostredia alebo
inspekcia ulozit fyzickej osobe, ktora sa dopusti protipravneho
konania uvedeneho v  64 ods. 2 tohto zakona.

  (3) Pokutu do 20 000 Sk moze urad zivotneho prostredia alebo
inspekcia ulozit fyzickej osobe, ktora sa dopusti protipravneho
konania uvedeneho v  64 ods. 3 tohto zakona.

  (4) Na konanie o priestupkoch sa vztahuju vseobecne predpisy
o prejednavani priestupkov, 74) ak tento zakon neustanovuje inak.

  (5) Vynosy pokut ulozenych za priestupky podla tohto zakona su
prijmom  Statneho  fondu  zivotneho  prostredia  Slovenskej
republiky. 51)
------------------------------------------------------------------
51)  3 pism. n) zakona Slovenskej narodnej rady c. 128/1991 Zb.
  o Statnom fonde zivotneho prostredia Slovenskej republiky.
74) Zakon Slovenskej narodnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  v zneni zakona Slovenskej narodnej rady c. 524/1990 Zb.,
  zakona Slovenskej narodnej  rady c. 266/1992 Zb., zakona
  Slovenskej narodnej rady c. 295/1992 Zb., zakona Slovenskej
  narodnej rady c. 511/1992 Zb., zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 237/1993 Z.z., zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 42/1994 Z.z., zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 248/1994 Z.z., zakon Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 249/1994 Z.z. a zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 250/1994 Z.z. 

                67

        Zhabanie nedovolene drzanych jedincov
            chranenych druhov

  (1) Organ ochrany prirody moze v pripade nedovoleneho drzania
jedincov chranenych druhov rozhodnut o ich zhabani, a ak je to
mozne alebo ucelne, zabezpeci ich navratenie do prirody. Trovy
spojene so zhabanim chraneneho druhu je povinny hradit ten, komu
bol chraneny druh zhabany.

  (2) O zhabani podla odseku 1 moze organ ochrany prirody
rozhodnut aj v pripade, ak drzitel jedinca chraneneho druhu
nepreukaze jeho povod podla  30 ods. 2 tohto zakona.

  (3) Pisomne rozhodnutie o zhabani podla odsekov 1 a 2 musi
organ ochrany prirody vydat najneskor do 15 dni odo dna zhabania,
inak je zhabanie neplatne.

  (4) Vlastnikom zhabanej veci sa stava stat.

  (5) Ak  organ  colnej  spravy  ulozi  podla  osobitneho
predpisu 80) sankciu prepadnutia alebo zhabania tovaru, ktorym je
zivy jedinec chraneneho druhu,  informuje o tom bezodkladne
ministerstvo. Ustanovenie odseku 1 druhej vety plati obdobne.
------------------------------------------------------------------
80) Napriklad  251, 255, 256 a 259 Colneho zakona c. 618/1992
  Zb. 

              SIEDMA CAST
        PRECHODNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

                68

            Prechodne ustanovenia

  (1) Kto ku dnu ucinnosti tohto zakona vykonava cinnost, na
ktoru je potrebny suhlas podla tohto zakona, je povinny poziadat
o jeho vydanie prislusny organ ochrany prirody najneskor do
siestich mesiacov odo dna ucinnosti tohto zakona.

  (2) Organ ochrany prirody o ziadosti podla odseku 1 rozhodne
najneskor do 31. decembra 1995. Po tejto lehote stracaju platnost
vsetky povolenia a vynimky organu ochrany prirody z podmienok
ochrany chranenych casti  prirody a  krajiny  vydane  podla
doterajsich predpisov.

  (3) Kto ku dnu ucinnosti tohto zakona vlastni alebo drzi
chranenu rastlinu alebo chraneneho zivocicha, je povinny oznamit
to obvodnemu uradu zivotneho  prostredia najneskor do troch
mesiacov odo dna ucinnosti tohto zakona. V takych pripadoch sa
obdobne pouzije ustanovenie  30 ods. 1 tohto zakona.

  (4) Chranene krajinne oblasti (chranene krajiny a oblasti)
vyhlasene podla  6 ods. 2  zakona Slovenskej narodnej rady
c. 1/1955 Zb. SNR o statnej ochrane prirody, uvedene v prilohe
c. 1 tohto zakona, sa stavaju chranenymi krajinnymi oblastami
podla tohto zakona a vztahuju  sa na ne podmienky ochrany
ustanovene tymto zakonom.

  (5) Narodne parky vyhlasene podla  6 ods. 1 a 2 zakona
Slovenskej narodnej rady c. 1/1955 Zb. SNR o statnej ochrane
prirody a podla zakona Slovenskej narodnej rady c. 11/1949 Zb. SNR
o Tatranskom  narodnom parku  a nariadenia  vlady Slovenskej
socialistickej  republiky c. 12/1987  Zb. o  vyhlaseni casti
Zapadnych Tatier za sucast Tatranskeho narodneho parku v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky c. 272/1991 Zb., uvedene
v prilohe c. 2 tohto zakona, sa stavaju narodnymi parkmi podla
tohto zakona a vztahuju sa na ne podmienky ochrany ustanovene
tymto zakonom. Ich ochranne pasma vyhlasene podla doterajsich
predpisov sa stavaju ochrannymi pasmami narodnych parkov podla
tohto zakona a vztahuju sa na ne podmienky ochrany ustanovene
tymto zakonom.

  (6) Statne prirodne rezervacie, chranene naleziska a chranene
prirodne vytvory vyhlasene podla  6, 7 a 8 zakona Slovenskej
narodnej rady c. 1/1955 Zb. SNR o statnej ochrane prirody, uvedene
v prilohe c. 3 tohto zakona, sa stavaju prirodnymi rezervaciami
alebo narodnymi prirodnymi rezervaciami podla tohto zakona a na
ich uzemi platia podmienky ochrany ustanovene tymto zakonom. Ich
ochranne pasma vyhlasene podla doterajsich predpisov sa stavaju
ochrannymi  pasmami  prirodnych  rezervacii  alebo  narodnych
prirodnych rezervacii podla tohto zakona a vztahuju sa na ne
podmienky ochrany ustanovene tymto zakonom.

  (7) Chranene prirodne vytvory a chranene prirodne pamiatky
vyhlasene podla  7 zakona Slovenskej narodnej rady c. 1/1955
Zb. SNR o statnej ochrane  prirody, ak nepredstavuju parky,
zahrady, sady, suvisle porasty, stromy a ich skupiny, sa stavaju
prirodnymi pamiatkami podla tohto zakona a vztahuju sa na ne
podmienky ochrany ustanovene tymto zakonom. Ich ochranne pasma
vyhlasene podla doterajsich  predpisov sa stavaju ochrannymi
pasmami prirodnych pamiatok podla tohto zakona a vztahuju sa na ne
podmienky ochrany ustanovene tymto zakonom. Do jedneho roka od
nadobudnutia  ucinnosti tohto  zakona ministerstvo  vseobecne
zavaznym pravnym predpisom ustanovi, ktore z nich sa vyhlasuju za
narodne prirodne pamiatky; v tej istej lehote zostavi a uverejni
v Zbierke zakonov Slovenskej republiky 81) aj zoznam prirodnych
pamiatok.

  (8) Chranene prirodne vytvory a chranene prirodne pamiatky
vyhlasene podla  8 zakona Slovenskej narodnej rady c. 1/1955 Zb.
SNR o statnej ochrane prirody, ktore predstavuju parky, zahrady,
sady a suvisle porasty, dalej chranene studijne plochy, chranene
parky a zahrady vyhlasene podla  7 zakona Slovenskej narodnej
rady c. 1/1955 Zb. SNR o statnej ochrane prirody a ostatne
chranene uzemia vyhlasene podla doterajsich predpisov, ktore nie
su uvedene v prilohach c. 1 az 3 tohto zakona, sa stavaju
chranenymi arealmi podla tohto zakona a vztahuju sa na ne
podmienky ochrany ustanovene tymto zakonom. Ich ochranne pasma
vyhlasene podla doterajsich  predpisov sa stavaju ochrannymi
pasmami chranenych arealov podla tohto zakona a vztahuju sa na ne
podmienky ochrany ustanovene tymto zakonom. Do jedneho roka od
nadobudnutia  ucinnosti  tohto  zakona  ministerstvo  zostavi
a uverejni v Zbierke zakonov Slovenskej republiky 81) zoznam
chranenych arealov.

  (9) Chranene prirodne vytvory a chranene prirodne pamiatky
vyhlasene podla  8 zakona Slovenskej narodnej rady c. 1/1955 Zb.
SNR o statnej ochrane prirody, ktore predstavuju stromy a ich
skupiny, sa stavaju chranenymi  stromami podla tohto zakona
a vztahuju sa na ne podmienky ochrany ustanovene tymto zakonom.
Ich ochranne pasma vyhlasene podla doterajsich predpisov sa
stavaju ochrannymi pasmami chranenych stromov podla tohto zakona
a vztahuju sa na ne podmienky ochrany ustanovene tymto zakonom. Do
jedneho roka od nadobudnutia ucinnosti tohto zakona okresny urad
zivotneho prostredia zostavi  a vseobecne zavaznou vyhlaskou
vyhlasi zoznam chranenych stromov vo svojom uzemnom obvode.

  (10) Uplne a ciastocne  chranene rastliny vratane rastlin
chranenych na uzemi Tatranskeho narodneho parku vyhlasene podla
 9 zakona Slovenskej narodnej rady c. 1/1955 Zb. SNR o statnej
ochrane prirody sa stavaju chranenymi rastlinami podla tohto
zakona a vztahuju sa na ne podmienky ochrany ustanovene tymto
zakonom.

  (11) Chranene druhy zivocichov vyhlasene podla  9 zakona
Slovenskej narodnej rady c. 1/1955 Zb. SNR o statnej ochrane
prirody sa stavaju chranenymi zivocichmi podla tohto zakona
a vztahuju sa na ne podmienky ochrany ustanovene tymto zakonom.

  (12) Chranene druhy nerastov a skamenelin vyhlasene podla  9
zakona Slovenskej narodnej rady c. 1/1955 Zb. SNR o statnej
ochrane prirody sa stavaju chranenymi nerastmi a chranenymi
skamenelinami podla tohto zakona a vztahuju sa na ne podmienky
ochrany ustanovene tymto zakonom.
------------------------------------------------------------------
81)  1 ods. 2 pism.  d) a  2 zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky  c. 1/1993 Z.z.  o Zbierke  zakonov Slovenskej
  republiky. 

                69

           Zrusovacie ustanovenia

  (1) Zrusuju sa:

 1. zakon Slovenskej narodnej rady c. 1/1955 Zb. SNR o statnej
  ochrane prirody v zneni zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 7/1958  Zb.  SNR,  zakona  Slovenskej  narodnej  rady
  c. 100/1977 Zb., zakona Slovenskej narodnej rady c. 72/1986
  Zb. a zakona Slovenskej narodnej rady c. 128/1991 Zb.,
 2. polozky c. 1 az 11 prilohy B a polozky c. 1 az 8 prilohy C
  zakona Slovenskej narodnej rady c. 595/1990 Zb. o statnej
  sprave pre zivotne prostredie,
 3. polozka c. 9 prilohy B  zakona Slovenskej narodnej rady
  c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni,
 4.  2 az 6 zakona Slovenskej narodnej rady c. 11/1949 Zb. SNR o
  Tatranskom narodnom parku,
 5.  1 ods. 2,  4 az 10 nariadenia Predsednictva Slovenskej
  narodnej rady c. 5/1967 Zb. o zriadeni Pieninskeho narodneho
  parku,
 6. nariadenie Zboru poverenikov c. 5/1952 Zb. SNR o Tatranskom
  narodnom parku,
 7.  2 az 8 nariadenia vlady Slovenskej socialistickej republiky
  c. 119/1978 Zb. o Narodnom parku Nizke Tatry,
 8.  1  ods. 3,   2  az  6  nariadenia  vlady  Slovenskej
  socialistickej republiky c. 23/1988  Zb. o Narodnom parku
  Slovensky raj,
 9.  1  ods. 3,   2  az  6  nariadenia  vlady  Slovenskej
  socialistickej republiky c. 24/1988 Zb. o Narodnom parku Mala
  Fatra,
10.  1,  5 az 9 vyhlasky Poverenictva skolstva a kultury
  c. 211/1958 U.v., ktorou sa urcuju chranene druhy rastlin
  a podmienky ich ochrany,
11. vyhlaska Poverenictva skolstva a kultury c. 212/1958 U.v.
  o dobrovolnych  pracovnikoch  statnej  ochrany  prirody
  (konzervatoroch a spravodajcoch),
12.  1 az 10 vyhlasky Predsednictva Slovenskej narodnej rady
  c. 125/1965 Zb. o ochrane volne zijucich zivocichov,
13.  1 ods. 2 az 4,  2 az 7 vyhlasky Ministerstva kultury
  Slovenskej socialistickej republiky c. 110/1973 Zb., ktorou sa
  vyhlasuje chranena krajinna oblast Slovensky kras,
14.  1 ods. 2 az 4,  2,  3 ods. 2 az 5,  4 az 7 vyhlasky
  Ministerstva  kultury Slovenskej  socialistickej republiky
  c. 8/1974 Zb., ktorou sa vyhlasuje chranena krajinna oblast
  Velka Fatra,
15.  1 ods. 2 az 4,  2 az 7 vyhlasky Ministerstva kultury
  Slovenskej socialistickej republiky c. 9/1974 Zb., ktorou sa
  vyhlasuje chranena krajinna oblast Vihorlat,
16.  1 ods. 2 az 4,  2 az 7 vyhlasky Ministerstva kultury
  Slovenskej socialistickej republiky c. 64/1976 Zb., ktorou sa
  vyhlasuje chranena krajinna oblast Male Karpaty,
17.  1 ods. 2 az 4,  2,  3 ods. 2 az 4,  4 az 7 vyhlasky
  Ministerstva  kultury Slovenskej  socialistickej republiky
  c. 9/1977 Zb., ktorou sa vyhlasuje chranena krajinna oblast
  Muranska planina,
18.  1 ods. 2 az 4,  2,  3 ods. 2 az 4,  4 az 7 vyhlasky
  Ministerstva  kultury Slovenskej  socialistickej republiky
  c. 70/1977 Zb., ktorou sa vyhlasuje chranena krajinna oblast
  Vychodne Karpaty,
19. vyhlaska  Ministerstva  kultury  Slovenskej socialistickej
  republiky c. 120/1978 Zb., ktorou sa vydava statut Narodneho
  parku Nizke Tatry,
20.  2  az  10  vyhlasky  Ministerstva  kultury  Slovenskej
  socialistickej republiky c. 110/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje
  chranena krajinna oblast Horna Orava,
21.  1 ods. 2 az 4,  2 az 7 vyhlasky Ministerstva kultury
  Slovenskej socialistickej republiky c. 124/1979 Zb., ktorou sa
  vyhlasuje chranena krajinna oblast Stiavnicke vrchy,
22. vyhlaska  Ministerstva  kultury  Slovenskej socialistickej
  republiky c. 149/1980 Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
  o ochrane  stromov rastucich  mimo lesa,  o postupe pri
  vynimocnom povolovani ich vyrubu a o sposobe vyuzitia drevnej
  hmoty z tychto stromov,
23.  1 ods. 2 az 4,  2 az 6 vyhlasky Ministerstva kultury
  Slovenskej socialistickej republiky c. 97/1981 Zb., ktorou sa
  vyhlasuje chranena krajinna oblast Polana,
24.  1 ods. 2 az 4,  2 az 6 vyhlasky Ministerstva kultury
  Slovenskej socialistickej republiky c. 68/1984 Zb., ktorou sa
  vyhlasuje chranena krajinna oblast Kysuce,
25.  1 ods. 2 az 4,  2 az 6 vyhlasky Ministerstva kultury
  Slovenskej socialistickej republiky c. 58/1985 Zb., ktorou sa
  vyhlasuje chranena krajinna oblast Ponitrie,
26.  2  az  5  vyhlasky  Ministerstva  kultury  Slovenskej
  socialistickej republiky c. 60/1986 Zb. o chranenych druhoch
  nerastov,
27.  1 ods. 2,  2 az 5 vyhlasky Ministerstva kultury Slovenskej
  socialistickej republiky c. 220/1988 Zb. o Chranenej krajinnej
  oblasti Zahorie,
28.  1 ods. 2,  2 az 5 vyhlasky Ministerstva kultury Slovenskej
  socialistickej republiky c. 14/1989 Zb. o Chranenej krajinnej
  oblasti Strazovske vrchy,
29.  1 ods. 2,  2 az 6 vyhlasky Ministerstva kultury Slovenskej
  socialistickej republiky c. 65/1989 Zb. o Chranenej krajinnej
  oblasti Biele Karpaty,
30.  1 ods. 2,  2 az 5 vyhlasky Ministerstva kultury Slovenskej
  socialistickej republiky c. 113/1989 Zb. o Chranenej krajinnej
  oblasti Cerova vrchovina,
31.  1 ods. 2,  2 az 5 vyhlasky Slovenskej komisie pre zivotne
  prostredie c. 278/1990 Zb. o Chranenej krajinnej oblasti
  Latorica,
32.  1 ods. 4,  2 a 3 vyhlasky Slovenskej komisie pre zivotne
  prostredie c. 166/1991 Zb. o statnych prirodnych rezervaciach
  a chranenych naleziskach v Tatranskom narodnom parku,
33.  2 a 4 vyhlasky Ministerstva zivotneho prostredia Slovenskej
  republiky c. 83/1993 Z.z. o statnych prirodnych rezervaciach,
34. nariadenie ministra Ceskoslovenskej republiky s plnou mocou
  pre  spravu  Slovenska  c. 31-1921/10873  U.n. o ochrane
  pravekych a prirodnych pamiatok,
35. ustanovenia  pravnych predpisov,  ktorymi boli  vyhlasene
  a spresnene statne prirodne rezervacie, chranene naleziska,
  chranene studijne plochy, chranene parky, chranene zahrady,
  chranene prirodne vytvory  a chranene prirodne pamiatky,
  s vynimkou ustanoveni o vyhlaseni ich ochrany a vymedzeni ich
  uzemia a ochranneho pasma,
36. pravne predpisy, ktorymi boli vyhlasene jaskyne, priepasti a
  prirodne vodopady s ich skalnymi stupnami za chranene prirodne
  vytvory alebo chranene prirodne pamiatky, s vynimkou tych
  pravnych predpisov, ktorymi boli vyhlasene chranene prirodne
  vytvory uvedene v prilohe c. 3 tohto zakona.

  (2) V  2 druhej vete zakona c. 17/1992 Zb. o zivotnom
prostredi sa vypustaju slova "ekosystemy a energia".

  (3) V  9 druhej vete  zakona c. 17/1992 Zb. o zivotnom
prostredi sa vypustaju slova "druhov organizmov". 

                70

               Ucinnost

  Tento zakon nadobuda ucinnost 1. januarom 1995.

  Zakon c. 222/1996 Z.z. nadobudol ucinnost 24. julom 1996.

            Michal Kovac v.r.
           Ivan Gasparovic v.r.
           Jozef Moravcik v.r. 


                PRIL.1
    CHRANENE KRAJINNE OBLASTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
         ku dnu ucinnosti tohto zakona

Polozka   Nazov           Okres
------------------------------------------------------------------
 1.   CHKO Biele Karpaty      Senica
                    Trencin
                    Povazska Bystrica

 2.   CHKO Cerova vrchovina     Lucenec
                    Rimavska Sobota

 3.   CHKO Horna Orava       Dolny Kubin

 4.   CHKO Kysuce          Cadca
                    Zilina
                    Dolny Kubin
                    Povazska Bystrica

 5.   CHKO Latorica         Trebisov

 6.   CHKO Male Karpaty       Bratislava
                    Bratislava - vidiek
                    Senica
                    Trnava
                    Trencin

 7.   CHKO Muranska planina     Roznava
                    Rimavska Sobota
                    Banska Bystrica

 8.   CHKO Polana          Banska Bystrica
                    Zvolen

 9.   CHKO Ponitrie         Nitra
                    Topolcany
                    Prievidza
                    Ziar nad Hronom

10.   CHKO Slovensky kras      Roznava
                    Kosice - vidiek

11.   CHKO Strazovske vrchy     Prievidza
                    Povazska Bystrica
                    Zilina

12.   CHKO Stiavnicke vrchy     Ziar nad Hronom
                    Zvolen
                    Levice

13.   CHKO Velka Fatra       Martin
                    Liptovsky Mikulas
                    Banska Bystrica
                    Dolny Kubin

14.   CHKO Vihorlat         Humenne
                    Michalovce

15.   CHKO Vychodne Karpaty     Svidnik
                    Humenne

16.   CHKO Zahorie         Bratislava - vidiek
                    Senica 


                PRIL.2
       NARODNE PARKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
         ku dnu ucinnosti tohto zakona


Polozka   Nazov      Povodny nazov       Okres
------------------------------------------------------------------

1. Tatransky narodny     Tatransky narodny  Dolny Kubin
  park           park        Liptovsky Mikulas
                         Poprad

2. Narodny park       Narodny park    Banska Bystrica
  Nizke Tatry        Nizke Tatry     Liptovsky Mikulas
                         Poprad

3. Narodny park       Narodny park    Roznava
  Slovensky raj       Slovensky raj    Poprad
                         Spisska Nova Ves
                         Banska Bystrica

4. Narodny park       Narodny park    Zilina
  Mala Fatra        Mala Fatra     Martin
                         Dolny Kubin

5. Narodny park       Pieninsky      Poprad
  Pieniny          narodny park    Stara Lubovna 


               PRIL.3
      PRIRODNE REZERVACIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
         ku dnu ucinnosti tohto zakona


 Polozka    Nazov           Okres
---------------------------------------------------------------

A. NARODNE PRIRODNE REZERVACIE

 1. Abrod            Senica
 2. Apali            Komarno
 3. Babia hora          Dolny Kubin
 4. Backovska dolina       Trebisov
 5. Badinsky prales       Banska Bystrica
 6. Batizovska dolina      Poprad
 7. Becherovska tisina      Bardejov
 8. Belianske Tatry       Poprad
 9. Bielovodska dolina      Poprad
 10. Bielska skala        Dolny Kubin
 11. Boksov            Kosice - vidiek
 12. Boky             Zvolen
 13. Borisov           Martin
 14. Bradlo            Topolcany
 15. Brzotinske skaly       Roznava
 16. Bujanov           Kosice - vidiek
 17. Ciganka           Roznava
 18. Cabrad            Zvolen
 19. Cachticky hradny vrch    Trencin
 20. Cenkovska lesostep      Nove Zamky
 21. Cenkovska step        Nove Zamky
 22. Cergovska javorina      Presov
 23. Cergovsky Mincol       Bardejov, Presov
                 Stara Lubovna
 24. Cervene skaly        Spisska Nova Ves
 25. Cerveny rybnik        Senica
 26. Cicovske mrtve rameno    Komarno,
                 Dunajska Streda
 27. Cierny Kamen         Liptovsky Mikulas
 28. Demanovska dolina      Liptovsky Mikulas
 29. Devinska Kobyla       Bratislava
 30. Dobrocsky prales       Banska Bystrica
 31. Dolina Hlboce        Trnava
 32. Dolina Bielej vody      Poprad
 33. Dolny les          Bratislava - vidiek
 34. Domicke skrapy        Roznava
 35. Drevenik           Spisska Nova Ves
 36. Drienovec          Roznava
 37. Dubnik            Galanta
 38. Dumbier           Liptovsky Mikulas
 39. Fabova hola         Banska Bystrica
 40. Furkotska dolina       Poprad
 41. Galmuska tisina       Spisska Nova Ves
 42. Gimessky jarok        Presov
 43. Hajduky           Bratislava - vidiek
 44. Harmanecka tisina      Banska Bystrica
 45. Haligovske skaly       Stara Lubovna
 46. Havesova           Humenne
 47. Havrania skala        Roznava
                 Kosice - vidiek
 48. Hnilecka jelsina       Banska Bystrica
                 Roznava, Poprad
 49. Holy kamen          Spisska Nova Ves
 50. Horny les          Bratislava - vidiek
 51. Horsianska dolina      Levice
 52. Hradova           Rimavska Sobota
 53. Hradova hora         Presov
 54. Hranovnicka dubina      Poprad
 55. Hrdovicka          Topolcany
 56. Hrdzava           Roznava
 57. Hroncecky grun        Banska Bystrica
 58. Hrusovska lesostep      Roznava
 59. Humenec           Kosice - vidiek
 60. Humenska           Humenne
 61. Humenensky Sokol       Humenne
 62. Chleb            Zilina, Martin
 63. Choc             Liptovsky Mikulas
                 Dolny Kubin
 64. Ilovnica           Humenne
 65. Janosikova kolkaren     Liptovsky Mikulas
 66. Janska dolina        Liptovsky Mikulas
 67. Jaraba skala         Humenne
 68. Jasovske dubiny       Kosice - vidiek
 69. Javornicek          Trencin
 70. Javornikova         Roznava
 71. Javorova dolina       Poprad
 72. Jelesna           Dolny Kubin
 73. Jovsianska hrabina      Michalovce
 74. Juranova dolina       Dolny Kubin
 75. Kameninske slanisko     Nove Zamky
 76. Kamenna Baba         Presov
 77. Kasivarova          Ziar nad Hronom
 78. Kaster            Rimavska Sobota
 79. Kasvar            Trebisov
 80. Kecovske skrapy       Roznava
 81. Klak             Martin, Zilina
 82. Klacianska Magura      Martin
 83. Klastorske luky       Martin
 84. Klatovske rameno       Dunajska Streda
 85. Klenovsky Vepor       Banska Bystrica
                 Rimavska Sobota
 86. Klinske raselinisko     Dolny Kubin
 87. Kokosovska dubina      Presov
 88. Komarnicka jedlina      Svidnik
 89. Kopcianske slanisko     Michalovce
 90. Kornietova          Liptovsky Mikulas
 91. Kotlovy zlab         Dolny Kubin
 92. Kovacovske kopce - juh    Nove Zamky
 93. Kovacovske kopce - sever   Nove Zamky
 94. Kozol            Zilina
 95. Koprova dolina        Poprad
 96. Krcmarka           Kosice - vidiek
 97. Krslenica          Senica
 98. Krive            Zilina
 99. Kundracka          Liptovsky Mikulas
100. Kurinecka dubina       Rimavska Sobota
101. Kvacianska dolina      Liptovsky Mikulas
102. Kysel            Spisska Nova Ves
103. Latoricky luh I       Trebisov
104. Latoricky luh II       Trebisov
105. Lubietovsky Vepor      Banska Bystrica
106. Lysec            Martin
107. Madacov           Martin
108. Magura            Bardejov
109. Mala Stozka         Roznava
110. Maly Milic          Kosice - vidiek
111. Maly Polom          Cadca
112. Maninska uzina        Povazska Bystrica
113. Marocka hola         Kosice - vidiek
114. Masiarsky bok        Zvolen
115. Meandre Hrona        Banska Bystrica
116. Mengusovska dolina      Poprad
117. Mincol            Dolny Kubin
118. Mlacik            Zvolen
119. Mlynicka dolina       Poprad
120. Mnich            Liptovsky Mikulas
121. Mokriny           Poprad
122. Morske oko          Michalovce
123. Motrogon           Humenne
124. Mraznica           Poprad
125. Nad Drienovskymi       Kosice - vidiek
   kupelami
126. Oblik            Vranov nad Toplou
127. Ohniste           Liptovsky Mikulas
128. Osobita           Dolny Kubin
129. Ostrov orliaka morskeho   Dunajska Streda
130. Padva            Martin
131. Palotska jedlina       Humenne
132. Parizske mociare       Nove Zamky
133. Patianska cerina       Levice
134. Piecky            Spisska Nova Ves
135. Pilsko            Dolny Kubin
136. Plasa            Humenne
137. Plavno            Banska Bystrica
138. Pod Latiborskou holou    Banska Bystrica
139. Podskalsky Rohac       Povazska Bystrica
140. Podstavka          Humenne
141. Pod Straznym hrebenom    Roznava
142. Pohanska           Senica
143. Pohansky hrad        Rimavska Sobota
                 Lucenec
144. Polana nad Detvou      Zvolen, Cadca
145. Poludnica          Roznava
146. Ponicka dubrava       Banska Bystrica
147. Prameniste          Poprad
148. Priboj            Banska Bystrica
149. Prielom Dunajca       Poprad, Stara
                 Lubovna
150. Prielom Hornadu       Spisska Nova Ves
151. Prielom Lesnickeho      Stara Lubovna
   potoka
152. Pripor            Zilina
153. Prosiecka dolina       Liptovsky Mikulas
154. Ragac            Rimavska Sobota
155. Rajtopiky          Spisska Nova Ves
156. Raksianske raselinisko    Martin
157. Rohacske plesa        Dolny Kubin
158. Rohy             Zvolen
159. Rokos            Topolcany
                 Prievidza
160. Rostun            Senica
161. Rozsutec           Zilina, Dolny Kubin
162. Rozok            Humenne
163. Rumbare           Liptovsky Mikulas
164. Salatin           Liptovsky Mikulas
165. Senne - rybniky       Michalovce
166. Sitno            Ziar nad Hronom
167. Siva Brada          Spisska Nova Ves
168. Sivec            Kosice - vidiek
169. Sivy vrch          Dolny Kubin
170. Skalna Alpa         Liptovsky Mikulas
171. Skalnata dolina       Poprad
172. Slavkovska dolina      Poprad
173. Sokol            Roznava, Poprad
                 Spisska Nova Ves
174. Sokolec           Dolny Kubin
175. Sosnina           Dolny Kubin
176. Spaleny grunik        Dolny Kubin
177. Stary hrad          Zilina
178. Stinska           Humenne
179. Stratena           Roznava
180. Strazov           Zilina, Povazska
                 Bystrica
181. Studene doliny        Poprad
182. Stuzica           Humenne
183. Sucha Bela          Spisska Nova Ves
184. Sucha dolina         Liptovsky Mikulas
185. Suchy            Zilina
186. Suchy vrch          Martin
                 Liptovsky Mikulas
187. Sulovske skaly        Zilina
188. Sarissky hradny vrch     Presov
189. Sarkanica          Rimavska Sobota
                 Roznava
190. Simonka           Vranov nad
                 Toplou, Presov
191. Sip             Dolny Kubin,
                 Liptovsky Mikulas
192. Somoska           Lucenec
193. Sramkova           Dolny Kubin
194. Stolska dolina        Poprad
195. Sur             Bratislava - vidiek
196. Sutovska dolina       Martin, Dolny
                 Kubin
197. Tajba            Trebisov
198. Tematinske vrchy       Trencin
199. Tiesnavy           Zilina
200. Ticha dolina         Liptovsky Mikulas
                 Poprad
201. Tri kopce          Poprad, Spisska
                 Nova Ves
202. Tlsta            Martin
203. Turiec            Martin
204. Turkova           Liptovsky Mikulas
205. Turniansky hradny vrch    Kosice - vidiek
206. Uhliscatka          Poprad
207. Vapec            Povazska Bystrica
208. Vazecka dolina        Poprad
209. Vcelar            Nitra
210. Velicka dolina        Poprad
211. Velka Branica        Zilina
212. Velka Raca          Cadca
213. Velka skala         Prievidza
214. Velka Skalna         Martin
215. Velka Stozka         Banska Bystrica
                 Roznava
216. Velky Bab          Nitra
217. Velky Javornik        Cadca
218. Velky Milic         Kosice - vidiek
219. Vernarska tiesnava      Poprad
220. Vihorlat           Michalovce
221. Vihorlatsky prales      Humenne
222. Vozarska           Kosice - vidiek
223. Vrsatske bradla       Povazska Bystrica
224. Vrsatske hradne bralo    Povazska Bystrica
225. Vtacnik           Ziar nad Hronom
                 Prievidza
226. Vysehrad           Prievidza, Martin
227. Zadielska tiesnava      Roznava
                 Kosice - vidiek
228. Zaruby            Trnava
229. Zejmarska roklina      Roznava,
                 Spisska Nova Ves
230. Zelienka           Senica
231. Zoborska lesostep      Nitra


B. PRIRODNE REZERVACIE

 1. Aluvium Gidry        Bratislava - vidiek
 2. Aluvium Zitavy        Komarno
 3. Baba             Poprad
 4. Bacusska jelsina       Banska Bystrica
 5. Bahno            Humenne
 6. Baranovo           Banska Bystrica
 7. Barbolica          Poprad
 8. Belianske luky        Poprad
 9. Benadovske raselinisko    Dolny Kubin
 10. Beskyd            Humenne
 11. Bezedne           Bratislava - vidiek
 12. Biela skala         Martin
 13. Biele jazero         Trebisov
 14. Biely kamen         Prievidza
 15. Bindarka           Trencin
 16. Bisar            Presov
 17. Blata            Poprad
 18. Bogdalicky vrch       Bratislava - vidiek
 19. Bokrosske slanisko      Komarno
 20. Bolehlav           Trnava
 21. Bor             Poprad
 22. Borsuciny          Humenne
 23. Borik            Poprad
 24. Bralce            Ziar nad Hronom
 25. Brezina           Poprad
 26. Breznianska skalka      Banska Bystrica
 27. Brodnianka          Zilina
 28. Bucske slanisko       Komarno
 29. Buchlov           Prievidza
 30. Bujacia luka         Ziar nad Hronom
 31. Bukova            Trnava
 32. Bzana            Humenne
 33. Cacinska cerina       Banska Bystrica
 34. Cebovska lesostep      Velky Krtis
 35. Cepusky           Topolcany
 36. Cerenec           Trnava
 37. Certov            Povazska Bystrica
 38. Certova dolina        Rimavska Sobota
 39. Cervenokamenske bradlo    Povazska Bystrica
 40. Cierna Lutisa        Zilina
 41. Cierna voda         Nove Zamky
 42. Cikovska           Poprad
 43. Cingovske hradisko      Spisska Nova Ves
 44. Cintky            Spisska Nova Ves
 45. Debsin            Trencin
 46. Demjatske kopce       Presov
 47. Dlhe Tice          Trebisov
 48. Dobrotinske skaly      Topolcany
 49. Dranec            Svidnik
 50. Drien            Michalovce
 51. Drienova hora        Nove Zamky
 52. Dubova hora         Presov
 53. Dubovy vrsok         Trencin
 54. Dunitova skalka       Presov
 55. Durova mlaka         Humenne
 56. Fialkova dolina       Roznava
                 Bratislava
 57. Finticke svahy        Presov
 58. Flak             Poprad
 59. Gajc             Bratislava
 60. Gazdoran           Humenne
 61. Gemes            Komarno
 62. Gerlachovske skaly      Roznava
 63. Goliasova          Poprad
 64. Golove mlaky         Martin
 65. Grapa            Poprad
 66. Haburske raselinisko     Humenne
 67. Hajasova           Martin
 68. Hajik            Spisska Nova Ves
 69. Hajnacsky hradny vrch    Rimavska Sobota
 70. Hajnica           Trencin
 71. Hermanovske skaly      Vranov nad Toplou
 72. Hetmen            Dunajska Streda
 73. Hlboke            Humenne
 74. Hlboky jarok         Rimavska Sobota
 75. Hlinianska jelsina      Vranov nad Toplou
 76. Hlohyna           Levice
 77. Hole brehy          Topolcany
 78. Holik            Ziar nad Hronom
 79. Holy vrch          Zvolen
 80. Horesske luky        Trebisov
 81. Horna Zavrska        Trencin
 82. Horne lazy          Banska Bystrica
 83. Hostovicke luky       Humenne
 84. Hrabinka           Martin
 85. Hradisko           Spisska Nova Ves
 86. Hradok            Martin
 87. Hradok nad Pavucou
   dolinou           Poprad
 88. Hricovec           Cadca
 89. Hrunok            Humenne
 90. Chlmecka skalka       Humenne
                 Michalovce
 91. Chotinske piesky       Komarno
 92. Chrib            Trnava
 93. Chynoransky luh       Topolcany
 94. Ivachnovsky luh       Liptovsky Mikulas
 95. Jablonovsky Rohac      Levice
                 Ziar nad Hronom
 96. Jankov vrsok         Topolcany
 97. Jarabinsky prielom      Stara Lubovna
 98. Jarciska           Humenne
 99. Jasenovska bucina      Humenne
100. Javorinka          Dolny Kubin
101. Jedlie            Topolcany
102. Jedlinka           Michalovce
103. Jedliny           Poprad
104. Jelsie            Liptovsky Mikulas
105. Jelsina           Poprad
106. Jelsovec           Banska Bystrica
107. Jezerske jazero       Poprad
108. Jurovsky les         Dunajska Streda
109. Jurske jazero        Bratislava - vidiek
110. Jursky chlm         Nove Zamky
111. Kamenne more         Ziar nad Hronom
112. Kamenny Jarok        Ziar nad Hronom
113. Kamenec           Senica
114. Kapusiansky hradny      Presov
   vrch
115. Katarina           Trnava
116. Katova skala         Martin
117. Kercik            Lucenec
118. Kiarovsky mociar       Velky Krtis
119. Klapy            Povazska Bystrica
120. Klenovske Blata       Banska Bystrica
121. Klica            Ziar nad Hronom
122. Klokocovske skalie      Cadca
123. Kloptan           Kosice - vidiek
124. Knazi stol          Topolcany
125. Knazi vrch          Trencin
126. Kobela            Trencin
127. Kocurova           Spisska Nova Ves
128. Korbelka           Liptovsky Mikulas
129. Kostelecka tiesnava     Povazska Bystrica
130. Kovarska horka        Topolcany
131. Kozi chrbat         Liptovsky Mikulas
132. Kozinska           Dolny Kubin
133. Kozlinec           Banska Bystrica
134. Kralova studna        Roznava
135. Krasin            Trencin
136. Kratke Tice         Trebisov
137. Kremnicky Stos        Ziar nad Hronom
138. Krivin            Levice
139. Kulhan            Topolcany
140. Kunovo            Liptovsky Mikulas
                 Dolny Kubin
141. Kut             Poprad
142. Ladova jama na Murani    Roznava
143. Lancarsky Dubnik       Trnava
144. Lednicke bradlo       Povazska Bystrica
145. Lindava           Bratislava - vidiek
146. Listove jazero        Komarno
147. Livovska jelsina       Bardejov
148. Lohotsky mociar       Komarno
149. Losonsky haj         Trnava
150. Lupka            Nitra
151. Lysa             Michalovce
152. Lysak            Michalovce
153. Ladonhora          Cadca
154. Lutovsky Drienovec      Topolcany
155. Mackov bok          Banska Bystrica
156. Maciansky haj        Galanta
157. Macie diery         Dolny Kubin
158. Macinova           Zvolen
159. Mackova           Banska Bystrica
160. Machnaty vrch        Michalovce
161. Machy            Liptovsky Mikulas
162. Makoviste          Prievidza
163. Mala Izra          Kosice - vidiek
164. Male Brdo          Kosice - vidiek
165. Male jazera         Poprad
166. Male Zajfy          Roznava
167. Malova            Trnava
168. Maly ostrov         Komarno
169. Marcelovske piesky      Komarno
170. Masan            Komarno
171. Masianske skalky       Banska Bystrica
172. Medzi bormi         Dolny Kubin
173. Mirkovska kosatcova
   luka             Presov
174. Mirolska slatina       Svidnik
175. Mociar            Liptovsky Mikulas
176. Modrokamenska lesostep    Velky Krtis
177. Modry vrch          Spisska Nova Ves
178. Mohylky           Liptovsky Mikulas
179. Mokra            Poprad
180. Mokre luky pod
   Certiznym          Humenne
181. Mutnanska Pila        Dolny Kubin
182. Na bani           Spisska Nova Ves
183. Nad Furmancom        Rimavska Sobota
184. Nad Senkarkou        Bratislava - vidiek
185. Nebrova           Povazska Bystrica
186. Nove pole          Senica
187. Olchov            Michalovce
188. Omsenska Baba        Trencin
189. Opatovske jazierko      Dunajska Streda
190. Orlie skaly         Trnava
191. Ortov            Michalovce
192. Ostra skala         Roznava
193. Ostrov Kopac         Bratislava
194. Ostrovne lucky        Bratislava
195. Ostry vrch          Trencin
196. Palanta           Kosice - vidiek
197. Palenica           Poprad
198. Parac            Dolny Kubin
199. Pastierske          Poprad
200. Pavlova           Poprad
201. Periska           Banska Bystrica
202. Plesivec           Trencin
203. Pod Beskydom         Bardejov
204. Pod Cerchlou         Poprad
205. Pod Demjatou         Humenne
206. Pod Dudasom         Zvolen
207. Pod Fabiankou        Roznava
208. Pod Holym vrchom       Trnava
209. Pod Homolkou         Trencin
210. Pod Pajstunom        Bratislava - vidiek
211. Pod Riglom          Martin
212. Pod Ruskym          Humenne
213. Pod Trstim          Michalovce
214. Pohrebiste          Komarno
215. Pokoradzske jazierka     Rimavska Sobota
216. Polkova           Cadca
217. Poniklecova lucka      Trebisov
218. Pos             Poprad
219. Povazsky Inovec       Trencin
220. Predajnianska slatina    Banska Bystrica
221. Prepadlisko         Trencin
222. Pri Butlavke         Banska Bystrica
223. Prielacina          Trencin, Topolcany
224. Primovske skaly       Poprad
225. Prislopy           Zvolen
226. Pstrusa           Zvolen
227. Puste pole          Presov
228. Radomka           Bardejov, Svidnik
229. Rankovske skaly       Kosice - vidiek
230. Raselinisko         Poprad
231. Raselinisko Bol       Trebisov
232. Raselinisko Polana      Spisska Nova Ves
233. Rojkovske raselinisko    Liptovsky Mikulas
234. Raskovsky luh        Michalovce
235. Revayovska pustatina     Komarno
236. Rohoznianska jelsina     Banska Bystrica
237. Regetovske raselinisko    Bardejov
238. Rochovica          Zilina
239. Roztoky           Humenne
240. Rudne            Dolny Kubin
241. Ruske            Humenne
242. Ruzinske jelsiny       Lucenec
243. Salvatorske luky       Presov
244. Sedliska           Trnava
245. Skalne okno         Trnava
246. Skalka            Poprad
247. Sladkovicovska duna     Galanta
248. Slansky hradny vrch     Kosice - vidiek
249. Slatina pri Sarisskom
   Jastrabi           Stara Lubovna
250. Slatina pod Lieskovcom    Bardejov
251. Slavkovsky jarok       Poprad
252. Slavkovske slanisko     Michalovce
253. Sliacske travertiny     Liptovsky Mikulas
254. Slnecne skaly        Zilina
255. Slapy            Trnava
256. Smradlavy vrch        Topolcany
257. Sokolia skala        Roznava
258. Solciansky haj        Topolcany
259. Sovie vinohrady       Nove Zamky
260. Stinska slatina       Humenne
261. Strmina           Bratislava - vidiek
262. Struznicka dolina      Humenne
263. Suche doly          Rimavska Sobota
264. Surovec           Poprad
265. Svetlianska cerina      Rimavska Sobota
266. Sychrov           Trencin
267. Szaboova skala        Ziar nad Hronom
268. Sindliar           Presov
269. Sipka            Levice
270. Sipkova           Humenne
271. Smolzie           Bratislava - vidiek
272. Stokeradska vapenka     Bratislava
273. Svabovska stran       Poprad
274. Svibov            Trencin
275. Svihrova           Liptovsky Mikulas
276. Sujske raselinisko      Zilina
277. Tarbucka           Trebisov
278. Temesska skala        Prievidza
279. Tisovnica          Dolny Kubin
280. Topolove hony        Bratislava
281. Torozlin           Nove Zamky
282. Trstie            Rimavska Sobota
283. Trubarka           Trencin
284. Turecky vrch         Trencin
285. Turicke dubiny        Liptovsky Mikulas
286. Taskovka           Dolny Kubin
287. Udava            Humenne
288. Udrina            Topolcany
289. Uplaziky           Dolny Kubin
290. Unadovo           Banska Bystrica
291. Ulicska Ostra        Humenne
292. Valalska voda        Presov
293. Velka Jarovina        Trencin
294. Velka Lucivna        Dolny Kubin
295. Velke jazero         Trebisov
296. Velke osturnianske      Poprad
   jazero
297. Velky Lel          Komarno
298. Velky les          Nove Zamky
299. Velky Polom         Cadca
300. Velky vrch          Topolcany
301. Veres            Rimavska Sobota
302. Veternik           Senica
303. Vinianska stran       Michalovce
304. Viniansky hradny vrch    Michalovce
305. Vozokansky luh        Levice
306. Vrbina            Komarno
307. Vrchovisko pri
   Pohorelskej Masi       Banska Bystrica
308. Vrchslatina         Banska Bystrica
309. Vrsok            Nove Zamky
310. Vysoka            Bratislava - vidiek
                 Senica
311. Vysoky vrch         Kosice
312. Vysna roven         Roznava
313. Zadna Polana         Zvolen
314. Zahradska          Trencin
315. Zajackova luka        Cadca
316. Zamarovske jamy       Trencin
317. Zamutovska jelsina      Vranov nad Toplou
318. Zamutovske skaly       Vranov nad Toplou
319. Zatinsky luh         Trebisov
320. Zbojnicky zamok       Presov
321. Zborovsky hradny vrch    Bardejov
322. Zdychavske skalky      Roznava
323. Zemne hradisko        Kosice - vidiek
324. Zemplinska jelsina      Trebisov
325. Zlata studnicka       Bratislava - vidiek
326. Zlatnianske skalky      Banska Bystrica
327. Zlatnica           Banska Bystrica
328. Zibrica           Nitra
329. Zihlavnik - Baske      Trencin
330. Zitavsky Luh         Nove Zamky
331. Zrebiky           Topolcany 


LEGISLATIVA - zivotne prostredie


ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa