ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

LEGISLATIVA - zivotne prostredie

              254/1994 Z.z.
               ZAKON
        NARODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
            z 25. augusta 1994
  o Statnom fonde likvidacie jadrovoenergetickych zariadeni
a nakladania s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi

  Narodna rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zakone:

                 1

            Zakladne ustanovenia

  (1) Zriaduje sa Statny fond likvidacie jadrovoenergetickych
zariadeni  a  nakladania  s  vyhoretym  jadrovym  palivom
a radioaktivnymi odpadmi (dalej len "fond")1) ako ucelovy fond,
v ktorom sa sustreduju financne prostriedky urcene na likvidaciu
jadrovoenergetickych zariadeni  a na nakladanie  s vyhoretym
jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi.

  (2) Nakladanim s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymi
odpadmi sa na ucely tohto zakona rozumie doprava, skladovanie,
spracovanie  a  ukladanie  vyhoreteho  jadroveho  paliva
a radioaktivnych   odpadov   suvisiacich   s   likvidaciou
jadrovoenergetickeho zariadenia.

  (3) Fond je pravnicka osoba so sidlom v Mochovciach.
------------------------------------------------------------------
1) Zakon Narodnej rady  Slovenskej republiky c. 567/1992 Zb.
  o rozpoctovych pravidlach Slovenskej republiky v zneni zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 159/1993 Z.z., zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 325/1993 Z.z. a zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 172/1994 Z.z. 

                 2

            Sprava a organy fondu

  (1) Spravu fondu vykonava z prostriedkov svojho rozpoctu2)
Ministerstvo  hospodarstva  Slovenskej  republiky  (dalej len
"ministerstvo").

  (2) Na cele fondu je riaditel, ktoreho vymenuva a odvolava
minister hospodarstva Slovenskej republiky (dalej len "minister").

  (3) Minister zriaduje Radu fondu (dalej len "rada") ako svoj
poradny organ pre tvorbu a pouzitie prostriedkov fondu.

  (4) Clenov  rady vymenuva  a odvolava  minister najma z
odbornikov z oblasti jadrovej energetiky, zdravotnictva, ochrany
zivotneho prostredia, ekonomiky a statnej spravy.

  (5) Rada ma sedem clenov.

  (6) Podrobnosti o organizacii a cinnosti fondu a jeho organov
upravi statut fondu, ktory schvaluje vlada Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------
2)  19  ods. 2  zakona  Narodnej rady  Slovenskej republiky
  c. 567/1992 Zb. 

                 3

              Tvorba fondu

  (1) Fond sa tvori z tychto zdrojov:

 a) prispevky vlastnikov jadrovoenergetickych zariadeni,
 b) pokuty ulozene Uradom jadroveho dozoru Slovenskej republiky
  fyzickym  osobam  a  pravnickym  osobam podla osobitneho
  predpisu,3)
 c) bankovy uver,
 d) uroky z prostriedkov fondu ulozenych v banke,
 e) dotacie zo statneho rozpoctu,4)
 f) dalsie zdroje, ak tak ustanovi osobitny predpis.

  (2) Vlastnici  jadrovoenergetickych  zariadeni  su povinni
zaplatit prispevky do fondu vo vyske 10% z predajnej ceny
elektrickej energie vyrobenej v jadrovej elektrarni.
------------------------------------------------------------------
3)  17 zakona c. 28/1984 Zb. o statnom dozore nad jadrovou
  bezpecnostou jadrovych zariadeni.
4)  5 ods. 2 pism. c) a   19 ods. 4 zakona Narodnej rady
  Slovenskej republiky c. 567/1992 Zb. 

                 4

          Pouzitie prostriedkov fondu

  Prostriedky fondu mozno pouzit na

 a) likvidaciu jadrovoenergetickych zariadeni,
 b) nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,
 c) nakladanie s radioaktivnymi odpadmi. 

                 5

            Hospodarenie s fondom

  (1) Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je pravny narok.

  (2) Prostriedky fondu mozno poskytnut ako ucelovu dotaciu
vlastnikovi  jadrovoenergetickeho zariadenia  alebo vlastnikovi
uloziska vyhoreteho jadroveho paliva a radioaktivnych odpadov
(dalej len "ziadatel") na zaklade pisomnej ziadosti dolozenej
projektom s technickym a ekonomickym odovodnenim.

  (3) O poskytnuti prostriedkov fondu rozhoduje minister na
zaklade navrhu rady.

  (4) Na rozhodovanie podla odseku 3 sa nevztahuju vseobecne
predpisy o spravnom konani.5)

  (5) Prostriedky fondu mozno pouzit len na ucel, na ktory boli
poskytnute. Nepouzite prostriedky fondu je ziadatel povinny vratit
fondu.

  (6) Ak ziadatel neopravnene pouzil alebo zadrzal prostriedky
fondu v rozpore s urcenymi alebo dohodnutymi podmienkami, je
povinny ich fondu vratit a zaplatit penale podla osobitneho
predpisu.6)

  (7) Prostriedky fondu sa vedu na osobitnom ucte v Narodnej
banke Slovenska.

  (8) Zostatok prostriedkov na ucte fondu po financnom zuctovani
vztahov  k statnemu  rozpoctu sa  prevadza do nasledujuceho
rozpoctoveho roku.

  (9) Za hospodarenie s prostriedkami fondu zodpoveda minister
podla osobitneho predpisu.1)

  (10) Ministerstvo predklada Ministerstvu financii Slovenskej
republiky na  kazdy rozpoctovy rok  navrh rozpoctu, prehlad
pohladavok a zavazkov a navrh zaverecneho uctu fondu.2)

  (11) Kontrolu hospodarenia s  prostriedkami fondu vykonava
Ministerstvo financii Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------
1) Zakon Narodnej rady  Slovenskej republiky c. 567/1992 Zb.
  o rozpoctovych pravidlach Slovenskej republiky v zneni zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 159/1993 Z.z., zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 325/1993 Z.z. a zakona
  Narodnej rady Slovenskej republiky c. 172/1994 Z.z.
2)  19  ods. 2  zakona  Narodnej rady  Slovenskej republiky
  c. 567/1992 Zb. 
5) Zakon c. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok).
6)  12  ods. 1  zakona  Narodnej  rady Slovenskej republiky
  c. 567/1992 Zb. v zneni  zakona Narodnej rady Slovenskej
  republiky c. 325/1993 Z.z. 

         Spolocne a zaverecne ustanovenia

                 6

          Splnomocnovacie ustanovenie

  Ministerstvo ustanovi vseobecne zavaznym pravnym predpisom
podrobnosti o tvorbe, poskytovani a pouziti prostriedkov fondu. 

                 7

           Zrusovacie ustanovenie

  Zrusuje sa  18 ods. 2 zakona c. 28/1984 Zb. o statnom dozore
nad jadrovou bezpecnostou jadrovych zariadeni. 

                 8

               Ucinnost

  Tento zakon nadobuda ucinnost 1. januarom 1995.

            Michal Kovac v.r.
           Ivan Gasparovic v.r.
           Jozef Moravcik v.r. 


LEGISLATIVA - zivotne prostredie


ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa