ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

LEGISLATIVA - zivotne prostredie

              100/1989 Zb.
              VYHLASKA
      Ceskoslovenskej komisie pre atomovu energiu
            z 5. septembra 1989
o bezpecnostnej ochrane jadrovych zariadeni a jadrovych materialov

  Ceskoslovenska komisia pre atomovu energiu v spolupraci s
Federalnym ministerstvom paliv a energetiky podla  21 zakona c.
28/1984 Zb. o statnom dozore nad jadrovou bezpecnostou jadrovych
zariadeni ustanovuje:

               PRVA CAST
            UVODNE USTANOVENIA

                 1

           Predmet a ucel vyhlasky

  (1) Vyhlaska ustanovuje poziadavky na zaistenie bezpecnostnej
ochrany jadrovych zariadeni1) a ich casti, (dalej len "jadrove
zariadenia") a  jadrovych materialov s  cielom zabranit ich
zneuzitiu na ohrozenie zivotneho prostredia, zdravia a zivotov
ludi.

  (2) Vyhlaska sa nevztahuje na dopravu jadrovych materialov.
------------------------------------------------------------------
1)  2 ods. 1 zakona c. 28/1984 Zb. o statnom dozore nad jadrovou
  bezpecnostou jadrovych zariadeni. 

                 2

             Vymedzenie pojmov

  Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie:

 a) zodpovednou organizaciou v dobe vystavby jadroveho zariadenia
  investor, v dobe prevadzky a likvidacie jadroveho zariadenia
  prevadzkovatel,
 b) fyzickou  ochranou system  ochrany a  system rezimovych,
  technickych alebo rezimovo-technickych opatreni2) s cielom
  zabranit neopravnenym cinnostiam s jadrovymi zariadeniami
  a s jadrovymi materialmi, pripadne tieto cinnosti bez meskania
  zistit,
 c) bezpecnostnou ochranou fyzicka ochrana a system opatreni na
  preverenie sposobilosti pracovnikov zodpovednej organizacie
  a pracovnikov inych organizacii, ktori pracuju v strazenom
  objekte, chranenom alebo vnutornom priestore,
 d) jadrovymi materialmi  materialy uvedene v  prilohe tejto
  vyhlasky,
 e) bezpecnostnym  presetrovanim preverenie  existujucej alebo
  posudenie  navrhnutej  bezpecnostnej  ochrany  s  cielom
  zhodnotenia jej ucinnosti, jej schvalenia a urcenia osobitnych
  poziadaviek na jej zabezpecenie a zdokonalenie,
 f) strazenym objektom priestor, ktoreho obvod je ohraniceny
  mechanickymi zabrannymi prostriedkami, a pokial vyplyva zo
  zaverov  bezpecnostneho  presetrovania,  je  vybaveny  aj
  zabezpecovacou technikou,
 g) chranenym priestorom priestor vo vnutri strazeneho objektu,
  ktoreho obvod je ohraniceny dalsimi mechanickymi zabrannymi
  prostriedkami, a pokial vyplyva zo zaverov bezpecnostneho
  presetrovania, je vybaveny aj zabezpecovacou technikou,
 h) vnutornym  priestorom  priestor  budov  alebo  miestnosti
  umiestnenych vo vnutri chraneneho priestoru, ktorych steny
  tvoria mechanicke zabranne prostriedky vybavene zabezpecovacou
  technikou.
------------------------------------------------------------------
2)  1 vyhlasky Federalneho ministerstva vnutra c. 135/1983 Zb. o
  ochrane majetku v socialistickom spolocenskom vlastnictve. 

                 3

            Vseobecne ustanovenia

  (1) Zodpovedna organizacia je povinna zaistit bezpecnostnu
ochranu jadrovych zariadeni a jadrovych materialov. Organizacie
a organy, ktore sa podielaju na vystavbe, prevadzke a likvidacii
jadroveho zariadenia, su povinne dodrziavat poziadavky jadrovej
bezpecnosti a poskytovat ucinnu pomoc zodpovednej organizacii pri
plneni povinnosti vyplyvajucich z tejto vyhlasky.

  (2) V pripade zistenia neopravnenych cinnosti s jadrovymi
zariadeniami alebo s jadrovymi materialmi alebo v pripade hrozby
uskutocnenia tychto cinnosti je zodpovedna organizacia povinna
vykonat nevyhnutne opatrenia na zaistenie jadrovej bezpecnosti.3)
O tychto skutocnostiach je zodpovedna organizacia povinna bez
meskania informovat Ceskoslovensku komisiu pre atomovu energiu
(dalej  len "Komisia")  a prislusne  utvary Zboru  narodnej
bezpecnosti.

  (3) Ochranu  v  ramci  zaistovania  bezpecnostnej ochrany
vykonavaju pracovnici ochrany,4) pripadne prislusnici utvaru Zboru
narodnej  bezpecnosti alebo  jednotky Ceskoslovenskej ludovej
armady.5) Pritom najma kontroluju vstupujuce osoby a vchadzajuce
dopravne  prostriedky  do  strazeneho  objektu, chraneneho a
vnutorneho  priestoru,  dozeraju  na  celistvost mechanickych
zabrannych prostriedkov, ovladaju zabezpecovaciu techniku a su
povinni zdrziavat postup pripadnych utocnikov do doby zasahu
utvarov Zboru narodnej bezpecnosti.

  (4) Bezpecnostna  ochrana jadrovych zariadeni a jadrovych
materialov sa v plnom rozsahu vztahuje na:

 a) sklady  jadrovych materialov  od doby  dodania jadrovych
  materialov,
 b) jadrove reaktory od zacatia zavazania jadroveho paliva do
  aktivnej zony,
 c) ostatne jadrove  zariadenia od doby  urcenej v zaveroch
  bezpecnostneho presetrovania.
------------------------------------------------------------------
3)  2 ods. 2 zakona c. 28/1984 Zb.
4)  2 vyhlasky c. 135/1983 Zb.
5)  1 ods. 3 vyhlasky c. 135/1983 Zb. 

              DRUHA CAST
           POZIADAVKY NA ZAISTENIE
         BEZPECNOSTNEJ OCHRANY JADROVYCH
        ZARIADENI A JADROVYCH MATERIALOV

     Kategorizacia jadrovych zariadeni a jadrovych
      materialov z hladiska bezpecnostnej ochrany

                 4

  (1) Jadrove zariadenia  a jadrove materialy  zaraduje do
jednotlivych kategorii Komisia na zaklade navrhu zodpovednej
organizacie.

  (2) Pre kategorizaciu jadrovych zariadeni platia nasledujuce
zasady:

 a) do I. kategorie sa zaraduju jadrove zariadenia, pri ktorych
  poskodenie moze mat z hladiska jadrovej bezpecnosti velmi
  zavazne nasledky. Ide najma o jadrove zariadenia, ktore
  obsahuju zdroje uvolnitelnych radioaktivnych latok a vybrane
  bezpecnostne  systemy, ktorych  cinnost je  potrebna pre
  zabranenie unikov radioaktivnych latok,
 b) do II. kategorie sa zaraduju jadrove zariadenia, ktorych
  poskodenie nevedie k priamemu rozptylu radioaktivnych latok,
  ale moze mat velmi zavazne nasledky pri sucasnej poruche alebo
  poskodeni jednej alebo viacerych casti jadroveho zariadenia,
  ktore su zaradene do I. alebo II. kategorie,
 c) do III. kategorie sa zaraduju jadrove zariadenia, ktorych
  poskodenie nevedie k priamemu rozptylu radioaktivnych latok,
  ale moze zvysit ohrozenie pri sucasnej poruche alebo poskodeni
  casti jadroveho zariadenia, ktora je zaradena do vyssej
  kategorie.

  (3) Kategorizacia jadrovych materialov je uvedena v prilohe.
Na materialy v mnozstvach nizsich, nez zodpovedaju limitu pre III.
kategoriu, sa tato vyhlaska nevztahuje. 

                 5

  (1) Pokial nemozno jadrove zariadenia zaradene do odlisnych
kategorii od seba fyzicky oddelit, musi byt cely objekt zaradeny
podla najvyssej kategorie jadroveho zariadenia umiestneneho v
objekte.

  (2) Pokial sa v jednom objekte skladuju alebo pouzivaju
jadrove materialy zaradene do roznych kategorii, musi byt cely
objekt zaradeny podla najvyssej kategorie jadrovych materialov,
ktore sa v objekte skladuju alebo pouzivaju.

  (3) Pokial je objekt zaradeny do inej kategorie z hladiska
jadroveho zariadenia nez z hladiska jadrovych materialov, musia sa
opatrenia bezpecnostnej ochrany realizovat podla kategorie s
vyssimi poziadavkami na zaistenie bezpecnostnej ochrany. 

                 6

     Zakladne poziadavky na zaistenie bezpecnostnej
       ochrany jadrovych zariadeni a jadrovych
              materialov

  (1) Jadrove zariadenia a jadrove materialy zaradene do:

 a) I. kategorie sa musia umiestnit vo vnutornom priestore,
 b) II. kategorie sa musia umiestnit vnutri chraneneho priestoru,
 c) III. kategorie sa musia umiestnit vnutri strazeneho objektu.

  (2) Vo  vynimocnych a  odovodnenych pripadoch  povolenych
Komisiou  mozno jednotlive  priestory zlucit,  ale musi  sa
zodpovedajucim sposobom posilnit ucinnost mechanickych zabrannych
prostriedkov a zabezpecovacej techniky.

  (3) Pocet vchodov a vjazdov pre dopravne prostriedky do
strazeneho objektu, chraneneho a vnutorneho priestoru sa musi
obmedzit na nevyhnutne potrebnu mieru. Dalej sa musi zabezpecit
kontrola vstupu a vystupu osob a vjazdu a vyjazdu dopravnych
prostriedkov.  Nudzove  vychody  sa  musia  zabezpecit proti
neopravnenemu vniknutiu z vonku a vybavit zariadeniami elektrickej
zabezpecovacej signalizacie.6)

  (4) Zodpovedna organizacia je povinna zabezpecit, aby vsetci
jej zamestnanci pracujuci v strazenom objekte, chranenom alebo
vnutornom priestore boli najmenej raz do roka nalezite skoleni o
opatreniach bezpecnostnej ochrany.  Zodpovedna organizacia je
povinna poucit v primeranom rozsahu o rezimovych opatreniach
ostatne osoby vstupujuce do strazeneho objektu, chraneneho alebo
vnutorneho priestoru.
------------------------------------------------------------------
6) CSN 33 4590. 

                 7

             Sposobilost osob

  (1) Preverenie sposobilosti sa  tyka iba ceskoslovenskych
obcanov alebo osob majucich povolenie na trvaly pobyt na uzemi
Ceskoslovenskej socialistickej republiky.

  (2) Zodpovedna organizacia je povinna:

 a) zabezpecit  preverenie  sposobilosti  svojich zamestnancov
  pracujucich v strazenom objekte, chranenom alebo vnutornom
  priestore, v rozsahu zodpovedajucom vykonavanym cinnostiam,
  u uchadzacov o zamestnanie pred ich nastupom do pracovneho
  pomeru,
 b) zabezpecit,  aby  ine  organizacie  vysielajuce  svojich
  pracovnikov do strazeneho objektu, chraneneho alebo vnutorneho
  priestoru  zabezpecili  preverenie  sposobilosti  tychto
  pracovnikov v rozsahu zodpovedajucom vykonavanym cinnostiam
  pred zacatim ich pracovnej cinnosti.

  (3) Preverenie odbornej, telesnej a dusevnej sposobilosti osob
sa vykonava podla predpisov vztahujucich sa na pracovne cinnosti
osob.  Preverenie spolahlivosti  osob si  organizacia, ktora
zabezpecuje preverenie sposobilosti svojich pracovnikov, vyziada
podla osobitnych predpisov.7)

  (4) Na zaklade vysledku preverenia sposobilosti zodpovedna
organizacia vydava opravnenie na vstup alebo vjazd do strazeneho
objektu, chraneneho alebo vnutorneho priestoru.

  (5) Preverenie sposobilosti vsetkych pracovnikov, ktorym bolo
vydane opravnenie na vstup alebo vjazd do strazeneho objektu,
chraneneho alebo vnutorneho priestoru, sa musi obnovit najneskor
do 2 rokov odo dna preverenia sposobilosti pracovnika, inak
preverenie sposobilosti straca platnost.

  (6) Organizacie  a  organy,  ktorych  pracovnici stratili
sposobilost, su povinni okamzite o tejto skutocnosti informovat
zodpovednu organizaciu, ktora je povinna bez meskania prijat
nalezite opatrenia na zamedzenie vstupu alebo vjazdu dotycnej
osoby do prislusneho priestoru.
------------------------------------------------------------------
7) Zakon c. 102/1971 Zb. o ochrane statneho tajomstva. 

                 8

      Povolovanie vstupu osob a vjazdu dopravnych
             prostriedkov

  (1) Do  strazeneho objektu,  chraneneho alebo  vnutorneho
priestoru sa smie vstupovat a vchadzat iba za ucelom pracovnych a
kontrolnych cinnosti v tomto priestore.

  (2) Vstupy osob a vjazdy dopravnych prostriedkov za inym nez
pracovnym ucelom musia byt obmedzene na nevyhnutne potrebnu mieru.
Osoby a dopravne prostriedky sa musia podrobit nalezitej kontrole,
najma ci sa nevnasaju  neopravnene neziaduce predmety alebo
nevynasaju jadrove materialy.

  (3) Vjazd  sukromnych  vozidiel  do  strazeneho  objektu,
chraneneho alebo  vnutorneho priestoru je  zakazany. Vynimku
povoluje veduci zodpovednej organizacie.

  (4) Do  strazeneho objektu,  chraneneho alebo  vnutorneho
priestoru smu vstupovat:

 a) pracovnici, ktorym bolo vydane opravnenie na vstup alebo vjazd
  do prislusneho priestoru,
 b) inspektori jadrovej bezpecnosti,8)
 c) urceni pracovnici prislusneho  organu statnej spravy, do
  ktoreho posobnosti patri zodpovedna organizacia, na zaklade
  opravnenia na vstup do prislusneho priestoru,
 d) prislusnici utvaru Zboru narodnej bezpecnosti alebo jednotky
  Ceskoslovenskej ludovej armady,  ktori vykonavaju ochranu
  prislusneho jadroveho zariadenia, na zaklade opravnenia na
  vstup do prislusneho priestoru.

  (5) Ostatnym osobam moze zodpovedna organizacia povolit vstup
do strazeneho objektu, chraneneho priestoru a vo vynimocnych
pripadoch do vnutorneho priestoru iba za podmienky, ze ich
sprevadza po cely cas pobytu v tychto priestoroch urcena osoba
alebo prislusny pracovnik vykonavajuci ochranu.

  (6) Zodpovedna organizacia musi  zabezpecit u cudzincov9)
vstupujucich do strazeneho objektu alebo chraneneho priestoru
dohlad urcenej osoby alebo prislusneho pracovnika vykonavajuceho
ochranu. Vo vnutornom priestore  musi dohlad nad cudzincami
vykonavat urcena osoba a sucasne prislusny pracovnik vykonavajuci
ochranu. Vynimky moze v odovodnenych pripadoch povolit veduci
zodpovednej organizacie.

  (7) V  pripade bezprostredne  hroziacej alebo  vzniknutej
mimoriadnej situacie moze veduci zodpovednej organizacie alebo nim
povereny pracovnik povolit pracovnikom zabezpecujucim zachranne
akcie vstup  do priestoru, v ktorom  je umiestnene jadrove
zariadenie alebo jadrove materialy. V tychto pripadoch organizacia
zamestnavajuca pracovnikov zabezpecujucich zachranne akcie musi
dodatocne bez zbytocneho odkladu, najneskor vsak do 3 dni od
bezprostredneho ukoncenia zachrannych akcii, predlozit zodpovednej
organizacii zoznamy pracovnikov, ktori zabezpecovali zachranne
akcie.
------------------------------------------------------------------
8)  9 a 10 zakona c. 28/1984 Zb.
9)  1 ods. 3 zakona c. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na uzemi
  Ceskoslovenskej socialistickej republiky. 

                 9

      Poziadavky na zaistenie bezpecnostnej ochrany
        pri vystavbe jadrovych zariadeni

  (1) Zodpovedna organizacia je povinna zabezpecit oplotenie
staveniska jadroveho  zariadenia a zabezpecit  jeho ochranu,
kontrolu vstupu osob a vjazdu dopravnych prostriedkov, a to
najneskor  od  casu  urceneho  v  zaveroch  bezpecnostneho
presetrovania.

  (2) Projektovou dokumentaciou  urceny rozsah bezpecnostnej
ochrany musi zodpovedat postupu vystavby, pricom sa musia dosledne
oddelit prevadzkovane casti jadroveho zariadenia od casti, ktore
su vo vystavbe. 

              TRETIA CAST
        SCHVALOVACIA A KONTROLNA CINNOST

                10

        Schvalovanie bezpecnostnej ochrany

  (1) Komisia schvaluje bezpecnostnu ochranu jadrovych zariadeni
a jadrovych  materialov  v  ramci  vydavanych  rozhodnuti  a
suhlasov.10)

  (2) V pripade ziadosti o vydanie suhlasu tvoriaceho zavazny
podklad pre stavebny urad na rozhodovanie v uzemnom konani o
umiestneni stavby je  zodpovedna organizacia povinna Komisii
dolozit zadavaciu bezpecnostnu spravu11) dokumentaciou, ktora
obsahuje najma:

 a) zhodnotenie staveniska a  miestnych podmienok z hladiska
  bezpecnostnej ochrany,
 b) predbezne  zhodnotenie  rizik  z  neopravnenych  cinnosti
  s jadrovym zariadenim a jadrovymi materialmi.

  (3) V pripade ziadosti o vydanie suhlasu tvoriaceho zavazny
podklad pre stavebny urad na rozhodovanie v stavebnom konani
o stavebnom povoleni je zodpovedna organizacia povinna Komisii
dolozit predbeznu bezpecnostnu spravu12) dokumentaciou, ktora
obsahuje najma:

 a) analyzu moznosti neopravnenych cinnosti s jadrovym zariadenim
  a jadrovymi materialmi a zhodnotenie ich nasledkov,
 b) navrh na zaradenie jadroveho zariadenia a jadrovych materialov
  do jednotlivych kategorii,
 c) opis technickych opatreni a ich funkcii,
 d) dokumentacia o  akosti13) pri projektovani  a realizacii
  fyzickej ochrany,
 e) zhodnotenie ucinnosti fyzickej ochrany,
 f) analyzu funkcie fyzickej ochrany v nadvaznosti na vystavbu,
  spustanie a prevadzku jadroveho zariadenia a na pripadne
  havarijne situacie,
 g) opis opatreni bezpecnostnej  ochrany v priebehu vystavby
  jadroveho zariadenia.

  (4) V pripade ziadosti o vydanie suhlasu tvoriaceho zavazny
podklad pre stavebny urad na rozhodovanie v kolaudacnom konani
o povoleni uzivania stavby je zodpovedna organizacia povinna
Komisii  dolozit  predprevadzkovu  bezpecnostnu  spravu14)
dokumentaciou, ktora obsahuje najma:

 a) zmeny povodneho konstrukcneho riesenia obsiahnute v predbeznej
  bezpecnostnej sprave  s preukazanim, ze  neznizia uroven
  opatreni fyzickej ochrany,
 b) zhodnotenie vysledkov skusok fyzickej ochrany,
 c) rezimove opatrenia,
 d) sposob  ochrany  a  kontroly  osob  a vjazdu dopravnych
  prostriedkov,
 e) opis udrzby a prevadzkovych kontrol,
 f) ako  sucast  prevadzkovych  predpisov,  pripadne  limitov
  a podmienok jadroveho  zariadenia, opatrenia tykajuce sa
  obmedzenia  prevadzky  jadroveho  zariadenia  pri  pokuse
  o neopravnene cinnosti s  jadrovym zariadenim alebo pri
  naruseni fyzickej ochrany.
------------------------------------------------------------------
10)  6 a 7 zakona c. 28/1984 Zb.
11)  7 ods. 4 vyhlasky Federalneho ministerstva pre technicky a
  investicny rozvoj c. 85/1976  Zb. o podrobnejsej uprave
  uzemneho konania a stavebnom poriadku.
12)  20 ods. 4 vyhlasky c. 85/1976 Zb.
13)  3 ods. 1 upravy Ceskoslovenskej komisie pre atomovu energiu
  c. 5/1979 o zabezpeceni akosti vybranych zariadeni v jadrovej
  energetike z hladiska jadrovej bezpecnosti (reg. v ciastke
  29/1979 Zb.)
14)  39 ods. 2 pism. e) a ods. 3 vyhlasky c. 85/1976 Zb. 

                11

            Kontrolne cinnosti

  (1) Komisia v ramci svojej kontrolnej cinnosti:15)

 a) kontroluje dodrziavanie poziadaviek na zaistenie bezpecnostnej
  ochrany  jadrovych  zariadeni  a  jadrovych  materialov
  a  povinnosti  vyplyvajucich  zo  zaverov  bezpecnostneho
  presetrovania,
 b) vykonava  za  ucasti  zastupcov  zodpovednej  organizacie
  bezpecnostne presetrovanie na zaistenie bezpecnostnej ochrany,
  a  to  pred  vydanim  rozhodnutia  v ramci schvalovania
  bezpecnostnej ochrany podla  10 a dalej v intervaloch nou
  urcenych. Zavery z  bezpecnostneho presetrovania spracuva
  Komisia do svojich rozhodnuti,
 c) urcuje pripady, v ktorych sa, pokial to charakter jadroveho
  zariadenia alebo jadrovych materialov dovoluje, bezpecnostne
  presetrovanie nevyzaduje.

  (2) Komisia pri zabezpecovani uloh podla odseku 1 spolupracuje
vo vymedzenom rozsahu s  Federalnym ministerstvom vnutra. V
pripade, ze ochranu zabezpecuje jednotka Ceskoslovenskej ludovej
armady, vykonava kontrolu jej vykonu prislusny organ Federalneho
ministerstva narodnej obrany.
------------------------------------------------------------------
15)  9 az 13 zakona c. 28/1984 Zb. 

              STVRTA CAST
           ZAVERECNE USTANOVENIA

                12

           Zrusovacie ustanovenie

  Zrusuje sa ustanovenie  3 ods. 3 vyhlasky Ceskoslovenskej
komisie pre atomovu energiu c. 28/1977 Zb. o evidencii a kontrole
jadrovych materialov. 

                13

               Ucinnost

  Tato vyhlaska nadobuda ucinnost 1. oktobrom 1989.

              Predseda:
           Ing. Havel DrSc. v.r. 

                PRIL.
        Kategorizacia jadrovych materialov

 A. Neoziarene1) jadrove materialy

  1. Plutonium:2)
    viac ako 2 kg            I. kategoria
    0,5 - 2 kg             II. kategoria
    menej3) ako 0,5 kg         III. kategoria

  2. Obohateny uran 235U na 20 % a viac:
    viac ako 5 kg 235U          I. kategoria
    1 - 5 kg 235U            II. kategoria
    menej3) ako 1 kg 235U       III. kategoria

  3. Obohateny uran 235U na 10 - 20 %:
    viac ako 10 kg 235U         II. kategoria
    1 - 10 kg 235U           III. kategoria

  4. Obohateny uran 235U viac ako prirodny uran, ale menej ako
    na 10 %:
    viac ako 10 kg 235U        III. kategoria

  5. Prirodny uran:4)
    viac ako 1 000 kg         III. kategoria

  6. Ochudobneny uran:
    viac ako 2 000 kg         III. kategoria

  7. 235U:
    viac ako 2 kg            I. kategoria
    0,5 - 2 kg             II. kategoria
    menej3) ako 0,5 kg         III. kategoria

  8. Torium:4)
    viac ako 1 000 kg         III. kategoria

 B. Oziarene jadrove materialy

  Zaraduju sa do kategorii podla povodneho obsahu stiepneho
izotopu. Pri jadrovych materialoch, ktore boli pred oziarenim
zaradene do I. alebo II. kategorie, sa moze kategoria zmiernit o
jeden stupen v pripade, ze davkovy prikon od takeho materialu je
vo vzdialenosti 1 m bez tienenia vyssi ako 1 Gy/hod.

 C. Radioaktivne odpady z jadrovych zariadeni

  Zaraduju sa do I., II. alebo III. kategorie ako ostatne
jadrove materialy. Pri zaradeni do kategorie sa berie do uvahy
najma aktivita radioaktivnych odpadov, ich mnozstvo, moznost
neopravnenych  cinnosti  s  radioaktivnymi  odpadmi a dalsie
vlastnosti, ktore mozu vyvolat ohrozenie zivotneho prostredia,
zdravia a zivotov ludi.
------------------------------------------------------------------
1) materialy neoziarovane v reaktore alebo materialy oziarovane
  v reaktore, pri ktorych vo vzdialenosti 1 m bez tienenia sa
  davkovy prikon rovna alebo je nizsi ako 1 Gy/hod.
2) plutonium s izotopickou koncentraciou 238Pu vyssou ako 80 %
  moze Komisia z kategorizacie vynat
3) mnozstva nizsie ako 15 g sa mozu z kategorizacie vynat
4) nevztahuje sa na uranove a toriove rudy a materialy pri ich
  spracovani.